نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
نرم افزار
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي سيستم
هماهنگي كلاس ها
هماهنگي كلاس هاي جبراني
حضور و غياب اساتيد
گزارش گيري
برسي اطلاعات كامل گروه ها
برسي اطلاعات كامل اساتيد
مستند سازي سيستم
قسمت شروع برنامه
صفحه اصلي برنامه
ثبت اطلاعات روزانه
ثبت اطلاعات كلاس
گزارش گيري

مقدمه:
با توجه به نقص و سرعت پايين اطلاع رساني دقتر هماهنگي كه تمام كارها به صورت دستي انجام ميشد، و دانشجويان و اساتيد و حتي كاركنان جهت گرفتن اطلاعات و هماهنگي هاي لازم از اين دفتر به مشكلات فراواني برخورد ميكردند و در صورت گرفتن اطلاعات نيز ممكن بود اشتباه باشد.
ازاين رو تصميم گرفتيم نرم افزاري براي اين دفتر پياده سازي كنيم تا در ورود و خروج اطلاعات سرعت، دقت كافي و لازم را داشته باشد، و از كارهايي كه به صورت دستي و كند صورت مي گيرند جلوگيري شود و تعداد نيروي كار نيز كاهش يابد.
كارهايي كه دفتر هماهنگي انجام ميدهد:
1- هماهنگي تمام كلاس هاي درسي
2- هماهنگي كلاس هاي جبراني
3- حضور و غياب اساتيد
4- برسي اطلاعات كامل اساتيد
5- برسي اطلاعات كامل گروه ها
6- گزارش گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
متغير هاي پژوهش
تعاريف نظري
قلمرو تحقيق
ساختار كلي تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ديوان محاسبات
قبل از اسلام
ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
ديوان محاسبات در دوره مشروطه
ديوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف ديوان محاسبات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
سازمان و تشكيلات ديوان
معاني ديوان در لغت
ديوان محاسبات آمريكا
ديوان محاسبات انگلستان
ديوان محاسبات ژاپن
ديوان محاسبات چين
ديوان محاسبات تركيه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبيات مالي در بخش دولتي
نظام اقتصادي در ايران
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
نهاد عمومي غير دولتي
بودجه كل كشور
سال مالي
دريافت هاي دولت
درآمد
درآمد عمومي
ساير منابع تامين اعتبار
مسئوليت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه اي
نظارت بودجه در ايران
انواع نظارت بودجه اي در ايران
دستگاه هاي نظارتي در ايران
مسئوليت پاسخگويي عمومي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
بخش پنجم – سازمان امور مالياتي و اركان آن
شوراي عالي مالياتي
هيئت عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
ادارات امور مالياتي
بخش ششم – ماليات و مفاهيم مربوطه
بيان ماليات
نگاهي به ادبيات ماليات
ماليات و سياست هاي اقتصادي
ماليات و اقتصاد جهاني
مفهوم كلي ماليات
ماليات در ايران
قانون ماليات
پايه و نرخ ماليات
عوامل تشخيص ماليات
طبقه بندي انواع ماليات
پرهيز مالياتي و فرار مالياتي
اشخاص مشمول ماليات
اشخاص معاف از ماليات
طبقه بندي ماليات بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 در ايران
اصول حاكم بر حقوق ماليات
اصول ماليات
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تنظيم مسئله تحقيق
قلمرو زماني و مكاني تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
تدوين فرضيه
فرضيات تحقيق
آزمون هاي مورد استفاده
نرم افزار كامپيوتري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از يافته هاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
فهرست منابع و مآخذ
چكيده لاتين

فهرست جداول:
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق

فهرست نمودارها:
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت
مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت
مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت
مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت

چكيده:
ماليات يكي از قديمي ترين ابزار تامين مالي دولت ها ميباشد. كه با گذر زمان جايگاه اين منبع تامين مالي ارتقا چشم‌گيري داشته است ضمن آن كه شفافيت مالياتي از حيث امكان رديابي ماليات پرداختي شهروندان، نمادي از دموكراسي جامعه تلقي ميگردد. عليرغم محاسن بهره مندي از نظام مالياتي، كاربرد اين نظام در كشورهاي كمتر توسعه يافته در حد مطلوبي نمي باشد. از جمله ايران كه به واسطه وجود ذخاير عظيم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندي از منابع مالياتي محور توجه منابع تامين مالي دولت نبوده است. در سال هاي اخير با توجه به تغييرات گسترده در عرصه جهاني، لزوم بهره مندي از منابع مالياتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گونه اي كه بند 51 سند چشم‌انداز بيست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور قطع اتكا به درآمدهاي نفتي را جهت تامين مخارج جاري كشور تجويز نموده است. در ايران مطابق با ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و وصول ماليات، ماموريت سازمان امور مالياتي كشور ميباشد. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي تحقق اهداف مذكور، عملكرد سازمان امور مالياتي را از طريق بازوي نظارتي خود،ديوان محاسبات كشور، مورد ارزيابي قرار ميدهد. در اين پژوهش آثار نظارت ديوان محاسبات بر درآمدهاي مالياتي استان تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بداين صورت كه ميزان درآمدهاي مالياتي قبل و بعد از نظارت و اقدامات ديوان محاسبات ارزيابي شده است. نتايج حاكي است كه بين ميزان درآمد مالياتي قبل و بعد از نظارت ديوان محاسبات اختلاف معني دار وجود دارد. بدين صورت كه نظارت به عمل آمده باعث افزايش در درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش وصول آن شده است. ضمن آن كه اقدامات ديوان مذكور از طريق شناسايي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مشمول ماليات كتمان شده براي سازمان امور مالياتي، سبب كاهش در فرار مالياتي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:188
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چهارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف حسابرسي
انواع حسابرسي
انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار
انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي
انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار
انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار
انواع حسابرسي از ديدگاه ديگر
معيارهاي ارزيابي اطلاعات
مربوط بودن
تاييد پذيري (قابليت رسيدگي)
عاري بودن از سو گيري
كميت پذيري
عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي
نقش اصلي حسابرسي
بعد كنترلي
بعد اعتبار بخشي
مفاهيم مهم حسابرسي
شواهد حسابرسي
انواع شواهد در حسابرسي
ماهيت شواهد حسابرسي
مراقبت هاي حرفه اي
ارايه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقي
نقش و جايگاه حسابرسي
نقش اقتصادي حسابرس
قانون تجارت و حسابرسي مستقل
محوريت استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي
ابعاد نظام كنترل مالي در ايران
گزارش حسابرسي
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس تاثير ندارد
انواع گزارش هاي حسابرسي
معيارهاي عملكرد
شاخص هاي عملكرد مالي
روش هاي تجزيه و تحليل مالي
نسبت هاي مالي
ارتباط بين اهداف حسابداري و نسبت هاي مالي
طبقه بندي نسبت ها
نسبت هاي مالي مورد استفاده در اين تحقيق
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي سودآوري
نسبت هاي سرمايه گذاري
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
ساير نسبت هاي مالي استفاده در تحقيق
استفاده كنندگان نسبت هاي مالي
محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي
نسبت هاي مالي و شاخص هاي عملكرد شركت هاي موفق
كاربرد نسبت هاي مالي در پيش بيني ناتواني مالي
انواع مدل هاي پيش بيني ورشكستگي
مدل آلتمن
مدل زيمسكي
مدل شيراتا
ويژگي هاي شركت هاي ورشكسته
روش هاي تحليلي
ارتباط بين معيارهاي عملكرد و گزارش حسابرس
مسئوليت حسابرس در رابطه با تداوم فعاليت شركت
تحقيقات انجام يافته مرتبط با تداوم فعاليت
ساير متغيرهاي تحقيق
اندازه شركت و اظهار نظر حسابرس
تحقيقات مرتبط با اندازه شركت
پيش بيني اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهاي پيش بيني اظهار نظر حسابرس
پيشينه تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مدل
ويژگي هاي يك مدل خوب
رگرسيون
رگرسيون لجستيك
متغيرهاي عملياتي تحقيق
جنبه نوآوري تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
ارايه مدل رگرسيون چند گانه
مدل لجستيك با استفاده از روش ENTER
مدل لجستيك با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستيك با واردكردن تمامي متغيرها
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
يافته هاي تحقيق در مورد فرضيه ها
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه اول
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه دوم
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه سوم
تفسير كلي نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهايي براي كاربران نتايج تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
پيوستها
پيوست الف) تعاريف جدول نسبت هاي مالي
پيوست ب) خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نوع بنگاه هاي اقتصادي و مكانيزم هاي كنترل آن ها (در شرايط كنوني آن ها)
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
شركت هاي دريافت كننده گزارش مقبول
شركت دريافت كننده گزارش مشروط
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهار نظر مقبول
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهارنظر غير مقبول (مشروط)
توزيع فراواني دو متغير بحران مالي واظهار نظر حسابرس
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي نسبت هاي مالي
نتايج آزمون t براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كروسكال واليس براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي اندازه شركت
نتايج آزمون t براي ميانگين اندازه دو جامعه
نتايج آزمون كاي دو متغير بحران مالي واظهار نظرحسابرس
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغيرها و سطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده بااستفاده از مدل
ضرايب متغيرها وسطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دوبراي تاثير متغير هاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقاديرمشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغير ها وسطح معني داري آنها
خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق
فرايند انتخاب جامعه آماري موردمطالعه به روش غربال گيري

چكيده:
هدف اين تحقيق بررسي ارزيابي تاثير معيارهاي عملكرد مالي وغير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس ميباشد. بنابراين سعي گرديده است تا با انتخاب نمونه اي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسايي قرار گيرد. متغيرهاي مورد بررسي شامل نسبت هاي مالي به دست آمده از صورتهاي مالي، اندازه شركت و متغير بحران مالي شركت ها است. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي – همبستگي است.
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه نشان داد كه از بين نسبت هاي مالي، متغيرهاي نسبت جاري، سود خالص به كل دارايي ها، سود ناخالص به كل داريي ها، سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي، سود خالص به دارايي هاي ثابت و سرمايه در گردش به كل دارايي بر اظهار نظر حسابرس تاثير دارد و اندازه شركت تاثيري بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنين بين اظهار نظر حسابرس و بحران مالي رابطه معني داري وجود ندارد.
آزمون لجستيك براي دوگروه متغيرها بررسي شد. در روش اول متغيرهايي كه تفاوت معني داري بين دو گروه داشتند وارد مدل شدند كه از بين آن ها متغيرهاي سود قبل از بهره و ماليات بيشترين تاثير را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغيرها بدون هيچ محدوديتي وارد مدل شدند كه نتايج به دست آمده نشان داد متغيرهاي سود عملياتي به فروش، موجودي كالا به فروش، ميزان دارايي و ميزان فروش قابليت پيش بيني اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصميمات اقتصادي و تخصيص بهينه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امكان پذير نيست. جريان سرمايه ها زماني به سوي فعاليت هاي اقتصادي بهينه سرازير ميشود كه تصميمات صاحبان سرمايه در زمينه سرمايه گذاري، متكي بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادي ميتوانند نقش اعتبار دهي را ايفا كنند كه داراي استقلال و صلاحيت فني لازم براي اجراي رسيدگي باشند تا جامعه بتواند از بي طرفي و واقع بيني آنان اطمينان حاصل نمايد. به عبارتي حسابرسي منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل يكي از بهترين نوع حفاظت از منافع سرمايه گذاران است. محصول نهايي و اصلي فرآيند حسابرسي اظهار نظر حسابرس ميباشد كه در قالب گزارش حسابرسي بيان ميشود. در تحقيق حاضر سعي شده است تا توانايي پيش بيني نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بررسي گردد. اميد است نتايج اين تحقيق، زمينه اي را هرچند ناچيز، جهت انجام تحقيقات بعدي فراهم آورد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:151
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت انتخاب موضوع تحقيق
متغيرهاي تحقيق
پرسش‎هاي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‎هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
مدل تحقيق
تعاريف عملياتي
ساختار تحقيق
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول – مباني نظري
مقدمه
بخش اول – مباني نظري مديريت هزينه
مقدمه
تعريف هزينه، اصطلاحات و طبقه بندي آن
طبقه بندي هزينه ها
هزينه و كاهش هزينه ها
مديريت هزينه
ساختار هزينه گذاري موسسه هاي بانكي
طبقه بندي هزينه ها در موسسه هاي بانكي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي جزئي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي كامل
محدوديت هاي سيستم هاي هزينه گذاري سنتي در بانك هاي پس انداز
اهداف و نظام مديريت هزينه
انواع استراتژي هاي مديريت هزينه
طبقه بندي استراتژي هاي مديريت هزينه
محتواي تحليل استراتژي هاي هزينه
بخش دوم – مباني نظري سودآوري
مقدمه
تعريف سود
مربوط بودن مفهوم سود
مفهوم سنتي سود حسابداري
ماهيت مفهوم اقتصادي سود
پيش بيني سود
سودآوري چيست؟
نسبت هاي سودآوري
نسبت سود ناخالص به فروش
نسبت سود عملياتي به فروش
نسبت سود خالص به فروش
بازده كل دارايي ها
خالص بازده دارايي ها
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب سرمايه گذاري
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب فروش
مفاهيم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي)
سود به عنوان معيار كارآيي
سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي
نگاهي به سازمان مورد مطالعه (بانك پارسيان)
بخش سوم – پيشينه تحقيق
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در ايران
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج از ايران
مدل تحليلي
فصل سوم – روش انجام تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
از نظر زماني
از نظر هدف
از نظر چگونگي بدست آوردن داده ها
از نظر روش گردآوري اطلاعات
مقياس پرسش نامه ها
جامعه آماري
روش نمونه گيري
حجم نمونه
روايي و پايايي ابزار تحقيق
روايي ابزار اندازه گيري
پايايي ابزار اندازه گيري
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
فصل چهارم – تجـزيه و تحـليل داده‌هـا
مقدمه
توصيف داده هاي جمعيت شناختي و عمومي به كمك آمار توصيفي
خصوصيات جامعه آماري
آمار توصيفي سوالات
متغير مستقل (مديريت هزينه)
متغير وابسته (سودآوري)
آزمون ضريب همبستگي پيرسون
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي1
فرضيه فرعي2
آزمون كروسكال – واليس
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير سودآوري
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري براساس آمار توصيفي
نتيجه گيري فرضيات
نتيجه گيري آزمون كروسكال – واليس
نتيجه گيري با توجه به تحقيق هاي انجام شده
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادهاي حاصل از نتايج تحقيق
پيشنهادها براي تحقيقات بعدي
فهرست منابع و مأخذ
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
جدول 1-1
جدول 2-2 مقايسه مباني نظري رويكردهاي مديريت هزينه
جدول 3-1 ارتباط سوالات با ابعاد
جدول 3-2 مقياس پرسشنامه ها
جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه
جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت
جدول 4-2 توزيع فراواني سن
جدول 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت
جدول 4-4 توزيع فراواني تحصيلات
جدول 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي
جدول 4-6 توزيع فراواني پست سازماني
جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
ادامه جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
جدول 4-8 توزيع فراواني سوالات سودآوري
جدول 4-9 ضريب همبستگي فرضيه اصلي
جدول 4-10 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 1
جدول 4-11 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 2
جدول4-12 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-13 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و سودآوري
جدول4-14 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-15 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و سودآوري
جدول4-16 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول4-17 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول 4-18 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-19 آزمون كروسكال- واليس، ميزان تحصيلات كاركنان و سودآوري
جدول4-20 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-21 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و سودآوري
جدول4-22 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-23 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و سودآوري

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
نمودار 4-2 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
نمودار 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان
نمودار 4-4 توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان
نمودار 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
نمودار 4-6 توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان

فهرست شكل ها:
شكل 1-1 رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته
شكل 1- 2 رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، تعديل كننده
شكل 2-1 دسته بندي هزينه ها براساس كاركرد
شكل 2-2 طبقه بندي هاي مختلف از هزينه ها
شكل 2-3 نظام اصلي مديريت هزينه
شكل 2-4 خودارزيابي مستمر
شكل 2-5 تعهد و اعتقاد مديريت عالي
شكل 2-6 مشاركت كاركنان
شكل 2-7 ارتباط بين روشهاي مختلف

چكيده
مديريت هزينه: عبارت است از مجموعه اقداماتي كه مديريت براي تامين رضايت مندي مشتريان، همراه با كنترل و كاهش مستمر هزينه ها با كاربست ابزارها انجام ميدهد. كه با توجه به مقاله منبع در اين پژوهش مديريت هزينه را با دو بعد شناسايي و كنترل هزينه يابي مالي و غير مالي مورد بررسي قرار ميدهيم. آقاي عالي ور در كتاب خود ميگويد: سود يا زيان خالص به ترتيب عبارتست از مازاد يا كمبود درآمدها نسبت به هزينه هاي براي يك دوره مالي معين كه معرف افزايش يا كاهش خالص در حقوق صاحبان سرمايه و ناشي از فعاليت هاي انتفاعي مستمر واحد تجاري و عمليات فرعي، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري ميشود. در نتيجه اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير مديريت هزينه با سودآوري بانك پرداخته شده است. روش نمونه گيري دراين پژوهش، نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق كاركنان بانك پارسيان استان كردستان (346نفر) است كه باتوجه به آن حجم نمونه از طريق فرمول كوچران، برابر 182 نفر تعيين شد. اهداف اين تحقيق كاربردي و مهمترين آن بررسي اينكه آيا مديريت صحيح هزينه ها مي تواند از طريق كاهش هزينه ها، سود را در بانك پارسيان افزايش داد. و روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. داده هاي مربوط به متغيرها به وسيله پرسش نامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن به تأييد رسيده بود، جمع آوري گرديد. بررسي داده هاي گردآوري شده با نرم افزار علوم اجتماعي (spss) انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون حاكي از اين است كه رابطه بين سيستم هزينه يابي كارآمد و سودآوري بانكها معنادار است و رابطه بين شناسايي و كنترل هزينه هاي مالي و همچنين غيرمالي با سودآوري نيز معناداراست بدين طريق فرضيه هاي اصلي و فرعي اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده براي هزينه هاي غيرمالي بيشتر بوده تاثير اين مولفه بر سودآوري بانكها به مراتب بيشتر از هزينه هاي مالي مي باشد و و با آزمون كروسكال-واليس متوجه شديم كه نظريات كاركنان (از نظر جنسيت، سابقه كار، سن، پست سازماني، رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات) راجع به مديريت هزينه وسودآوري سازمان يكسان نمي باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گيربكس اتوماتيك
مزاياي سيستم
اجزاء و قطعات سيستم گيربكس اتوماتيك هوشمند
عيوب گيربكس هاي اتوماتيك
كدهاي مربوط به عيوب مختلف گيربكس
الگوريتم عيب يابي گيربكس اتوماتيك ZF 4HP20
پروسه عيب يابي
بررسي هاي اوليه
عيب يابي سريع
نشتي روغن گيربكس اتوماتيك
تجهيزات عيب يابي گيربكس اتوماتيك
الگوريتم هاي عيب يابي
ليست عيوب احتمالي گيربكس اتوماتيك
سيگنال سرعت موتور
سرعت ورودي گيربكس اتوماتيك
سرعت خروجي گيربكس اتوماتيك
سوئيچ چند كاره
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
با پيچيده تر شدن سيستم هاي اتومبيل نياز به يكپارچه سازي تحقيقات علمي و نرم افزارهاي مهندسي رو به افزايش است. بعنوان ابزار شبيه سازي ميتوان از نرم افزارهاي مختلف براي مدلسازي فرآيند سيستم هاي مختلف خودرو نظير سيستم گيربكس اتوماتيك استفاده نمود. براي عيب يابي سيستم گيربكس اتوماتيك نيز يك سري الگوريتم تعريف شده است. در اين مقاله در فصل يك مطالب مقدماتي در زمينه گيربكس هاي اتوماتيك ارائه ميشود. سپس در فصل دو به بررسي عيوب گيربكس هاي اتوماتيك و كدهاي عيوب آن مي پردازيم. در پايان نيز الگوريتم و پروسه عيب يابي گيربكس اتوماتيك و متعلقات آن را مورد بررسي و پژوهش قرار ميدهيم.

مقدمه:
كلاچ گيري در خودرو يكي از عمليات مكرر رانندگي است كه به ويژه در شرايط ترافيكي سنگين شهري تنشهاي عصبي و خستگي هاي بسيار مزمن و شديدي را براي رانندگان ايجاد ميكند. به علاوه استفاده از پدال كلاچ براي جانبازان و معلولين و كليه رانندگاني كه از دردهاي مزمن كمر، پا و ستون فقرات رنج ميبرند، غير ممكن يا بسيار مشكل است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي راننده با حذف عمل كلاچ گيري و عدم نياز به دقت و تمركز لازم براي سنكرونيزه كردن عمل كلاچ گيري با ديگر عمليات هدايت خودرو (مانند فرمان حركت و تعويض دنده و هدايت خودرو)، باعث عدم خستگي و تمركز بيشتر بر روي هدايت خودرو ميشود. كاهش تنشهاي ناشي از خستگي، علاوه بر افزايش ايمني رانندگي و بهبود مشكلات ترافيكي، برخوردهاي عصبي رانندگان خودرو را نيز كاهش ميدهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – مقدمه و معرفي
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت
اهداف تحقيق
هدف كلي
اهداف اختصاصي
فرضيات تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مباني نظري
تغيير پذيري تمرين
سودمندي تغيير پذيري در اجراي آينده
تغيير پذيري در مهارتهاي بسته
تغيير پذيري تمرين در مهارت باز
سازماندهي تمرين تغيير پذير
تداخل ضمني
اثر تداخل ضمني
توجيهات نظري در مورد اثر تداخل ضمني
فرضيه بازسازي طرح عمل
فرضيه تلاش شناختي
عوامل محدود كننده اثر تداخل ضمني
ويژگيهاي شركت كنندگان
ويژگيهاي تكليف
پيشينه تحقيقات
فصل سوم – روش تحقيق
نوع تحقيق
طرح و نگاره تحقيق
جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير كنترل شده
ابزار تحقيق
شيوه اجراي تحقيق و جمع آوري اطلاعات
روش آماري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
توصيف آماره هاي متغيرهاي اندازه گيري شده
آزمون فرضيه ها
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
پيشنهادات برخاسته از تحقيق
پيشنهادات براي تحقيقات آينده
فهرست منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
چكيده انگليسي
پيوست ها

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر مقايسه دو شيوه متداول آموزشي (سنتي، مدرن) بر اكتساب، ياد داري مولفه هاي مهارتهاي شنا با توجه به اثر تداخل ضمني ميباشد. بمنظور انجام اين تحقيق بيست دانشجوي دختر رشته تربيت بدني دانشگاه بوعلي سينا همدان شركت كردند، شركت كنندگان مهارتهاي پايه اي آب را با موفقيت سپري كردند. سپس بطور تصادفي در دو گروه تمريني، نزديك به مسدود (شيوه آموزش سنتي) و نزديك به تصادفي (شيوه آموزش مدرن) قرار گرفتند. آزمون اكتساب و بعد از 72 ساعت بي تمريني آزمون يادداري از مولفه هاي پا، دست و هماهنگي در چهار رشته كرال سينه، كرال پشت، قورباغه و پروانه، از آن ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و با استفاده از نرم افزار PASW مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (P=<0/05). و نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اكتساب مولفه هماهنگي مهارت شناي قورباغه در گروه تمرين نزديك به مسدود، نسبت به گروه تمرين نزديك به تصادفي بهتر بوده است. كه ممكن است به دليل پيچيدگي و عدم عناصر مشابه اين مهارت نسبت به ساير مهارتهاي شنا و همچنين ويژگيهاي شركت كنندگان از جمله سطح مهارت آن ها بوده باشد، نتايج تحقيقات در مولفه هاي مهارتهاي كرال سينه و كرال پشت و پروانه بين دو گروه تمريني نزديك به مسدود و نزديك به تصادفي در آزمون اكتساب و يادداري، تفاوت معني داري را نشان نداد كه نشانگر عدم تعميم پذيري اثر تداخل ضمني در شرايط كاربردي است و در يادگيري مهارت شنا هر دو شيوه تمريني خصوصاً در مولفه هايي كه عناصر مشابه دارند ميتواند مفيد باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

 

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بررسي كيفي انتقال حرارت از طريق شيشه ها
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از ورود حرارت
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از اتلاف حرارت
ارزيابي مشخصات و استانداردها
نرم افزار تخمين
مميزي انرژي
مطالعه موردي ( case study )
شبيه سازي
شرح لايه
فرآيند نصب
مزاياي ديگر
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
كـاربرد شيشه در سـاختمان ها بمنظور بهره گيري از مناظر و استفاده از نور خورشيـد و هـمچنين نماسـازي صورت ميگيرد. اما اين مزايا همواره با يك ايراد بسيار مهم روبرو هستند، شيشه ها منشأ عمده اتلاف انرژي گرمايش و سرمايش در ساختمان ميباشند. اما امروزه توسعه فناوري توليد پوشش هاي چند لايه توانسته مشكلات كاربرد شيشه را به ميزان قابل توجهي رفع نموده و اثرات شگرفي در بهينه سازي مصرف انرژي داشته باشد.
لايه هاي مختلف با مكانيسم هاي مخصوص، خواص زير را به شيشه ميدهند :
كاهش ورود حرارت خورشيد تا 77% به واسطه لايه Sputtered , Metallized
كاهش اتلاف حرارت تا 31% به واسطه خاصيت low-e
جلوگيري از ورود اشعه فرا بنفش تا 99% به واسطه لايه حاوي گونه هاي شيميايي UV Absorbers
افزايش ضربه پذيري شيشه و جلوگيري از پخش قطعات شكسته به واسطه لايه پليمري تقويت شده و مكانيسم هاي ويژه چسبيدن
و…
اجراي فناوري فوق بر تمامي شيشه هاي رايج در كشور ممكن ميباشد. براي نصب آن ها نيازي به خروج شيشه از قـاب نبوده و با ايجاد كم ترين تغييرات در محيط كار همراه است.
در مـورد پوشـش ها معمولاً 19 مشخـصه اندازه گـيري ميشـود كه تمام خواص حـرارتـي و نـوري را شامل ميگردند.
اين فناوري بطور كلي بيش از صد نوع پوشـش را شامـل ميشود كه به علت پيشرفـت سريـع فـن و تازگي تكنولوژي همچنين تنوع و حجم اطلاعات مربوطه، اغلب مهندسان و طراحان از كارايي و مـيزان دقـيق صرفه جويي انرژي و هزينه حاصل از اين محصولات آگاه نيستند. اين مقاله بعنوان نتايج قسمتي از يك پروژه تحقيقاتي در صدد معرفي دقيق چنين محصولاتي ميباشد. بطور قطع به كـارگيـري ايـن فـناوري در سـطح مـليي همـگام با كشورهـاي پيشرفته سهم عمده اي در بهينه سازي مصرف انرژي خواهد داشت.
در اين مـقاله علاوه بر مـعرفي، مكـانيسم عملـكرد اين مـحصولات نيز مورد توجه قرار گرفته و شرح مختـصري از استانداردهاي ASTM و AIMCAL و يك نمونه مطالعه موردي ( Study Case) ارائه گرديده است . همچنين نرم افزار مناسب به كار گرفته شده در پيش بيني تاثير اين فناوري بر صرفه جويي انرژي و بازگشت سرمايه نيز معرفي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:179
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه تحقيق
روش‌ تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تعاريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف، مفاهيم و ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده
دلايل عدم استفاده از چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
انواع ماليات بر ارزش افزوده
بر اساس پايه مالياتي
بر اساس روش محاسبه
ساختار نرخ گذاري ماليات بر ارزش افزوده
نرخ واحد و نرخ هاي چندگانه
نرخ هاي موثر
نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمركي
نرخ هاي جغرافيايي
نرخ گذاري صفر
معافيت ها
مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده
درآمد زا بودن ماليات بر ارزش افزوده
كاهش فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني
تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي
نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي
سهولت كنترل و حسابرسي
كمترين تاثيرات منفي
اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده
اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها
اثر ماليات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات
اشكالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات برارزش افزوده در ايران
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي كلان اقتصادي
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمتها
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت جهاني
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر كسري بودجه دولت
اثر ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي
تحليلي از تورم و تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم
مروري بر تورم
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در تحليل هاي نظري
تجريبات برخي كشورهاي در حال توسعه در به كارگيري ماليات بر ارزش افزوده
بوليوي
هندوراس
كلمبيا
قبرس
اندونزي
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ساير كشورها
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش‌ شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
محاسبه ارزش افزوده
محاسبه‌ ماليات بر ارزش افزوده
الگوهاي اقتصادسنجي
الگوي رابطه‌ بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
الگوي رابطه‌ بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
الگوي بازده مالياتي
انتخاب شركت هاي نمونه
روش جمع‌آوري اطلاعات
روش آزمون فرضيه
آزمون كشش‌ قيمتي ماليات بر ارزش افزوده
آزمون كشش قيمتي ماليات بر سود شركت ها
آزمون همبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگي بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده با ماليات بر سود شركت ها
آزمون مقايسه همبستگي بين ماليات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگي بين
ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
اثر درآمــد ناشي از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با ماليات كنــوني شركتها و واحدهاي اقتصادي در استان مازندران
تجزيه و تحليل داده‌ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه
آمار توصيفي
چگونگي آزمون اعتبار مدلهاي تحقيق
آزمون معناداري مدلهاي تحقيق
آزمون كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده
آزمون كشش قيمتي ماليات بر سود شركت ها
آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت ها
آزمون هبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگي بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
آزمون مقايسه همبستگي ماليات بـــر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت هـــا با نرخ تورم
آزمون درآمد زايي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها
مقايسه ماليات كنوني و ماليات بر ارزش افـــزوده شركت ها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتيجه‌ گيري و پيشنهادها
مقدمه
خلاصه تحقيق و نتيجه‌ گيري
محدوديت و موانع تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيق هاي آتي
خلاصه فصل
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع غيرفارسي
پيوست‌ها
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
جدول مرجع استخراج داده ها
جدول آمار توصيفي
جدول نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنوف
جدول نتايج حاصل از تحليل مدل رگرسيون
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل و كنترلي بر متغير وابسته
جدول آناليز(تحليل)واريانس به صورت تجميعي
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل بر متغير وابسته
جدول آناليز ( تحليل ) واريانس
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل بر متغير وابسته
جدول آناليز ( تحليل ) واريانس
جدول برآورد كشش ماليات كنوني شركتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران در سناريوهاي مختلف در سال 1389
نتايج آزمون برابـــــري ميانگين ماليات هاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران در سناريوهاي مختلف در سال 89

چكيده:
در پژوهش حاضر مطابق با فرضيه اول، و با استفاده از داده‌هاي 100 شركت از مجموعه شركتهاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 85-89 به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت ها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روشهاي اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. براي آزمون فرضيه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان مازندران در سال 1389، از مجموع كل 19576 پرونده مالياتي شركت ها، تعداد 7856 پرونده، مشمول ماليات بوده اند. در تحقيق حاضر نمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستانهاي استان مازندران انتخاب شد كه در نهايت، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت كامل استخراج گرديد. همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه، بين عملكرد شركت ها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضيه اول، به روش OLS نشان ميدهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركت ها نسبت به تورم بالاتر ميباشد، در نتيجه ميتوان اين گزاره را مطرح كرد كه: ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركت ها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضيه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS ماليات هاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان ميدهد كه ماليات كنوني شركت ها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آن ها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضيه دوم اين است كه خاصيت درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 3 درصد مورد ترديد قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارائه شده و در حقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد ميشود.

مقدمه:
در اغلب كشورهاي جهان به توسعه مالياتي بعنوان منبعي براي تامين هر چه بيشتر درآمدهاي دولت از طريق ماليات توجه خاص شده است. دولت ها از ماليات بعنوان يكي از شاخصه هاي دموكراسي براي تعامل با مردم و همچنين قيمت و بهاي خدمات پرداختي به آن ها ميدانند. براي رهايي از اقتصاد بيمار متكي به درآمدهاي نفتي، عوارض گمركي و … به كشورهاي در حال توسعه به اصلاح ساختاري توصيه شده است يكي از اين اصلاحات اصلاح ساختار مالي است.
تاكيد مراجع بين المللي مثل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به اصلاح ساختار مالي و حتي مشروط نمودن اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي به اين نوع اصلاحات بيانگر اهميت ويژه و خاص آن ميباشد. اما نمي توان براي اصلاح ساختار مالي، ماليات بر ارزش افزوده را به دولت ها هديه داد. بديهي است بايستي شرايط اقتصادي و اجتماعي را بررسي و مدنظر قرار داد. قبل از تصميم به اين نوع اصلاح در ساختار مالياتي كشورها، ماليات غير مستقيم بر گروه كوچكي از اقلام از قبيل الكل و توتون و غيره و ماليات مستقيم نيز بر كل درآمد تعلق ميگرفت.
نابساماني هاي مربوط به دريافت ماليات از سرمايــه برگشتي از يك ســو و نياز دولت به افزايش
درآمدهاي خود از سوي ديگر و همچنين با توجه به سياست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتي بر پايه درآمد از طريق تعديل نرخ هاي مالياتي افزايش معافيت هاي مالياتي صورت گرفت، دولت مردان را به اين فكر واداشت تا موضوع ماليات بر ارزش افزوده را مطرح نمايند.
اين نوع ماليات جزء اقلام اولويت دار از نظر درآمدزايي محسوب ميگردد و حتي در برخي از كشورها نزديك به نيمي از درآمدهاي مالياتي از اين طريق تامين ميشود.

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:215
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : كليات
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
ادبيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اهميت تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
مراحل انجام كار
بودجه بندي زماني و مالي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
مروري بر سنجش از دور
تعريف سنجش از دور و سيستم هاي آن
چگونگي انعكاس طيفي پديده هاي سطح زمين
انعكاس طيفي گياهان
انعكاس طيفي خاك
انعكاس طيفي آب
انعكاس طيفي برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضايي هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسير اطلاعات ماهواره اي
تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
عناصر تصوير
تن (Tone)
بافت
شكل
اندازه
سايه
پديده تغييرات زماني
الگو
كاربرد هاي عمده تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
به هنگام كردن نقشه هاي موجود
بررسي تغييرات پديدههاي زميني و كنترل آنها
تجزيه و تحليل و تفسير قومي اطلاعات ماهواره اي
اصول مبنايي
طبقه بندي اطلاعات (تصاوير ماهواره اي)
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اجري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
فرمت هاي داده هاي GIS
تاريخچه سيستم اطلاعات جغرافيايي
كابرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
نمونه از به كار گيري GIS در توليد كشاورزي
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشاورزي به كمك سنجش از دور و GIS
مقدمه اي بر تعريف «توسعه»
توسعه چيست؟
تعريف كشاورزي
توسعه كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار : مفاهيم و موانع
الگوهاي توسعه كشاورزي
الگوي بهره برداري از منابع
الگوي حفاظت
الگوي موقعيت
الگوي نسشه
الگوي نهاده هاي پربازده
الگوي نوآوري القايي
نظريه فون تون (دوايرمتحدالمركز)
آزمون نظريه فون تونن در روستاي قوچ حصار با توجه به تصاوير ماهواره اي و GIS
فصل سوم : ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ويژگي هاي طبيعي منطقه
زمين شناسي منطقه
ژئومورفولوژي
منابع خاك
ويژگي هاي انسان
وجه روستا و قدرت آن
ويژگي هاي اجتماعي
جمعيت روستاي قوچ حصار
ويژگي هاي اقتصادي
سيماي كل اقتصادي ، شامل شناسايي وضعيت كلي اشتغال در روستا و تعيين درصد اشتغال در بخش هاي عمده فعاليت
انواع و ميزان عمده روستا
فعاليت هاي كشاورزي
دامداري و پرورش طيور
فعاليت هاي صنعتي و صنايع دستي
خدمات
ويژگي هاي كالبدي روستا
شكل روستا
شبكه هاي ارتباطي داخل روستا
وضعيت كاربري اراضي وضع موجود در روستا
مسكوني
تجاري
اداري
آموزشي
درماني
تعيين سطوح ، سرانه ها و استاندارد هاي موجود كاربر هاي مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسكن روستاهاي قوچ حصار
فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه اي بر تحليل داده ها و روش انجام كار
آماده سازي تصوير در محيط نرم افزاري ERDAS
به كار گيري روش جستجوي الگو در GIS به منظور تعيي سطح كشت بهينه محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره اي
روش انجام كار
تشكيل مدل شبكه آبياري در GIS
نعيين نياز آبي و ميزان آب تأيين شده در شبكه
تعيين سطح كشت بهينه با استفاده از روش جستجوي الگو
روش هاي Dilect search
پارامترهاي تشكيل دهنده مدل تعيين سطح كشت بهينه مزرعهاي در روستاي قوچ حصار
نتيجه گيري
ارتقاء دقت ارزيابي مساحت زير كشت اراضي كشاورزي با اسافاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور GIS
روش انجام كار
اختلاط طيف بيش از يك نوع پوشش در پيكسل
پيكسل هاي مختلط
روش هاي طبقه بندي زير پيكسلي (تجزيه اختلاط طيفي)
روش تجزيه خطي اختلاط طيفي
ارزيابي دقت تخمين مساحت
مطالعه و ارزيابي دقت تخمين مساحت به كمك تصوير IRS
نتايج
تقريب مساحت قطعات كشاورزي
پردازش مرز قطعات كشاورزي
بحث بر روي ارزيابي مساحت
تلفيق كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور و GIS در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه كشاورزي
روش كار
تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
تصحيح تصاوير ماهواره اي
تصحيح هندسي
تصحيح راديومتريك
بارزسازي تصاوير ماهواره اي
اندازه گيري صحرايي
روابط رگريسيوني
نتايج و بحث
مدل رگريسيوني تغييرات مساحت پوشش گياهي
تعيين ميزان صحت طبقي بندي تصاوير ماهواره اي در محيط GIS
نتايج رگريسيون اثرات توسعه كشاورزي بر بيوماس پوشش زراعي
برآورد بيوماس بر اساس تصاوير ماهواره اي
نتيجه گيري و پيشنهاد
مدل هاي رگريسيوني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر سطح
مدل هاي رگريسيوني پيش بيني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر بيوماس
فصل پنجم : نتايج وپيشنهادات
خلاصه
آزمون فرضيات
نتايج و پيشنهادات

پيشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پي برد كه براي جلوگيري از فقر و ضايع شدن منابع طبيعي، بايد به همراه طبيعت حركت نموده و از سرزمين خود به اندازه توان و پتانسيل توليدي آن بهره برداري نمايد.
امروزه، افزايش جمعيت و بروز تحولات عمده در بهره برداري و نيز توسعه تكنولوژي، انسان را به فكر يافتن شيوه هايي نوين جهت بهره برداري بهينه و پايدار از سرزمين انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زمين و مطالعه و شناسايي اين منابع براي تماس فيزيكي با آن ها، امروزه بعنوان تكنولوژي سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي قدرتمند قرار ميگيرد.
و در زمان هاي كوتاه، حجم قابل توجهي از اطلاعات زميني، جمع آوري شده و در برنامه ريزي هاي مختلف بعنوان اطلاعات پايه اي و مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به پوشش وسيع تصاوير ماهواره اي و به ويژه تكراري بودن آن ها امروزه از چنين تصاويري در مطالعات مختلف منابع زميني و تهيه نقشه هاي گوناگون از جمله :
بهنگام كردن نقشه هاي موجود، بررسي تغييرات پديده هاي زميني و كنترل آن ها، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و قابليت اراضي، كنترل فرسايش خاك و كوير زدايي.
مطالعه آب هاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آب هاي ساحلي، شناسايي مناطق دستخوش آفات و بيماري هاي گياهي و مناطق آتش سوزي، شناسايي معادن، كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهر ها، بررسي آلودگي آب ها، راه سازي و….. استفاده ميگردد.
اكنون بسياري از كشورهاي جهان با درك كامل اهميت ورود و دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداري هاي صلح آميز از منابع زمين و حفظ امنيت ملي خود به طريق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراين در اين راستا و با توجه به اهميت تصاوير ماهواره اي و اطلاعات استخراج شده از آن و كاربردهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف دارد.
اين تحقيق كه جهت استخراج اطلاعات از تصاوير ماهواره اي و نيز ايجاد بستر GIS انجام گرفته در اختيار پژوهشگران و كاربران مختلف قرار ميگيرد.
اميد است قدمي در راستاي گسترش اين رشته علمي برداشته شده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:124
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
تعريف مسئله
سؤال‌هاي تحقيق
سابقه تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
فرضيه‌ها
هدف‌ها
هدف اصلي
اهداف فرعي
كاربردهاي تحقيق
جنبه جديد بودن و نوآوري طرح
روش انجام تحقيق
مراحل انجام تحقيق
ساختار پايان‌نامه
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه مهندسي نيازمندي ها
تعريف نيازمندي
طبقه بندي نيازمندي ها
ذينفعان
مهندسي نيازمندي ها
دلايل اهميت مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل سوم : بررسي كارهاي انجام شده
مراحل مهندسي نيازمندي ها
استخراج نيازمندي ها
تكنيكهاي استخراج نيازمندي ها
تحليل و مذاكرات نيازمندي ها
دلايل اهميت فاز تحليل و مذاكرات در باب نيازمندي ها
تكنيكهاي تحليل و مذاكرات درباب نيازمندي ها
مستندسازي نيازمندي ها
زبانهاي تشريح نيازمندي ها
تاييد اعتبار نيازمندي ها
مديريت نيازمندي ها
چگونگي انجام مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
چرخه برنامه ريزي/ اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
استاندارد 12207 ISO/IEC بعنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : ارزيابي
مقدمه
آشنايي كلي با پروژه درخواستي شهرداري در شركت سامانه ارتباطات الماس پارس
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزندهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريكهاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست 1
سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار
آشنايي با سند مشخصات نيازمندي ها

چكيده:
موفقيت نرم افزار به فاكتورهاي مهمي مانند تحويل به موقع طبق زمان و بودجه تعيين شده و برآوردن نيازمند هاي كيفي كاربران وابسته است. كيفيت نرم افزار معيار مهمي در توليد نرم افزار است كه بهره وري و شكست ناپذيري نرم افزارها را افزايش ميدهد. ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين قانون و طرح در توليد يك نرم افزار است. از طرفي پس از توليد يك نرم افزار با كيفيت وارد مرحله نگهداري نرم افزار ميشويم كه حدود 50 تا 70 درصد از توسعه نرم افزار راشامل مي شود. يكي از فاكتورهاي مهم در انجام مرحله نگهداري وجود مستندات كامل و دقيق از نيازمندي هاي نرم افزار است. در واقع يكي از مهم ترين چالش ها در مهندسي نرم افزار فقدان متريك هاي استاندارد براي نوشتن سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار در فاز مهندسي نيازمندي ها ميباشد كه باعث كيفيت پايين و غير مفيد بودن محصولات نرم افزاري ميشود. در اين رساله روشي جهت ارزيابي مستندسازي سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار با استفاده از فرايند هاي مختلف استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207 ارائه شده است و با تكيه بر فرآيند مهندسي نيازمندي ها و درك كامل از ماهيت آن به بررسي و شناسايي مباحث مهم در مهندسي نيازمندي ها پرداخته و تاثير مستندسازي نيازمندي ها در مراحل آغازين چرخه حيات را مشخص ميكنيم. در ادامه به ارائه الگويي جهت ارزيابي سند تشريح نيازمندي هاي نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات نرم افزار ميپردازيم. سپس با استفاده از الگوي پيشنهادي و با هدف كنترل و كاهش خطا با استفاده از متريك پيشنهادي، سعي در بهبود كيفيت نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات و پس از انجام فرآيند مهندسي نيازمندي ها داريم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيشينه تحقيق
روش كار تحقيق
تعاريف
ساختار پايان نامه
فصل دوم : آشنايي با ادبيات موضوع
مقدمه
مهندسي نرم افزار
چرخه تكوين نرم افزار
چرخه حيات محصول
در صورت نبود چرخه حيات محصول
مراحل و فازهاي چرخه حيات نرم افزار
مدل هاي چرخه حيات محصول
استانداردهاي چرخه حيات نرم افزار
كيفيت
مفهوم كيفيت
كيفيت نرم افزار
اهميت كيفيت نرم افزار
فصل سوم : متريك هاي نرم افزاري
مقدمه
انواع متريك ها
متدولوژي
انواع محصولات نرم افزاري
روشهاي توليد نرم افزار
انواع ساختارهاي تشكيلاتي
مستندات
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق چرخه برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : نتايج و ارزيابي
مقدمه
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزن دهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريك هاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چكيده انگليسي

فهرست شكلها:
فازهاي چرخه توليد نرم افزار
ساختار استاندارد ايزو 12207:2008
حوزه هاي دانش مديريت پروژه
بخش بندي يك فرآيند به فعاليتهاي برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق مدل برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
سطح اول الگوي پيشنهادي
سطح دوم الگوي پيشنهادي
سطح سوم الگوي پيشنهادي
وظايف، فعاليت اكتساب
وظايف، فعاليت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهاي ايزو در مديريت پروژه و كيفيت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاري و ويژگي هايشان
روشهاي توليد نرم افزار و ويژگي هايشان
انواع ساختارهاي تشكيلاتي و ويژگي هايشان
متريك هاي ريسك و وزن دهي به زيرمتريك هايش
متريك هاي مديريت و وزن دهي به زير متريك هايش
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 1
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 2
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 3
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 1
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 2
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك ريسك
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك مديريت
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك هاي ريسك و مديريت

چكيده:
كيفيت نرم افزار، شاخص حياتي و مهمي براي توليد نرم افزارها است كه ضمن بالا بردن
بهره وري، به ايجاد نرم افزارهاي قدرتمند و شكست ناپذير منجر ميگردد. بطوري كه ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين اصل و برنامه در توليد نرم افزارها است.
راهكاري كه به منظور تضمين كيفيت نرم افزار و ارتقا آن پيشنهاد ميگردد، مقوله اندازه گيري است. ما حصل فرآيند اندازه گيري بدست آوردن مجموعه اي از متريك ها است.
متريك هاي نرم افزاري، كاربردي پيوسته از تكنيكهاي مبتني بر اندازه گيري در فرآيند توسعه نرم افزار به منظور فراهم كردن به موقع اطلاعات مديريتي معنادار به همراه به كارگيري اين تكنيك ها در بهبود فرآيند هستند. بنابراين نيازمند استخراج متريك هاي مربوطه در راستاي هدف مورد نظر هستيم.
در اين پايان نامه، با مد نظر قرار دادن اهميت وجود متريك هاي نرم افزاري، بهره گيري از مدل
فرآيند هاي چرخه حيات نرم افزار استاندارد بين الملليISO/IEC 12207 و فرآيند اندازه گيري برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/اقدام اصلاحي، الگويي به منظور پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه شده است. همچنين نمونه زير متريك هايي براي ارزيابي متريك هاي ريسك و مديريت به عنوان عناصري ضروري جهت پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه و توسط تابعي مقادير كيفي آنها تبديل به مقادير كمي شده اند.

مقدمه:
امروزه براي هر شركتي كه با موضوع فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سروكار دارد، توسعه و بهبود كيفيت مراحل توليد نرم افزار و افزايش كارايي و بهره وري افراد درگير با آن به امر مهمي تبديل شده است. همزمان با قدرتمند شدن كامپيوترها، تقاضا براي نرم افزارهاي قوي تر نيز افزايش يافته و به دليل اين كه فناوري نقش بسيار حياتي در پيشبرد كسب و كار ايفاد ميكند، مشكلات
نرم افزار، مشكلات مهمي محسوب ميشوند كه بر روي عملكرد بسياري از شركتها تاثير گذارند. امروزه، بسياري از شركت ها دريافتند كه اغلب مشكلات نرم افزاري، تكنيكي هستند و مهندسي نرم افزار متفاوت با ساير مهندسي ها است؛ زيرا محصولات نرم افزاري فكري بوده اما محصولات ساير مهندسي ها و ديگر علوم ملموس و فيزيكي هستند. در مركزيت هر مهندسي، اندازه گيري وجود دارد كه روشي بر پايه استانداردها يا قراردادهاي شناخته شده است. اگر به اندازه گيري كارايي سيستم، ميزان كارآمد بودن سازمان يا شركت يا حتي داده هايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند نپردازيم، مسلما امكان كنترل روند كار را نخواهيم داشت كه در نتيجه، اعمالي كه بمنظور پيشرفت انجام ميشوند تنها بر مبناي حدس و تخمين خواهند بود. چرا كه تنها ثبت اطلاعات امروز است كه امكان مقايسه را فراهم مي آورد. همانطور كه پاتريك هنري نيز با گفته خود، اين مطلب را تاييد ميكند:
” هيچ راهي را براي قضاوت در آينده نميشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گيري را ميتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاري به هدف بهبود بخشيدن فرآيند نرم افزاري، كنترل كيفيت، ارزيابي بهره وري و كنترل پروژه به كار برد. استفاده از اندازه گيري به مهندس نرم افزار در ارزيابي محصولات فني ياري رسانده و وي را قادر به تصميم گيري تاكتيكي به موازات پيشرفت پروژه ميسازد. در اين ميان، متريك هاي نرم افزاري گستره وسيعي از اندازه گيري ها را براي
نرم افزارهاي كامپيوتري در بر ميگيرند. ميتوان چنين بيان نمود كه تلاش جهت بهبود فرآيندهاي يك سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گيري، متريك هاي صحيح و استانداردهاي عملكرد، كاري بيهوده است.
لذا ارائه الگويي مطابق با استانداردها كه بتوان با استناد و استفاده از آن به كنترل و پايش فرآيند توليد نرم افزار پرداخته و راهي را جهت رفع مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مقوله مهم بيان نمود، ضروري است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : شبكه كامپيوتري چيست؟
شبكه كامپيوتري چيست؟
مدلهاي شبكه
اجزا شبكه
انواع شبكه از لحاظ جغرافيايي
ريخت شناسي شبكه (Net work Topology)
پروتكل هاي شبكه
مدل Open System Interconnection (OSI)
ابزارهاي اتصال دهنده (Connectivity Devices)
فصل دوم : مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
كابل شبكه
كارت شبكه (Network Interface Adapter)
عملكردهاي اساسي كارت شبكه
نصب كارت شبكه
تنظيمات مربوط به ويندوز براي ايجاد شبكه
شبكه هاي بي سيم WirelessNetworking
پارامترهاي مؤثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN
فصل سوم : آشنايي با كارت شبكه
كارت شبكه
وظايف كارت شبكه
نصب كارت شبكه
فصل چهارم : مراحل نصب ويندوز 2003
نصب ويندوز 2003
فصل پنجم : مباني امنيت اطلاعات
مباني امنيت اطلاعات
اهميت امنيت اطلاعات و ايمن سازي كامپيوترها
داده ها و اطلاعات حساس در معرض تهديد
ويروس ها
برنامه هاي اسب تروا ( دشمناني در لباس دوست )
ره گيري داده ( استراق سمع )
كلاهبرداري ( ابتدا جلب اعتماد و سپس تهاجم )
نرم افزارهاي آنتي ويروس
فايروال ها
رمزنگاري
فصل ششم : مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
شناخت شبكه موجود
ايجاد محدوديت در برخي از ضمائم پست الكترونيكي
پايبندي به مفهوم كمترين امتياز
پروتكل SNMP)Simple Network Management Protocol)
تست امنيت شبكه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
شبكه نظير به نظير
سرويس دهنده – سرويس گيرنده
توپولوژي ستاره اي
توپولوژي حلقوي
توپولوژي اتوبوسي
توپولوژي توري
توپولوژي درختي
لايه كاربرد
ابزارهاي اتصال دهنده
هاب
شبكه تركيبي
سوئيچ ها
ارسال سيگنال و پهناي باند
كابل شبكه
كابل Coaxial
BNC connector
Thin net
connector RJ45
كابل CAT3
فيبر نوري
شبكه هاي بي سيم WirelessNetworking
شبكهWLANبا يكAP((AccessPoint
كارت شبكه
مادربرد
Recovery Console
پنجره Partitions
Regional and Language Options
انتخاب مجوز
انتخاب پسورد
پنجره ضوابط و معيارهاي گزينش
Date and Time Settings
پنجره تنظيمات شبكه
Domain Controller & Workgroup
Welcoming screen

چكيده:
استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمان ها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساخت هاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زير ساخت ها به درستي طراحي نشوند، در زمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش آمده و بايد هزينه هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح ميشود:
براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟
چه پارامترهايي را بايد در نظر گرفت ؟
هدف از برپاسازي شبكه چيست ؟
انتظار كاربران از شبكه چيست ؟
آيا شبكه موجود ارتقاء مي بايد ويا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟

مقدمه:
انتخاب يك روش p2p معمولا به دليل يك يا چند مورد از اهداف زير صورت ميگيرد:
تقسيم و كاهش هزينه: راه اندازي يك سيستم متمركز كه بتواند از سرويس گيرنده هاي زيادي پشتيباني كند، هزينه زيادي را به سرور تحميل خواهد كرد. معماري p2p ميتواند كمك كند تا اين هزيته بين تمام peer ها تقسيم شود. بعنوان مثال در سيستم اشتراك فايل، فضاي مورد نياز توسط تمام peer ها تامين خواهد شد.
افزايش مقياس پذيري و قابليت اعتماد: به دليل عدم وجود يك منبع قدرتمند مركزي، بهبود مقياس پذيري و قابليت اعتماد سيستم يكي از اهداف مهم به شمار مي آيد و بنابراين باعث نوآوري هاي الگوريتمي در اين زمينه ميشود.
افزايش خودمختاري: در بسياري از موارد كاربران يك شبكه توزيع شده مايل نيستند كه متكي به يك سرور متمركز باشند، چون متكي بودن به يك سرور متمركز باعث محدود شدن آن ها ميشود. مثلا در مورد كاربرد اشتراك فايل، كاربران ميتوانند به طور مستقل فايل هاي يكديگر را دريافت كنند بدون آن كه متكي به يك سرور متمركز باشند كه ممكن است مجوز دريافت فايل را به آن ها ندهد.
گمنامي : اين واژه وابسته به همان خودمختاري ميشود. كاربران ممكن است مايل نباشند كه هيچ كاربر ديگري يا سروري اطلاعاتي در مورد سيستم آن ها داشته باشد. با استفاده يك سرور مركزي، نميتوان از گمنامي مطمئن بود، چون حداقل سرور بايد بگونه بتواند سرويس گيرنده را شناسايي كند مثلا با استفاده از آدرس اينترنتي آن. با استفاده از معماري p2p چون پردازش ها به صورت محلي انجام ميشود، كاربران ميتوانند از دادن اطلاعاتي در مورد خودشان به ديگران اجتناب كنند.
پويايي : فرض اوليه سيستم هاي p2p اين است كه در يك محيط كاملا پويا قرار داريم. منابع و نودهاي محاسباتي مي توانند آزادانه به سيستم وارد و از آن خارج شوند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۳

تعداد صفحات:87
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفي تحقيق
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف
فرضيه هاي تحقيق
تعريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
مباني نظري پژوهش
مكاتب و نظريات مديريت
نظريات سازماني
آدام اسميت
مديريت علمي
مديريت اداري نظريه كلاسيك سازمان
كاربرد تئوري كلاسيك در مدارس
انگيزش
ادراك
ارتباط
ساختار قدرت
اختيار
روحيه
پويايي گروه
رهبري
نظريه هاي رهبري
نظريه پيوستگي رفتار رهبري
سبك مديريت
انواع سبك هاي مديريت
سبك آمرانه
سبك مشورتي
سبك مشاركتي
سبك انتقال قدرت
سبك هاي مديريت ليكرت
نظريات مديريت
نظريه جايگزين هاي مديريت
نظريه مديريت بعنوان يك اقدام نمادين
نظريه مسير- هدف در ارتباط با رفتار مدير
نظريه مديريت عملكرد و سبك مديريت تحول گرا
نظريه مديريت دور انديش مارشال ساشكين
مروري بر رضايت شغلي و نظريات و تحقيقات مرتبط با آن
انواع رضايت شغلي
عوامل موثر بر رضايت شغلي
عوامل سازماني
عوامل محيطي
ماهيت كار
عوامل فردي
ابعاد رضايت از شغل
تحقيقات خارجي
مطالعات تحقيقي ميشيگان
تحقيقات رابينسون
تحقيقات يانگ وريكي
تحقيقات اينينگ وهيسانگ
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
پايايي ابزار گردآوري اطلاعات
روايي ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
جدول شماره 1-4
توزيع فراواني كاركنان برحسب مدرك تحصيلي
جدول شماره 2-4
جدول شماره 3-4
جدول شماره 4-4
جدول شماره 5-4
جدول شماره 6-4
جدول شماره 7-4
فصل پنجم : خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهاد
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از بررسي نتايج پژوهش
پيشنهاد به محققان و ساير پژوهشگران
منابع و ماخذ
ضمائم

چكيده:
اين پژوهش بمنظور بررسي سبك هاي مديريتي مديران و رضايت شغلي كاركنان انجام گرفت براي انجام اين پژوهش مديران و كاركنان مدارس منطقه 7 به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبك سنج لوتانزكه پايايي آن را با روش آلفاي كرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضايت شغلي اسپكتور با آلفاي كرانباخ 90/0 استفاده شد اين پرسش نامه ها بين 252 نفر از كاركنان و مديران منطقه 7 توزيع شد حاصل تجزيه و تحليل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان ميدهد كه بين سبك هاي مديريتي رابطه مداري ( 042/3= t با سطح معني داري 001/0)، ضابطه مداري (226/35= t با سطح معني داري 001/0) رابطه معني دار وجود دارد.

مقدمه:
با توجه به اين كه در عصر حاضر مديريت به شدت زيادتري مورد تاكيد است اين حقيقت روز به روز نمايان تر ميگردد كه موفقيت سازمان ها بستگي كامل به استفاده صحيح و كاربرد موثر نيروي انساني بر پايه علوم رفتاري دارد. در جامعه ايران نيز مانند ساير نقاط جهان هر مدير براي اداره سازمان خود از روش يا روش هاي خاص استفاده ميكند كه اگر به صورت كلي به اين روش ها نگاه كنيم از آن ها با اصطلاح سبك هاي مديريت نام ميبرند. براي مثال مديريت سنتي، مديريت روابط انساني، مديريت سيستمي سه نمونه از سبك هاي شناخت شده مديريت در دنيا محسوب ميشود. هنگامي كه مشكلات چالش برانگيز مديريت را در سازمان هاي مختلف در نظر ميگيريم در مي يابيم كه آزمون واقعي ويژگي هاي مديران و رهبران تاچه اندازه اهميت دارد. ازجمله اين ويژگي ها كه بيش از همه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبك مديريت است. اين مفهوم يكي از مهم ترين عناصر موفقيت رهبري و تعيين كننده جو، فرهنگ و راهبردهاي حاكم بر سازمان است.
تقريبا بيشتر متخصصان علم مديريت بر اين نكته توافق دارند كه سبك رهبري مجموعه اي از نگرش ها، صفات و مهارت هاي مديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به كارمندان، تمايلات رهبري و احساس امنيت در موقعيت هاي مبهم شكل مي گيرد.
سبك مدير ميتواند زمينه هاي بلوغ كاركنان را فراهم سازد در واقع او ميتواند با اتخاذ سبكي مناسب، زمينه هاي تشويق آنان به قبول مسئوليت هاي بيشتر و سنگين تر را فراهم آورد در اين صورت ميزان تعلق آنان به سازمان بيشتر و افزون تر شده سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري خواهد كرد. واضح است يكي از مسائل مهم سازمان هاي اجتماعي و آموزشي كاستن اثرات مختلف فشار رواني است محيط كار و فعاليت هاي آدمي از جمله مواردي است كه احساس هاي متفاوتي را در انسان هاي مختلف به وجود مي آورد كه يكي از مهم ترين آن ها احساس رضايت يا عدم رضايت است بنابراين رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است و يكي از عوامل مهم افزايش كارايي و احساس رضايت فردي نيز محسوب ميشود. زيرا اين عامل عبارت است از نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاكم بر محيط كاري اش كه البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگي يا فرهنگ سازماني متاثر است حال با توجه به اهميت رضايت شغلي و تاثير آن بر كارايي و عملكرد افراد ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اين فاكتور اساسي نقش مهمي در زندگي افراد شاغل دارد. با عنايت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعي بر اين است كه رابطه بين سبك هاي مديران و رضايت شغلي كاركنان مشخص گردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان
نمودار سازماني و تشكيلات واحد صنعتي و امكانات
نيروي انساني امور حفاظت و كنترل
نيروي انساني امور خطوط
نيروي انساني امور تعميرات
نيروي انساني واحد تله متري و كامپيوتر
نيروي انساني دفتر فني
تجهيزات كار
ستاد و پشتيباني
نوع محصلات توليدي خدماتي واحد صنعتي
خدمات امور حفاظت و كنترل
خدمات امور خطوط
خدمات امور تعميرات پست
خدمات امور مخابرات
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
خدمات دفتر فني
شرح فرآيند توليد و خدمات
خدمات امور حفاظت و كنترل
طراحي و مهندسي پست هاي برق
نصب و راه اندازي پست ها
تست هاي آماده سازي و راه اندازي
آزمايشگاه مجهز امور حفاظت و كنترل
نگهداري و تعميرات سيستم هاي حفاظتي
خدمات امور خطوط
ايجاد خطوط انتقال و فوق توزيع
بهينه سازي واصلاح خطوط
بازديدهاي صعودي و ترموويژن
نگهداري و تعميرات خطوط و كابل هاي انتقال و فوق توزيع
نصب تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي
نصب، تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي پست
نگهداري و تعمير تجهيزات فشار قوي پست
كارگاه تعميرات و اورهال تجهيزات
بازرسي و عمليات پيشگيرانه
خدمات امور مخابرات
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي تلفن
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي بي سيم
بهينه سازي و توسعه شبكه هاي بي سيم
راه اندازي و نگهداري و تعميرات (PLC)
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
طراحي و اجراي پايانه هاي راه دور و نرم افزارهاي ديسپاچينگ
خدمات دفتر فني
مرجع و مأخذ منابع فني
طراحي وراه اندازي سيستم هاي انفورماتيك
اجرا و نگهداري شبكه هاي رايانه اي (اينترنت و اينترانت)
سلسله مراتب ديسپاچينگ و فلسفه بهره برداري
ساختار شبكه برق كشور
سلسله مراتب ديسپاچينگ
ديسپاچينگ ملي
ديسپاچينگ منطقه اي
ديسپاچينگ محلي
ديسپاچينگ توزيع
ديسپاچينگ فشار ضعيف
فلسفه‌ بهره‌ برداري از نيروگاه ها در سيستم هاي ديسپاچينگ
فلسفه بهره برداري از شبكه انتقال
فلسفه بهره برداري از شبكه فوق توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه فشار ضعيف
استاندارد اينتر فيس پست ها و نيروگاه ها با سيستم‌هاي ديسپاچينگ
روش هاي مختلف نصب تابلوي HVI در پست ها و يا نيروگاه ها
روش اول : نصب تابلو HVI (نوع متمركز)
روش دوم : استفاده از تابلوهاي واسط گسترده (DHVI)
مراحل مختلف تهيه مدارك آماده سازي ايستگاه ها
استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه ها
لزوم تهيه استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه هاي كشور
انواع استاندارد اينترفيس مورد نياز براي پست ها و نيروگاه ها
تاريخچه تهيه استاندارد اينترفيس در ايران
استاندارد اينترفيس پست هاي 63 و 132 كيلو ولت با سيستم هاي ديسپاچينگ
لينك بين مراكز ديسپاچينگ
پروتكلX.25
مشخصات فني ارتباط انسان و ماشين
نمايش تصاوير روي مانيتور
پردازش و اجراي فرامين ديسپاچر
تعيين مدكاري
مدكاري
مهندسي سيستم اسكادا
شناخت پروسه
آلارم ها در سيستم هاي اسكادا
اطلاعات پروسه
مهندسي اطلاعات در سيستم هاي اسكادا
گزارشات و نمودارها در سيستم هاي اسكادا
پروتكل هاي انتقال داده در سيستم هاي ديسپاچينگ
نوع اطلاعات تبادلي ما بين مراكز كنترل و پايانه
پارامترهاي مؤثر در انتخاب پروتكل راه دور
مدل مرجع انتقال داده
درستي داده و سازگاري
سرويس هاي لايه لينك
شكل فريم هاي استاندارد
سرويس هاي اوليه و رويه هاي انتقال
پروتكل هاي به كار رفته در سيستم هاي ديسپاچينگ برق در ايران
نتيجه گيري
آزمون آموخته ها و نتايج
چرا منابع تغذيه سوئيچينگ
مزاياي منابع تغذيه خطي
معايب منابع تغذيه خطي
چگونه يك منبع تغذيه سوئيچينگ كار ميكند
رگولاتور سوئيچينگ حالت فوروارد
رگولاتور سوئيچينگ حالت فلاي بك
مروري بر يك منبع تغذيه سوئيچينگ نمونه
فيلتر EMI
خازن انباره فيلتر ورودي
ترانسفورمر
سوئيچ قدرت
يكسو كننده خروجي
بخش فيلتر خروجي
عنصر حس كننده جريان
عنصر بازخورد ولتاژ
بخش كنترل
انواع آرايش هاي منابع تغذيه سوئيچينگ
عوامل موثر در انتخاب يك آرايش مناسب
رگولاتورهاي سوئيچينگ فاقد ترانسفورماتور ايزوله كننده
رگولاتور Buck
معايب رگولاتور Buck
رگولاتور افزاينده Boost
رگولاتورBuck-Boost
رگولاتور سوئيچينگ با ترانسفورمر ايزوله كننده
رگولاتور فلاي بك
رگولاتور پوش‌ پول Push-Pull
اشكال اساسي و غير قابل حل رگولاتورPush-Pull
رگولاتور نيم پل (Half-Bridge)

رگولاتور تمام پل (Full-Bridge)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
DTMF و روش توليد آن
DTMF چيست؟
روش توليد DTMF
مدولاسيون پهناي پالس PWM
ميكروكنترلر AVR AT9058515
اجزا اصلي
توضيح پايه ها
معماري AVR
ساختمان فضاي حافظه
مدهاي آدرس دهي
توليد DTMF نوسط AT9058515
آشنايي با تايمر يك
تعيين مدهاي تايمر براي توليد DTMF
نرم افزار مربوط به پروژه
الگوريتم و فلوچارت برنامه
جزئيات برنامه
سخت افزار و شماتيك پروژه

چكيده:
DTMF يا Dual Tone Multiple Frequecies روشي است براي توليد سيگنال هاي Tone بمنظور استفاده در سيستم هاي تلفن، مودم، كارت هاي صوتي و غيره اين روش با توجه به استاندارهاي مشخصي كه دارد اين امكان و قابليت را به ما ميدهد تا سيگنال Tone مورد نظر را توسط ميكروكنترلرها و يا AVR طراحي و پياده سازي كنيم.

مقدمه:
در اين پروژه ما به بررسي چگونگي عملكرد DTMF Generator ميپردازيم و خواهيم ديد كه سيگنال DTMF چيست و چگونه ميتوان آن را توليد كرد براي اين منظور روشي را به اختصار توضيح ميدهيم كه با نحوه ساخت يك سيگنال DTMF به طور كامل آشنا شويم.
بعد از اين كه در مورد DTMF صحبت كرديم با ميكروكنترلري كه در اين پروژه مورد استفاده قرار گرفته آشنا ميشويم. ميكروكنترلر AVR با سريال AT9058515 ساخت شركت Atmel ميباشد كه ابتدا با قابليت ها و اجزا آشنا ميشويم و بعد از آن خواهيم ديد چگونه ميتوان براي توليد موج DTMF به ما كمك كند.
بعد از اين كه با DTMF آشنا شديم و AT9058515 را مورد بررسي قرار داديم ميخواهيم ببينيم كه چگونه ميتوان با استفاده از AT9058515 سيگنال مورد نظر را توليد كرد. براي اين منظور رجيسترها، پايه ها و ديگر اجزايي كه در توليد DTMF سهيم هستند را بررسي ميكنيم.
در قسمت بعدي نرم افزار مربوط به پروژه را خواهيم ديد و الگوريتم ها و فلوچارت هاي مربوط به برنامه را بررسي ميكنيم.
در نهايت و در آخرين بخش سخت افزار و شماتيك پروژه را ميبينيم و راجع به آن صحبت خواهيم كرد. البته لازم به ذكر است با توجه به اين كه در اين پروژه ما به طراحي و پياده سازي DTMF توسط AT9058515 پرداختيم و عملاً اين مسئله را شبيه سازي كرديم لذا IC هايي كه در بازار موجود هستند، موج DTMF را توليد ميكنند معرفي ميكنيم، ICهايي مانند AT94K يا AT94S يا AT90S4414 و غيره ساخت شركت Atmel براي همين منظور طراحي و ساخته شده اند و مي توان از آن ها براي مصارف مربوط به DTMF استفاده كرد.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ