نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
گراف
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:186
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف كلي و جزيي
سوالات ويژه
تعريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
تاريخچه اختلال‌هاي يادگيري
نظريات مرتبط با نارسايي ويژه در يادگيري
مراحل رشد پياژه
نظريات رشدي
كاربرد نظريات رشدي در نارسايي ويژه در يادگيري
ويژگيهاي كودكان با نارساييهاي ويژه در يادگيري
علل احتمالي نارسايي ويژه در يادگيري
طبقه‌بندي نارساييهاي ويژه در كودكان
هوش‌هاي چندگانه و ناتواني هاي يادگيري
ويژگي هاي معلم نارسايي هاي ويژه در يادگيري
مطالعات مغزي
ارتباط نوشتاري در نظامك يكپارچه زبان
روش فرنال
ناتواني در رياضيات
رفتار اجتماعي و هيجاني
راهبردهاي ايجاد اعتماد به نفس
پيامدهاي ناتواني هاي خواندن
نارساخواني
مطالعات تشريحي مغز مرده
علوم اعصاب و مطالعه مغز
اختلال كاركرد دستگاه عصبي مركزي
الگوي رشد ناهماهنگ
دشواري در انجام دادن تكاليف تحصيلي و يادگيري
نقش معلم در اجراي موفق‌تر برنامه‌هاي درسي
يادگيري مبتني بر مغز
تئوريهاي شناخت مغز و آموزش
پيامدهاي پژوهش هاي مغز در برنامه درسي
فعاليت هاي يادگيري
يادگيري پيش‌دبستاني – دستگاه‌هاي ادراكي
مفهوم جهت ادراكي
اضافه بار دستگاه‌هاي ادراكي
ادراك شنيداري
ادراك ديداري
روابط فضايي
ادراك كل و جزء
ادراك بساوايي و حركتي
نظام‌هاي زبان‌شناختي
زبان شفاهي
اشكال گوناگون زبان
زبان به منزله فرآيند برقراري ارتباط
نظريه‌هاي چگونگي فراگيري زبان در كودكان
نظريه‌هاي فطري نگر
نظريه‌هاي شناختي
نظريه‌هاي اجتماعي
مشكلات زباني دانش‌آموزان دچار ناتواني هاي يادگيري
اختلالات زباني
گوش دادن
درك واژه‌ها و مفاهيم، درك جمله
تخصص‌هاي پزشكي كه با ناتواني هاي يادگيري سر و كار دارند
ساير تخصص‌هاي پزشكي
الگوهاي برنامه درسي دوره اول كودكي
تمرين خاص رشد ذهني
برنامه درسي غني سازي
استفاده از فناوري براي كودكان خردسال دچار ناتواني
آموزش باليني
چرخه آموزش باليني
ملاحظات زيست محيطي
طبقه‌بندي روش هاي تدريس
رويكردهاي پردازش شناختي
رويكردهاي راهبردي يادگيري
تحليل برنامه درس
رويكرد فنون ويژه
رويكرد آموزش و پرورش
مهار متغيرهاي آموزش
پژوهش‌ در داخل كشور
پژوهش در خارج كشور
جمع‌بندي
فصل سوم – روش‌شناسي تحقيق
مقدمه
روش و نوع تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
جدول تناظر سوالات پرسشنامه يا سوالات
روش تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول – مقدمه
بررسي ويژگيهاي دموگرافيك نمونه‌ها
تجزيه و تحليل اطلاعات
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
بررسي سوال ششم تحقيق
بخش دوم – تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره يك
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره دو
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره سه
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره چهار
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره پنج
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره شش
فصل پنجم – خلاصه، نتيجه‌گيري، پيشنهادات
جمع‌بندي
يافته‌هاي تحقيق
بحث و تفسير
پاسخ به سوال تحقيق
محدوديت‌هاي تحت كنترل محقق
پيشنهادات
منابع
ضمائم

فهرست جداول:
تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقيق
 اطلاعات مربوط به جنسيت
 اطلاعات مربوط به مدرك تحصيلي
اطلاعات مربوط به سابقه خدمت
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه اول تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه دوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه سوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه چهارم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه پنجم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه ششم تحقيق
سوال ويژه اول
سوال ويژه دوم
سوال ويژه سوم
 سوال ويژه چهارم
سوال ويژه پنجم
سوال ويژه ششم
نتايج تحليل آماري سوال شماره اول
نتايج تحليل آماري سوال شماره دوم
 نتايج تحليل آماري سوال شماره سوم
نتايج تحليل آماري سوال شماره چهارم
نتايج تحليل آماري سوال شماره پنجم
نتايج تحليل آماري سوال شماره ششم

فهرست نمودارها:
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسيت
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرك تحصيلي
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

چكيده:
اصطلاح نارسايي در يادگيري بوسيله روان‌شناسان و متخصصين تعليم و تربيت مورد استفاده قرار ميگيرد در حالي كه متخصصان پزشكي اختلال يادگيري را ترجيح ميدهند مشكل يادگيري به يكي از منابع زير نسبت داده ميشود:
1: آسيبهاي عصبي
2: بدكاري و نارسايي در فهم و درك مطالب
3: اختلال حسي
4: بي نظمي و آشفتگي زبان
5: عقب‌ماندگي ذهني
6: محروميت فرهنگي
7: نقص و نارسايي زبان
8: مشكلات آموزشي
اين پايان‌نامه به منظور دستيابي به نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي معلمان در زمينه رابطه اختلال‌هاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان آمل انجام گرديد.
محقق در اين تحقيق به دنبال رابطه بين عوامل نارسايي در فهمو درك مطلب يادگيرنده، عقب‌ماندگي ذهني، اختلال حسي، محروميت فرهنگي، نقض و نارسايي زبان، مشكلات آموزشي به عنوان عوامل اختلال در يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان ميباشد جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آمل تعداد 1002 نفر ميباشد. حجم نمونه در اين تحقيق 278 نفر ميباشد كه براي برآورد حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گيري كه از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده شده است
ابزار گردآوري اطلاعات:
الف) كتابخانه‌اي : با استفاده از كتاب ها، مجلات و مقالات
ب) پرسشنامه: كه پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ 85% ميباشد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
الف) روش توصيفي، جهت دسته‌بندي داده‌ها، تنظيم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معيار و واريانس و پراكندگي ب) روش آمار استنباطي : از آزمون T-test استفاده شده است.
نتايج بدست آمده تحقيق با توجه به سوال‌هاي ويژه اول و داده‌هاي فصل چهارم و تفسير فصل پنجم نشان ميدهد كه شش سوال ويژه تحقيق مورد تأئيد قرار گرفته است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و براي آمار استنباطي از آزمون T-test استفاده شده است كه نشان ميدهد T مشاهده شده هر يك از شش سوال ويژه تحقيق از T جدول (96/1) با درجه آزادي 277 و سطح معناداري 5% بزرگ‌تر است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق تأئيد ميگردد و سپس ميتوان نتيجه گرفت كه بين شش متغير عامل اختلال در يادگيري با متغير عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
آشنايي با مكان كارآموزي
تاريخچه
نمودار سازماني
شرح مختصري ازفرآيند خدمات
فصل دوم
ارزيابي بخش هاي مرتبط بارشته علمي كار آموز
موقعيت رشته كارآموز
شرح وظايف رشته كارآموز
برنامه هاي آينده سازمان
فصل سوم:آموخته ها
ارسال اطلاعات در مخابرات
كابل ها
مروري برقسمت هاي مختلف يك مركز مخابراتي
تغذيه نيرو در مخابرات
تجهيزات يك قسمت تغذيه نيرو
نحوه كار تجهيزات تغذيه نيرو
كنترل پانل ديجيتالي
بانك خازني در مراكز مخابراتي
اطفاي حريق
معرفي سيستم OMC
نتيجه گيري

مقدمه:
انسان از ابتداي خلقت خويش همواره به ارتباط با هم نوع نياز داشته واين نياز در گذر سال ها و قرن ها بيشتر شده به صورتي كه تبديل به يك ضرورت انكار ناپذير در زندگي انسانها شده است و همين نياز باعث شده آنان به دستاوردهاي بزرگي مانند پست، تلگراف، تلفن و اينترنت دست يابند و مطمئنا دستاوردهاي بهتري نيز در آينده بر اساس همين ارتباطات ايجاد شده به دهكده جهاني تبديل شده است.
مخابرات سهم عظيم و به جرات ميتوان گفت بزرگترين سهم را در برقراري ارتباط بين انسانها به عهده دارد، كه به تنهايي شامل بخش ها و قسمت هاي مختلفي ميباشد.
تعريف مخابرات: ارسال و دريافت پيام يا خبر از نقطه اي به نقطه ي ديگر به هر شكل ممكن و مستقل از هر فاصله را مخابرات گويند .
اهميت و نقش مخابرات:
1:اقتصادي
2:آموزشي (توسعه روز افزون وسايل ارتباط جمعي)
3:فرهنگي
4:نظامي (سهم سيستم هاي مخابراتي در اندازه گيري تحقيقات فضايي مشخص است)
5:عاطفي (تقويت روح مودت و تعاون در خانواده)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: CNC
فصل دوم: مباني ماشينكاري
مباني كنترل عددي NC
اجزاي CNC
قرارداد محورها در ماشين هاي CNC
ساختمان يك برنامه NC
طبقه بندي سيستم هاي كنترل عددي
ماشين كاري نقطه به نقطه در مقابل ماشين كاري پيوسته
كنترل سخت افزاري NC در مقابل كنترل نرم افزاري
سيستم هاي نموي و مطلق
سيستم هاي حلقه باز و حلقه بسته
ماشين كاري با سرعت بالا
مفهوم سرعت هاي بالا در ماشين كاري
سرعت هاي بالا بر اساس معيار DN
سرعت هاي بالا بر اساس داده هاي پايداري
فصل سوم: انواع روش هاي نمايشي منحني
روش هاي نمايش منحني و پارامتري
منحني هاي BEZER
منحني هاي B-SPLINE
منحني هاي NURBS
منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف
چند جمله اي هاي سه گانه فيثاغورث
مباني منحني فيثاغورث-هدوگراف
درجه منحني فيثاغورث
منحني هاي منحني فيثاغورث-درجه 3
منحني هاي فيثاغورث هدوگراف-درجه بالاتر-درجه 5
محاسبه طول كمان در منحني هاي فيثاغورث
توليد فرمان سرعت در سيستم هاي CNC
پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي خطي با بكارگيري پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي دايره اي
منابع

چكيده:
در اين تحقيق در ابتدا به بيان مباني ماشين كاري و نحوه هاي نمايش يك منحني پرداخته ميشود. و سپس با معرفي منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف و بيان خواص رياضي آن ها، مسأله درون يابي هندسي با بكارگيري چنين منحني هايي بحث و حل ميگردد. در ادامه ضمن تشريح عملكرد واحد درون ياب، در ابتدا انواع درون يابي خطي و دايره اي با بكارگيري پروفيل سرعت مناسب شبيه سازي ميشوند. سپس با بكارگيري منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف، درون يابي به صورت Real-Time توسط اين منحني ها (در قالب G05) تشريح و شبيه سازي ميگردد.

مقدمه:
امروزه قطعات صنعتي داراي پيچيدگي هاي هندسي متفاوتي ميباشند كه فقط با استفاده از ماشين ابزارهايي با دقت بالا قابل توليد اند. با پيشرفت چشمگيري كه در صنعت الكترونيك در دهه هفتاد ميلادي بوجود آمد بكار گيري ميني كامپيوترها در صنعت ماشين كاري مرسوم گرديد.
ماشين ابزارهايي كه به كمك كامپيوتر هدايت مي شدند CNC نام گرفتند. به كمك CNC به تدريج دقت مورد نياز براي توليد قطعات پيچيده در صنايع مختلف مانند هوافضا و قالب سازي حاصل شد. با دست يابي به تلرانس هاي بسيار دقيق براي توليد يك قطعه تدريجا انديشه بالاتر بردن سرعت توليد نيز قوت يافت. با ساخت ابزارهايي با سختي زياد، شرايط براي بالا بردن نرخ توليد نيز بهبود يافت. تا اين كه امروزه با بكارگيري تكنيك هاي ماشين كاري با سرعت هاي بالا قطعاتي با تلرانس هاي دقيق در زمان بسيار كوتاهي توليد ميگردند. براي دستيابي به قابليت ماشين كاري با سرعت هاي بالا ميبايد در زمينه هاي مختلف مانند طراحي سازه اي، كنترل ارتعاشات خود برانگيخته، يافتن بهترين نرخ براده برداري و كنترل حركت و سرعت در راستاي مسير مورد نظر به پيشرفت هايي دست يافت.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معرفي بانك اطلاعاتي سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
معرفي بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي چيست؟
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي ساده
استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
مزاياي استفاده از بانك اطلاعاتي
معايب استفاده از سيستم بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي و ويژوال بيسيك
ساختار بانك اطلاعاتي
جدول در بانك اطلاعاتي
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌هاي پيمايشي
پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي
پايگاه داده‌هاي چند بعدي
پايگاه داده‌هاي شي
ويژگي‌هاي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
سيستم‌هاي متداول مديريت پايگاه داده‌ها
تعريف كلي از اكسس Access
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس
نمودار گردش داده (DFD)
فرآيندها
فايل ها يا انبار داده
نهادهاي خارجي
جريان هاي داده
توصيف سيستم ها با نمودارهاي جريان داده
ويژگي هاي DFD خوب
تفاوت هاي بين فلو چارت ها و نمودارهاي جريان داده
فصل دوم : طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
فصل سوم : ويژوال بيسيك
مقدمه
سبك هاي برنامه نويسي
سبك برنامه نويسي سنتي
برنامه نويسي ساخت يا فته
برنامه نويسي شي گرا
فرم هاي برنامه
انواع داده اي
داده هاي عددي
انواع غير عددي
راه اندازي ويژوال بيسيك
پنجره Project
پنجره Properties
پنجره Form Layout
جعبه ابزار
فصل چهارم : راهنماي استفاده از سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از دفترچه تلفن
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ياداشت هاي روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
راهنما
فصل پنجم : ضميمه ها
ضميمه 1
ضميمه 2
ضميمه 3
ضميمه 4

فهرست اشكال:
سيستم پردازش فايل
نمونه اي از جدول اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي
DFD سيستم دفترچه تلفن و يادداشتهاي روزانه
نمونه اي از فرم
صفحه اول ويژوال بيسيك
صفحه اي از ويژوال بيسيك كه حاوي فرم است
پنجره Project
معرفي عناصر موجود در جعبه ابزار
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت در دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از ليست اطلاعات
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ثبت اطلاعات روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
نمايش اطلاعات
راهنما

فهرست جداول:
انواع فيلدها در بانك اطلاعاتي اكسس
انواع فيلدهاي عددي در بانك اطلاعاتي اكسس
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
مربوط به انواع داده هاي عددي
مربوط به انواع غير عددي
انواع داده هاي عددي در ويژوال بيسيك
انواع داده هاي غير عددي در ويژوا ل بيسيك
جدول عملگرهاي حسابي
جدول عملگرهاي رابطه اي
جدول عملگرهاي منطق

مقدمه:
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، مجموعه‌اي پيچيده از برنامه‌هاي نرم‌افزاري است كه ذخيره سازي و بازيابي داده‌هاي سازمان از قبيل فيلدها، ركوردها و فايل‌ها را در پايگاه داده‌ها، كنترل ميكند. اين سيستم، كنترل امنيت و صحت پايگاه داده‌ها را نيز بر عهده دارد. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، درخواست‌هاي داده را از برنامه ميپذيرد و به سيستم عامل دستور ميدهد تا داده‌هاي مناسب را انتقال دهد. هنگامي كه چنين سيستمي مورد استفاده قرار ميگيرد، اگر نيازمندي اي اطلاعاتي سازماني تغيير يابد، سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز آسان تر تغيير خواهند يافت. سيستم مذكور از صحت پايگاه داده‌ها پشتيباني ميكند. بدين ترتيب كه اجازه نميدهد بيش از يك كاربر در هر لحظه، يك ركورد را به روز رساني كند. اين سيستم ركوردهاي تكراري را در خارج پايگاه داده‌ها نگاه ميدارد. اين سيستم روشي براي ورود و به روز رساني تعاملي پايگاه داده‌ها فراهم مي‌آورد.طراحي پايگاه داده‌ها، فرآيند تصميم گيري درباره نحوه سازماندهي اين داده‌ها در انواع ركوردها و برقراري ارتباط بين ركوردهاست. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها ميتواند ساختار داده‌ها و ارتباط آن ها را در سازمان بطور اثر بخش نشان دهد.
امروزه استفاده از رايانه و نرم افزارهاي كاربردي، يكي از ضروريات زندگي بشر بوده و حذف آن از زندگي تا حدود زيادي غير قابل تصور ميباشد. در اين ميان برنامه نويسي و تهيه نرم افزار هاي كاربردي، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و رفته رفته، بايد برنامه ها و نرم افزارهاي كابردي قوي تر، با رابط كاربري بهتر و توليد آسان و سريع تر، تهيه كرد. نرم افزارهايي كه توسط زبان هاي برنامه سازي تحت سيستم عامل داس تهيه ميگرديد، تا حدود زيادي شامل اين سه مقوله نميشدند و خود سيستم عامل داس، از لحاظ رابط كاربري ضعيف بوده و مناسب نبود. با بوجود آمدن سيستم عامل ويندوز، زبان هاي برنامه سازي تحت اين سيستم نيز ايجاد شد كه قادرند نرم افزارهايي با سرعت بالاتر و رابط گرافيكي بهتر توليد كنند. از جمله اين زبان هاي برنامه سازي ميتوان به زبان برنامه نويسي VISUAL BASIC اشاره كرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معرفي مكان كارآموزي
معرفي كل شركت
وظايف من در شركت به عنوان كارآموز
مقدمات اوليه براي شروع كار
CMSهاي اطلاعاتي
كار با WordPress
ساخت پايگاه
نرم افزار هاي شركت Adobe
آشنايي با Eudemon 1000E
سازماندهي فايلها و پرونده ها
انجام كارهاي اينترنتي شركت
نتيجه گيري پاياني
خلاصه فعاليت هاي انجام شده

وظايف من به عنوان كارآموز:
روزهاي اول كاري من در شركت شامل تايپ نامه هاي اداري در word و جستجوي اطلاعات مورد نياز كاركنان و ارسال ايميل و تايپ نامه هاي اداري و ثبت اسناد در كامپيوتر و گرفتن برخي سفارش هاي كر بود. بعد از اين چند روز فعاليتم بخاطر علاقه ام به طراحي سايت و پيش اومدن فرصت در انجام يكي از طراحي ها كمك كردم و بخش اصلي كارم از اون روز مربوط به اين بخش بود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – ويژگيهاي عمومي شهرستان مورد مطالعه
وسعت و موقعيت شهرستان نائين
بررسي جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان نائين
ساخت جنسي و سني
مهاجرت
سواد
آموزش
دين
بهداشت و درمان در شهرستان نائين
وضع فعاليت
بررسي كشاورزي
بررسي دامداري در شهرستان
زمين شناسي و توپوگرافي منطقه
بررسي منابع آب شهرستان
فصل دوم: شناسايي منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)
تعيين حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعيت جغرافيايي رههاي ارتباطي و نحوه استفاده از خدمات
تحولات جمعيتي در حوزه نفوذ روستا
حجم و رشد جمعيت
تعداد و بعد خانوار
بررسي وضعيت اقتصادي حوزه نفوذ روستا
كشاورزي(زراعت)
دامداري
صنعت
بررسي اجمالي منابع طبيعي خصوصاً آب در حوزه نفوذ
بررسي چگونگي سوانح طبيعي نظير زلزله، سيل در حوزه نفوذ
زلزله
سيل
بررسي چگونگي و نحوه عملكرد خدمات موجود در حوزه نفوذ
بررسي موقعيت ايلات و عشاير در حوزه نفوذ و تأثيرات ناشي از آن ها
فصل سوم – ويژگي هاي عمومي روستاي مورد مطالعه
بررسي منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعيت جغرافيايي
زمين شناسي
چينه شناسي
مرفولوژي
اراضي كوهستاني
تپه ماهورهاي مارني و كنگومرايي
مخروط افكنه ها
شبكه آب راهه ها
واحد تپه هاي ماسه
بررسي وضعيت اقليمي منطقه مورد مطالعه
درجه حرارت
باد
ميزان بارندگي و رطوبت در روستا
رطوبت منطقه مورد مطالعه
شناخت و بررسي علل پيدايش روستا
وجه تسميه روستا
تحولات جمعيتي و نيروي انساني روستاي چاه ملك
حجم و رشد جمعيت
ساختار سني
ساختار جنسي
بررسي مهاجرت روستا
مطالعه سواد و آموزش
تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي روستا
محدوده اراضي كشاورزي
بررسي منابع تأمين آب كشاورزي و آشاميدني روستا
آب آشاميدني روستا
آب زراعي روستا
بررسي وضعيت معيشتي روستا شامل فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، صنايع و…
انواع محصولات زراعي و سطح زير كشت آنها
ميزان عملكرد زراعي
دامداري
صنعت
توزيع جمعيت در سن فعاليت ها
بررسي چگونگي مالكيتها نحوه تملك اراضي روستا
بررسي شبكه هاي ارتباطي شامل: سطح بندي شبكه ها، تعيين طول و عرض معابر و…
بررسي تأسيسات آب آشاميدني، برق، و…
برق
نحوه دفع آبهاي سطحي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل و ارائه پشنهادات
برآورد كمبودهاي اساسي حوزه نفوذ روستا در زمينه خدمات رفاهي، تأسيسات و سطح بندي آن
پيش بيني عملكرد اقتصادي روستا در آينده
تجزيه و تحليل و پيش بيني جمعيت آينده روستا
بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي و زير بنايي در سطح روستا
تجزيه و تحليل شبكه هاي ارتباطي داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملكردي مراكز محلات و تعيين تنگناهاي ارتباطي موجود و پيش بيني ارتباط صحيح و منطقي در كليه نقاط روستا
بررسي سرانه هاي موجود، پيشنهادي و تعيين كمبودهاي خدماتي و مسكن
تعيين محدوديتهاي و امكانات توسعه فيزيكي و پيش بيني جهت توسعه فيزيكي روستا
محدوديت هاي توسعه فيزيكي
امكانات توسعه فيزيكي
جهت توسعه فيزيكي روستا
پيشنهاد معيارها و ضوابط كلي طراحي كالبدي روستا اعم از بافت و مسكن با توجه به مطالعات طبيعي و سياسي
ضوابط كلي طراحي كالبدي بافت
ضوابط كلي مسكن
منابع و مآخذ

فهرست جداول:
تعداد آباديهاي شهرستان نائين به تفكيك بخش و دهستان
تعداد آباديهاي داراي سكنه و خالي از سكنه شهرستان نائين
ساخت جنسي و سني
دو محصول عمده توليد شده و ظرفيت توليد آن در شهرستان نائين
جدول جمعيت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا
جدول وضعيت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ
جدول سطح زير كشت و عملكرد محصولات زراعي در حوزه نفوذ
جدول منابع آب دهستان به تفكيك نوع منابع و روستا
ميانگين دماه ماه هاي سال در طول دوره 17 ساله روستاي چاه ملك آمار هواشناسي خور سال75
ميانگين بارش در طول ماههايي كه بيشترين بارش را دارند
حداكثر ريزش نزولات جوي در 24 ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسي خور سال 75
متوسط بعد خانوار در روستاي چاه ملك
جمعيت و نرخ جمعيت در روستاي چاه ملك- 1385
تركيب سني جمعيت روستا در سال 70
تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردين 86
نوع مصالح ساختماني موجود در روستاي چاه ملك
كيفيت ابنيه و سازه هاي روستاي چاه ملك
مساحت و اهميت هر يك از سلسله مراتب شبكه راه هاي موجود در روستاي چاه ملك
تعداد شاغلين در وضع پيشنهادي و تعداد فرصت شغلي ايجاد شده
پيش بيني جمعيت روستا تا سال 1395 با نرخ رشد 1 درصد
كاربري اراضي وضع موجود و پيشنهادي روستا چاه ملك

مقدمه:
طبق ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيطي زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه به حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرض مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليت هاي اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي يا قريه ناميده شده است . عدم توجه به فضاهاي روستايي بي توجهي به توان و امكانات توليدي نواحي روستايي از نظر داده هاي محيطي و نيروي استاني پرتوان اين نواحي مي باشد. براي رسيدن به توسعه ها ناگزير به برنامه ريزي و توسعه روستايي مي باشيم.
در اين تحقيق سعي بر اين است تا به شناختي اجمالي از روستاي چاهملك دست پيدا كنيم.
در فصل اول به ويژگي هاي عمومي شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسايي منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنين در فصل سوم ويژگي هاي عمومي روستاي مورد مطالعه را مورد ارزيابي قرار مي دهيم و در آخر به تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات مي پردازيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چدنهاي خاكستري آلومينيوم دار
كاربردهاي چدن خاكستري آلومينيوم دار
چدنهاي داكتايل آلومينيوم دار
ذوب و ريخته گري چدنهاي آلومينيوم دار
كلياتي در مورد توليد چدنهاي آلمينوم دار
اتمسفر درون قابل
تاثيرآلومينيوم در چدنهاي خاكستري
مناطق گرافيت زائي آلومينيوم
نكات ريختگري
رفتار اكسيداسيوني در دماهاي بالا
بررسي رفتار اكسيداسيون چدن معمولي
بررسي رفتار اكسيداسيون چدن هاي پر آلمينيوم
تجهيزات ذوب
تجهيزات قالب گيري
مواد لازم
نحوه آزمايش
مراحل عمليات
نتايج آزمايش
نتايج آزمايش متالوگرافي
نتايج آزمايش سختي
منابع و مآخذ
ريز ساختار ها

مقدمه:
چدن هاي آلومينيوم دار در دو نوع خاكستري و داكتايل وجود دارند. در يكي از انواع آلومينيوم جايگزين سيليسيم مي شود و در نوع دوم آلومينيوم علاوه بر سيليسيم در چدن حاضر است. اين چدن ها به خاطر داشتن عناصر آلياژي نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت و خزش در گستره دمائي 570 تا 980 درجه سانتيگراد مورد توجه قرار گرفته است.
مقاومت در برابر حرارت به صورتي است كه در چدن هاي حاوي آلومينيوم لايه نازك اكسيدي نفوذ ناپذير و چسبنده اي تشكيل ميشود كه از نفوذ اتم هاي اكسيژن به درون فلز جلوگيري مي كند.
متاسفانه ريختن چدن هاي آلومينيوم دار دشوار است، زيرا در دماي ذوب ريزي چدن، آلومينيوم بسيار فعال است. تماس آلياژ مذاب با هوا و رطوبت بايد به حداقل برسد تا از تشكيل سرباره فلزي، سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگيري مي شود. فرآيندهاي توليد اين آلياژ در حال تكامل اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تاريخچه مديريت پروژه
تعاريف مديريت پروژه
فصل دوم
دلايل استفاده از مديريت پروژه
اقدامات مديريتي
وظايف مديريت پروژه
كاربردهاي مديريت پروژه
فصل سوم
فوايدو محدوديت هاي پروژه
فصل چهارم
فرايندهاي پروژه
گروه هاي فرايند
تعامل بين فرايندها
فرايندهاي عمده واصلي
فرايندهاي فرعي و كمكي
فرايندهاي اجرايي
فرايندهاي كنترلي
فرايندهاي اختتامي
فصل پنجم
نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه(OPM3)
شناخت اجزاي مدل OPM3
نتايج و شاخص كليدي اندازه گيري(KPIS)
دسته بندي – نظراجمالي
دسته بندي PPP
دسته بندي SMCI
گام هاي OPM3 به طور خلاصه
ورود به روند بهبود
خلاصه و نتيجه گيري
فصل ششم
فرايند برنامه ريزي محدوده پروژه و ورودي هاي آن
ورودي هاي برنامه ريزي محدوده
ابزارهاو تكنيك هاي فرايند آغاز
خروجي هاي فرآيند آغاز
مديريت محدوده پروژه
ابزارها و تكنيك هاو خروجي هاي فرايند كنترل كلي تغييرات
فرايند كنترل كلي تغييرات
ورودي هاي فرايند كنترل تغييرات
ابزارهاو تكنيك هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
خروجي هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند تهيه برنامه پروژه
مديريت فرآيندهاي پروژه
ارتباط فرآيندها
تشريح مفاهيم
واژه نامه انگليسي – فارسي
فهرست منابع

فهرست جداول:
شناخت ويژگي هاي مهم پروژه
مراحل انجام پروژه
ايجاد چشم انداز براي پروژه
چرخه حيات پروژه

فهرست نمودارها واشكال:
فرايندهاي پروژه
دسته بندي IPECC
شاخص هاي كليدي عملكرد
راهكارهاي برتر
وضعيت كلي سازمان در OPM3
نمودار ميله اي ميزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
نمودار فرايند مديريت پروژه سازماني
هرم سازمان در مسير پروژه، برنامه، سبدپروژه
هرم سازمان در مسير استاندارد كردن، اندازه گيري، كنترل، بهبود

تاريخچه مديريت پروژه:
دراوايل دهه 50ميلادي، شخصي به نام «E.l DuPont de Nemours» با همكاري نيروي دريايي آمريكا يك كار مشترك مديريت پروژه(باتركيب يك نمودار برنامه ريزي پروژه و جدول زمان بندي رايانه اي) را به انجام رساندند.اين دو كار خود را با دو پروژه مجزا و دو تيم مستقل ولي باهدف يكسان آغازنمودند.هدف آن ها بهينه نمودن برنامه ريزي، زمان بندي و هماهنگي پروژه ها بود.هر چند نگرش آن ها بر پروژه ها شباهتي به يكديگر نداشت ولي در نهايت به اين جمع بندي رسيدند كه بايد نحوه برنامه ريزي و فنون زمان بندي خود را به نحوه ي بهينه كنند تا از منابع نيروي انساني، مواد و ابزار خود بتوانند بهترين استفاده راببرند.
سيستم DuPont،روش مسيربحراني ياCPM نام گرفت. هدف اين روش بهينه نمودن بازدهي، زمان بندي وهزينه هاي پروژه هاي مهندسي بود.با استفاده ازاين روش انجام پروژه هاتايك سوم وهزينه هانيزبه مقدارقابل توجهي كاهش يافت.درهمان هنگام،نيروي دريايي سيستمي رابراي برنامه ريزي وهماهنگي كارهاي بيش از3000پيمانكاروشركتهاي طرف قراردادخودابداع نمود.اين پيمانكاران وشركتها مشغول تهيه وتوليدنوعي موشك زيردريايي مجهز به كلاهك اتمي به نامPolarisبودند.سيستم ابداعي ايشان فن بازنگري وارزشيابي برنامه ياPERTنام گرفت.بكارگيري اين سيستم توليدموشك فوق را2سال جلو انداخت.
موفقيت اين دوسيستم،ديگران رابرآن داشت تاروشهاي ديگري ابداع كنند نام برخي ازاين روشها عبارتنداز:
روش ارزيابي پروژه يا PEP، كمترين برآوردهزينه يا LESS، فن ازشيابي وبازنگري گرافيكي يا GERTواخيرا روش ترسيم پيشنيازي ياPDM.دوروشCPMوPDMبيشترين مقبوليت رادرميان داشته اند.اولي درميان مديران ودومي درميان توليدكنندگان نرم افزار.اين روشهاي نموداري جايگزين نمودارميله اي ياbar chart مي گردند.روش نمودارميله اي يك روش سنتي با تركيب فازهاي برنامه ريزي و زمان بندي است.روش برنامه ريزي شبكه اي ياگرافيكي وظيفه برنامه ريزي رااززمان بندي جدانموده تاكنترل ونظارت بهتري بر پروژه هاايجادشود.وظيفه برنامه ريزي منتج به نمودارشبكه يانمودار برنامه ريزي شده و وظيفه زمان بندي يك جريان محاسباتي دستي يا رايانه اي است كه براساس نموداربرنامه ريزي بدست مي آيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:132
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: وب
ماهيت وب
ابزار ها و تكنولوژي
رسانه هاي واسط
كاربران وب و نكاتي در طراحي سايت
واقعيت در طراحي
ساختار متناسب براي صفحه
المان هاي طرح بندي يك صفحه
مواردي كه در هنگام طراحي يك صفحه بايد در نظر گرفته شود
طرح معمول صفحه
سرعت و سايز صفحات(اسكرول كردن)
طراحي با دقت و توجه در كيفيت نمايش
رنگ
نمايش رنگ
قالب هاي رنگ
RGB
تذكر
ارقام هگزا دسيمال
تذكر
قلم ها
محدوديت ها
فن چاپ
Serifs
سايز فونت
نوع صحيح True Type
جلوگيري از اثرات بصري نامطلوب
خطوط افقي با طول زياد
ملاحظات ديگر
فونت هاي مرورگر Netscape
فونت هاي ميكروسافت
فضاي سفيد
ساختارها
ساختار صفحه با فايل هاي Gif شفاف
ساختار صفحه با جداول
ساختار صفحه با استفاده از فريم ها
ساختار صفحه با استفاده از تعيين موقعيت
آزمايش كارآيي
اهميت كارآيي مخاطبين (كاربران)
تكنولوژي نرم افزار
قابليت آزمايش
وظايف كارآيي
نتايج
درخواست نتايج
تمرين محاسبه كارآيي يك وب سايت
مفاهيم Navigation
چرا Navigation مهم است؟
مرورگرها و Navigation
Navigation اوليه و ثانويه
سلسله مراتب Navigation
آگاهي از موقعيت
عنوان – سر فصل
رنگها
تصاوير
Cooki
نقشه سايت
عمل Navigation ، نمادهاي تصويري و نظارت ها
نگاهي به مرورگر
تاكيد بر ساختار و معماري اطلاعات شما
ساختار سايت، URL و نام فايل ها
ساختار سايت
URLS
نام فايل ها
قرارداد معمول
Guided Navigation (راهنمايي Navigation )
نقشه فعاليت Navigation
موارد زير را در نظر بگيريد
پيش بيني مقاصد و نيازها
آموزش از Navigation هايي كه كارآيي خوب دارند
رفتن به صفحات عميق تر از صفحه خانگي
ايجاد اتصالات سريع
گرافيك هاي وب
تصاوير
داده هاي متصور رقمي
پيكسل : ( Pixel)
عمق رنگ
جدول رنگ و الگو
افزايش شدت نور نمايش
عكس هاي با فورمات Bitmap و برداري (Vector)
Bitmap
بردار
برنامه هاي گرافيكي
برنامه هاي ترسيم اشكال گرافيكي برداري
برنامه هاي نقا شي
قالب هاي فايل تصوير
Graphic Interchange Format- Gif
Animated -Gif
Gif شفاف
تصاوير برداري مقياس پذير SVG
ايجاد تصاوير
ويژگي ALT
بهينه سازي تصاوير
منابع بهينه سازي
تكه تكه كردن عكس و بهم اتصال دادن
چند رسانه اي
چند رسانه اي و وب سايت ها
امكانات جاري
عامل زمان
انيميشن
Animated Gif فايل هاي (Gif Animator )
رويدادهاي ماوسي Rollovers
فايل هاي Flash
اجتناب از Animation
صوت
بارگذاري صوت
انتشار صوت
ويدئو
Internet TV
اهداف يك سايت چند رسانه اي
اساس طراحي يك سايت چند رسانه اي
چشم انداز و تنظيمات
ايجاد يك وب سايت كشنده
فعل و انفعالات كاربران
انتخاب المان هاي چند رسانه اي
ايجاد كننده چند رسانه اي
Java Plug Ins
متصور ساختن و درك ذهني از كاربران
انواع كارت هاي گرافيكي كه معمول هستند
كارآيي
تخلف قانون كپي برداري
بارگذاري و Plug Ins
تكنولوژي Plugins
Plugins چيست؟
Plugins چگونه كار ميكند ؟
چگونه اين جلوه توسعه را تحت تاثير قرار ميدهد ؟
نصب Plugins
نصب به صورت Online
نصب به صورت Offline
Pre – Installation
Adobe Acrobat Reader
Real Player و Real Network
ايجاد يك فايل با قابليت بارگذاري
چرا فايل ها بارگذاري ميشوند؟
اتصال به فايل ها
ايجاد اتصالاتي براي Plug-ins
شناخت و تعيين هويت بارگذاري براي كاربران
انتخاب Plug-ins
فرآيند توسعه وب
روش اجراء از بالا به پائين
فازهاي توسعه
مفهوم سازي
تجسم طراحي
تجزيه و تحليل
توليد
توسعه و ترقي
تعريف اهداف پروژه
مرحله 1 تجزيه پروژه
مرحله 2 توقع مشتري و ارزيابي آن
مرحله 3
مرحله 4
درك مرحله تجارت
تعريف بينايي
تعريف تاكتيك
نقشه هاي فكري
مراحل ايجاد نقشه هاي فكري
پياده سازي
پياده سازي عوامل سايت
محاسبه عوامل پياده سازي سايت
دامنه
دامنه سايت به طور معمول در تعاريف زير نظامبند ميشود
مهارت ها
نگهداري
تكنولوژي
پايين ترين وجه مشترك
زمان
محدوديت هاي زمان
خصوصيات سايت
اندازه گيري زمان بارگذاري
فصل دوم: مستندات طراحي
مرحله UR
مرحله SR
مرحله AD
صفحه لينك هاي مرتبط
صفحه لينك هاي مفيد
صفحه كد كشورها
صفحه كد مراكز استان ها
صفحه كد شهرهاي استان
صفحه شماره هاي ضروري استان
بخش مشتركين حقيقي
بعد از كليك روي جستجو
بخش مشتركين حقوقي
بعد از كليك روي جستجو
طراحي پايگاه داده
فصل سوم: كد هاي html
Index(صفحه اصلي)
Page_ 1 (صفحه لينك هاي مرتبط)
page_7(صفحه مشتركين حقيقي)
Page_8(صفحه مشتركين حقوقي)
Login_1

مقدمه:
آنچه مطالعه خواهيد كرد
1- توصيف رابطه نزديك بين تكنولوژي وب و مفاهيم طراحي
2- بيان طرح المان ها و انتخاب فونت ها و رنگ هاي وب سايت
3- توصيف اهميت كارايي سايت براي مخاطبين و توضيح چگونگي بارگذاري يك آزمون براي محاسبه كارآيي
4- توصيف اينكه چرا هدايت شدن در سايت مهم است و چگونه مرورگرها آن را كنترل ميكنند.
5- توصيف سلسله مراتب يك وب سايت و تعريف قراردادهاي مشابه آن
6- توصيف عملكرد گرافيك ها در سايت شما
7- توصيف توابع و ابزارهاي عكس و انتخاب بهترين قالب گرافيكي
8- جستجو و مطالعه براي اصول طراحي چند رسانه اي و انتخاب بهترين چند رسانه براي سايت
9- توصيف فرآيند توسعه وب
10- نوشتن جملات گويا در سايت و توسعه استراتژي وب و تكنيك هايي براي هدايت از آن
11- توصيف مفهوم كاربردي بودن سايت
12- توصيف فرآيند نقشه هاي فكري و استفاده از آن در ساختار وب
13- اندازه گيري زمان، عوامل پياده سازي سايت و محاسبه زمان Download (بارگذاري)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:141
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
الگوريتم ژنتيك
تعريف خروجي(نمايش)
عملگرهاي مجموعه ژن
شي جمعيت
توابع شي و مقياس گذاري مناسب
نمايش الگوريتم ژنتيك در++C
توانايي عملگرها
چگونگي تعريف عملگرها
چگونگيي تعريف كلاس مجموعه ژن
سلسله مراتب كلاس ها
سلسله مراتب كلاس GALib – گرافيكي
سلسله مراتب كلاس GALib – مراتب
رابط برنامه نويسي
نام پارامترها و گزينه هاي خط فرمان
رفع خطا
توابع اعداد تصادفي
GAGeneticAlgorithm
GADemeGA
GAIncrementalGA
GASimpleGA
GASteadyStateGA
Terminators
Replacement Schemes
GAGenome
GA1DArrayGenome
GA1DArrayAlleleGenome
GA2DArrayGenome
GA2DArrayAlleleGenome
GA3DArrayGenome
GA3DArrayAlleleGenome
GA1DBinaryStringGenome
GA2DBinaryStringGenome
GA3DBinaryStringGenome
GABin2DecGenome
GAListGenome
GARealGenome
GAStringGenome
GATreeGenome
GAEvalData
GABin2DecPhenotype
GAAlleleSet
GAAlleleSetArray
GAParameter and GAParameterList
GAStatistics
GAPopulation
GAScalingScheme
GASelectionScheme
GAArray
GABinaryString
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
علم ژنتيك، علمي است كه به تازگي وارد علوم كامپيوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نياز ژنتيك و شبيه سازي آن در كامپيوتر، انسان را قادر ميسازد تا بعضي از مسائل مختلف و پيچيده اي كه در اوايل حل نشدني بودند، را حل كند.
اين مستند، يك كتابخانه از اشيا الگوريتم ژنتيك به زبان c++ ميباشد. اين كتابخانه شامل ابزاريست كه براي بهبود هر برنامه اي به زبان ++c و هر خروجي و هر عملگر ژنتيكي، استفاده مي شوند. در اينجا، با پياده سازي الگوريتم ژنتيك، رابط برنامه نويسي آن و اشكالي براي راهنمايي، آشنا خواهيد شد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بلوتوث (Bluetooth)
دندان آبي يا Bluetoothاز كجا آمد؟
اين دندان آبي Bluetooth يعني چه
فناوري دندان آبي Bluetooth در حال حاضر
از امواج راديويي تا فناوري دندان آبي Bluetoot
فناوري دندان آبي Bluetooth امواج برد كوتاه
Bluetooth يا فناوري دندان آبي در جهان امروز
استاندارد Bluetooth
تكنولوژى مادون قرمز در مقابل دندان آبي
قيمت ارزان فناوري دندان آبي Bluetooth
سرعت انتقال اطلاعات در دندان آبي Bluetooth
Bluetooth و سيستم تداخل امواج
Wi-Fi چيست؟
معماري بلوتوث
مزاياي استاندارد Bluetooth
مشخصات امنيتي Bluetooth
كاربردهاي بلوتوث
چگونه ابزارهاي Bluetooth را شبكه كنيم؟
پشته پروتكلي بلوتوث
لايه راديويي در بلوتوث
لايه باند پايه در بلوتوث
لايه L2CAP در بلوتوث
ساختار فرم در بلوتوث
يك شبكه Personal Area Network(PAN)
Operating Band
محدوده ابزارهاي Bluetooth
مراجع

دندان آبي يا Bluetoothاز كجا آمد؟
Bluetoothاز كجا آمد شايد جالب باشد تا از تاريخچه نام Bluetooth هم اطلاع داشته باشيم.
اين نام از نام يك پادشاه دانماركى به نام Harald Blaatand گرفته شده است. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگليسى به شكل Bluetooth تلفظ شد كه به معنى دندان آبى است.
اين پادشاه كه بين سال هاى ۹۴۰ تا ۹۸۶ مي زيست، توانست دانمارك و نروژ را كه در جنگهاى مذهبى با هم مشكل پيدا كرده بودند متحد كند و از آن پس شهرت زيادى كسب كرد. در واقع تكنولوژى Bluetooth هم بر پايه اتحاد يكپارچه سيستمهاى كامپيوتر در قالبى بدون سيستم تاكيد دارد كه نماد كار و تلاش پادشاه دانماركى است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل يكم: معرفي برنامه ريزي فرآيند به كمك كامپيوتر(CAPP) و الگوريتم ژنتيك
برنامه ريزي فرآيند به كمك كامپيوتر
رويكرد بنيادي
رويكرد متنوع
الگوريتم ژنتيك
كليات الگوريتم ژنتيك
قسمتهاي مهم الگوريتم ژنتيك
تابع هدف و تابع برازش
انتخاب
تقاطع
جهش
فصل دوم: نمونه هايي از كاربرد الگوريتم ژنتيك در برنامه ريزي فرآيند به كمك كامپيوتر
بهينه سازي مسير فرآيند با استفاده از الگوريتم ژنتيك
توصيف توالي فرآيند
استراتژي كد گزاري
تجزيه و تحليل همگرايي
همگرايي نزديك شونده
همگرايي با در نظر گرفتن احتمال
همگرايي GAها در توالي سازي فرآيندهاي پشت سر هم
تعريف يك قانون
اپراتورهاي ژنتيك
اپراتور انتخاب
اپراتور تغيير و انتقال
اپراتور جهش
برقراري تابع تناسب
آناليز محدوديت ها
برقراري تابع برازش
مثال
مثال هايي براي كاربرد اين روش ها
تاثير پارامترهاي متغير بر روند تحقيقات
نتيجه گيري
روشي براي برنامه ريزي مقدماتي تركيبات دوراني شكل محور Cاستفاده از الگوريتم ژنتيك
مقدمه
مدول هاي سيستمCAPP پيشنهاد شده
تجسم قطعه
توليد توالي هاي ممكن
الزامات اولويت دار
الزامات تلرانس هندسي
رابطه ويژگي هاي اولويت دار
بهينه سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك GA
تابع برازش
الگوريتم ژنتيك
نتايج و بحث
نتيجه گيري
فصل سوم: الگوريتم پيشنهادي براي كاربرد الگوريتم ژنتيك در طراحي قطعه به كمك كامپيوتر در محيط صنعتي
مقدمه
الگوريتم ژنتيك
سيستم هاي توليدي توزيع شده
نمايش طرح هاي فرايند
جمعيت اوليه
توليد مثل
ادغام
دگرگوني و جهش
ارزيابي كروموزوم
مينيمم سازي زمان فرآيند
مينيمم سازي هزينه هاي توليد
مطالعات موردي
CAPPسنتي
CAPP توزيع شده
ارزيابي
معيار اول
معيار دوم
فصل چهارم: نتيجه گيري

فهرست شكل ها:
شكل 1-1- نمايش يك كروموزوم با ارقام صفر و يك
شكل 1-2- دو كرموزوم قبل از تقاطع (والدين)
شكل 1-2- دو كروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)
شكل 1-3- كروموزوم بعد از جهش2
شكل 1-4- تقاطع چند نقطه اي2
شكل2-1- نمودار جريان برنامه2
شكل2-2
شكل2-3 -طرح دياگرام CAPP پيشنهادشده
شكل2-4-ساختار سلسله مراتبي ويژگيهاي فرمي نوعي
شكل 2-5
شكل2-6- مثالهاي الزامات اولويت دار
شكل 2-7- مثال الزامات تلرانس هندسي
شكل 2-8- يك شكل نمونه داراي 18 ويژگي
شكل 2-9-توليد مجدد گرافيكي
شكل2-10 توليد مجدد داخلي
شكل 3-1- توصيف يك سيستم توليدي توزيع شده
شكل 3-2- نمونه اي از يك طرح فرآيند
شكل 3-3- اپراتور ادغام
شكل 3-4- اپراتور جهش
شكل 3-5-يك قطعه منشوري براي ارزيابي الگوريتم
شكل 3-6 تغييرات هزينه توليد در طي اجراهاي مختلف
شكل3-7-يك قطعه منشوري شكل

فهرست جدول ها:
جدول2-1- استراتژي كدگذاري
جدول2-2 توالي سازي با استفاده از GA تحويل
جدول 2-3- رابطه نوع ويژگي كدبندي ويژگي سلول ماشينكاري و كدبندي طبيعي GA
جدول 2-4
جدول 2-5
جدول 2-6
جدول 2-7
جدول 2-8 توالي هاي اوليه
جدول 2-9-جزئيات براي قطعه نمونه
جدول 2-10- الگوههاي اولويت و مجاورت
جدول 2-11- جميعت اوليه
جدول2-12-نسل بعد از توليد مجدد
جدول 2-13 -فرآيند ادغام
جدول 2-14- فرآيند جهش
جدول 2-15- توالي هاي بهينه/نزديك بهينه
جدول3-1- اطلاعات توليد
جدول 3-4-طرح فرآيند مطالعه موردي
جدول 3-3- ماتريس تقدم و تاخر
جدول 3-2-منابع موجود در كارگاه توليد
جدول 3-5- رابطه تقدم و تاخر براي مطالعه موردي
جدول 3-6- شاخصهاي زمان و هزينه در سه كارخانه
جدول 3-7- منابع مورد استفاده در سه كارخانه
جدول 3-8 توصيف هفت عمليات اصلي
جدول 3-9 منابع موجود در عمليات ماشينكاري
جدول 3-10- طرح فرآيند بر طبق ضابطه كمينه كردن هزينه توليد
جدول 3-11 طرح فرآيند بر طبق ضابطه كمينه كردن زمان فرآيند

چكيده:
در يك محيط صنعتي توزيع شده، كارخانه هاي مختلف و داراي ماشين ها و ابزارهاي گوناگون در مكان هاي جغرافيايي مختلف غالبا به منظور رسيدن به بالاترين كارايي توليد تركيب مي شوند. در زمان توليد قطعات و محصولات مختلف، طرح هاي فرايند مورد قبول توسط كارخانه هاي موجود توليد مي شود. اين طرح ها شامل نوع ماشين، تجهيز و ابزار براي هر فرآيند عملياتي لازم براي توليد قطعه است. طرح هاي فرايند ممكن است به دليل تفاوت محدوديت هاي منابع متفاوت باشند. بنابراين به دست آوردن طرح فرايند بهينه يا نزديك به بهينه مهم به نظر مي رسد. به عبارت ديگر تعيين اينكه هر محصول دركدام كارخانه و با كدام ماشين آلات و ابزار توليد گردد امري لازم و ضروري مي باشد. به همين منظور مي بايست از بين طرح هاي مختلف طرحي را انتخاب كرد كه در عين ممكن بودن هزينه توليد محصولات را نيز كمينه سازد. در اين تحقيق يك الگوريتم ژنتيك معرفي مي شود كه بر طبق ضوابط از پيش تعيين شده مانند مينيمم سازي زمان فرايند مي تواند به سرعت طرح فرايند بهينه را براي يك سيستم توليدي واحد و همچنين يك سيستم توليدي توزيع شده جستجو مي كند. با استفاده از الگوريتم ژنتيك، برنامه ريزي فرآيند به كمك كامپيوتر (CAPP) مي تواند براساس معيار در نظر گرفته شده طرح هاي فرايند بهينه يا نزديك به بهينه ايجاد كند، بررسي هاي موردي به طور آشكار امكان عملي شدن و استحكام روش را نشان مي دهند. اين كار با استفاده از الگوريتم ژنتيك در CAPP هم در سيستمهاي توليدي توزيع شده و هم واحد صورت مي گيرد. بررسي هاي موردي نشان مي دهد كه اين روش شبيه يا بهتر از برنامه ريزي فرآيند به كمك كامپيوتر (CAPP) مرسوم تك كارخانه اي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:155
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي
عوامل مقايسه
نصب و راه اندازي
هزينه
قابليت اطمينان
كارايي
امنيت
مباني شبكه هاي بيسيم
انواع شبكه هاي بيسيم
شبكه‌هاي بيسيم، كاربردها، مزايا و ابعاد
روشهاي ارتباطي بيسيم
شبكه هاي بيسيم Indoor
شبكه هاي بيسيم Outdoor
انواع ارتباط
Point To point
Point To Multi Point
Mesh
ارتباط بي سيم بين دو نقطه
توان خروجي Access Point
ميزان حساسيت Access Point
توان آنتن
عناصر فعال شبكه‌هاي محلي بيسيم
ايستگاه بيسيم
نقطه دسترسي
برد و سطح پوشش
فصل دوم
مقدمه
1-2Wi-fi چيست؟
چرا WiFi را بكار گيريم؟
معماري شبكه‌هاي محلي بيسيم
همبندي‌هاي 802.11
خدمات ايستگاهي
خدمات توزيع
دسترسي به رسانه
لايه فيزيكي
ويژگي‌هاي سيگنال‌هاي طيف گسترده
سيگنال‌هاي طيف گسترده با جهش فركانسي
سيگنال‌هاي طيف گسترده با توالي مستقيم
استفاده مجدد از فركانس
آنتن‌ها
نتيجه
شبكه هاي اطلاعاتي
لايه هاي11 . 802
Wi-fi چگونه كار ميكند؟
فقط كامپيوتر خود را روشن كنيد
802.11 IEEE
پذيرش استاندارد هاي WLAN از سوي كاربران
پل بين شبكه‌اي
پديده چند مسيري
802.11a
افزايش پهناي باند
طيف فركانسي تميزتر
كانال‌هاي غيرپوشا802.11g
كارايي و مشخصات استاندارد 802.11g
نرخ انتقال داده در 802.11g
برد و مسافت در 802.11g
استاندارد 802.11e
كاربرد هاي wifi
دلايل رشد wifi
نقاط ضغف wifi
فصل سوم
مقدمه
امنيت شبكه بيسيم
Rouge Access Point Problem
كلمه عبور پيش‌فرض مدير سيستم(administrator) را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم تغيير دهيد
فعال‌سازي قابليت WPA/WEP
تغيير SSID پيش فرض
قابليت پالايش آدرس MAC را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم فعال كنيد
قابليت همه‌پخشي SSID را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم غيرفعال كنيد
چهار مشكل امنيتي مهم شبكه هاي بي سيم 802.11
دسترسي آسان
نقاط دسترسي نامطلوب
استفاده غيرمجاز از سرويس
محدوديت هاي سرويس و كارايي
سه روش امنيتي در شبكه هاي بيسيم
WEP(Wired Equivalent Privacy )
SSID (Service Set Identifier )
MAC (Media Access Control )
امن سازي شبكه هاي بيسيم
طراحي شبكه
جداسازي توسط مكانيزم هاي جداسازي
محافظت در برابر ضعف هاي ساده
كنترل در برابر حملات DoS
رمزنگاري شبكه بيسيم
Wired equivalent privacy (WEP)
محكم سازي AP ها
قابليت‌ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11
Authentication
Confidentiality
Integrity
Authentication
فصل چهارم
مقدمه
تكنولوژي راديويي WIFI
شبكه Walkie_Talkie
به‌كارگيري واي فاي در صنعت تلفن همراه
اشاره
پهناي باند پشتيبان
آنچه شما نياز داريد براي ساختن يك شبكه بيسيم
تركيب سيستم Wi-Fi با رايانه
واي فاي را به دستگاه خود اضافه كنيد
اشاره
مشخصات
به شبكه هاي WiFi باز وصل نشويد
به تجهيزات آدرس (IP) ايستا اختصاص دهيد
قابليت فايروال را روي تمام كامپيوترها و مسيرياب‌ها فعال كنيد
مسيرياب‌ها و نقاط دسترسي را در مكان‌هاي امن قرار دهيد
در فواصل زماني طولاني كه از شبكه استفاده نميكنيد تجهيزات را خاموش كنيد
آگاهي و درك ريسك ها و خطرات WIFI
نرم افزار
سخت افزار
استفاده از تكنولوژي MIMO جهت افزايش سرعت WiFi زير دريا
فصل پنجم
مقدمه
اينتل قرار است چيپ‌ست Wi-Fi tri-mode بسازد
قاب عكس واي فاي
اشاره
بررسي مادربرد جديد ASUS مدل P5E3 Deluxe/Wifi
تراشه‌هايي با قابليت ريزموج براي ارتباطات بي سيم
پتانسيل بالا
به جلو راندن خط مقدم فناوري
فصل ششم
مقدمه
اشاره
مروري بر پياده‌سازي‌ شبكه‌هاي WiMax
پياده سازي WiMAX
آيا واي مكس با واي فاي رقابت خواهد كرد
ضمائم
واژه نامه شبكه هاي بيسيم

فهرست شكل ها:
فصل اول
نمونه‌يي از ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از نقاط دسترسي مناسب
مقايسه‌يي ميان بردهاي نمونه در كاربردهاي مختلف شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر پروتكل 802.11b
فصل دوم
همبندي في‌البداهه يا IBSS
همبندي زيرساختار در دوگونه BSS و ESS
روزنه‌هاي پنهان
زمان‌بندي RTS/CTS
تكنيك FHSS
تغيير فركانس سيگنال تسهيم شده به شكل شبه تصادفي
مدار مدولاسيون با استفاده از كدهاي باركر
سه كانال فركانسي
طراحي شبكه سلولي
گروه‌هاي كاري لايه فيزيكي
گروه‌هاي كاري لايه دسترسي به رسانه
مقايسه مدل مرجعOSI و استاندارد 802.11
جايگاه 802.11 در مقايسه با ساير پروتكل‌ها
پديده چند مسيري
تخصيص باند فركانسي در UNII
فركانس مركزي و فواصل فركانسي در باند UNII
فصل سوم
محدوده‌ي عمل كرد استانداردهاي امنيتي 802.11
زير شَمايي از فرايند Authentication را در اين شبكه‌ها
فصل ششم
دامنه كاربرد بخش‌هاي مختلف استانداردهاي IEEE 802.16
دامنه كاربرد استاندادرهاي 802 . 11

فهرست جداول:
فصل اول
جدول مقايسه اي
فصل دوم
همبندي هاي رايج در استاندارد 802.11
مدولاسيون فاز
مدولاسيون تفاضلي
كدهاي باركر
نرخ‌هاي ارسال داده در استاندارد 802.11b
استاندارد شبكه‌هاي بيسيم
خلاصه ساير استانداردهاي IEEE در شبكه هاي بيسيم
فصل ششم
استاندارد در سال 2004
انواع مختلف اتصال ها
سرمايه گذاري تجهيزات
سرويس هاي مناطق حومه شهر
نوع سرويس

چكيده:
شبكه هاي بيسيم در محدوده شخصي براي انتقال اطلاعات در فاصله هاي نسبتا كوتاه در حدود 10 متر استفاده ميشوند. بر خلاف شبكه هاي بيسيم محلي، ارتباط روي WPAN نياز به تجهيزات زير ساختي كمي دارد و يا اصلا به چنين تجهيزاتي نياز ندارد. اين خصوصيت راه حلهايي ساده، كارآمد از نظر مصرف انرژي و ارزان براي پياده سازي روي محدوده وسيعي از دستگاه ها را فراهم ميكند. در اين پروژه به مطالعه استانداردهاي IEEE 802.11 (WIFI) پرداخته ايم. نرخ ارسال در اين استاندارد 1 مگا بيت تا 54 مگا بيت ميباشد كه به عنوان يك تكنولوژي شبكه‌ پرسرعت است كه به طور وسيعي در خانه‌ها، مدارس، كافه‌ها، هتل‌ها و ساير مكانهاي عمومي مانند كنگره‌ها و فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار ميگيرد استاندارد IEEE 802.11 درJune 1997 براي WLAN منتشر شد. اين استاندارد شبيه استاندارد 802.3 روي Ethernet نودهاي شبكه بيسم نيز توسط آدرس MAC حك شده روي كارت هاي شبكه آدرس دهي ميشوند. در اين استاندارد فقط درباره دو لايه PHY و MAC صحبت شده است. شركت هاي بزرگ و معتبري همچون مايكروسافت، اينتل سيسكو واي بي با شعار كنترل بيسيم آسان و با هدف ايجاد ارتباط بيسيم با اطمينان، با قيمت پايين و مصرف توان كم براي كاربردهاي كنترلي بر طبق استانداردهاي جهاني به شدت مشغول كار بر روي تكنولوژي wifi هستند. تمركز اصلي مطالعات در اين پروژه بر استانداردهاي IEE 802.11 و امنيت شبكه هاي بيسيم است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شركت داروسازي ثامن
بررسي داروهاي توليدي شركت داروسازي ثامن
بي كربنات سديم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
كلريد پتاسيم (Potossium chloride)
مكانيسم اثر
ژلاتين (Gelatin Modified)
مكانيسم اثر
مترونيدازول (Metronidazole)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
رينگر (Ringer’s )
موارد مصرف
دكستروز (Dextrose)
موارد مصرف
سولفات منيزم (Magnesium sultate.7H2o)
موارد مصرف
سيپروفلوكساسين (Ciprofloxacin)
مكانيسم اثر دارو
فصل اول
واحد نيروگاه
رنگ لايه‌هاي اكسيد آهن
شرايط آب تغذيه
بررسي خوردگي در قطعات و اجزا
راهكارهاي كنترل خوردگي
چيلرها
بازدارنده‌هاي نيترات
بازدارنده‌هاي كرومات
بازدارنده‌هاي موليبدات
هواساز
رسوب زدايي و تميزكاري
قلياشويي
اسيدشويي
اسيدهاي معدني
اسيدكلريدريك (HCL)
اسيدفسفريك (phosphoric acid)
اسيدهاي آلي (organic acids)
اسيد سيتريك (Citric Acid)
نحوه اجراي اسيدشويي
كندكننده‌ها (inhibitors)
فصل دوم
واحد توليد
واحد آبسازي
عمل Relceif velve
عمليات احيا رزين‌هاي آنيوني و كاتيوني
واحد تقطير
نكات مربوط به واحد تقطير
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C : “In process Quality control”
واحد فيلينگ
سيفيك
بخش ويال
بخش مديتال
دستگاه كانتل
واحد اتوكلاو
واحد بسته‌بندي
فصل سوم
واحد آزمايشگاه
آشنايي با مواد اوليه و ساختار تركيبات
واحد آزمايشگاه شيمي
رسوبي
كمپلكسومتري
اسيد و باز
آمپرومتري (كارل فيشر)
نحوه انجام تست پارتيكل
آناليز محلول دياليز صفاقي
تعيين pH
تعيين مقدار سديم
طرز كار با دستگاه فيلم فتومتر
تعيين مقدار كلسيم و منيزيم به روش دستگاهي
اندازه‌گيري ميزان كلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسيومتر
انجام تست لاكتات براي محلول دياليز صفاقي
تعيين مقدار دكستروز در محلول دياليز صفاقي
فهلينگ A
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
دستورالعمل آناليز محلول مترونيدازول
آناليز محلول سديم بيكربنات
آناليز محلول گلايسين
آناليز محلول سديم كلرايد
آناليز محلول قندي ـ نمكي
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
تعيين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سديم كلرايد
آناليز محلول هيپوكلريت سديم
براي تعبين كلرايد total
آناليز محلول سيپروفلوكساسين
تعين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سيپروفلوكساسين
تهيه ‌فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظيمات سيستم كروماتوگرافي HPLC
فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول نمونه
آناليز محلول‌هاي منيزم سولفات
تعيين مقدار منيزيم سولفات
آناليز محلول رينگر
واحد ميكروبيولوژي
واحد فارماكولوژي

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
جمع آوري مطالب واطلاعات لازم
تعريف پروژه
زبان برنامه نويسي و بانك اطلاعاتي مورد استفاده
ساختمان و شرح عملكرد نرم افزار
شرح بانك اطلاعاتي
جدول Employee
جدول RECEPTION
جدولSERVICE
جدول RESERVATION
جدول ROOM
پيشنهادات
خلاصه و نتيجه گيري
ضميمه 1
راهنماي كاربر
بخش اينترنتي
بخش برنامه كاربردي
فرم هاي گزارش گيري
فرم هاي ويرايش كردن
فرم هاي حذف
ضميمه 2
سورس برنامه

فهرست شكل ها:
جدول Employee
جدول Receeption
جدول Service
جدولReservation
جدولRoom
فرم رزرو اينترنتي
فرم ورود به برنامه
فرم صفحه اصلي
فرم انتخاب
فرم پذيرش مسافر
فرم پذيرش بوسيله كد رزرو
فرم ثبت كارمندان
فرم اضافه كردن سرويس
فرم گزارش از مسافران
فرم گزارش از كارمندان
فرم گزارش ازسرويسها
فرم ويرايش مسافر
فرم ويرايش كارمند
فرم ويرايش سرويس
فرم حذف مسافر
فرم حذف كارمند
فرم حذف سرويس

چكيده:
سيستم هاي كامپيوتري در مدت زماني كه وارد جامعه ما شده اند جاي خود را در ميان افراد جامعه باز كرده اند. همچنين جامعه نيز نياز به اين سيستم ها را احساس كرده است تا بتواند با اين سيستم ها كارها را روند سريع تر انجام دهد.سيستم هاي كامپيوتري نيز نرم افزارهاي پيشرفته تري را طلب مي كنند،از اين رو بر ماست كه با ساخت نرم افزارهاي لازم اين نيازها را برطرف كنيم.
سيستم رزرو هتل نيز ميتواند يكي از اين نرم افزارها باشد تا بتواند قسمتي از اين نيازها را برطرف كند.از طرفي براي توليد اين نرم افزارها نياز به دانستن زبان هاي برنامه نويسي ميباشد كه زبان برنامه نويسي ويژوال استوديو دات نت نيز يكي از اين زبان ها ميباشد كه با فرا گرفتن مهارت هاي لازم در اين زبان ميتوان به سادگي نرم افزارهاي مورد نياز را توليد كرد. دانشكده ها نيز موظف ميباشند كه در مورد اجراي پروژه ها سخت گير باشند و دانشجوها نيز بايد بتوانند پروژه خود را پياده سازي نمايند.مدرس دانشكده نيز ميتواند در مورد ساختار برنامه و همچنين در مورد چگونگي برنامه نويسي دانشجو را راهنمايي كند تا دانشجو هم سريع تر و هم بهتر به جواب برسد.
سيستم رزرو هتل براي رزرو و پذيرش مسافر در هتل ميباشد.اين سيستم براي رزرو اينترنتي و همچنين پذيرش مسافر ميباشد كه داراي امكاناتي از قبيل رزرو اينترنتي مسافر، پذيرش حضوري مسافر، حذف مسافر از ليست مسافران، جستجو در ميان مسافران و جستجو در ميان كاركنان هتل و جستجو در ميان سرويس هاي هتل، گزارش از ليست مسافران موجود در هتل و گزارش از كاركنان هتل، و امكاناتي از قبيل امكان ويرايش كردن و تصحيح كردن اطلاعات مسافران و كاركنان و …ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
سرويس ها چه هستند؟
معماري سرويس
معرفي SOA و چند كاربرد آن
SOAP, WSDL, UDDI
چرا SOA؟
SOA سرويس‌ وب نيست
معرفي WS-IBasic Profile
نقل و انتقال (Tranport )
پيغام رساني (Mesغير مجاز مي باشدing)
تشريح (Description)
ضمانت هاي سرويس (Service Assurances)
تركيب سرويس (Service Composition)
معرفي.NET for Web Services Enhancements 2.0
معماري سرويس گراي مقدماتي
معماري سرويس گراي توسعه يافته
معماري سرويس گرا در توليد نرم افزار
ويژگيهاي سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر معماري سرويس گرا
سرويس هاي وب بعنوان پايه معماري سرويس گرا
ويژگي هاي سرويس و محاسبات سرويس گرا
نرم افزار بعنوان سرويس
رابطه بين BPM , SOA و EA
EAI with SOA
چرا معماري سرويس گرا (SOA) ؟!
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
معماري سرويس گرا بعنوان يكي از آخرين دستاوردها در توليد نرم افزار، به نظر ميرسد، در سال هاي آتي معماري غالب صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن اين معماري، ايده اي بود كه در ذهن تعدادي از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار بعنوان سرويس بود. در مدل نرم افزار بعنوان سرويس، شما نرم افزار خود را بگونه اي طراحي ميكنيد كه قابل استفاده توسط سيستم هاي ديگر باشد يعني ديگران ميتوانند براي استفاده از سرويس شما ثبت نام كنند و هر موقع كه لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتي كه در مورد شبكه هاي تلويزيون كابلي وجود دارد. تا زماني كه شما به سرويس متصل هستيد، ميتوانيد هر لحظه كه خواستيد از سرويس استفاده كنيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده (فارسي)
فصل اول: ديوارهاي آتش شبكه
مقدمه
يك ديوار آتش چيست؟
ديوارهاي آتش چه كاري انجام ميدهند؟
اثرات مثبت
اثرات منفي
ديوارهاي آتش، چه كارهايي را نمي توانند انجام دهند؟
چگونه ديوارهاي آتش عمل ميكنند؟
انواع ديوارهاي آتش
فيلتر كردن بسته
نقاط قوت
نقاط ضعف
بازرسي هوشمند بسته
نقاط قوت
نقاط ضعف
دروازه برنامه هاي كاربردي و پراكسي ها
نقاط قوت
نقاط ضعف
پراكسي هاي قابل تطبيق
دروازه سطح مداري
وانمود كننده ها
ترجمه آدرس شبكه
ديوارهاي آتش شخصي
جنبه هاي مهم ديوارهاي آتش كارآمد
معماري ديوار آتش
مسيرياب فيلتركننده بسته
ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر
دروازه دو خانه اي
زير شبكه غربال شده يا منطقه غيرنظامي
دستگاه ديوار آتش
انتخاب و پياده سازي يك راه حل ديوار آتش
آيا شما نياز به يك ديوار آتش داريد؟
ديوار آتش، چه چيزي را بايد كنترل يا محافظت كند؟
يك ديوار آتش، چه تأثيري روي سازمان، شبكه و كاربران خواهد گذاشت؟
سياست امنيتي
موضوعات اجرايي
موضوعات فني
نيازهاي پياده سازي
نيازهاي فني
معماري
تصميم گيري
پياده سازي و آزمايش
آزمايش، آزمايش، آزمايش!
خلاصه
فصل دوم: پياده سازي ديوار آتش با استفاده از iptables
مقدمه
واژگان علمي مربوط به فيلترسازي بسته
انتخاب يك ماشين براي ديوار آتش مبتني بر لينوكس
به كار بردن IP Forwarding و Masquerading
حسابداري بسته
جداول و زنجيرها در يك ديوار آتش مبتني بر لينوكس
قوانين
تطبيق ها
اهداف
پيكربندي iptables
استفاده از iptables
مشخصات فيلترسازي
تعيين نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد
تعيين نمودن معكوس
تعيين نمودن پروتكل
تعيين نمودن يك رابط
تعيين نمودن قطعه ها
تعميم هايي براي iptables (تطبيق هاي جديد)
تعميم هاي TCP
تعميم هاي UDP
تعميم هاي ICMP
تعميم هاي تطبيق ديگر
مشخصات هدف
زنجيرهاي تعريف شده توسط كاربر
هدف هاي تعميمي
عمليات روي يك زنجير كامل
ايجاد يك زنجير جديد
حذف يك زنجير
خالي كردن يك زنجير
فهرست گيري از يك زنجير
صفر كردن شمارنده ها
تنظيم نمودن سياست
تغيير دادن نام يك زنجير
تركيب NAT با فيلترسازي بسته
ترجمه آدرس شبكه
NAT مبدأ و Masquerading
NAT مقصد
ذخيره نمودن و برگرداندن قوانين
خلاصه
نتيجه گيري
پيشنهادات

فهرست شكل ها:
فصل اول
نمايش ديوار آتش شبكه
مدل OSI
ديوار آتش از نوع فيلتركننده بسته
لايه هاي OSI در فيلتر كردن بسته
لايه هاي OSI در بازرسي هوشمند بسته
ديوار آتش از نوع بازرسي هوشمند بسته
لايه مدل OSI در دروازه برنامه كاربردي
ديوار آتش از نوع دروازه برنامه كاربردي
مسيرياب فيلتر كننده بسته
ديوار آتش ميزبان غربال شده يا ميزبان سنگر
دروازه دو خانه اي
زير شبكه غربال شده يا منطقه غيرنظامي
دستگاه ديوار آتش
فصل دوم
يك سيستم مبتني بر لينوكس كه بعنوان يك مسيرياب به جلو برنده پيكربندي شده است
تغيير شكل شبكه 10.1.2.0 به عنوان آدرس 66.1.5.1 IP
مسير حركت بسته شبكه براي filtering
مسير حركت بسته شبكه براي Nat
مسير حركت بسته شبكه براي mangling

فهرست جدول ها:
فصل اول
فصل دوم
جداول و زنجيرهاي پيش فرض
توصيف زنجيرهاي پيش فرض
هدف هاي پيش فرض
حالت هاي رديابي ارتباط
سطوح ثبت وقايع
ماجول هاي كمكي NAT

پيشگفتار:
اين قابليت كه بتوان يك كامپيوتر را در هر كجا به كامپيوتري ديگر در جايي ديگر متصل كرد، به منزله يك سكه دو رو است؛ براي اشخاصي كه در منزل هستند گردش در اينترنت بسيار لذت بخش است در حاليكه براي مديران امنيت در سازمان ها، يك كابوس وحشتناك به حساب مي‎آيد.
«ديوار آتش» پياده سازي مدرني از روش قديمي حصارهاي امنيتي است: خندقي عميق دور تا دور قلعه حفر مي كردند. اين الگو همه را مجبور ميكند تا براي ورود يا خروج از قلعه، از يك پل متحرك و واحد بگذرند و بتوان همه را توسط پليس حراست بازرسي كرد. در دنياي شبكه هاي كامپيوتري، همين راهكار ممكن خواهد بود: يك سازمان ميتواند هر تعداد شبكه محلي داشته باشد كه بصورت دلخواه به هم متصل شده اند، اما تمام ترافيك ورودي يا خروجي سازمان صرفاً از طريق يك پل متحرك (همان ديوار آتش) ميسر است.
مطالب اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول به معرفي ديوارهاي آتش ميپردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل اثرات مثبت و منفي ديوار آتش، توانايي ها و ناتوانايي هاي آن، نحوه عملكرد ديوارهاي آتش، انواع ديوار آتش، معماري هاي ديوار آتش و نحوه انتخاب، پياده سازي و آزمايش يك ديوار آتش بررسي ميشوند. اين فصل،‌ يك ديد جامع در مورد نحوه انتخاب ديوار آتش منطبق با سياست امنيتي سازمان ميدهد. فصل دوم به پياده سازي نرم افزاري يك ديوار آتش فيلتر كننده بسته با استفاده از ابزار ارائه شده در سيستم عامل لينوكس، يعني iptables ميپردازد. در اين فصل، مطالبي از قبيل نحوه پيكربندي سيستم مبتني بر لينوكس به عنوان يك مسيرياب، جداول و زنجيرها، قوانين و تطبيق ها و اهداف، پيكربندي iptables، مشخصات فيلترسازي، تعميم ها، مشخصات هدف، تركيب NAT با فيلترسازي بسته و نحوه ذخيره و بازيابي دستورات iptables بررسي ميشوند. اين فصل، نحوه نوشتن قوانين ديوار آتش فيلتر كننده بسته را به منظور كنترل مناسب ترافيك ورودي يا خروجي توضيح مي‎دهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:284
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تشكر و قدراني
فصل اول
زمين شناسي ساختماني و توضيحات اجمالي از معدن سرب راونج
چكيده
مشخصات و خصوصيات سرب
خصوصيات قابل توجه
تاريخچه
جداسازي
ايزوتوپ ها
مقدمه
تاريخچه راه اندازي معدن و كارخانه
زمين شناسي منطقه
ژنز كانسار سرب و نقره راونج
ذخاير سرب و روي راونج
تجهيزات و ماشين آلات معدن و كارخانه راونج
مواد مصرفي كارخانه
مواد شيميايي
آب
برق
سوخت
مواد و قطعات مصرفي
عكس
ميزان استخراج در سال هاي گذشته
مواد مصرفي آتش باري در معدن
مواد مصرفي در كارخانه
توصيف فرايند
فلوشيت كارخانه
مشخصات خوراك و محصولات كارخانه
تعداد پرسنل
مقدمه
وضيعت آب و هوايي
شرايط زندگي
شمه اي در مورد سن زمين
اصول چينه شناسي در محيط هاي رسوبي
رخساره هاي محيط خشكي
رخساره هاي محيط دريايي
تقسيم محيط هاي دريايي از لحاظ شكل و عمق
تقسيم بندي محيط هاي زيستي دريايي
تقسيم بندي محيط هاي دريايي از نظر نوع رسوبات
تعيين سن سنگ ها در چينه شناسي
تعيين سن مطلق
روش سرب
پالوژئوگرافي و ارتباط چينه شناسي
روش مطالعات پالئوژئوگرافي
شناسايي محيط رسوبي
حدود حوضه هاي رسوبي
رخساره ها و ارتباط غير مستقيم با كوهزايي
رخساره ها و ارتباط غير مستقيم آن ها با آب و هوا
مطالعات پالئوژئوگرافي
فرونشستن كف دريا
حركت قاره اي
دلايل چينه شناسي
دلايل ديرينه شناسي
دلايل پالئومگنتيسم
واحدهاي چينه شناسي
پركامبرين
تقسيمات پركامبرين
تقسيمات و حدود دوران پالئوزوئيك
تقسيمات دوران مزوزوئيك
دوران سنوزوئيك
دوره كواترنري
زمين شناسي عمومي منطقه
حركات دوران اول
حركات دوران دوم
فعاليت ماگمايي
فاز ماگماتيت دوران اول
فاز ماگماتيت دوران دوم
فاز ماگماتيت ترسير
فصل دوم
محيط زيست منابع معدني
مقدمه
منابع معدني
عوامل كنترل كننده دسترسي به مواد معدني
عوامل زمين شناسي
عوامل مهندسي
عوامل محيطي
مواد مصرفي و الگوهاي اقتصاد جهاني
دوران نوين مواد معدني در جهان
ژئو شيمي زيست محيطي منابع معدني
سرب
منابع آلودگي
بيمار هاي ناشي از قرارگيري در معرض سرب
علائم ناشي از آلودگي به عنصر
اثرات حاد
اثرات خوني
اثرات عصبي
اثرات كليوي
اثرات توليد مثلي
سرطان زايي
اثر سرب در آلودگي محيط زيست
تاثير سرب برسلامت انسان
راه هاي ورود سرب به بدن
دستگاه گوارش
دستگاه تنفس
جذب از طريق پوست
اثرات زيان آور سرب بر بدن انسان
دفع سرب از بدن
معالجه مسموميت هاي سربي
تاثير سرب در آلودگي
تاثير سرب در آلودگي خاك ها
تاثير سرب در آلودگي آب ها
تاثير سرب در آلودگي گياهان
روي
منابع آلودگي
بيماري هاي ناشي از قرار گيري در معرض روي
مسموميت حاد
مسموميت مزمن
مسموميت ژنتيك
مسموميت باروري
اثر ضد مسموميت
داده هاي مسموميت شغلي
درمان
سرب چيست
مسموميت سرب چگونه به وجود مي آيد
چه كساني در معرض مسموميت با سرب هستند و چه خطراتي آن ها را تهديد ميكند
مسموميت با سربچگونه مشخص ميشود
آيا امكان اندازه گيري سرب خون در كشور وجود دارد
آلودگي سربي از كجا منشا ميگيرد
راه هاي جذب سرب در بدن چيست
سرب خون در چه كساني بايد آزمايش شود
آيا مسموميت سرب درمان پذير است؟
براي حفظ سلامت خانواده از آلودگي سرب بايد چه كرد
سرب عامل خطر ساز در كودكان
مادران ميتوانند ابتدا براي جلوگيري از ورود سرب به بدن كودكان اقدامات زير را انجام دهند
آلودظي محيط با سرب
اصول ژئوشيمي محيط زيست
مخازن ژئوشيميايي
ليتوسفر
هيدروسفر
اتمسفر
بيوسفر
چرخه هاي ژئوشيمايي
آلودگي طبيعي
آلودگي توليد شده بوسيله انسان
آلودگي اسيدي
درمان
نتيجه گيري
فصل سوم
اثرات زيست محيطي اكتشاف و استخراج و فرآوري مواد معدني
اثرات زيست محيطي اكتشاف مواد معدني
اثرات زيست محيطي استخراج مواد معدني
اثرات زيست محيطي فرآوري مواد معدني
نقش مهندسي فرآوري در كاهش خطرات زيست محيطي باطله هاي معدني
فاضلاب اسيدي چيست؟
روش هاي كاهش فاضلاب اسيدي
فرآوري و چگونگي تاثير آن بر فاضلاب هاي اسيدي
توليد سرب و نگراني هاي زيست محيطي آن
آلودگي محيط سرب
هشدارها
فصل چهارم
شيمي و آناليز سرب
مشخصات شيميايي
مقدمه
زمينه هاي تجربي و كيفي
رده بندي روشهاي تجزيه اي
روش هاي جداسازي
دستگاهوري در تجزيه
نگاه اجمالي
تبلور
تقطير
رسوب دادن
استخراج
كروماتوگرافي
انواع كروماتوگرافي
انتخاب بهترين روش كروماتوگرافي
كروماتوگرافي تبادل يوني
رزين هاي متداول تبادل يوني
خواص رزين ها
تبادل گرهاي يوني معدني
انواع تقطير
تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ
آناليز استريولوژيك كلومرول هاي كليه به دنبال
مقدمه
مواد و روش كار
چرخه هاي بيوژيوشيميايي و تعادل آب
روش هاي تجزيه آب سرب
نقش نمزارها در حذف فلزات از آب
فوايد ديگر نمزارها
ارزش هاي تجاري
منابع

چـكـيده:
امروزه كليه مسائل مربوط به مهندسي پيوند عميق و تنگاتنگي را با موضوع حفاظت محيط زيست پيدا كرده اند و اين بحث علي الخصوص در زمينه علم معدن كاري نقش چشمگير و پررنگتري دارد.هر مهندس و يا هر كارگر فني كه در معدن كار ميكند بايد نه تنها به توصيه هاي و متدهاي پيشرفته در جهت ازدياد توليد و راندمان كار توجه داشته باشد بلكه همواره در كليه شرايط و مسيرهاي منتهي به استخراج هر نوع ماده معدني بايد توجه كافي به محيط زيست را سر لوحه خود قرار دهد.
مساله حفاظت محيط زيست در عمليات معدن كاري چند سالي است كه نظر متخصصان اين رشته را در كشورهاي در حال توسعه به خود جلب كرده است.در حاليكه در كشورهاي در توسعه يافته و صنعتي اين موضوع يكي از مسائل روز آن ها استو برنامه ريزان سازمان هاي اجرايي در اين زمينه مطالعات و تحقيقات وسيعي انجام داده اند و اين امر ناشي از اهميت موضوع مورد تحقيق ميباشد. پروژه حاضر ابتدا نگاهي كوتاه به بحران منابع معدني در جهان و در واقع ميزان موجوديت و امكان دسترسي در سالهاي آتي به اين منابع را با توجه به كنترل كننده هاي مختلف بررسي ميكند.و اما در فصل بعد مساله از زاويه ديگر و دقيق تري بررسي خواهند شد و در واقع نگاهي دارد به ژئوشيمي نياز و منابع معدني چرا كه بسياري از مسائل زيست محيطي به فهم اصول پايه ژئوشيمي نياز دارد كه برحركت آلدوه كننده ها حاكم است. و در بخش ديگر نگاهي كلي،اما تازه تري به اثرات زيست محيطي سه بخش عمده عمليات معدن كاري يعني اكتشاف،استخراج و فراوري مواد معدني دارد.
اما در بخش زمين شناسي ساختماني معدن سرب روانج ابتدا نگاهي دارد به مشخصات عمومي معدن و سپس نگاهي دارد به بخش ها و تقسيمات و سازند هاو نوع زمين شناسي معدن سرب راونج، و در مرحله بعد تاريخچه زمين شناسي و چينه شناسي در دوران هاي مختلف را مورد بررسي قرار ميدهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:73
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سنگ ها
مشكلات ناشي از نشت آب
آب در روزنه ها و شكاف ها
چرخه آب شناختي
روزنه داري نخستين و ثانوي
سفره آب زيرزميني
واحد هاي زمين شناختي آبده، نيم آبده و نا آبده
حركت آب هاي زيرزميني
قانو ن دارسي
ضريب نفوذ پذيري يا هدايت هيدروليكي
ضريب انتقال
نشست ناشي از زهكشي
حل شدن سنگ
رسانندگي هيدروليك سنگ ها
نگرش هاي هيدروديناميكي در مورد سنگ ها
تونل بولمن در جنوب سوئد
زمين شناسي و فرآيند نشت در تونل بولمن
پيش بيني جريان ها و جمع آوري اطلاعات جربانهاي روبه داخل آب هاي زيرزميني در تونل بولمن
اطلاعات و روش هاي بكاربرده شده در مطالعه موردي تونل بولمن
مطالعه جريانات ورودي آب با استفاده از نقشه هاي تونل
نتايج بدست آمده
متغيرهاي توپوگرافي
متغيرهاي خاك
متغيرهاي سنگ
متغيرهاي تكنيكي
متغيرهاي ژئوفيزيكي
آناليزرگراسيون مركب چندگانه متغيرهاي مستقل درارتباط با تونل بولمن
آناليز رگرسيون در مقياس 100 متري تونل بولمن
آناليز رگرسيون در مقياس 500 متري تونل بولمن
بحث و بررسي نتايج بدست آمده از مطالعه موردي تونل بولمن
نتيجه گيري
معادل فارسي واژه هاي انگليسي بكار برده شده درمتن
منابع

فهرست اشكال:
ارتباط بين نشت واندازه مخزن در سنگ هاي پوشاننده
تونل بولمن در جنوب سوئد
مفاهيم سفره آب
نفوذ پذيري هيدروليكي سنگ ها و توده هاي سنگي
رابطه بين نفوذ پذيري و عرض شكستگي
نمودار همبستگي
جهت اصلي تمام درزه ها و ترك ها
توجيه اصلي تمام ترك هاي داراي نشت
توزيع فراواني ترك ها و ترك هاي داراي نشت
توزيع هندسي شكاف هاي با نشت جزئي
توزيع هندسي شكاف هاي با نشت عمده
توزيع لگاريتمي نرمال ترك هاي با نشت جزئي
توزيع فراواني شكاف هاي با نشت عمده
نتايج كراسكال واليز آنووا به وسيله رتبه بندي

فهرست جداول:
فهرست متغيرهاي هيدرولوژي، توپوگرافي و تكنيكي كه در تونل بولمن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند
نتايج عمده همبستگي متغيرهاي مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئي شكاف ها
نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووا متغيرهاي توپوگرافي
نتايج حاصل از آناليز واريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي خاك
نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي سنگ
نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي تكنيكي
نتايج حاصل ازآناليزواريانس كراسكال واليزآنووامتغيرهاي ژئوفيزيكي
فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشت هاي عمده و جزئي در مقياس 100 متري
فرمول هاي رگرسيون خطي براي نشت هاي عمده و جزئي در مقياس 500 متري

چكيده :
جريان آب زيرزميني به داخل تونل ها هميشه يك مشكل فني و محيطي عمده براي سازه هاي زيرزميني بوده است. پيش بيني جريان آب زيرزميني با استفاده از ابزارهاي تحليلي و عددي اغلب به علت عموميت دادن و مختصر سازي پارامترهاي مهم، خصوصا “ در محيط هاي نامتجانس همانند سنگ هاي متبلور ناموفق و بدون نتيجه موثر، مانده است . براي مشخص كردن پارامترهايي كه در اين سنگ ها جريان هاي آب را كنترل ميكنند، يك تجزيه تحليل آماري اصولي در يك تول كه در سنگ هاي متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد، انجام شده است . اين پارامترها شامل، متغيرهاي مهم عارضه اي، فني و زمين شناسي در سنگ هاي متبلور سخت و همچنين در پوشان سنگ ها ميباشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زيادي به خصوصيات سنگ و همچنين خصوصيات پوشان سنگ وابسته ميباشند. همچون تعداد شكاف ها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و ميزان مواد پركننده در بين سنگ ها كه مقدار چكه و نشت را كنترل ميكنند. اين مطالعات نشان مي دهد كه يك تفاوت آشكار بين پارامترهايي كه نشت هاي عمده و نشت هاي جزئي را كنترل ميكنند وجود دارد. نشت هاي كوچكتر بيشتر به زهكشي توده سنگ مرتبط ميباشد. در صورتي كه نشت هاي عمده مشخصا “ به پارامترهاي مختلف در پوشان سنگ بستگي دارند. در صورتي كه پوشان سنگ و توده سنگ به عنوان يك سيستم مشترك مطرح شوند، پيش بيني جريان هاي آب زيرزميني احتمالا“ با خطا همراه است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مهم ترين نقاط آسيب پذير
اولين نقطه آسيب پذير (BIND Domain Name System)
دومين نقطه آسيب پذير (Remote Procedure Calls-RPC)
سومين نقطه آسيب پذير (Windows Authentication)
چهارمين نقطه آسيب پذير (Internet Explorer-IE)
پنجمين نقطه آسيب پذير (Windows Remote Access Services)
ششمين نقطه آسيب پذير (نحوه حفاظت در مقابل دستيابي به ريجستري سيستم)
هفتمين نقطه آسيب پذير (متداولترين پورت ها)
هشتمين نقطه آسيب پذير (FTP)
نهمين نقطه آسيب پذير (Windows Peer to Peer File Sharing)
منابع

مقدمه:
مهمترين نقاط آسيب پذير:
سيستم عامل، يكي از عناصر چهار گانه در يك سيستم كامپيوتري است كه داراي نقشي بسيار مهم و حياتي در نحوه مديريت منابع سخت افزاري و نرم افزاري است. پرداختن به مقوله امنيت سيستم هاي عامل، همواره از بحث هاي مهم در رابطه با ايمن سازي اطلاعات در يك سيستم كامپيوتري بوده كه امروزه با گسترش اينترنت، اهميت آن مضاعف شده است. بررسي و آناليز امنيت در سيستمهاي عامل مي بايست با ظرافت و در چارچوبي كاملا” علمي و با در نظر گرفتن تمامي واقعيت هاي موجود، انجام تا از يك طرف تصميم گيرندگان مسائل استراتژيك در يك سازمان قادر به انتخاب مستند و منطقي يك سيستم عامل باشند و از طرف ديگر امكان نگهداري و پشتيباني آن با در نظر گرفتن مجموعه تهديدات موجود و آتي ، به سرعت و به سادگي ميسر گردد.
اكثر كرم ها و ساير حملات موفقيت آميز در اينترنت، بدليل وجود نقاط آسيب پذير در تعدادي اندك از سرويس هاي سيستم هاي عامل متداول است. مهاجمان، با فرصت طلبي خاص خود از روش هاي متعددي بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنيتي شناخته شده، استفاده نموده و در اين راستا ابزارهاي متنوع، موثر و گسترده اي را به منظور نيل به اهداف خود، به خدمت ميگيرند. مهاجمان، در اين رهگذر متمركز بر سازمان ها و موسساتي مي گردند كه هنوز مسائل موجود امنيتي (حفره ها و نقاط آسيب پذير) خود را برطرف نكرده و بدون هيچگونه تبعيضي آنان را بعنوان هدف، انتخاب مي نمايند. مهاجمان بسادگي و بصورت مخرب، كرم هائي نظير : بلستر، اسلامر و Code Red را در شبكه منتشر مي نمايند. آگاهي از مهمترين نقاط آسيب پذير در سيستم هاي عامل، امري ضروري است. با شناسائي و آناليز اينگونه نقاط آسيب پذير توسط كارشناسان امنيت اطلاعات، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمي تدوين شده بمنظور برخورد منطقي با مشكلات موجود و ايجاد يك لايه حفاظتي مناسب مي باشند.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ