ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
پايان نامه
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
توليد انعطاف‌ پذير
رهبري
كار گروهي
ارتباط‌ با يكديگر
تكوين‌ همزمان
مزيت‌ رقابتي توليد انعطاف‌ پذير
رفتار با مشتري
افزايش‌ توانايي جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي عمل‌ در قيمت‌ گذاري
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روش هاي تبليغاتي
ماهيت‌ فعاليت هاي فروش‌
اقدامات‌ و فعاليت هاي مديران‌
اتوماسيون
توليد يكپارچه رايانه اي
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
سطح (Call Level )Cell
سطح(Areal Level)Area
سطح (Plant Level)
منابع

مقدمه:
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته ميشود و سازمان هاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن ميتوان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حاليكه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار ميمانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمان هاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حاليكه شركت ها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصت ها و شرايط ديكته شده توسط بازار ميدانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيت ها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نميشوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.
وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليت هاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوري هاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمان ها و شركت هاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوري هاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي ميشود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركت هاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــيرسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخش هاي توليدي جوامع پيشرفته ميتواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمان هاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
بيان مسئله
ضرورت و اهميت بررسي
سوابق پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
نظريه‏ هاي روان‏شناسي و روان‏شناسي اجتماعي
اهميت و نقش خانواده در رشد اجتماعي
محيط خانوادگي و رشد اجتماعي فرزندان
مقام و موقعيت كودك در خانواده
درگيري و اصطكاك بين والدين
خواهران، برادران و اجتماعي شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعي فرزندان
مرزهاي خانواده و رشد اجتماعي فرزندان
فرضيه‏ ها يا سوالات اساسي تحقيق
سنجش متغيرها
متغيرهاي مستقل
روش تحقيق و جمعيت مورد بررسي
حجم نمونه و شيوه‏ نمونه گيري
يافته‏ هاي تحقيق
نتايج توصيفي متغيرها
رشد اجتماعي دانش آموزان (متغير وابسته)
متغيرهاي مستقل
آزمون فرضيه‏ ها و تحليل نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره
وزن خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل
مدل تحليل مسير
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان كرمانشاه انجام شده است. كه در آن متغيرهايي از قبيل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدين با يكديگر، بدرفتاري والدين با فرزندان، سبك‏ هاي تربيتي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين بررسي شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است كه 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از روش نمونه‏ گيري سيستماتيك براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. نتايج به دست‏ آمده از تحقيق نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنيده)، ساختار قدرت خانواده و سبك تربيتي دموكراتيك با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي مستقيم و معناداري داشته‏ اند. همچنين متغييرهاي سبك‏ هاي تربيتي اقتدار طلبي، بي‏ مسئوليتي، بدرفتاري والدين با فرزندان و تضاد والدين با هم با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي معكوس و معناداري داشته‏ اند. متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين و سبك تربيتي سهل‏ گيرانه با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان رابطه‏ اي نداشته‏ اند. نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان با هم تأثير مستقيم و معناداري بر رشد اجتماعي دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
مفاهيم عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
بخش اول رهبري
مقدمه
سبك رهبري
مفهوم رهبري اخلاقي
تعريف رهبري اخلاقي
اصول پنج گانه اخلاق رهبري
قدرت و رهبري
اثربخشي، هدف رهبري
هوش اخلاقي و هوش معنوي
اخلاق و اقتصاد
مفاهيم ارزشي در ادبيات رهبري
ديدگاه مخالفان رهبري اخلاقي
روش ارزشيابي اخلاقي اقدام رهبري
معيارهاي اثربخشي اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقي و غيراخلاقي آن در رهبري
مؤلفه هاي رهبري اخلاقي از ديدگاه هاي مختلف
جو اخلاقي سازمان
رهبري اخلاقي در محيط كار
بخش دوم تعهد سازماني
تعهد سازماني
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي؟
مدل هاي تعهد سازماني
ديدگاه هاي نظري عوامل موثر بر تعهد سازماني
اهميت تعهد
انواع تعهد
هدف هاي سازماني
اهميت تعهد سازماني
ابعاد تعهد سازماني از ديدگاه آلن و ميير
ابعاد تعهد سازماني از نظر اتزيوني
ساير ديدگاه ها در مورد تعهد سازماني
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازماني
رابطه بين انصاف و اعتماد
ويژگي رهبران موثر در تيم هاي كاري
بخش چهارم
مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
ابزار گردآوري داده‌ها
تعيين اعتبار و پايايي ابزار گردآوري داده‌ها
روش تحليل آماري
ملاحظات اخلاقي
فصل چهارم – تجزيه تحليل داده ها
مقدمه
توصيف متغيرهاي جمعيت‌شناختي
آزمون كولموگروف- اسميرنف تك نمونه‌اي
آزمون فريدمن
بررسي فرضيات تحقيق
فرضيات جانبي پژوهش
فرضيه‌ اول – بين رهبري اخلاقي و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضيه‌ دوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي رابطه وجود دارد
فرضيه‌ سوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضيه‌ چهارم – بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه‌گيري
فرضيات جانبي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهادات براي تحقيقات بعدي
محدوديت‌ها
منابع
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
معيارهاي ارزشيابي رهبران بر مبناي روش نوسازي سازمان،
فرم ارزشيابي ويژگي هاي هر تصميم يا اقدام از سه بعد
معيارهاي‌ پيشنهادي ‌براي‌ ارزشيابي ‌رهبري‌ اخلاقي
پيش شرط هاي تعهد سازماني
متغيرهاي تحقيق
ضريب آلفاي كرنباخ مربوط به پايايي پرسش نامه
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب جنس
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سابقه‌ خدمت
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير رهبري اخلاقي
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير اعتماد به‌ سرپرست
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد عاطفي
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد مستمر
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد هنجاري
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد سازماني
نتيجه آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق
آزمون رتبه‌بندي فريدمن در متغيرهاي پژوهش
خي‌دو بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي
آزمون همبستگي اسپيرمن
آزمون كروسكال- واليس
خي‌دو بين اعتماد به‌ سرپرست و رهبري اخلاقي
آزمون اسپيرمن
آزمون كروسكال – واليس
خي‌دو بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي
ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغير رهبري
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري در واحدهاي مالي همدان
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري
آزمون كروسكال – واليس

فهرست شكل ها:
مدل مفهومي تحقيق
نموادار استخوان ماهي عوامل موثر بر تعهد سازماني
فرايند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنست
توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سن
وزيع فراواني گروه نمونه بر اساس تحصيلات
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير رهبري اخلاقي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير اعتماد به‌سرپرست
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير تعهد عاطفي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد مستمر
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد تكليفي (تعهد هنجاري)
توصيف ميان نظر پاسخگويان در مورد تعهد سازماني

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني در واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان است. در اين پژوهش كليه كارشناسان واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ي آماري در نظر گرفته شد و از بين جامعه‌ي آماري كارشناسان مالي بر اساس جدول كرجسي – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت انتخاب نمونه آماري از نمونه‌ گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول تصادفي اعداد استفاده شد. روش تحقيق در اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي مي‌باشد، براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه استاندارد كه در مقياس ليكرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ويژگيهاي جمعيت‌ شناختي بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش خي‌دو، آزمون‌هاي اسپيرمن، فريدمن، كروسكال، و كولموگروف- اسميرنف استفاده شد. نتايج به‌دست آمده از اين پژوهش، حاكي از آن است كه بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي در واحدهاي مالي شهرستان همدان رابطه همبستگي در حد بالايي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
متغير هاي پژوهش
تعاريف نظري
قلمرو تحقيق
ساختار كلي تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ديوان محاسبات
قبل از اسلام
ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
ديوان محاسبات در دوره مشروطه
ديوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف ديوان محاسبات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
سازمان و تشكيلات ديوان
معاني ديوان در لغت
ديوان محاسبات آمريكا
ديوان محاسبات انگلستان
ديوان محاسبات ژاپن
ديوان محاسبات چين
ديوان محاسبات تركيه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبيات مالي در بخش دولتي
نظام اقتصادي در ايران
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
نهاد عمومي غير دولتي
بودجه كل كشور
سال مالي
دريافت هاي دولت
درآمد
درآمد عمومي
ساير منابع تامين اعتبار
مسئوليت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه اي
نظارت بودجه در ايران
انواع نظارت بودجه اي در ايران
دستگاه هاي نظارتي در ايران
مسئوليت پاسخگويي عمومي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
بخش پنجم – سازمان امور مالياتي و اركان آن
شوراي عالي مالياتي
هيئت عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
ادارات امور مالياتي
بخش ششم – ماليات و مفاهيم مربوطه
بيان ماليات
نگاهي به ادبيات ماليات
ماليات و سياست هاي اقتصادي
ماليات و اقتصاد جهاني
مفهوم كلي ماليات
ماليات در ايران
قانون ماليات
پايه و نرخ ماليات
عوامل تشخيص ماليات
طبقه بندي انواع ماليات
پرهيز مالياتي و فرار مالياتي
اشخاص مشمول ماليات
اشخاص معاف از ماليات
طبقه بندي ماليات بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 در ايران
اصول حاكم بر حقوق ماليات
اصول ماليات
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تنظيم مسئله تحقيق
قلمرو زماني و مكاني تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
تدوين فرضيه
فرضيات تحقيق
آزمون هاي مورد استفاده
نرم افزار كامپيوتري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از يافته هاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
فهرست منابع و مآخذ
چكيده لاتين

فهرست جداول:
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق

فهرست نمودارها:
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت
مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت
مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت
مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت

چكيده:
ماليات يكي از قديمي ترين ابزار تامين مالي دولت ها ميباشد. كه با گذر زمان جايگاه اين منبع تامين مالي ارتقا چشم‌گيري داشته است ضمن آن كه شفافيت مالياتي از حيث امكان رديابي ماليات پرداختي شهروندان، نمادي از دموكراسي جامعه تلقي ميگردد. عليرغم محاسن بهره مندي از نظام مالياتي، كاربرد اين نظام در كشورهاي كمتر توسعه يافته در حد مطلوبي نمي باشد. از جمله ايران كه به واسطه وجود ذخاير عظيم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندي از منابع مالياتي محور توجه منابع تامين مالي دولت نبوده است. در سال هاي اخير با توجه به تغييرات گسترده در عرصه جهاني، لزوم بهره مندي از منابع مالياتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گونه اي كه بند 51 سند چشم‌انداز بيست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور قطع اتكا به درآمدهاي نفتي را جهت تامين مخارج جاري كشور تجويز نموده است. در ايران مطابق با ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و وصول ماليات، ماموريت سازمان امور مالياتي كشور ميباشد. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي تحقق اهداف مذكور، عملكرد سازمان امور مالياتي را از طريق بازوي نظارتي خود،ديوان محاسبات كشور، مورد ارزيابي قرار ميدهد. در اين پژوهش آثار نظارت ديوان محاسبات بر درآمدهاي مالياتي استان تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بداين صورت كه ميزان درآمدهاي مالياتي قبل و بعد از نظارت و اقدامات ديوان محاسبات ارزيابي شده است. نتايج حاكي است كه بين ميزان درآمد مالياتي قبل و بعد از نظارت ديوان محاسبات اختلاف معني دار وجود دارد. بدين صورت كه نظارت به عمل آمده باعث افزايش در درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش وصول آن شده است. ضمن آن كه اقدامات ديوان مذكور از طريق شناسايي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مشمول ماليات كتمان شده براي سازمان امور مالياتي، سبب كاهش در فرار مالياتي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:188
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چهارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف حسابرسي
انواع حسابرسي
انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار
انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي
انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار
انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار
انواع حسابرسي از ديدگاه ديگر
معيارهاي ارزيابي اطلاعات
مربوط بودن
تاييد پذيري (قابليت رسيدگي)
عاري بودن از سو گيري
كميت پذيري
عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي
نقش اصلي حسابرسي
بعد كنترلي
بعد اعتبار بخشي
مفاهيم مهم حسابرسي
شواهد حسابرسي
انواع شواهد در حسابرسي
ماهيت شواهد حسابرسي
مراقبت هاي حرفه اي
ارايه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقي
نقش و جايگاه حسابرسي
نقش اقتصادي حسابرس
قانون تجارت و حسابرسي مستقل
محوريت استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي
ابعاد نظام كنترل مالي در ايران
گزارش حسابرسي
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس تاثير ندارد
انواع گزارش هاي حسابرسي
معيارهاي عملكرد
شاخص هاي عملكرد مالي
روش هاي تجزيه و تحليل مالي
نسبت هاي مالي
ارتباط بين اهداف حسابداري و نسبت هاي مالي
طبقه بندي نسبت ها
نسبت هاي مالي مورد استفاده در اين تحقيق
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي سودآوري
نسبت هاي سرمايه گذاري
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
ساير نسبت هاي مالي استفاده در تحقيق
استفاده كنندگان نسبت هاي مالي
محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي
نسبت هاي مالي و شاخص هاي عملكرد شركت هاي موفق
كاربرد نسبت هاي مالي در پيش بيني ناتواني مالي
انواع مدل هاي پيش بيني ورشكستگي
مدل آلتمن
مدل زيمسكي
مدل شيراتا
ويژگي هاي شركت هاي ورشكسته
روش هاي تحليلي
ارتباط بين معيارهاي عملكرد و گزارش حسابرس
مسئوليت حسابرس در رابطه با تداوم فعاليت شركت
تحقيقات انجام يافته مرتبط با تداوم فعاليت
ساير متغيرهاي تحقيق
اندازه شركت و اظهار نظر حسابرس
تحقيقات مرتبط با اندازه شركت
پيش بيني اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهاي پيش بيني اظهار نظر حسابرس
پيشينه تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مدل
ويژگي هاي يك مدل خوب
رگرسيون
رگرسيون لجستيك
متغيرهاي عملياتي تحقيق
جنبه نوآوري تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
ارايه مدل رگرسيون چند گانه
مدل لجستيك با استفاده از روش ENTER
مدل لجستيك با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستيك با واردكردن تمامي متغيرها
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
يافته هاي تحقيق در مورد فرضيه ها
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه اول
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه دوم
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه سوم
تفسير كلي نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهايي براي كاربران نتايج تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
پيوستها
پيوست الف) تعاريف جدول نسبت هاي مالي
پيوست ب) خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نوع بنگاه هاي اقتصادي و مكانيزم هاي كنترل آن ها (در شرايط كنوني آن ها)
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
شركت هاي دريافت كننده گزارش مقبول
شركت دريافت كننده گزارش مشروط
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهار نظر مقبول
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهارنظر غير مقبول (مشروط)
توزيع فراواني دو متغير بحران مالي واظهار نظر حسابرس
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي نسبت هاي مالي
نتايج آزمون t براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كروسكال واليس براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي اندازه شركت
نتايج آزمون t براي ميانگين اندازه دو جامعه
نتايج آزمون كاي دو متغير بحران مالي واظهار نظرحسابرس
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغيرها و سطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده بااستفاده از مدل
ضرايب متغيرها وسطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دوبراي تاثير متغير هاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقاديرمشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغير ها وسطح معني داري آنها
خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق
فرايند انتخاب جامعه آماري موردمطالعه به روش غربال گيري

چكيده:
هدف اين تحقيق بررسي ارزيابي تاثير معيارهاي عملكرد مالي وغير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس ميباشد. بنابراين سعي گرديده است تا با انتخاب نمونه اي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسايي قرار گيرد. متغيرهاي مورد بررسي شامل نسبت هاي مالي به دست آمده از صورتهاي مالي، اندازه شركت و متغير بحران مالي شركت ها است. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي – همبستگي است.
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه نشان داد كه از بين نسبت هاي مالي، متغيرهاي نسبت جاري، سود خالص به كل دارايي ها، سود ناخالص به كل داريي ها، سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي، سود خالص به دارايي هاي ثابت و سرمايه در گردش به كل دارايي بر اظهار نظر حسابرس تاثير دارد و اندازه شركت تاثيري بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنين بين اظهار نظر حسابرس و بحران مالي رابطه معني داري وجود ندارد.
آزمون لجستيك براي دوگروه متغيرها بررسي شد. در روش اول متغيرهايي كه تفاوت معني داري بين دو گروه داشتند وارد مدل شدند كه از بين آن ها متغيرهاي سود قبل از بهره و ماليات بيشترين تاثير را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغيرها بدون هيچ محدوديتي وارد مدل شدند كه نتايج به دست آمده نشان داد متغيرهاي سود عملياتي به فروش، موجودي كالا به فروش، ميزان دارايي و ميزان فروش قابليت پيش بيني اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصميمات اقتصادي و تخصيص بهينه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امكان پذير نيست. جريان سرمايه ها زماني به سوي فعاليت هاي اقتصادي بهينه سرازير ميشود كه تصميمات صاحبان سرمايه در زمينه سرمايه گذاري، متكي بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادي ميتوانند نقش اعتبار دهي را ايفا كنند كه داراي استقلال و صلاحيت فني لازم براي اجراي رسيدگي باشند تا جامعه بتواند از بي طرفي و واقع بيني آنان اطمينان حاصل نمايد. به عبارتي حسابرسي منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل يكي از بهترين نوع حفاظت از منافع سرمايه گذاران است. محصول نهايي و اصلي فرآيند حسابرسي اظهار نظر حسابرس ميباشد كه در قالب گزارش حسابرسي بيان ميشود. در تحقيق حاضر سعي شده است تا توانايي پيش بيني نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بررسي گردد. اميد است نتايج اين تحقيق، زمينه اي را هرچند ناچيز، جهت انجام تحقيقات بعدي فراهم آورد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:145
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
روش تجزيه و تحليل داده ها
تعريف واژه ها
محدوديت هاي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
فصل دوم – مباني نظري و سوابق تحقيق
مقدمه
مباني نظري
خلاقيت
نظريه هاي خلاقيت
نظريه كهن
نظريه تداعي گرايي و رفتار گرايي
نظريه انسان گرايي
نظريه شناخت گرايي
نظريه گشتالت
نظريه اسكاكتل
نظريه گيلفورد
نظريه تورنس
نظريه آمابيل
نظريه عصب شناختي
فرآيند خلاقيت
فرآيند خلاقيت از نظر هلم هولتز
فرآيند خلاقيت از نظر والاس
فرآيند خلاقيت از نظر اسبورن
فرآيند خلاقيت از نظر استين
فرآيند خلاقيت از نظر عابدي
فرآيند خلاقيت از نظر آلبرشت
فرآيند خلاقيت از نظر مالاگا
مولفه هاي خلاقيت
مؤلفه هاي خلاقيت
عوامل موثر بر خلاقيت
عوامل توسعه خلاقيت
عوامل فردي
عوامل محيطي
عوامل بازدارنده و موانع خلاقيت
ساير عوامل تأثير گذار در خلاقيت
ويژگي هاي افراد خلاق
ويژگي هاي گروه خلاق
تكنيك هاي توسعه خلاقيت
يورش فكري يا كنكاش مغزي
مدل سينكتيكس يا فن قياسي
تكنيك دلفي
تكنيك گروه اسمي (گروه بندي گزينشي)
ارتباط اجباري
الگو برداري از طبيعت
ضرورت و اهميت خلاقيت
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه فردي
نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت
نقش مدير در پرورش خلاقيت
تحقيقات انجام يافته در رابطه با موضوع تحقيق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
جمع بندي
بخش دوم ساختار سازماني
تعريف ساختار سازماني
وظايف ساختار سازماني
متغيرهاي اثر گذار بر روي ساختار سازماني
انواع سازمان ها
ويژگي هاي سازمان هاي مكانيكي
ويژگي هاي سازمان هاي ارگانيكي
انواع ساختارهاي سازماني
ساختار ساده
بوروكراسي ماشيني
بوروكراسي حرفهاي
ساختار بخشي (شعبه اي)
ساختار ادهوكراسي
ساختار ماتريسي (حرفه اي)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريسي
معايب عمده ساختار ماتريسي
رابطه استراتژي – ساختار
انواع سازمان هاي استراتژيك
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي پرسش نامه خلاقيت فيفر
جامعه آماري و نمونه گيري
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
آزمون فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
مقدمه
پيشنهادات كاربردي بر مبناي فرضيه هاي تحقيق
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق
منابع

فهرست جداول:
عوامل فردي (دروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
عوامل محيطي (بيروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
طبقه‌ بندي عمده استراتژي – ساختار
راهنماي امتياز بندي پرسشنامه خلاقيت فيفر
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين تمركز سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه تحصيلات مديران و خلاقيت
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين سابقه كار و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين وضعيت فرهنگي –محيطي سازمان و خلاقيت مديران

فهرست اشكال:
فرآيند خلاقيت از ديدگاه آلبرشت (1987)
مؤلفه هاي خلاقيت
وضعيت روابط متقابل نهادهاي بنيادين در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه
مقايسه نتايج تحقيقات ريباوت، آلتشولور و زلاتين
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت (الواني، 1373)
تعيين كننده بودن استراتژي در تعيين ساختار سازمان
نيمرخ خلاقيت شخصي پاسخگويان

فهرست نمودارها:
ساختارساده
بوروكراسي ماشيني
ساختار بوروكراسي حرفه اي
ساختار بخشي
ساختار ادهوكراسي
سازمان در فرآيند توسعه از ديدگاه چندلر

چكيده:
ساختار سازماني ميتواند موجب خلاقيت مديران گردد و نيز خلاقيت مديران نيز مي تواند ساختارهاي سازماني مناسب را به وجود آورد. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و خلاقيت مديران در پتروشيمي بندر امام خميني ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران و كارشناسان ارشد مي باشد. نمونه گيري به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه هاي خلاقيت فيفر و ساختار سازماني براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين پيچيدگي سازماني، تمركز، و رسميت و خلاقيت مديران رابطه معنادار وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين سطح تحصيلات و سابقه كار مديران و خلاقيت آن ها رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه:
پديده خلاقيت و نوآوري مثل انسان از خصيصه هاي انساني، در آحاد نوع بشر يافت ميشود و اين انگيزش ها و شرايط محيطي و فردي است كه عامل خلاقيت را آشكار ميكند. خلاقيت بعنوان يك حالت رواني و ذهني كه در قلمرو علم روانشناسي است، آشكار ميشود و از آنجا كه عمده كار و فعاليت انسان در سازمانها انجام ميشود، عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار ميگيرد و مديران ميتوانند پيدايش خلاقيت را در سازمان ها با ايجاد زمينه ها و بستر مناسب همچون ساختار سازماني مناسب، تسريع يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را خنثي كنند. عوامل متعددي در درون يك سازمان بر توان خلاقيت و نوآوري افراد تأثير مي گذارند. يكي از مهمترين عوامل، تسهيل و تقويت توان خلاقيت و نوآوري در سازمان، ساختار مناسب و تشكيلات مناسب با اهداف مورد نظر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه دياليز
دياليز چيست؟
اصول دياليز
كليه
آناتومي كليه ها
آناتومي دستگاه ادراري
ساختار كليه
نحوه تشكيل ادرار
كليه ها چگونه كار مي كنند؟
فرآيند كليه ها
بيماري كليه
ده عامل اصلي بيماري كليه
نشانه هاي هشدار دهنده بيماري هاي كليوي و دستگاه ادراري
دياليز
ديابت و دياليز
علائم از كار افتادن كليه
روشهاي جايگزين كليه (دياليز)
كدام نوع دياليز براي بيماران بهتر است؟
آيا دياليز صفايي مي تواند خطر عفونت را كاهش دهد؟
پيوند كليه
رژيم غذايي بيماران دياليزي
آيا با كنترل دقيق قندخون مي توان جلوي نارسايي كليه را گرفت؟
روش هاي مراقبت از بيماران دياليزي
راهنماي دياليز مبتني بر شواهد و اصول باليني
آلبومين
انواع آلبومين
بيماري هاي كه آلبومين در آن ها كاهش مي يابد
موارد تجويز آلبومين
ساخته هاي صناعي نظير آلبومين
مقدار و طرز مصرف
رژيم غذايي بيماران دياليزي
روشهاي دياليز
تغذيه درماني در دياليز
هدف تغذيه درماني
مواد مورد نياز بدن
دريافت پروتئين
ويتامين هاي مورد نياز
تعادل سديم و مايعات
دريافت پتاسيم
رژيم غذايي بيماران تحت دياليز
توصيه‌هاي تغذيه‌اي در درمان بيماران همودياليزي
وضعيت دياليز و تغذيه در ايران
برنامه ي منوي ساده براي بيمار تحت درمان با دياليز
انرژي مورد نياز
نمونه برنامه غذايي براي بيماران همودياليزي
آنچه بيماران دياليزي نبايد بخورند
راهنماي تغذيه و همودياليز (بنياد ملي كليه)
مراحل بيماري هاي مزمن كليوي (CKD)
رابطه تغذيه و همودياليز
مصرف مقدار صحيح كالري
مصرف مقدار صحيح پروتئين
مابقي مواد مغذي در رژيم غذايي شما
كنترل و برآورده سازي نيازهاي رژيم غذايي ويژه
ديابت و رژيم غذايي ويژه آن
رژيم گياهي (گياهخواري)
نحوه كنترل و نظارت بر سلامت تغذيه
مصاحبات مربوط به رژيم غذايي و يادداشت روزانه غذاها
تستهاي آزمايشگاهي براي توازن پروتئين
سرم آلبومين
nPNA (وجود نيروژن پروتئيني نرماليزه)
آزمون تغذيه
تست هاي ديگري كه به سلامت تغذيه شما كمك مي كند.
مقدار دياليزي دريافتي
سرم كراتين
بررسي ميزان مصرف پروتئين خوراكي بر اساس محاسبه سرعت توليد اوره در بيماران همودياليزي مزمن
ماشين هاي همودياليز
شرايط عمومي
شرايط اختصاصي (مشخصات فني)
مشخصات آب مصرفي دياليز
كيفيت آب مورد نياز دستگاههاي همودياليز
عوارض ناشي از آلودگي هاي شيميائي آب دياليز
ميزان استاندارد تركيبات موجود در آب مصرفي جهت انجام دياليز
پژوهش تجربي
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين پايان نامه با فرآيند دياليز، تغذيه و رژيم غذايي و رابطه اين 2 با هم آشنا ميشويم. اين پايان نامه در شش فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتي درباره دياليز و تاريخچه آن ارائه ميشود. در فصل دوم با آناتومي كليه ها و بيماري هاي كليوي آشنا مي شويم. در ادامه، در فصل سه دياليز و انواع آن را بصورت مفصل معرفي كرده و توضيح مي دهيم. در فصل چهارم رژيم غذايي مناسب براي بيماران دياليزي را بررسي مي كنيم. در فصل پنجم با دستگاه دياليز آشنا مي شويم و در پايان در فصل ششم گزارش يك كار تحقيقاتي عملي در زمينه بيماران دياليزي را ارائه مي كنيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:186
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف كلي و جزيي
سوالات ويژه
تعريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
تاريخچه اختلال‌هاي يادگيري
نظريات مرتبط با نارسايي ويژه در يادگيري
مراحل رشد پياژه
نظريات رشدي
كاربرد نظريات رشدي در نارسايي ويژه در يادگيري
ويژگيهاي كودكان با نارساييهاي ويژه در يادگيري
علل احتمالي نارسايي ويژه در يادگيري
طبقه‌بندي نارساييهاي ويژه در كودكان
هوش‌هاي چندگانه و ناتواني هاي يادگيري
ويژگي هاي معلم نارسايي هاي ويژه در يادگيري
مطالعات مغزي
ارتباط نوشتاري در نظامك يكپارچه زبان
روش فرنال
ناتواني در رياضيات
رفتار اجتماعي و هيجاني
راهبردهاي ايجاد اعتماد به نفس
پيامدهاي ناتواني هاي خواندن
نارساخواني
مطالعات تشريحي مغز مرده
علوم اعصاب و مطالعه مغز
اختلال كاركرد دستگاه عصبي مركزي
الگوي رشد ناهماهنگ
دشواري در انجام دادن تكاليف تحصيلي و يادگيري
نقش معلم در اجراي موفق‌تر برنامه‌هاي درسي
يادگيري مبتني بر مغز
تئوريهاي شناخت مغز و آموزش
پيامدهاي پژوهش هاي مغز در برنامه درسي
فعاليت هاي يادگيري
يادگيري پيش‌دبستاني – دستگاه‌هاي ادراكي
مفهوم جهت ادراكي
اضافه بار دستگاه‌هاي ادراكي
ادراك شنيداري
ادراك ديداري
روابط فضايي
ادراك كل و جزء
ادراك بساوايي و حركتي
نظام‌هاي زبان‌شناختي
زبان شفاهي
اشكال گوناگون زبان
زبان به منزله فرآيند برقراري ارتباط
نظريه‌هاي چگونگي فراگيري زبان در كودكان
نظريه‌هاي فطري نگر
نظريه‌هاي شناختي
نظريه‌هاي اجتماعي
مشكلات زباني دانش‌آموزان دچار ناتواني هاي يادگيري
اختلالات زباني
گوش دادن
درك واژه‌ها و مفاهيم، درك جمله
تخصص‌هاي پزشكي كه با ناتواني هاي يادگيري سر و كار دارند
ساير تخصص‌هاي پزشكي
الگوهاي برنامه درسي دوره اول كودكي
تمرين خاص رشد ذهني
برنامه درسي غني سازي
استفاده از فناوري براي كودكان خردسال دچار ناتواني
آموزش باليني
چرخه آموزش باليني
ملاحظات زيست محيطي
طبقه‌بندي روش هاي تدريس
رويكردهاي پردازش شناختي
رويكردهاي راهبردي يادگيري
تحليل برنامه درس
رويكرد فنون ويژه
رويكرد آموزش و پرورش
مهار متغيرهاي آموزش
پژوهش‌ در داخل كشور
پژوهش در خارج كشور
جمع‌بندي
فصل سوم – روش‌شناسي تحقيق
مقدمه
روش و نوع تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
جدول تناظر سوالات پرسشنامه يا سوالات
روش تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول – مقدمه
بررسي ويژگيهاي دموگرافيك نمونه‌ها
تجزيه و تحليل اطلاعات
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
بررسي سوال ششم تحقيق
بخش دوم – تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره يك
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره دو
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره سه
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره چهار
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره پنج
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره شش
فصل پنجم – خلاصه، نتيجه‌گيري، پيشنهادات
جمع‌بندي
يافته‌هاي تحقيق
بحث و تفسير
پاسخ به سوال تحقيق
محدوديت‌هاي تحت كنترل محقق
پيشنهادات
منابع
ضمائم

فهرست جداول:
تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقيق
 اطلاعات مربوط به جنسيت
 اطلاعات مربوط به مدرك تحصيلي
اطلاعات مربوط به سابقه خدمت
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه اول تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه دوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه سوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه چهارم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه پنجم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه ششم تحقيق
سوال ويژه اول
سوال ويژه دوم
سوال ويژه سوم
 سوال ويژه چهارم
سوال ويژه پنجم
سوال ويژه ششم
نتايج تحليل آماري سوال شماره اول
نتايج تحليل آماري سوال شماره دوم
 نتايج تحليل آماري سوال شماره سوم
نتايج تحليل آماري سوال شماره چهارم
نتايج تحليل آماري سوال شماره پنجم
نتايج تحليل آماري سوال شماره ششم

فهرست نمودارها:
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسيت
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرك تحصيلي
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

چكيده:
اصطلاح نارسايي در يادگيري بوسيله روان‌شناسان و متخصصين تعليم و تربيت مورد استفاده قرار ميگيرد در حالي كه متخصصان پزشكي اختلال يادگيري را ترجيح ميدهند مشكل يادگيري به يكي از منابع زير نسبت داده ميشود:
1: آسيبهاي عصبي
2: بدكاري و نارسايي در فهم و درك مطالب
3: اختلال حسي
4: بي نظمي و آشفتگي زبان
5: عقب‌ماندگي ذهني
6: محروميت فرهنگي
7: نقص و نارسايي زبان
8: مشكلات آموزشي
اين پايان‌نامه به منظور دستيابي به نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي معلمان در زمينه رابطه اختلال‌هاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان آمل انجام گرديد.
محقق در اين تحقيق به دنبال رابطه بين عوامل نارسايي در فهمو درك مطلب يادگيرنده، عقب‌ماندگي ذهني، اختلال حسي، محروميت فرهنگي، نقض و نارسايي زبان، مشكلات آموزشي به عنوان عوامل اختلال در يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان ميباشد جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آمل تعداد 1002 نفر ميباشد. حجم نمونه در اين تحقيق 278 نفر ميباشد كه براي برآورد حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گيري كه از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده شده است
ابزار گردآوري اطلاعات:
الف) كتابخانه‌اي : با استفاده از كتاب ها، مجلات و مقالات
ب) پرسشنامه: كه پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ 85% ميباشد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
الف) روش توصيفي، جهت دسته‌بندي داده‌ها، تنظيم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معيار و واريانس و پراكندگي ب) روش آمار استنباطي : از آزمون T-test استفاده شده است.
نتايج بدست آمده تحقيق با توجه به سوال‌هاي ويژه اول و داده‌هاي فصل چهارم و تفسير فصل پنجم نشان ميدهد كه شش سوال ويژه تحقيق مورد تأئيد قرار گرفته است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و براي آمار استنباطي از آزمون T-test استفاده شده است كه نشان ميدهد T مشاهده شده هر يك از شش سوال ويژه تحقيق از T جدول (96/1) با درجه آزادي 277 و سطح معناداري 5% بزرگ‌تر است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق تأئيد ميگردد و سپس ميتوان نتيجه گرفت كه بين شش متغير عامل اختلال در يادگيري با متغير عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:151
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت انتخاب موضوع تحقيق
متغيرهاي تحقيق
پرسش‎هاي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‎هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
مدل تحقيق
تعاريف عملياتي
ساختار تحقيق
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول – مباني نظري
مقدمه
بخش اول – مباني نظري مديريت هزينه
مقدمه
تعريف هزينه، اصطلاحات و طبقه بندي آن
طبقه بندي هزينه ها
هزينه و كاهش هزينه ها
مديريت هزينه
ساختار هزينه گذاري موسسه هاي بانكي
طبقه بندي هزينه ها در موسسه هاي بانكي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي جزئي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي كامل
محدوديت هاي سيستم هاي هزينه گذاري سنتي در بانك هاي پس انداز
اهداف و نظام مديريت هزينه
انواع استراتژي هاي مديريت هزينه
طبقه بندي استراتژي هاي مديريت هزينه
محتواي تحليل استراتژي هاي هزينه
بخش دوم – مباني نظري سودآوري
مقدمه
تعريف سود
مربوط بودن مفهوم سود
مفهوم سنتي سود حسابداري
ماهيت مفهوم اقتصادي سود
پيش بيني سود
سودآوري چيست؟
نسبت هاي سودآوري
نسبت سود ناخالص به فروش
نسبت سود عملياتي به فروش
نسبت سود خالص به فروش
بازده كل دارايي ها
خالص بازده دارايي ها
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب سرمايه گذاري
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب فروش
مفاهيم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي)
سود به عنوان معيار كارآيي
سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي
نگاهي به سازمان مورد مطالعه (بانك پارسيان)
بخش سوم – پيشينه تحقيق
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در ايران
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج از ايران
مدل تحليلي
فصل سوم – روش انجام تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
از نظر زماني
از نظر هدف
از نظر چگونگي بدست آوردن داده ها
از نظر روش گردآوري اطلاعات
مقياس پرسش نامه ها
جامعه آماري
روش نمونه گيري
حجم نمونه
روايي و پايايي ابزار تحقيق
روايي ابزار اندازه گيري
پايايي ابزار اندازه گيري
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
فصل چهارم – تجـزيه و تحـليل داده‌هـا
مقدمه
توصيف داده هاي جمعيت شناختي و عمومي به كمك آمار توصيفي
خصوصيات جامعه آماري
آمار توصيفي سوالات
متغير مستقل (مديريت هزينه)
متغير وابسته (سودآوري)
آزمون ضريب همبستگي پيرسون
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي1
فرضيه فرعي2
آزمون كروسكال – واليس
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير سودآوري
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري براساس آمار توصيفي
نتيجه گيري فرضيات
نتيجه گيري آزمون كروسكال – واليس
نتيجه گيري با توجه به تحقيق هاي انجام شده
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادهاي حاصل از نتايج تحقيق
پيشنهادها براي تحقيقات بعدي
فهرست منابع و مأخذ
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
جدول 1-1
جدول 2-2 مقايسه مباني نظري رويكردهاي مديريت هزينه
جدول 3-1 ارتباط سوالات با ابعاد
جدول 3-2 مقياس پرسشنامه ها
جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه
جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت
جدول 4-2 توزيع فراواني سن
جدول 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت
جدول 4-4 توزيع فراواني تحصيلات
جدول 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي
جدول 4-6 توزيع فراواني پست سازماني
جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
ادامه جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
جدول 4-8 توزيع فراواني سوالات سودآوري
جدول 4-9 ضريب همبستگي فرضيه اصلي
جدول 4-10 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 1
جدول 4-11 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 2
جدول4-12 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-13 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و سودآوري
جدول4-14 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-15 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و سودآوري
جدول4-16 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول4-17 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول 4-18 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-19 آزمون كروسكال- واليس، ميزان تحصيلات كاركنان و سودآوري
جدول4-20 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-21 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و سودآوري
جدول4-22 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-23 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و سودآوري

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
نمودار 4-2 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
نمودار 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان
نمودار 4-4 توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان
نمودار 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
نمودار 4-6 توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان

فهرست شكل ها:
شكل 1-1 رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته
شكل 1- 2 رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، تعديل كننده
شكل 2-1 دسته بندي هزينه ها براساس كاركرد
شكل 2-2 طبقه بندي هاي مختلف از هزينه ها
شكل 2-3 نظام اصلي مديريت هزينه
شكل 2-4 خودارزيابي مستمر
شكل 2-5 تعهد و اعتقاد مديريت عالي
شكل 2-6 مشاركت كاركنان
شكل 2-7 ارتباط بين روشهاي مختلف

چكيده
مديريت هزينه: عبارت است از مجموعه اقداماتي كه مديريت براي تامين رضايت مندي مشتريان، همراه با كنترل و كاهش مستمر هزينه ها با كاربست ابزارها انجام ميدهد. كه با توجه به مقاله منبع در اين پژوهش مديريت هزينه را با دو بعد شناسايي و كنترل هزينه يابي مالي و غير مالي مورد بررسي قرار ميدهيم. آقاي عالي ور در كتاب خود ميگويد: سود يا زيان خالص به ترتيب عبارتست از مازاد يا كمبود درآمدها نسبت به هزينه هاي براي يك دوره مالي معين كه معرف افزايش يا كاهش خالص در حقوق صاحبان سرمايه و ناشي از فعاليت هاي انتفاعي مستمر واحد تجاري و عمليات فرعي، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري ميشود. در نتيجه اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير مديريت هزينه با سودآوري بانك پرداخته شده است. روش نمونه گيري دراين پژوهش، نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق كاركنان بانك پارسيان استان كردستان (346نفر) است كه باتوجه به آن حجم نمونه از طريق فرمول كوچران، برابر 182 نفر تعيين شد. اهداف اين تحقيق كاربردي و مهمترين آن بررسي اينكه آيا مديريت صحيح هزينه ها مي تواند از طريق كاهش هزينه ها، سود را در بانك پارسيان افزايش داد. و روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. داده هاي مربوط به متغيرها به وسيله پرسش نامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن به تأييد رسيده بود، جمع آوري گرديد. بررسي داده هاي گردآوري شده با نرم افزار علوم اجتماعي (spss) انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون حاكي از اين است كه رابطه بين سيستم هزينه يابي كارآمد و سودآوري بانكها معنادار است و رابطه بين شناسايي و كنترل هزينه هاي مالي و همچنين غيرمالي با سودآوري نيز معناداراست بدين طريق فرضيه هاي اصلي و فرعي اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده براي هزينه هاي غيرمالي بيشتر بوده تاثير اين مولفه بر سودآوري بانكها به مراتب بيشتر از هزينه هاي مالي مي باشد و و با آزمون كروسكال-واليس متوجه شديم كه نظريات كاركنان (از نظر جنسيت، سابقه كار، سن، پست سازماني، رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات) راجع به مديريت هزينه وسودآوري سازمان يكسان نمي باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
پيشينه تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق
سئوالات فرعي تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
متغيرهاي تحقيق
متغير هاي مستقل
متغير وابسته
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني (جامعه آماري)
قلمرو زماني
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
موانع و محدوديت هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
گردشگري
گردشگر
مسافر
جاذبه هاي تاريخي
جاذبه هاي طبيعي
صنعت گردشگري
مشاركت
امنيت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگري
سازمان جهاني جهانگردي
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
تعاريف و اصطلاحات گردشگري
تعريف گردشگري
تعريف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازديد كننده
تور
تاريخچه گردشگري
گردشگري در جهان اسلام و قرآن كريم
گردشگري در دنياي حاضر
اَشكال گردشگري
گردشگري با انگيزه ماجرا جويان
گردشگري روستايي
گردشگري بوم شناختي (اكوتوريسم)
گردشگري حمل و نقل آبي
گردشگري مسكوني
گردشگري مذهبي
گردشگري قومي
گردشگري نوستالوژيك
گردشگري با توجه به هدف
گردشگري فراغتي و سرگرمي
گردشگري فرهنگي، اجتماعي و مذهبي
گردشگري ورزشي
گردشگري تجارت و كسب و كار
گردشگري سمينارها و كنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگري
مزاياي عمده گردشگري
برخي از نقاط ضعف گردشگري
گردشگري در ايران
جاذبه هاي گردشگري در ايران
جاذبه هاي فرهنگي ايران
جاذبه ها و مناظر طبيعي ايران
موانع توسعه گردشگري در ايران
برخي از مشكلات و موانع گردشگري در ايران
گردشگري در خوزستان
پيشينه تاريخي خوزستان
موقعيت جغرافيايي – حدود و مساحت
آثار باستاني و بناهاي تاريخي و مذهبي خوزستان
ويرانه هاي شهر قديم اهواز
گورستان زرتشتيان
مقبره علي بن مهزيار اهوازي
مقبره حضرت سيد عباس
شهر باستاني شوش
چغازنبيل (معبد زيگورات)
دستگاه هاي امنيتي در گردشگري
امنيت
امنيت قضايي
امنيت دسته جمعي
عوامل تهديد كننده امنيت
تجاوز
ستم گري و ستم پذيري
تهديد و ارعاب
رابطه بين جهانگردي و جرم
مشاركت
شرايط عمده اجراي مشاركت
كاركردهاي مشاركت اجتماعي
مشاركت مردم و رابطه آن با امنيت
اعتماد به نظام جمهوري اسلامي
جهانگردي و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري
شيوه نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات
پايايي و روائي پرسشنامه
پايايي (Reliablity)
روائي (validity)
چارچوب نظري تحقيق
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن
مقدمه
تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي
آمار تو صيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – بحث و تفسير
مقدمه
نتيجه گيري پژوهش
پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادات براي محققين آتي
منابع
Abstract

چكيده:
انسان پيشرفته امروزي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدن هاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مينمايد. اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام صنعت جهانگردي را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود.
در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار ميرود. بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نميتوان فقط به افتخارات گذشته متكي بود.
لذا توسعه صنعت گردشگري به وسيله ايجاد انگيزه و بررسي راههاي تقويت مشاركت مردم در اين توسعه، براي اين صنعت امري حياتي است.
امروزه گردشگري و صنعت جهانگردي منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود و بسياري از آن ها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي استفاده ميكنند.
لذا پژوهشگر در اين تحقيق بر آن است تا بتواند راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري – گردشگري داخلي- را مورد بررسي قرار دهد. به همين دليل با توجه به مبناي نظري تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعيت موجود گردشگري و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه هاي امنيتي و قضايي و نيز اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه اين مطالعه 200 نفر از شهرستان هاي (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) ميباشد.
هدف كلي اين پژوهش شناسايي راه هاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان است.

نتايج بدست آمده نشان داد:
فرضيه اصلي : اعتماد مردم به نظام حاكم، دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است.
فرضيه فرعي اول: اعتماد مردم به نظام حاكم بر جامعه بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضايي و امنيتي بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي سوم: اعتماد مردم به اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است نتايج بدست آمده نشان داد
1- ايجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم ميباشد. به عبارت ديگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي مردم ميتوانند با طيب خاطر و اطمينان كامل سرمايه هايشان را در زمينه توسعه صنعت گردشگري به كار اندازند همچنين گردشگران نيز با احساس امنيت كامل مكاني را جهت گردشگري انتخاب مينمايند.
2- تحقيق حاضر نشان ميدهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزايش امنيت داخلي و اجراي عدالت و انصاف و قانون گرايي باعث تقويت مشاركت مردم در اين صنعت ميشود.
3- همچنين در اين تحقيق نشان داده شده است كه به طور كلي رسانه ها در زمره عوامل تاثير گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگري ميباشد. تبليغات مناسب در زمينه معرفي راه هاي سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي و همچنين حمايت دولت از مشاركت مردم در زمينه اين صنعت و از سوي ديگر معرفي جاذبه هاي هر استان در زمينه گردشگري از عوامل موثري مي باشد كه ميتواند باعث تقويت مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اين صنعت مي باشد. اطلاع رساني در عمق مشاركت نهفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش يا فرضيه هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي
معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
تاريخچه اعتياد
بررسي نظريه ها و مفاهيم مربوط به موضوع پژوهش
بررسي پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور
نقد و بررسي پژوهش هاي انجام شده
فصل سوم : متودولوژي
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
بررسي و توصيف و تحليل داده ها
توصيف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
تحليل داده ها (تحليل بر اساس داده هاي آماري)
ساير يافته هاي پژوهش
فصل پنجم : نتيجه گيري
تجزيه و تحليل نتايج پژوهش به ترتيب ارائه داده ها
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات كاربردي از نتايج بدست آمده و پيشنهاد براي مراحل بعدي
فصل ششم : ضمائم، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان رفسنجان انجام گرفت فرض اصلي اين تحقيق اين بود كه عوامل بر ايجاد اعتياد تأثير ميگذارد و فرضيه ها و سوال هاي متعددي در پژوهش بيان شده است كه مورد بررسي قرار گرفته جامعه آماري با مشورت استاد راهنما دويست نفر انتخاب شده و روش نمونه گيري تصادفي است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه ميباشد كه شامل سوال پنج گزينه اي ميباشد و شامل يك جدول فراواني و يك نمودار هيستوگرام ميباشد نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زير است:
الف- عوامل اجتماعي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ب- عوامل عاطفي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ج- وضعيت دوران تحصيل در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
د- وضعيت اقتصادي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ر- ميزان تحصيلات افراد در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ز- ميزان فرهنگ خانواده در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
نتايج تحقيق با توجه به يافته ها در آخر ارائه شده است.

مقدمه:
اعتياد عبارت است از حالتي كه استعمال متوالي يا متناوب ماده مخدر در فرد ايجاد ميكند. با استعمال مواد مخدر تحريك پذيري سلول هاي عصبي در دستگاه عصبي افزايش مي يابد، در نتيجه داروي بيشتري لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتياد همراه با بي دردي مزمن است كه سبب افت تمامي فعاليت ها ميشود. افراد معتاد افرادي هستند، ناتوان، كم تجربه، لذت طلب و در اكثر اين افراد شروع به اعتياد براي برطرف كردن يك حالت رواني يا بيماري رواني است كه شايع ترين آن افسردگي ميباشد كه در همه گروه هاي سني و اجتماعي ديده ميشود.
اعتياد خطر بزرگي براي ارزش هاي اسلامي جامعه محسوب ميشود. دروغ گفتن، دزدي كردن، خيانت و حتي پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتياد است به اين دليل بايد روي برنامه هاي اخلاقي كار شود.
در زمينه فكري و فلسفه زندگي، معتادان بي اعتنا به زندگي، بدبين، منفي باف، بي هدف، بي بند و بار، بي هيجان و بي توجه به ارزش هاي حاكم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولين تجربه ها حالت هايي پيدا ميكند كه تا به حال احساس نكرده و اين حالت است كه فرد را به طرف اعتياد مي كشاند.
با توجه به مواردي كه ذكر شده مصرف بيش از حد مواد مخدر يكي از بزرگ ترين مشكلات قرن حاضر است، بطوريكه تقريباً تمام كشورهاي جهان سعي دارند برنامه هايي براي پيشگيري از اعتياد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولي اغلب اين برنامه ها كمتر مؤثر واقع ميشود، چرا كه سوداگران و سودجويان با صرف هزينه هاي گزاف، گاهي تا چند برابر بودجه دولت ها براي طرح برنامه؛، بازار خود را رونق ميبخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهي و مشكلات گوناگون جوانان براي گسترش و رونق بازارهاي خود سوء استفاده مي كنند و به راه هاي مختلف قربانيان بيشتري را در دام مخوف خويش گرفتار مي سازند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – مقدمه و معرفي
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف اختصاصي
فرضيات تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مباني نظري
تغيير پذيري تمرين
سودمندي تغيير پذيري در اجراي آينده
تغيير پذيري در مهارتهاي بسته
تغيير پذيري تمرين در مهارت باز
سازماندهي تمرين تغيير پذير
تداخل ضمني
اثر تداخل ضمني
توجيهات نظري در مورد اثر تداخل ضمني
فرضيه بازسازي طرح عمل
فرضيه تلاش شناختي
عوامل محدود كننده اثر تداخل ضمني
ويژگيهاي شركت كنندگان
ويژگيهاي تكليف
پيشينه تحقيقات
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق
طرح و نگاره تحقيق
جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير كنترل شده
ابزار تحقيق
شيوه اجراي تحقيق و جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
توصيف آماره هاي متغيرهاي اندازه گيري شده
آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
پيشنهادات برخاسته از تحقيق
پيشنهادات براي تحقيقات آينده
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
چكيده انگليسي
پيوست ها

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه دو شيوه متداول آموزشي (سنتي، مدرن) بر اكتساب، ياد داري مولفه هاي مهارتهاي شنا با توجه به اثر تداخل ضمني ميباشد. بمنظور انجام اين تحقيق بيست دانشجوي دختر رشته تربيت بدني دانشگاه بوعلي سينا همدان شركت كردند، شركت كنندگان مهارتهاي پايه اي آب را با موفقيت سپري كردند. سپس بطور تصادفي در دو گروه تمريني، نزديك به مسدود (شيوه آموزش سنتي) و نزديك به تصادفي (شيوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اكتساب و بعد از 72 ساعت بي تمريني آزمون يادداري از مولفه هاي پا، دست و هماهنگي در چهار رشته كرال سينه، كرال پشت، قورباغه و پروانه، از آن ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار PASW مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (P=<0/05). و نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اكتساب مولفه هماهنگي مهارت شناي قورباغه در گروه تمرين نزديك به مسدود، نسبت به گروه تمرين نزديك به تصادفي بهتر بوده است. كه ممكن است به دليل پيچيدگي و عدم عناصر مشابه اين مهارت نسبت به ساير مهارتهاي شنا و همچنين ويژگيهاي شركت كنندگان از جمله سطح مهارت آن ها بوده باشد، نتايج تحقيقات در مولفه هاي مهارتهاي كرال سينه و كرال پشت و پروانه بين دو گروه تمريني نزديك به مسدود و نزديك به تصادفي در آزمون اكتساب و يادداري، تفاوت معني داري را نشان نداد كه نشانگر عدم تعميم پذيري اثر تداخل ضمني در شرايط كاربردي است و در يادگيري مهارت شنا هر دو شيوه تمريني خصوصاً در مولفه هايي كه عناصر مشابه دارند ميتواند مفيد باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
زمينه
عوامل مؤثر در آموزش
شاگرد
توصيه‌هايي در شيوه‌هاي تدريس
استــاد
ويژگيهاي استاد
داشتن و اطلاعات كافي
آشنايي با شيوه‌هاي تدريس
شخصيت
قدرت و رهبري
تفكر حرفه‌اي
بهسازي شيوه تدريس
مداومت در استفاده از شيوه صحيح تدريس
ارزيابي شيوه‌هاي تدريس
رفع معايب شيوه تدريس
دستيابي به بهترين شيوه تدريس
توجه به جنبه‌هاي خاصي از آموزش
عوامل مؤثر در بهسازي شيوه‌هاي تدريس
تدريس
تهيه
ارائه
اجرا (عمل)
آزمون
مرور / بحث و انتقاد
ارتباط تدريس و يادگيري
عوامل مؤثر در كيفيت درس
ارزشيابي كيفيت تدريس
مهارت هاي ارائه درس
مقدمه‌چيني (مهارت زمينه‌سازي)
جمع‌بندي (اختتام)
تنوع انگيزه‌ها
حركات معلم
تمركز بخشي رفتاري
تغييرات در الگوهاي سخنراني
تغيير در واكنشهاي متقابل
كانال هاي ارتباطي حسي
واضح بودن توضيح
تداوم
سادگي
روشن بودن
استفاده از مثال‌ها
طرح سوال و پرسش
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
هدف
آمادگي
انگيزش
فعاليت
تمركز
سازماندهي
پاسخ
فهم
تمرين يا تكرار
واكنش نسبت به ناكامي
نمودار عوامل مؤثر در تدريس از نظر پروفسور شولمن
الـگوي تـدريـس
خانواده اجتماعي
ياران در يادگيري (از تفحص دو نفري تا گروهي)
ايفاي نقش (بررسي ارزش ها و رفتار اجتماعي)
كاوشگري به روش محاكم قضايي (يادگيري تفكر در باب خط مشي اجتماعي)
تطبيق با تفاوت هاي فردي (نظريه سيستم‌هاي مفهومي)
خانواده اطلاعات‌ پردازي
تفكر استقرايي (گردآوري، سازماندهي، كنترل اطلاعات اوليه)
دريافت مفاهيم (مهارت‌هاي اساسي تفكر)
يادسپاري (دريافت درست حقايق)
يادگيري از عرضه مطالب (پيش‌سازمان دهنده‌ها)
آموزش كاوشگري ( از حقايق تا نظريه‌ها)
بديعه‌پردازي (افزايش تفكر خلاق)
عقل رشد يابنده (وفق دادن الگوها با رشد شناختي)
خانواده فردي (قراردادن فرد در كانون توجه)
تدريسي كه امر و فرمان در آن نباشد (غيردستوري)
مفاهيم خود (الگوسازي حالات خوب نشو و نما)
خانواده سيستم‌هاي رفتاري (نظريه رفتار)
يادگيري تسلط‌ ياب، آموزش مستقيم و نظريه‌هاي يادگيري اجتماعي
خودگرداني در يادگيري (استفاده از بازخورد براي تغيير رفتار)
تربيت و خودتربيتي: يادگيري از شبيه‌سازها ( از مهارت هاي اساسي تا اكتشافات فضايي)
شرايط يادگيري (دقيق ساختن آموزش)
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگي هاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مينمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاكتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روش ها ميتوان به بهترين نحو زيست به جرأت ميتوان يكي از مهم ترين موارديكه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم در مي يابيم كه حتي قبل از اين كه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاه يابد. اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم ميباشد كه به اين شرح ميباشد.
الف- اهميت آموزش و پرورش در زندگي
ب- اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال ميباشد
ج- اين كه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است
بايد اين مسئله را دانست كه براي دست يابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي ميباشد كه مهم ترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس ميباشد. با نگاهي به گذشته متوجه ميشويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعان داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز ميباشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روش هايي استفاده مينمايد كه اين روش ها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس، سن و سال دانش‌آموز، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و … ميتواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روش ها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را به عمل آورده، و اين كه كداميك از روش ها مفيدتر ميباشد را تشخيص دهد.
امروزه در شناساندن روش هاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مينمايد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:178
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – ولايت در قرآن
مقدمه
ولايت خدا بر مخلوقات
معناي لغوي ولايت
معناي لغوي ولي
معناي اصطلاحي ولايت
معناي اصطلاحي ولي
واژه ولايت در قرآن
ولايت تكويني خداوند
ولايت تشريعي خداوند
تفاوت ولايت تكويني و تشريعي خداوند
ولايت عام
ولايت خاص
ولايت خاصه با واسطه و بي واسطه
ولايت اخصّ
ولايت مخلوق نسبت به هم
ولايت بشري يا ولايت انسانها نسبت به يكديگر
ولايت خاص رسول اكرم (ص) و مومنيني كه در حال ركوع در راه خدا انفاق ميكنند.
ولايت مومنين بر مومنين
ولايت اصناف خاص فقهي
ولايت كافران بر مومنين
ولايت ملائكه بر انسانها
ولايت شياطين نسبت به انسان
نمودار بحث ولايت در رساله حاضر
فصل دوم – ولايت و رابطه آن با امامت
مقدمه
امامت
امام در لغت
معاني امام در قرآن
امامت نزد اماميه
رابطه ولي، نبي و رسول
فرق بين رسول و نبي و امام
مقام ولايت قابل وصول براي همگان است
امامت و تشيع
اهميت امامت
تحكيم ولايت
وصايت و غدير خم
عقيده وصايت و جانشيني حضرت علي (ع)
حديث يوم الدار
حديث منزلت
حديث غدير
حديث ثقلين
حديث لوح
ولايت تشريعي و تكويني در نبوت و امامت
انواع ولايت تشريعي
تفويض تشريع احكام
زعامت سياسي و اجتماعي
ولايت در اموال عمومي
مرجعيت در معارف و احكام اسلام
ولايت تكويني
علي (ع) و مسئله وصايت از ديد عرفاني اهل سنت
واقعه غدير خم
غديريه‌ها
ولايت فقيه
ولايت فقيه از نظر شيعه
سخني از مرحوم آيت الله بروجردي (ره)
نظر امام خميني (ره) درباره ولايت فقيه
ولايت اعتباري
ولايت تكويني امام معصوم از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)
نظر شيخ مفيد (ره)
نظر شيخ مفيد (ره) درباره اقامه حدود
نظر محقق كركي (ره)
ديدگاه قرآن و حديث درباره حكومت فقيه
حديثي از اهل سنت درباره خلافت
فصل سوم – آيات ولايت در تفاسير شيعه و سني
مقدمه
آيه كمال دين و اتمام نعمت
زمان و سبب نزول آيه
آيه ولايت
زمان و سبب نزول آيه
آيه تبليغ
زمان و سبب نزول آيه
اشعار صفي عليشاه در شان آيات مذكور
ولايت در نهج‌البلاغه

چكيده:
ولايت يكي از اركان مهم دو مذهب تشيع و تسنن ميباشد و از ديدگاه‌هاي گوناگون قابل بررسي است. در اين پايان‌نامه، مقايسه اي اجمالي صورت گرفته و آراي شيعه و اهل سنت در مورد ولايت بيان گرديده و سعي شده بدون ترجيح نظر يك مذهب بر مذهب ديگر، فقط آراي موافق و مخالف مطرح شود؛ و نيز انواع ولايت در قرآن و مفاهيم و مصاديق آن با عنايت به آيات شريفه‌اي كه در ارتباط با ولايت، مورد بحث ميباشند مدنظر بوده است.
از جمله نتايج به دست آمده از اين تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
1- توجه و حساسيت فوق العاده پيروان مذهب اماميه نسبت به امر ولايت و پافشاري در اثبات حقانيت اعتقاد خويش.
2- استدلال و نظم فكري اسماعيليه براي اثبات ادعايشان در مورد جانشيني امام جعفر صادق (ع) و سلسله امامان مستور.
3- عقيده شيخيه در مورد ركن رابع و وجه اختلافي كه در مورد اعتقاد به وجود امام عصر (عج) با اماميه دارند.
4- اصالت مهدويت در ميان پيروان مذهب اماميه و اهل سنت و وجه اختلاف بين اين دو مذهب درباره غيبت امام عصر (عج).
5- وجه اشتراك همه عرفاي سني و شيعه درباره ولايت علي (ع) و صلح كلي كه در امر خاتم‌الاوليا دارند.
6- آشنايي مختصر با نظرات محيي الدين ابن عربي درباره ولي، ولايت و ختم الاوليا.

اثر حاضر مشتمل بر اين فصول است:
اولين فصل به مبحث ولايت در قرآن اختصاص داده شده كه مشتمل بر دو بخش است، بخش اول درباره ولايت خدا بر مخلوقات و بخش دوم ولايت مخلوق نسبت به هم مورد بررسي قرار گرفته. عنوان دومين فصل اين اثر ولايت و رابطه آن با امامت ميباشد كه شامل سه بخش است: بخش اول در مورد امامت، بخش دوم درباره وصايت و غدير خم و بخش سوم به ولايت فقيه پرداخته است.
فصل سوم با عنوان آيات ولايت در تفاسير شيعي و سني كه مشتمل بر دو بخش ميباشد. بخش اول آيه اكمال دين، آيه ولايت، آيه تبليغ و بخش دوم ولايت در نهج البلاغه ناميده شده است.
چهارمين فصل اين اثر تحت عنوان ولايت از ديدگاه بعضي فرق معروف شيعه و شامل پنج بخش ميباشد: اسماعيليه، شيخيه، كيسانيه، زيديه و غلاه شيعه.
فصل پنجم با عنوان ولايت در عرفان كه مشتمل بر سه بخش است: بخش اول ديدگاه عرفا درباره ولايت، بخش دوم نظريات ابن عربي درباره ولايت و بخش سوم به بحث درباره انسان كامل پرداخته است.
ششمين فصل اين اثر درباره ختم ولايت از نظر تشيع و تسنن ميباشد كه شامل سه بخش است: بخش اول مهدي در تشيع، بخش دوم اعتقاد به مهدويت از ديدگاه اهل سنت و بخش سوم غلاه و مهدويت را مورد بررسي قرار ميدهد.
و در پايان، نتيجه گيري، پيشنهادها و … به اختصار گنجانده شده است.
با مروري گذرا بر موضوعات مندرج، محدوده پژوهشي خود را مشخص كرديم تا شيفتگان ولايت با زمينه فكري مناسب به كندوكاو در اين مجموعه بپردازند.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ