افزايش بازديد وبلاگ شما
قیمت تشک رویا
تشک رویا
علم فیزیک
ساعت دیواری
آینه فانتزی
ویزای کانادا
تور پوکت
تور تایلند
تور کانادا
فروش سایت آماده
طراحى سايت
تبليغات رايگان در اينترنت
سئو سايت
گزارش كارآموزي
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:311
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه كارخانه قند
مقدمه
نقش شكر در تغذيه انسان
دستورالعمل هاي عمومي
فصل اول
عيار سنجي
آزمايشهاي عيارسنجي
نمونه برداري از چغندرقند
نمونه برداري از خميره چغندر قند
تعيين درصد قند چغندر قند(عيار)
طرز تهيه محلول استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول هاي رقيق شده استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول سولفات آلومينيم 3% درصد
تعيين درصد افت چغندر
فصول دوم
انتقال چغندر قند
آزمايش هاي آب كانال چغندر قند
تعيين PHآب كانال چغندرقند
طرز تهيه محلول هاي بافر
تعيين دماي آب كانال چغندر
فصل سوم
عصاره گيري
آزمايش هاي ديفوزيون
نمونه برداري خلال
آزمايش هاي خلال چغندر قند
تعيين ديژسيون خلال
تعيين ماده خشك خلال
تعيين PH خلال
تعيين كيفيت خلال
تعيين مارك چغندر قند
تعريف مارك
تعيين قند انورت چغندر قند
طرز تهيه محلول مولر
طرز تهيه محلول تيوسولفات سديم
تعيين فاكتور محلول تيوسولفات سديم
طرز تهيه محلول يد
تعيين فاكتور محلول يد
طرز تهيه محلول اسيد استيك N 5 و N 1
طرز تهيه معرف چسب نشاسته
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 2
طرز تهيه محلول يدات پتاسيم N 1/0
طرز تهيه معرف فنل فتالئين
طرز تهيه محلول كربنات سديم N 1
تعيين رافينوز چغندر قند
طرز تهيه محلول كربنات سديم 10%
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 1
تعيين سطح مخصوص خلال
آزمايش هاي شربت خام و آب ديفوزيون
نمونه برداري شربت خام
نمونه برداري آب ديفوزيون
تعيين درصد قند شربت خام
تعيين ماده خشك شربت خام
تعيين PH شربت خام
تعيين اسيديته شربت خام
طرز تهيه محلول سود
تعيين قند انورت شربت خام
شمارش مستقيم ميكروسكوپي شربت خام
شمارش كلني (كلني كانت) ميكروب هاي شربت خام
طرز تهيه محيط كاشت پليت كانت آگار
طرزتهيه الكل اتيليك
تعيين PH آب ديفوزيون
آزمايش هاي آب تفاله
نمونه برداري آب تفاله
تعيين درصد قند آب تفاله
تعيين ماده خشك آب تفاله
تعيين PH آب تفاله
آزمايش هاي تفاله پرس شده
نمونه برداري تفاله پرس شده
تعيين درصد قند تفاله پرس شده
تعيين ماده خشك تفاله پرس شده
آزمايش هاي تفاله خشك
نمونه برداري تفاله خشك
تعيين درصد قند تفاله خشك
تعيين ماده خشك تفاله خشك
تعيين زمان بازشدن تفاله بريكت
فصل چهارم
تصفيه شربت
آزمايش هاي تصفيه شربت
نمونه برداري شربت پرشولاژ، شولاژ ،كربناتاسيون II ,I
آزمايش هاي پر شولاژ
تعيين PH شربت پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين قليايي پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين بومه شيرآهك
آزمايش هاي شولاژ (آهك خور II)
تعيين قليايي شربت شولاژ (شربت آهك خور II)
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك
آزمايش هاي كربناتاسيون I (اشباع I)
تعيين PH شربت كربناتاسيون I(شربت اشباع I)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون I
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيون I
طرز تهيه محلول هيدروكسيد سديم
طرز تهيه معرف مخلوط
تعيين سرعت سديمنتاسيون شربت كربناتاسيون I
اندازه گيري حجم گل شربت كربناتاسيون I
ضريب صاف شدن (FK) شربت كربناتاسيون I
تنظيم دستگاه تعيين ضريب فيلتراسيون بريگل مولر
قليايي اپتيمم (مطلوب) شربت كربناتاسيون I
تعيين كدورت شربت كربناتاسيون I
آزمايش هايگل كربناته
نمونه برداري گل كربناته (فيلتر خلاء – فيلتر ممبران)
تعيين درصد قند گل كربناته
تعيين ماده خشك گل كربناته
آزمايش هاي كربناتاسيون II (اشباع II)
تعيين PH شربت كربناتاسيون II (شربت اشباع II)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون II
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيونII
فصل پنجم
اواپراسيون
آزمايش هاي اواپراسيون
نمونه برداري شربت رقيق و شربت غليظ
آزمايش هاي شربت رقيق
تعيين درصد قند شربت رقيق
تعيين ماده خشك شربت رقيق
تعيينPH شربت رقيق
تعيين قليايي شربت رقيق
تعيين سختي كل شربت رقيق
طرز تهيه معرف اريوكروم بلوبلاك
طرز تهيه محلول بافر آمونياكي
تعيين خاكستر شربت رقيق
تعيين رنگ شربت رقيق
تعيين مقدار قند انورت شربت رقيق
تعيين مقدار اكسيد گوگرد شربت رقيق
آزمايش هاي شربت غليظ
تعيين درصد قند شربت غليظ
تعيين ماده خشك شربت غليظ
تعيينPH شربت غليظ
تعيين قليايي شربت غليظ
تعيين سختي كل شربت رقيق
تعيين خاكستر شربت غليظ
تعيين رنگ شربت غليظ
تعيين مقدار قند انورت شربت غليظ
فصل ششم
كريستاليزاسيون
آزمايش هاي كريستاليزاسيون
آزمايش هاي پخت ها
تعيين درصد قند پخت ها
تعيين PH پخت ها
تعيين خاكستر پخت ها
آزمايش هاي پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، ليكور استاندارد ، كلرس ها ، آفينه و ملاس
تعيين ماده خشك
تعيين PH
تعيين خاكستر
تعيين خاكستر ملاس
تعيين مقدار قند انورت ملاس
تعيين رنگ در محلول كلرس I
آزمايش هاي قند و شكر
نمونه برداري قندوشكر
آماده سازي نمونه هاي قند (كله – حبه – كله شكسته)
تعيين درصد قند شكر و پودر قند
تعيين قند انورت شكر سفيد و پودر قند
تعيين درصد رطوبت شكر سفيد و پودر قند
تعيين خاكستر شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ در محلول شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ ظاهري شكر سفيد وقند
منبع نور
تعيين مقدار SO2 شكر سفيد و پودر قند
طرز تهيه محول فرم آلدئيد 2 گرم در ليتر
طرز تهيه محلول پارارزنيلين (محلول مادر)
طرز تهيه محلول ساكارز عاري از سولفيت
طرز تهيه محلول استاندارد سولفيت سديم (آزمايشات مقدماتي)
طرز تهيه محلول مادر سولفيت سديم جهت رسم منحني اسپكتروفتومتر
تعيين باكتري هاي هوازي مزوفيل شكر و پودر قند
تعيين كپك و مخمر شكر و پودر قند
تعيين كليفوم در شكر و پودرقند
تعيين رافينوز نمونه هاي فرآيند توليد شكر از چغندر قند
فصل هفتم
كوره آهك
آزمايش هاي كوره آهك
آزمايش هاي سنگ آهك
تعيين رطوبت سنگ آهك
تعيين درصد مواد فرار سنگ آهك
تعيين درصد مواد نامحلول دراسيد كلريدريك نمونه سنگ آهك
تعيين درصدآهن و آلومينيم سنگ آهك
تعيين درصد كلسيم و منيزيم سنگ آهك
آزمايش هاي كك
تعيين درصد رطوبت كك
تعيين درصد خاكستر كك
آزمايش هاي گاز توليدي كوره آهك
تعيين غلظت گاز دي اكسيد كربن CO2 به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز اكسيژن (O2)به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز منواكسيد كربن (CO)به وسيله دستگاه اورسات
فصل هشتم
كوره بخار
آزمايش هاي كوره بخار
آزمايش هاي آب تغذيه و آب كوره بخار
PH آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كل (مجموع كلسيم ومنيزيم) آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كربنات و سختي غير كربنات آب تغذيه و آب كوره بخار
قليايي فنل فتالئين ومتيل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين وزن مخصوص يا چگالي آب كوره بخار
اثبات وجودقند (تست موليش) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين مقدار هيدرازين (N2H4) اب كوره بخار
فصل نهم
قندگيري از ملاس
آزمايش هاي قندگيري ازملاس
آزمايشهاي آهك
تعيين درصد زبره آهك
اكتيويته پودر آهك (مقدار CaO در آهك )
آزمايش هاي فرملاس
تعيين درصد قند فرمالاس
تعيين ماده خشك فرملاس
آزمايشهاي ساكارات سرد
تعيين درصد قند ساكارات سرد
تعيين درصد CaO در ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص ظاهري ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص حقيقي ساكارات سرد
تعيين بومه ساكارات سرد
آزمايشهاي پسآب سرد
تعيين درصد قند پسآب سرد
تعيين درصد CaOدر پسآب سرد
فصل دهم
فاضلاب
آزمايش هاي فاضلاب
اندازه گيري اكسيژن محلول (DO)
تعيين PH فاضلاب
تعيين كدورت فاضلاب
تعيين اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي (BOD)
تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)
تعيين باقيمانده كل (T.S)
تعيين كل مواد جامد فرار در يك ليتر فاضلاب (v.s)
تعيين كل مواد جامد حل نشده در يك ليتر فاضلاب (T.S.S)
تعيين كل مواد جامد حل شده در يك ليتر فاضلاب (T.d.S)
تعيين درصد قند آب كانال شستشو
خط توليد
نگاهي اجمالي به مراحل فرايند خط و توليد
عيار سنج
آسياب خلال
برج ديفوزيون
قسمت خام
قسمت كريستاليزاسيون

قند گيري از ملاس

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
شرح: مديريت كارهاي ساختماني
فصل دوم
محل احداث پروژه
انواع نقشه هاي ساختماني
روشهاي اجرا
روشهاي انبار و نگهداري مصالح ساختماني
اجرا تشكيل دهنده ساختمان
تيرچه
پله
سقف تيرچه بلوك
فصل سوم
بررسي بخش هاي مرتبط با بخش كار آموزي
بررسي آموخته ها و پيشنهادات
فصل چهارم
تخريب
رعايت اصول ايمني در تخريب
فصل پنجم
تجهيز كارگاه
انبار كردن سيمان
پياده كردن نقشه
پي كني
كرسي چيني
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي
فصل ششم
قالب بندي
انواع قالب از لحاظ جنس
قالب چوبي
فصل هفتم
آرماتوربندي
هدف از به كار بردن فولاد در قطعات بتني
بستن ميلگردها به همديگر
نحوه خم كردن ميلگردها
برش ميلگردها
آچار خم كن يا آچار F
نحوه ساخت شناژهاي افقي و عمودي
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي
فاصله نگهدار يا لقمه
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن
فصل هشتم
بتن سازي
حمل بتن
نسبت هاي اختلاط
بتن ريزي
بتن ريزي در هواي گرم
بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود آيد
مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته
تراكم بتن
نگه داري از بتن
هم سطح كردن كف اتاق ها با شناژ افقي
ديوار چيني
قالب بندي شناژهاي عمودي
نحوه پر كردن شناژهاي عمودي
هم سطح كردن ديوار
قالب بندي سقف
حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها
بلوك
ميلگردهاي ممان منفي
ميلگردهاي حرارتي
كلاف عرضي
قلاب اتصال
بتون ريزي سقف
افت بتن (انقباض)
عوامل موثر در افت
راه هاي مقابله با افت
خزش يا وارفتگي
عوامل موثر بر خزش
راه هاي مقابله با خزش
خستگي در بتن
روش هاي مراقبت از بتن سقف
شمشه گيري
كف سازي
سفيد كاري يا كف مال گچ
كشته كشي يا نازك كاري

نكات اجرايي در اجراي ساختمان

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخ عكاسي در ايران
تفاوت هاي عكاسي ديجيتال با عكاسي سنتي
روند كار در عكاسي سنتي
روند كار در عكاسي ديجيتال
هزينه ها در عكاسي ديجيتال
تفاوت هاي دوربين ها
تفاوت در روش چاپ
زاويه ديد در عكاسي | آموزش عكاسي ديجيتال
آموزش فوكوس صحيح و تكنيك هاي فوكوس در عكاسي ديجيتال
انتخاب لنز مناسب
انتخاب نقاط فوكوس
عوامل تاثير گذار بر سرعت اتوفوكوس
دكمه قفل فوكوس
محدود كننده فوكوس و پيش تنظيمات فوكوس
نكات و تكنيكها
نكات پيشرفته براي ثبت عكس هاي واضح و شفاف و فوكوس
اتو فوكوس
AF تك نقطه اي
تعقيب سوژه با تنظيم فوكاس بر روي AI Servo
استفاده از AI Servo
نتيجه گيري فصل اول
فصل دوم: آشنايي با فتــوشاپ
تاريخچه فتوشاپ
تولد فتوشاپ‌
فتوشاپ در ادوبي‌
نسخه دوم فتوشاپ
فتوشاپ در ويندوز
نسخه چهارم
نتيجه گيري فصل دوم
فصل سوم: نرم افزار فتــوشاپ و كاربرد ان در عكاسي
نرم افزار فتوشاپ و كاربرد آن در عكاسي ها
ابزار هاي مهم فتوشاپ
ابزار Crop
ابزارهاي Dodge و Burn
ابزار Clone Stamp
ابزار Blur / Sharpen
ابزار Black & White
ايجاد افكت آتش در فتوشاپ
روتوش سورئال تصاوير در فتوشاپ
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
طريقه ساخت باركد روي اشياء با فتوشاپ
نتيجه گيري فصل سوم
فصل چهارم: نصــب ويندوز اكس پي
آموزش تصويري نصب ويندوزxp
نتيجه گيري فصل چهارم
انتقادات و پيشنهادات
فهرست منابع

فهرست تصاوير:
crop
Dodge و Burn
Dodge و Burn
Clone Stamp
Black & White
Black & White
Black & White
افكت آتش
ابزار تايپ
لايه جدبد
تمامي لايه
افكت wind
افكت wind
لايه ها
hue/saturation
لايه ها
افكت آتش
افكت آتش
لايه ها – افكت آتش
افكت آتش
تصوير نهايي افكت آتش
روتوش سورئال تصاوير در فتوشاپ
لايه background
Saturation
Gradient Map
تنظيمات handness
براش
fill
Exposure
opacity
مقدار راديوس
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
ابزار elliptical marquee
ابزار elliptical marquee
ابزار layer
ابزار add noise
ابزار layer
ابزار Radial Blur
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار LAYERS
ابزار LAYERS- Merge Layers
تصوير اصلي
Add Noise
Add Noise
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Rectangular Marquee
ابزار Character
ابزار Character
Free Transform
Warp
ابزار Sharpen Tool
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
windows setup
windows xp professional setup
windows xp licensing
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp setup
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
نام ويندوز
پسورد ويندوز
رمز عبور
تنظيمات تاريخ و ساعت
نصب نرم افزار هاي ويندوز
نصب مودم
نصب نرم افزارهاي ويندوز
بارگيري ويندوز
تنظيم اتوماتيك مانيتور
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات كاربري
پايان نصب ويندوز
خوش آمد گويي

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:51
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
واحد ايزومر
ورود خوراك ايزومر از الكيلاسيون
Regenerant
فصل دوم
راه اندازي اوليه
وضعيت واحد
زمان بندي
تكميل مراحل خنثي سازي (Complete inerting)
خشك كن ها، تجهيزات احيا كننده ي خشك كن ها و بخش هاي واكنشي
بخش تثبيت كننده(stabilizer)
نيتروژن زدايي(dry out ابتدايي، بخش اول)
راه اندازي بخش گردشي سيال نفتي و بخش stabilizer( dry out ابتدايي – قسمت 2)
مسير گردش واكنش
اسيدي كردن و dry down نهايي
آماده سازي
مرحله تزريق اسيد
بارگيري كاتاليست هاي ايزومريزاسيون تحت فشار نيتروژن
كليات
آماده سازي
حداقل نفرات مورد نياز
دستور العمل بارگيري كاتاليست
راه اندازي واحد ايزومريزاسيون
وضعيت واحد
تحت فشار قرار دادن با هيدروژن و افزايش دماي كاتاليست
راه اندازي بخش واكنشي واحد ايزومريزاسيون
مجموعه جريان عملياتي (SERIES FLOE OPRATION)
وضعيت ظرفيت طراحي واحد ايزومريزاسيون
دستور العمل
شروع بكار مجدد واحد
فصل سوم

نتيجه گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقدير و تشكر
فصل اول:  آشنايي كلي با مكان كارآموزي
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز    
رنگ هاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي
مواد يكنواخت كننده
رنگينه هاي اسيدي
رنگينه بازي
رنگينه هاي مستقيم
رنگينه هاي حلال
رنگينه ديسپرس
رنگينه هاي خمي
رنگينه هاي دندانه اي يا كمپلكس فلزي
رنگينه هاي راكتيو
رنگينه هاي اينگرين
مواد اضافه شده
مواد تر كننده و يا نفوذ كننده
مواد ضد مهاجرت
مواد حمل كننده
صنعت رنگ
رزين ها
رزين هاي آلكيدي
روغن ها
رزين هاي اپوكسي
رزين هاي آمينو
رزين هاي فنلي
زرين هاي پلي اورتان
رزين هاي پلي اورتان يك دسته اي
روغن هاي اورتاتي
رزين هاي پلي اورتان رطوبت خشك
رزين هاي بلوكه شده كوره اي
رزين هاي پلي اورتان دو جزئي
رزين هاي سيليكوني
رزين هاي سلولزي
رزين هاي وينيل
رزين هاي اكريليك
رنگ جهت يخچال و فريزر
رنگ جهت سطوح ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي
رنگ جهت سطوحي كه در آب قرار دارند
رنگ جهت كفپوش ساختمان ها و بدنه هواپيما
رنگ درون قوطي هاي مواد غذايي
رنگ هاي مقاوم در مقابل حرارت
رنگ هاي مقاوم در مقابل آب و هوا
رنگ هاي مقاوم در مقابل خاك
رنگدانه ها و خواص فيزيكي آن ها
قدرت رنگ دهندگي در ايجاد فام مناسب
قدرت پوشش
قدرت جذب روغن
حلال ها
قدرت حلاليت
سرعت تبخير
نقطه اشتعال
سميت حلال ها
خشك كن ها
خشك كن كبالت
خشك كن سرب
چند رويه
مواد افزايش دهنده گرانروي
مواد پخش كننده
نرم كننده ها
مواد ضد خوردگي
روش هاي رنگ آميزي
روش رنگ آميزي الكتروكوتينگ
معايب رنگ و روش هاي رفع آن ها
هنگام ساخت رنگ
بر كنش نامناسب رزين و حلال
بر هم كنش نامناسب رزين و رنگدانه
برهم كنش نامناسب رزين با رزين
هنگام نگهداري رنگ
رويه بستن
ته نشيني رنگدانه ها
تيره شدن
هنگام بكارگيري رنگ
هنگام تشكيل فيلم
شره كردن
پوست پرتغالي شدن
حفره زايي
فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتايج و پيشنهادات

مقدمه:
آخر نقش سمفوني تحريك آموزي را به نام رنگ تدارك ديده و چشم انسان را به گونه اي طراحي كرده است كه بالغ بر يك ميليون و نيم تك ـ نت آن را دريابد
در دنياي امروزي رنگ نقش بسيار مهمي را در تمامي اركان زندگي بشري ايفا مي كند رنگ پديده اي است كه از جهات متفاوتي مورد بحث مي باشد به نحوي كه:
1-هنرمند،‌ به اثرات رنگ  از نظر زيباشناسي توجه نموده و نفوذ معنوي رنگ و خلاقيت آن را بررسي مي كند.
2-و بالاخره شيميدان ها به ساختمان مولكولي رنگ ها و طريقه تهيه آن ها از مواد اوليه،‌ توجه دارند.

بر اساس توليد منطقه اي، اولين توليد كننده رنگ  در جهان اروپا بوده كه از آن ميان، آلمان با حدود 22% سهم جهاني رتبه اول را دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شركت داروسازي ثامن
بررسي داروهاي توليدي شركت داروسازي ثامن
بي كربنات سديم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
كلريد پتاسيم (Potossium chloride)
مكانيسم اثر
ژلاتين (Gelatin Modified)
مكانيسم اثر
مترونيدازول (Metronidazole)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
رينگر (Ringer’s )
موارد مصرف
دكستروز (Dextrose)
موارد مصرف
سولفات منيزم (Magnesium sultate.7H2o)
موارد مصرف
سيپروفلوكساسين (Ciprofloxacin)
مكانيسم اثر دارو
فصل اول
واحد نيروگاه
رنگ لايه‌هاي اكسيد آهن
شرايط آب تغذيه
بررسي خوردگي در قطعات و اجزا
راهكارهاي كنترل خوردگي
چيلرها
بازدارنده‌هاي نيترات
بازدارنده‌هاي كرومات
بازدارنده‌هاي موليبدات
هواساز
رسوب زدايي و تميزكاري
قلياشويي
اسيدشويي
اسيدهاي معدني
اسيدكلريدريك (HCL)
اسيدفسفريك (phosphoric acid)
اسيدهاي آلي (organic acids)
اسيد سيتريك (Citric Acid)
نحوه اجراي اسيدشويي
كندكننده‌ها (inhibitors)
فصل دوم
واحد توليد
واحد آبسازي
عمل Relceif velve
عمليات احيا رزين‌هاي آنيوني و كاتيوني
واحد تقطير
نكات مربوط به واحد تقطير
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C : “In process Quality control”
واحد فيلينگ
سيفيك
بخش ويال
بخش مديتال
دستگاه كانتل
واحد اتوكلاو
واحد بسته‌بندي
فصل سوم
واحد آزمايشگاه
آشنايي با مواد اوليه و ساختار تركيبات
واحد آزمايشگاه شيمي
رسوبي
كمپلكسومتري
اسيد و باز
آمپرومتري (كارل فيشر)
نحوه انجام تست پارتيكل
آناليز محلول دياليز صفاقي
تعيين pH
تعيين مقدار سديم
طرز كار با دستگاه فيلم فتومتر
تعيين مقدار كلسيم و منيزيم به روش دستگاهي
اندازه‌گيري ميزان كلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسيومتر
انجام تست لاكتات براي محلول دياليز صفاقي
تعيين مقدار دكستروز در محلول دياليز صفاقي
فهلينگ A
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
دستورالعمل آناليز محلول مترونيدازول
آناليز محلول سديم بيكربنات
آناليز محلول گلايسين
آناليز محلول سديم كلرايد
آناليز محلول قندي ـ نمكي
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
تعيين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سديم كلرايد
آناليز محلول هيپوكلريت سديم
براي تعبين كلرايد total
آناليز محلول سيپروفلوكساسين
تعين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سيپروفلوكساسين
تهيه ‌فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظيمات سيستم كروماتوگرافي HPLC
فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول نمونه
آناليز محلول‌هاي منيزم سولفات
تعيين مقدار منيزيم سولفات
آناليز محلول رينگر
واحد ميكروبيولوژي
واحد فارماكولوژي

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بهداشت آب
آب سالم و پاكيزه
آزمايشات فيزيكي
خواص فيزيكي آب
جامدات معلق
كدورت
رنگ
طعم و بو
دما
آزمايش جارتست
انواع دستگاه هاي جارتست
آزمايشات شيميايي
آزمايش هاي شيميايي
هدايت الكتريكي آب (EC)
روش تعيين EC
مواد جامد محلول (TDS)
روش تعيين TDS
آهن
روش تعين دستگاه اسپكتروفتومتر براي آهن
اندازه‌گيري ميزان آهن
نيترات
اندازه‌گيري ميزان نيترات
نيتريت
فسفات
اندازه‌گيري ميزان فسفات
سولفات
انتخاب روش
اندازه‌گيري ميزان سولفات
آمونياك
تعيين آمونياك به روش Nessler (مستقيم و يا پس از تقطير)
اندازه‌گيري ميزان آمونياك
منگنز
اندازه گيري ميزان منگنز (mn)
كلرور
اندازه‌گيري ميزان كلر
فلوئوريد
اندازه‌گيري ميزان
قليائيت
قليائيت مربوط به هيدروكسيدها
قليائيت مربوط به هيدروكسيدها و كربنات‌ها
قليائيت مربوط به كربنات‌ها
قليائيت مربوط به مخلوط كربنات و بي‌كربنات
قليائيت مربوط به بي‌كربنات
روش تعيين قليائيت
سختي
درجه‌ي سختي آب
سختي غيركربناتي
مفهوم سختي موقت، سختي دائم و سختي كل آب
سختي موقت آب
سختي كل
روش تعيين سختي
كلسيم
روش تعيين كلسيم
سديم و پتاسيم
سديم
پتاسيم
روش تعيين ميزان سديم و پتاسيم
روش اندازه گيري سختي كل
روش اندازه گيري سختي كلسيم
روش اندازه گيري قلياييت (كربنات و بي كربنات )
روش اندازه گيري كلريد
براي ساختن يك ليتر محلول EDTA MOL 0.01
براي ساختن محلول تيوسولفات 10 درصد
براي ساختن يك ليتر محيط كشت PA
براي ساخت محيط كشت AGAR R-2R
آزمايشات ميكروبي
ميكروب شناسي آب
شاخصهاي آلودگي آب
آلودگي ميكروبي
آزمون‌هاي MPN به روش چند لوله‌اي
مواد و وسايل لازم
روش تهيه محيط كشت لاكتوز براث
روش تهيه محيط كشت بريليانت گرين
روش انجام آزمايش
مرحله احتمالي
مرحله تاييدي
روش پنج لوله‌اي
دياگرام مراحل انجام آزمايش
تصفيه آب
راههاي بهسازي آب
جوشاندن در سطح خانوار و گروه هاي محدود جمعيتي
انبار كردن آب
از نظر فيزيكي
از نظر شيميايي
از نظر زيست شناختي
پالايش آب
پالايه يا صافي شني كند
مزاياي صافي شني كند
پالايه شني تند
مزاياي پالايه هاي شني تند
استفاده از اشعه ماوراء بنفش (U.V)
محدوديت‌هاي استفاده از پرتوهاي فرابنفش
تصفيه شيميايي
چگونگي اثر گندزدايي كلر
مباني كلرزني
روش كلرزني
آزمايشات تعيين كيفيت آب آشاميدني
استاندارد سازي
تكنولوژي تصفيه آب
مراحل و روش هاي تصفيه آب
تصفيه فيزيكي – شيميايي
تصفيه فيزيكي
تصفيه شيميايي
امور آب و فاضلاب گرگان
آشنايي با تصفيه خانه نهار خوران
تاريخچه
منابع تامين آب خام جهت تصفيه خانه نهار خوران
موقعيت آبگير فعلي
مشخصات خط لوله انتقال آب خام
تصفيه خانه آب
زلال سازها
فيلتر ها
منابع آب
ضد عفوني با كلر
پيشنهادات
رعايت نكات ايمني
رعايت نكات بهداشتي
دقت در اندازه‌گيري مواد
دقت در خطاي ديد
برخورداري از فضاي مناسب جهت كار
آگاهي و اطلاع پرسنل آزمايشگاه
نتيجه‌گيري

مقدمه:
بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت ميباشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.
شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن ميباشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب ميباشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني بعلت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده ميباشند.
آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نميباشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مينامند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/12/25  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و تاريخچه شركت ماشين افزار كاوه
مشخصات واحد توليدي
الف ـ زمين و ساختمان ها
ب ـ پرسنل
شرح كلي در مورد محصولات توليدي
1 – واحد مصنوعي
مزاياي نخ‌هاي پلي پروپيلن
مشخصات كلي
2 – واحد طناب فولادي
مشخصات كلي طناب هاي فولادي
كاربرد طناب هاي فولادي
3) واحد توري بافي
مشخصات كلي
كاربرد توري حصاري
1) مواد اوليه
2) حين توليد
3) محصول نهايي
4 – واحد سيم و استرندسازي
مشخصات كلي
كاربرد سيم فنر
كاربرد استرنر و مفتول پيشتنيده
1) مواد اوليه
2) حين توليد
3) محصول نهايي
امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات
دستگاه هاي تست موجود در اين واحد
تعريف موضوع از ديدگاه هاي مختلف
دكتر ادوارد دمينگ
دكتر جوزف. ام. جوران
دكتر آرماند فگينبام
فيليپ كرزابي
ديويد گاروين
تكنيكهاي كنترل كيفيت كه عمر و كيفيت محصول را بهبود ميبخشد
روشهاي دستيابي به كيفيت برتر
فرآيند كنترل كيفيت
دسته‌بندي كيفيت به سه اصل
الف) طرح‌ريزي كيفيت
ب) كنترل كيفيت
پ) بهبود مداوم كيفيت
هزينه‌هاي كيفيت را به چهار بخش تقسيم كرده‌اند
1 – هزينه پيشگيرانه Proerentiaeغير مجاز مي باشدt
2 – هزينه ارزيابي Apprasal غير مجاز مي باشدt
3 – هزينه خطاهاي داخلي Internal Failure غير مجاز مي باشدt
4 – هزينه خطاهاي خارجي External Failure غير مجاز مي باشدt
مراحل انجام كار در واحد كنترل كيفيت
چارت سازماني شركت ماشين افزار كاوه
چارت سازماني واحد كنترل كيفيت QC
فرآيند
1 – تدارك و انبارش مواد اوليه
2 – سيستم بسته بندي محصول نهايي
3 – انبارش
دياگرام فعاليت ها
تعريف كيفيت از نقطه نظر استاندارهاي ISO
ISO 9001 : 1994
ISO 9001 : 2000
چگونگي جمع آوري داده براي كنترل
1-1 هدف از جمع آوري داده‌ها
نحوه جمع آوري داده براي هدف هاي گوناگون
1-2 داده صحيح
1-3 نوع داده ها
الف) داده هاي اندازه گرفتگي
ب)داده هاي شمردني
1-4 تجزيه و تحليل داده ها
1-5 چند تذكر براي جمع آوري داده ها
كيفيت طرح
كيفيت تطابق
اهداف كنترل كيفيت
1)تعيين استانداردها
2)ارزيابي عملكرد
3)اقدام اصلاحي
فعاليت هاي كنترل كيفيت
1)كنترل طرح جديد (يا مرور طرح )
2)كنترل مواد ورودي
3)كنترل حين توليد
4)مطالعات ويژه فرآيند
درجه بندي كنترل كيفيت
كنترل كيفيت كارگاهي
3) مهندسي كيفيت Quality Engineering
پروسه كنترل كيفيت ماشين افزار كاوه
واحد فولادي
كنترل حين توليد
كنترل نهايي
استانداردهاي مورد استفاده در واحد فولادي
واحد مصنوعي يا پلاستيك
كنترل مواد اوليه
واحد سيم فنر و استرند بتن
كنترل مواد اوليه
نحوه كدگذاري مفتول هاي توليدي واحد سيم و استرندسازي
استانداردهاي مورد استفاده در واحد سيم و استرندسازي
تجزيه و تحليل تست مواد اوليه (پلي پروپيلين)
تجزيه و تحليل آزمايشات نخ‌هاي كشاورزي
استاندارد ISO,9001-2000
استاندارد بين‌المللي ISO,9001 چاپ سال 2000 ميلادي
هشت اصل مديريت كيفيت در ISO 9001-2000
1) تمركز بر مشتري
2) رهبري
3) مشاركت پرسنل
4) راهكار فرآيندي
5) راهكار سيستمي در مديريت
6) بهبود مستمر
7) راهكار واقعي براي تصميم‌گيري
8) رابط سودمند دو طرفه با تأمين كننده

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/12/25  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاريخچه محل كارآموزي
موقعيت جغرافيايي
طرح و توسعه
مشكلات
پيشنهادات
مراكز فرهنگي
منابع درآمد پارك
وضعيت روشنايي
منابع آب
سرويس و تجهيزات بهداشتي
سرويس خدماتي
امكانات تفريحي كودكان
امكان خدمات شهري همجوار
نقشه و مشخصات پارك
گلكاري و چمنكاري پارك
وضعيت پرسنلي و نيروي انساني
كارهايي كه قرار است در پارك انجام شود
چارت زماني پارك
فصل دوم
موارد مختلف استفاده از چمن
خاك
تهيه زمين چمن
كاشت بذر
مقدار بذر در واحد سطح
نگهداري چمن
تهيه و تازه كردن چمن
كودپاشي
آبياري چمن
علف هاي هرز چمن
علف كش 2-4D
علف هاي هرز چمن و مبارزه با آن ها
كاربرد تزئيناتي چمن
بررسي گياهان در طراحي فضاي سبز و مبارزه با آفات آنها
چنار
نارون
فصل سوم
نگهداري گياهان
آبياري
كوددهي
مالچ پاشي
هرس درختان و درختچه ها
زمان مناسب هرس
هرس زمستانه
هرس تابستانه
هرس پاييزه
هرس بهاره
روشهاي هرس
هرس تنك
هرس سرشاخه
زمستان گذراني فضاي سبز
روش كاهش خسارت زمستاني
بادسوختگي
كاهش شديد دما
آفتاب سوختگي
برآمدن يا آماس كردن خاك
آسيب ناشي از برف و يخ
خسارت ناشي از نمك
خسارت ناشي از برف روبي
پوسيدگي چمن
فصل چهار
آراليا
اركيده
برگ انجيري
بگونيا ببري
پاپيتال
پاپيتال
ياس آبي
داوودي
ديفن باخيا
عشقه
فيكوس
فيكوس بنجامين
ليندا
موز
نخل مرداب
يوكا خنجري
بيماري لكه سياه گلابي
بيماري سرطان تنه و شاخه سيب
منابع و مآخذ

مقدمه:
در ميان كرات منظومه شمسي كره اي وجود دارد كه قدرت خداوند در قالب حيات آشكار نموده است يك كره اي خاكي بستر حيات را براي فراهم آورد و گياهان سبز را براي ادامه زندگي در قلب خود رويانيد . به انسان به عنوان موجودي متفكر مأوي بخشيد پس از آغاز حيات از زمين شكل گرفت انسان‌هاي غارنشين به فكر ساختن خانه افتادند. آنان بار ديگر نياز به سوي زمين دراز كردند و زمين نيز، به محبت آن ها پاسخ داد و اين چنين تمدن از دل زمين آغاز شد.
ديوارهاي بلند و قطور «منع» و «مانع» شهرهاي قديم كه كوچكتر از روستاهاي امروز بودند فروريخت و درهاي بزرگ و كوچك كه باز شد و باز ماند و از انديشه پدرانمان گذشت كه:
به دنيايي بي در و ديوار و خانه هاي يكي شده و آدم هاي بيگانه با مرز و در و ديوار ميتوان رسيد.
انديشه بي راهي نداشتند. پرچين هاي ساده و كوتاه و سبز و پرگل و گياه و ميوه، با مهرباني هرچه بيشتر و درست تر بگويم با شرمي لطيف و انساني ميان املاكشان خط انداخته بود تا اختلافي هرچند كوچك هم پيش نيايد.
سال و سالياني گذشت، اما آن ديوار بزرگ گرد شهر را كه تكه تكه كرده بودند تا مرزها از ميان برود، به ميان شهر كشيدند و به تدريج پرچين هاي پرگل و گياه به ديوار، و باغ هاي پر درخت به خانه هاي چند طبقه بدل شد.
هنوز مادربزرگ ها و پدربزرگ ها داشتند از درخت هاي سيب و انار و گردو و گلدان هاي شمعداني كنار حوض هاي بزرگ ميگفتند كه نه از درخت نشاني ماند و نه از حوض ها و شمعداني ها.
با پيشرفت علوم پزشكي و آموزش بهداشت و نطفه كشتن بسياري از بيماري ها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت هاي زندگي و رشد جمعيت نيازهاي جديدي پديد آمد و زمين ها از گل و گياه خالي شد.
و همه ماتم گرفتيم كه پس از اين بايد در دنيايي سنگي و سيماني و بيگانه با گل و گياه زندگي كنيم.
اگر ماشينها به جنگل ها هجوم برده و طبيعت را با جاده و آسمان خراش هايش ويران كرده است و استخراج نفت و ساختن پالايشگاه ها و ايجاد كارخانه ها بسيار و بارها كردن مقدار فراواني سرب و سم و دودهاي خفه كننده در فضاي شهرها بايد راهي براي آشتي كردن با طبيعت – طبيعتي كه انسان بخش بزرگي از آنست و هرچه كرده به اميد آسان كردن زندگي بوده نه ويران كردنش – يافت. ناچار است كه از طبيعت استفاده كند اما تا نهايت ويرانيش نرود، چون ديگر چيزي براي سودآوري و سودبخشي نميماند.
اين است كه مهندسين طبيعت به ياري زمين آمدند و به جاي گردو و بن هاي چنان عظيم كه فرو افتاده است و آسمان خراش هاي عظيم تري كه به آسمان سركشيده، گل و گياه را و فضاي سبز را جانشين بخش هاي ويران شده جنگل ها و باغ ها كردند و به ياري آنان گلستان هاي تكه تكه شده جمع آوري شد و هر تكه در گلدان و گلدان هايي جاي گرفت و به آپارتمان ها برده شد تا چون هميشه گل و گياه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سيمان و آهن تنها نمانند و اين نياز انسان شهرنشين براي بازگرداندن طبيعت سبز به محيط زندگي است، آن طبيعت سبزي كه بر اثر گسترش سطوح سخت و خشك شهرها و بزرگراه ها و نفوذ تمدن در مناظر آن از ميان رفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/12/25  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:64
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
آشنايي كامل با مكان كارآموزي
فصل دوم
ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي
فصل سوم
آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات
با Dreamweaver چه ميتوان كرد
عناصر پايه اي صفحات وب
چندرسانه اي
صفحات تعاملي
تعريف يك وب سايت جديد
ايجاد فايلهاي جديد در پنل Files
نوار هنر
نوار Insert
Flash Elements
پنجره سند
نوار ابزار Document
نوار وضعيت
پنل ها و بازرسان
پنل ها و گروههاي پنل
منوهاي مضموني
Help
افزودن يك تصوير به يك صفحه
هم ترازي تصوير با متن
استفاده از پنل Time lines
قالب بندي صفحات وب با استفاده از سبك هاي آبشاري
ايجاد سبك هاي CSS پيشرفته
عملكرد Dreamweaver چيست؟
نمايش دادن و پنهان كردن لايه ها
ارسال متن به يك لايه
افزودن يك لايه كشيدني به يك صفحه وب
ايجاد يك فرم
افزودن فيلدهاي متن به فرم ها
افزودن دكمه هاي راديويي
افزودن ليست ها و منوها
افزودن دكمه هاي Submit و Reaset

طراحي سايت استاتيك توسط نرم افزار Dreamweaver
با Dreamweaver چه ميتوان كرد؟
Dreamweaver مشهورترين ابزار حرفه اي توسعه كار وب ميباشد كه بسياري از شركتهاي بزرگ Dreamweaver را به عنوان ابزار استاندارد خود براي توسعه وب معرفي ميكنند. Dreamweaver همچنين براي توليدكنندگان مستقل كه براي مشتريان خود سايت وب مي سازند، يك ابزار عمومي به شمار ميرود. Hypertext Mark up يا HTML اساس كار Dreamweaver مي باشد. HTML language زباني است براي قالب بندي محتويات كه در شبكه گسترده جهاني و با استفاده از نرم افزاري به نام مررورگر وب، مشاهده مي¬شود.
عناصر پايه اي صفحات وب: متون، تصاوير، پيوندها
اكثر صفحات وب داراي حداقل سه عنصر ميباشند: متن، تصوير، پيوند.
اين سه عنصر زيربناي اكثر سايتها هستند چرا كه اطلاعات متن را در كنار پشتيباني قطعات گرافيك (Image) علاوه بر شيء براي هدايت به صفحات ديگر، براي سايت وب فراهم مي¬كنند.
CSS جديدترين روش طراحي وب است كه هم چنان در حال رشد ميباشد. با استفاده از CSS ميتوان قالبهاي پيچيده اي براي صفحات وب طراحي كرد.
CSS اين امكان را ميدهد كه متنها، روشهاي مختلف ظاهر شدن برچسبهاي HTML و تعداد عناصر مختلفي را كه روي صفحه قرار داده ميشود قالب بندي كنيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/12/25  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه مخابرات
مخابرات در جهان
مخابرات در ايران
مخابرات در استان تهران
كليات و اهداف شركت
تاريخ تاسسيس شركت
شخصيت حقوقي شركت
اهداف كلان شركت
ماموريت
سياست ها و خط مشي
اركان و تشكيلات كلي شركت
تركيب مجمع عمومي
تركيب هيات مديره و مدير عامل
عمده خدمات شركت مخابرات
مراكز مخابراتي چه خدماتي را به مشتركان ارايه ميدهند ؟
تغيير نام و تغيير مكان ) خريد و فروش تلفن (
قطع و وصل تلفن
الف . قطع تلفن به درخواست مشترك
ب . وصل تلفن به درخواست مشترك
تلفن ثابت چرا قطع ميشود؟
سرويس هاي مخابراتي
سرويس هاي ويژه
اينترنت پر سرعت ADSL
شبكه يكپارچه متعامل ايراني IPTV
شبكه هوشمند IN
معرفي سرويس هاي شبكه هوشمند
1. مكالمه اعتباري Prepaid Service
2. مكالمه رايگان Free Phone
3. شماره اختصاصي Personal Number Service
4. شماره فراگير Universal Access Number
5. مشاوره تلفني Premium Rate
6. نظرسنجي تلفني Televoting
.7 انتقال شماره Number Portability
.8 پست صوتي Unified Mesغير مجاز مي باشدing Service
فعاليت هاي انجام شده توسط كارآموز

نتيجه گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/12/16  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي
1-1- مقدمه
1-2- تاريخچه مركز كارآموزي
1-3- معرفي محيط كارآموزي
1-4- خلاصه كار هاي انجام شده در كار آموزي
فصل دوم:آموخته هاي كارآموز
2-1- اسمبل قطعات كامپيوتر
2-2- نصب سيستم عامل Windows Linux
2-3- اتوماسيون اداري
2-4- آشنايي با سرور
2-4-1- File Server
2-4-2- Fax server
2-4-3- Print Server
2-4-4- كابل هاي بكار برده شده در شبكه
2-4-5- نحوه ارتباط سيستم ها با يكديگر در شركت
2-4-6- امنيت شبكه
2-4-7- IP Address
2-4-8- DNS
2-4-9- Domain
2-4-10- Active Directory
فصل سوم: نتيجه گيري

1-1- مقدمه
اين دوره در شركت بيمه آتيه سازان حافظ طي شده است. من در تاريخ 13/12/1390 كارآموزي خود رادر اين شركت در دپارتمان انفورماتيك شروع كردم. وظايف من در اين شركت پشتيباني سخت افزاري ،نرم افزاري و شبكه بود. دراين شركت چيزي بالغ بر 85 كامپيوتر Client و يك هماهنگ كننده و كنترل كننده Server بود و در قسمت انفورماتيك 4نفر مشغول به كار بودند.كاردراين شركت براي من به گونه اي بود كه همواره تجربيات جديدي را كسب نمودم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
رشته مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
فهرست مطالب:
آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك
پست الكترونيك
برنامه هاي كاربردي استفاده از پست الكترونيك
مزاياي پست الكترونيك
آدرس پست الكترونيك چيست؟
جهت باز كردن يك Identity
باز كردن صندوق پستي يك كاربر خاص
آشنايي با Out look Express
كار با نامه ها
كادر ويرايش متن نامه
كادر متني
كادر متني (carbon copy)
ليست انتخاب from
كادر متني Subject
كادر متني (Blind carbon copy) BCC
ضميمه كردن فايل
استفاده از غلط ياب املايي
پاسخ به نامه
ارسال نامه به صورت متني و گرافيكي
پاسخ به نامه ها بدون درج متن نامه اصلي
پاسخ نامه به همه گيرندگان (Reply All)
پاسخ نامه به فرستنده نامه (Reply)
پاسخ نامه به همه گيرندگان (Replx All)
حذف كردن متن
كپي كردن متن
ويرايش نامه ها
انتخاب كلمه، خط و پاراگراف
انتقال متن
حذف كردن ضميمه
ارسال ناهم براي ديگران(Forward)
تنظيمات پنجره Outlook Express
امضاء ها (Singetures)
ملاحظات امنيتي
آشنايي با نكات مهم هنگام نگارش E-Mail
امضاي ديجيتالي (Digitally sign)
استفاده از راهنما (Help)
فهرست مطالب و ايندكس

آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك
1- پست الكترونيك
ارسال و دريافت نامه از طريق كامپيوتر را پست الكترونيكي (E-mail) ميگوييم. پست الكترونيكي شباهت بسيار زيادي با پست معمولي دارد. فرستنده نامه هر زمان كه بخواهد ميتواند پيام خود را ارسال كند و گيرنده نيز در هر زمان كه بخواهد ميتواند پيام هاي فرستنده را بخواند. يك نام الكترونيكي در واقع يك فايل است. وقتي مقصد يك نامه الكترونيكي را اسال ميكند، اين فايل از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر ميرود تا به مقصد برسد و به صندوق پستي سيستم گيرنده رفته و در آنجا ذخيره ميشود تا گيرنده نامه به آن مراجعه كرده و آن را دريافت كند. پست الكترونيك يكي از مشهورترين سرويس هاي اينترنت است. سايت هاي زيادي در اينترنت وجود دارند كه امكان ايجاد صندوق پست الكترونيكي و ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي را به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار ميدهند و معمولاً فضايي از3MB تا 100MB يا حتي بيشتر در اختيار كاربر جهت نگهداري نامه ها ميدهند.
پست الكترونيك (Email) ارسال و دريافت نامه از طريق كامپيوتر را پست الكترونيك ميگوييم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:45
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
نمايندگي مجاز سايپا مباركه
نمودار سازماني تشكيلات
سيستم سوخت رساني بنزيني
علائم سوختگي واشر سر سيلندر
علائم تاب برداشتن سر سيلندر
دلايل كمپرس در قسمت هاي موتور
ميل لنگ
قطعات ميل سوپاپ
نقطه تايمينگ
انواع سوپاپ
علت فيلر گيري سوپاپ ها
موتور ديزل
دلايل دل زدن كلاچ
صداي غير عادي در گيربكس
قطعات اصلي گاردان
سيستم جرقه الكتريكي
كويل
دلكو
استارت
دينام
آفتامات
سيستم سوخت رساني بنزيني
علائم مخلوط شدن روغن و بنزين
كاربراتور
سيستم خنك كننده و روغن كاري
سيستم روغنكاري
سيستم ترمز – فرمان و تعليق
تاريخچه سيستم ترمز ABS
سيستم ABS چيست ؟
اصول كاركرد ABS
سنسورهاي سرعت چرخ

نمايندگي مجاز سايپا مباركه:
نمايندگي مجاز سايپا مباركه يكي از نمايندگي مجاز سايپا است كه در شهر مباركه بلوار نيكبخت واقع شده است اين نمايندگي در سال 1379 به وسيله شخصي به نام اعظم پناه تاسيس شد و داراي 1050متر مربع مساحت و با سرمايه اي اوليه حدود 200 ميليون تومان (كه البته هم اكنون براي تاسيس نمايندگي مجاز سايپا بايد سرمايه اي حدود 300 ميليون تومان شخص موسس داشته باشد ) تاسس شد. اين مركز در بدو تاسيس با 10 نفر پرسنل شروع به كار كرده است و بنا به گفته موسس آن هدف از تاسيس اين مركز اولا ً خدمت به مردم و ثانياً نبود نمايندگي مجاز سايپا در اين شهر بوده است اين مركز در روز حدوداً 8 ساعت باز بوده (جز موارد استثنا) و در روزهاي تعطيل رسمي هم اين مركز تعطيل ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آزمايشگاه كارخانه
آسياب هاي آزمايشگاهي
انواع خاك هاي سراميكي
سنگ شكن ها
آسياب
مواد افزودني
فلوكولانت ها
اسپري دراير
سيلو
پرس
كوره ها
لعاب
كائولن
طبقه بندي لعاب
تغيير لعاب شفاف
اكسيدهاي رنگ كننده
مراحل توليد كاشي لعاب خورده
معاب لعاب
سوراخ شدن لعاب
بسته بندي و فروش
پيشنهادات

مقدمه
سخني در خصوص تاسيس شركت صنايع كاشي خزر
شركت صنايع كاشي خزر (سهامي خاص) با اخذ موافقت اصولي از وزارت صنايع و سرمايه اوليه سيصدو پنجاه ميليون ريال آذر ماه 1361 تحت شماره 46123 مورخ 11/9/61 به ثبت رسيد و با انتخاب هئيت مديره و مدير عامل از ميان سرمايه گذاران ، ضمن خريد زمين مورد نياز ، در شهر صنعتي رشت بلافاصله امور اجرائي پروژه آغاز و همزمان اقدامات لازم جهت بررسي و انتخاب و خريد ماشين آلات خطوط توليد و كوره ها از كشورهاي ايتاليا و آلمان غربي صورت گرفت .
در طول سال هاي جنگ تحميلي علي رغم مسائل و مشكلات عديده با برخورداري از معاضدت و همياري مقامات مسئول صنايع كشور و علاقمندي و پشتكار مهندسين و كارگران امور اجرائي پروژه متوقف نگرديد و همراه با پيشرفت امور ساختماني و آماده سازي سالن اصلي توليد و بخش هاي وابسته ماشين آلات و دستگاه ها و كوره هاي بيسكويت و لعاب به كشور وارد و با نظر كارشناسان داخلي و خارجي تا پايان سال 1368 نصب و راه اندازي شد به ترتيبي كه از ارديبهشت 1369 توليد آزمايشي و بهره برداري از كارخانه آغاز گرديد .بديهي است همزمان با پيشرفت امور اجرايي پروژه و حسب نياز و مورد در دو نوبت سرمايه شركت به ميزان يك ميلياردو پانصد ميليون ريال افزايش داده شد و در راين راستا شركت از تسهيلات اعتباري بانك تجارت به منظور تامين بخشي از هزينه ها و تهيه و تدارك مواد اوليه مورد نياز بهره مند گرديده است . همچنين با افزايش ظرفيت توليد و نسب كوره هاي جديد و افزايش سرمايه اوليه در سال 82 ظرفيت سالانه كارخانه بالغ بر 2 ميليون متر مربع كاشي ديواري در طرح ها و اندازه هاي 32*25 و 30*20 ميباشد.
شركت صنايع كاشي خزر در جهت خود كفائي و توليد كاشي با كيفيت برتر و برابر با محصولات خارجي داراي واحد تحقيقات و آزمايشگاه مجهز و مدرن بوده كه با استفاده از تجارب متخصصين اين رشته هموراه در خصوص كيفيت فيزيكي و شيميايي مواد مصرفي و مورد نياز به تحقيق پرداخته و با مصرف بهترين مواد در توليد و ارائه محصولاتي با كيفيت برتر را همواره مد نظر داشته و سرلوحه كار خود قرار داده است.

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:260
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مانيتورينگ
انواع سيستمهاي مانيتورينگ
مانيتورينگ بيمار
فيزيولوژي
واحدهاي اندازه گيري
سيستم هاي مانيتورينگ سانترال
اجزا تشكيل دهنده يك سيستم مانيتورينگ
دستگاه بيهوشي و ونتيلاتور
دستگاه بيهوشي
معرفي دستگاه ونتيلاتور
فيزيولوژي
اساس كار
پارامترهاي مهم
ايرادهاي معمول و روش هاي نگهداري
مدهاي ونتيلاتور
تهويه ي مكانيكي چيست؟
نحوه كاركرد ونتيلاتور
انواع ريسكهاي ونتيلاتور
تصويربرداري پزشكي
راديوگرافي
سونوگرافي
ام آر آي (MRI)
وسايل تصويربرداري پزشكي و انواع آن
دستگاههاي راديولوژي ساده
دستگاه سي‌تي اسكن
دستگاه ام آر آي
دستگاه پت
پزشكي هسته‌اي
ارتباط با ساير علوم
حفاظت در برابر پرتوهاي يون‌ساز
ماموگرافي چيست؟
مباني ماموگرافي
دستگاه ماموگرافي
كنترل خودكار پرتودهي AEC
ليزر ماموگرافي
مشكلات ماموگرافي
لارينگوسكوپ
فيزيولوژي
پمپ تزريق سرنگ
تزريق سرم
پمپ پريستالتيك
روش هاي استريل كردن دستگاه
تجهيزات دندان پزشكي
جك هاي پيچي
توربين
كويترن
لايت كيور
كمپرسور
آمالگام موتور
لنچولو
پالس اكسي متر
فيزيولوژي انتقال اكسيژن
انكوباتور
الكتروكوتر
ديفيبريلاتور
آزمايشگاه
نحوه نگهداري باطريها
اداب و روش كاليبراسيون
دستگاه جنين ياب
ECG
دستگاه اشعه ايكس
ساكشن

فور

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
خلاصه مطالب
مراحل تكميل موتور پژو JP3
ايستگاه 1
ايستگاه 2
باز كردن پيچ كپه ثابت و دو پيچ جانبي
ايستگاه 3
جازدن بوش‌هاي سيلندر
ايستگاه 4
جازدن پيستون سيلندر
ايستگاه 5
گردش بلوك سيلندر و قرار دادن كپه هاي متحرك روي پالت
ايستگاه 6
نصب ياتاقان‌هاي كپه متحرك و ياتاقان‌هاي شياردار
ايستگاه 7
نصب ميل لنگ و جازدن بغل ياتاقاني
ايستگاه 8
مونتاژ ياتاقان‌هاي ثابت بالايي
ايستگاه 9
جازدن كپه هاي متحرك
ايستگاه 10
بستن و سفت كردن پيچ هاي كپه‌هاي ثابت
ايستگاه 11
بستن مهره هاي كپه متحرك و تست ميل لنگ
ايستگاه 12
بستن مهره هاي كپه متحرك و فرمان زدن (تست) ميل لنگ
ايستگاه 13
جازدن كاسه نمد و پولكي انتهاي سيلندر
ايستگاه 14
مونتاژ اويل پمپ و قاب زنجير
ايستگاه 15
نصب مجموعه اويل پمپ
ايستگاه 16
نصب واتر پمپ و قاب زنجير
ايستگاه 17
بستن كارتر و پيچ تخليه كارتر
حلقه 2
ايستگاه18
انتقال مجموعه سيلندر به حلقه 2
ايستگاه 19
مونتاژ و بستن فلايويل
ايستگاه 20
بستن ديسك و صفحه كلاچ
ايستگاه 21
نصب واشر سر سيلندر و قراردادن سر سيلندر روي سيلندر
ايستگاه 22
بستن پيچ‌هاي سرسيلندر
ايستگاه 23
فيلر گيري و انتخاب شيم مناسب
ايستگاه 24
جازدن كاسه نمد و نصب چرخدنده ميل‌لنگ و ميل سوپاپ
ايستگاه 25
تسمه تايمينگ
ايستگاه 26
مونتاژ ترموستات و درب آن و پيچ دو سر رزوه
ايستگاه 27
مونتاژ فشنگيهاي ترموستات
ايستگاه 28
نصب پوسته ترموستات
ايستگاه 29
مونتاژ و نصب دست موتور
ايستگاه 30
نصب كوئل و درگير كردن شمع ها
ايستگاه 31
نصب منيفولد هوا
ايستگاه 32
تست سرد
ايستگاه 33
نصب لوله گيج روغن و منيفولد دود
ايستگاه 34
نصب منيفلد دود
ايستگاه 35
نصب لوله تقسيم روغن و قالپاق سرسيلندر با هواكش
ايستگاه 36
نصب شيلنگ ها و بست‌ها
ايستگاه 37
نصب ماسوره فيلتر و فيلتر روغن

منابع

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه
اهداف سيستم
Top chart
نقشهاي موجود در سيستم
فرايند سيستم
تشخيص محيط عملياتي
ارتباط با محيط خارج
ارتباط ميان موجوديت ها
Tableموجوديت ها
نمودار ERD
وابستگيهاي تابعي وFDD مربوط به مواد اوليه
ساده سازي FDDِ مواد اوليه
وابستگيهاي تابعي و FDD مربوط به دستگاه
ساده سازي FDD دستگاه
وابستگيهاي تابعي و FDD مربوط به محصول
ساده سازي FDD محصول
نرمال سازي FD مواد اوليه
نرمال سازي FD دستگاه
نرمال سازي FD محصول

اهداف سيستم:
شركت گرجي داراي اهدافي همچون اشتغال زايي، خودكفايي در داخل كشور از نظر تامين نيازهاي غذايي مردم و بي نيازي از توليدات خارجي و… است و براي رسيدن به تمامي اهداف برنامه اي تهيه و تدوين شده كه بطور ماهانه و سالانه نياز بازار را ارزيابي كرده و هماهنگي تنگاتنگي بين خطوط توليد و سيستم فروش وجود دارد و اينكه اهداف داخلي كارخانه با توجه به صحبتي كه با مدير برنامه ريزي كارخانه صورت گرفت دريافتيم كه مهم ترين هدف داخلي سيستم توليد كارخانه توليد محصولات با كيفيت بالا جهت حفظ و اقزايش مشتري در درجه ي اول و تا حد امكان به صرف بودن توليد در درجه ي دوم است البته تنوع محصولات نيز در دستور كار قرار دارد.

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطللب:
پيشگفتار
روابط عمومي الكترونيك
مفهوم روابط عمومي الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك و مدلهاي ارتباطي
تفاوتهاي روابط عمومي سنتي و الكترونيك
ويژگيهاي روابط عمومي الكترونيك
اجرا و تحقق واحد روابط عمومي الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك و مزيت آنها
مشكلات و محدوديت هاي روابط عمومي الكترونيك
وظايف روابط عمومي الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك يك الزام
برنامه ريزي در روابط عمومي الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك و سايت هاي اينترنتي
مديريت اطلاعات در روابط عمومي الكترونيك
معماري اطلاعات در روابط عمومي الكترونيك
نتيجه گيري
منابع

روابط عمومي ديجيتال (Epublic relations):
با توسعه و پيشرفت در بخش فن آوري اطــلاعات و به وجود آمدن زمينه هاي مختلف در بخش ارتباطات مجازي، امروزه حداقل 55 ميليون نفر در بيش از 65 كشور جــــهان به وسيله سخت افزار مناسب به يك شبكه جهاني به نام اينترنت متصل هستند و فضاي به وجود آمده از اتصال اين افراد بــه هم انقلاب جديدي را در زمينه ارتباطات انساني و اطلاع رساني نوين بوجود آورده است. با پيدايش و حقيقت يافتن دهـــكده جهاني بحث تبديل اين دهكده به ذهنيت جهاني و جهاني شدن ذهن، هر روز ابعاد تازه اي به خود ميگيرد و حلقـه هاي واسط ارتباطات انساني نظير روابط عمومي ها در آستانه تحول جدي قرار گرفته و محيط هاي مجازي، همه موانعي كه انسان و فن آوري را از هم دور نگاه داشته اند از ميان برده است.
پيشرفت هاي شگرف در زمينه رشـــد فن آوري هـاي ارتباطي سبب شده است عده اي از دانشمندان دوره نوآوري هاي جديد را موج سومي بنامند كه همه ابـــعاد وجــــودي انسان را تحت تاثير قرار داده و در اوج اين موج، شبيه سازي يك گوسفند در سال 1997 و قرار دادن يك بافت مصـنوعي در بدن انسان و اتصال آن به كامپيوتر را از موارد مهم در تكامل تاريخي انسان قرار داده اند.

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1395/9/25  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مخلوط كنهاي مورد استفاده در صنعت رنگ سازي
آسياهاي مورد استفاده در صنعت رنگ سازي
آسيا با قدرت زياد
آسياهاي مدرن با بازده زياد
آسياهاي مدرن با بازده متوسط
آسيا مخلوط كن هاي سنگين
آسياي يك غلطكي
آسياي سه غلطكي
آسياي گلوله اي
آسيا با دور تند و تيغه هاي برنده
نحوه كار با آسياي دور تند و تيغه هاي برنده
آسياي آتريتور
عمليات رنگسازي
وظايف و خواص فيزيكي رزين
رزين آلكيد
شرح فرآيند رنگسازي
نمودار گردش فرآيند
رنگدانه ها
قابليت انحلال رنگدانه ها
قابليت انحلال رنگدانه در آب
قابليت انحلال رنگدانه دررزين ها حلالها و روغن ها
سطح تماس ذرات رنگدانه
فلزات خشك كننده
پخش كننده ها
مواد بازدارنده خوردگي
مواد ضد كف
حلال ها
حلال هاي نفتي
حلال هاي آروماتيك
الكل ها ، استرها و كتون ها
عمليات هاي واحدرنگسازي
پر كردن
واكنش و هم زدن
فيلتراسيون
فيلترهاي ناشن
فيلتر هاي فشار
پرس هاي فيلتر
پرس هاي ديافراگم
فيلتر هاي تحت خلا مداوم
سانتريفيوژها
فيلترهاي غربال
خشك كردن
اجاق ها
خشك كن هاي خلا با همزن
خشك كن هاي فيلتر
خشك كن هاي اسپري
خشك كن هاي غلطكي
خشك كن هاي گردش يكسره
خشك كن هاي با بستر سيال
خرد كردن و آسياب كردن

طراحي و عملكرد واحد توليدي

 

لينك دانلود

 

 

:
برچسب‌ها:

[ ]