نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
مكانيك
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:145
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
روش تجزيه و تحليل داده ها
تعريف واژه ها
محدوديت هاي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
فصل دوم – مباني نظري و سوابق تحقيق
مقدمه
مباني نظري
خلاقيت
نظريه هاي خلاقيت
نظريه كهن
نظريه تداعي گرايي و رفتار گرايي
نظريه انسان گرايي
نظريه شناخت گرايي
نظريه گشتالت
نظريه اسكاكتل
نظريه گيلفورد
نظريه تورنس
نظريه آمابيل
نظريه عصب شناختي
فرآيند خلاقيت
فرآيند خلاقيت از نظر هلم هولتز
فرآيند خلاقيت از نظر والاس
فرآيند خلاقيت از نظر اسبورن
فرآيند خلاقيت از نظر استين
فرآيند خلاقيت از نظر عابدي
فرآيند خلاقيت از نظر آلبرشت
فرآيند خلاقيت از نظر مالاگا
مولفه هاي خلاقيت
مؤلفه هاي خلاقيت
عوامل موثر بر خلاقيت
عوامل توسعه خلاقيت
عوامل فردي
عوامل محيطي
عوامل بازدارنده و موانع خلاقيت
ساير عوامل تأثير گذار در خلاقيت
ويژگي هاي افراد خلاق
ويژگي هاي گروه خلاق
تكنيك هاي توسعه خلاقيت
يورش فكري يا كنكاش مغزي
مدل سينكتيكس يا فن قياسي
تكنيك دلفي
تكنيك گروه اسمي (گروه بندي گزينشي)
ارتباط اجباري
الگو برداري از طبيعت
ضرورت و اهميت خلاقيت
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه فردي
نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت
نقش مدير در پرورش خلاقيت
تحقيقات انجام يافته در رابطه با موضوع تحقيق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
جمع بندي
بخش دوم ساختار سازماني
تعريف ساختار سازماني
وظايف ساختار سازماني
متغيرهاي اثر گذار بر روي ساختار سازماني
انواع سازمان ها
ويژگي هاي سازمان هاي مكانيكي
ويژگي هاي سازمان هاي ارگانيكي
انواع ساختارهاي سازماني
ساختار ساده
بوروكراسي ماشيني
بوروكراسي حرفهاي
ساختار بخشي (شعبه اي)
ساختار ادهوكراسي
ساختار ماتريسي (حرفه اي)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريسي
معايب عمده ساختار ماتريسي
رابطه استراتژي – ساختار
انواع سازمان هاي استراتژيك
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي پرسش نامه خلاقيت فيفر
جامعه آماري و نمونه گيري
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
آزمون فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
مقدمه
پيشنهادات كاربردي بر مبناي فرضيه هاي تحقيق
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق
منابع

فهرست جداول:
عوامل فردي (دروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
عوامل محيطي (بيروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
طبقه‌ بندي عمده استراتژي – ساختار
راهنماي امتياز بندي پرسشنامه خلاقيت فيفر
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين تمركز سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه تحصيلات مديران و خلاقيت
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين سابقه كار و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين وضعيت فرهنگي –محيطي سازمان و خلاقيت مديران

فهرست اشكال:
فرآيند خلاقيت از ديدگاه آلبرشت (1987)
مؤلفه هاي خلاقيت
وضعيت روابط متقابل نهادهاي بنيادين در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه
مقايسه نتايج تحقيقات ريباوت، آلتشولور و زلاتين
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت (الواني، 1373)
تعيين كننده بودن استراتژي در تعيين ساختار سازمان
نيمرخ خلاقيت شخصي پاسخگويان

فهرست نمودارها:
ساختارساده
بوروكراسي ماشيني
ساختار بوروكراسي حرفه اي
ساختار بخشي
ساختار ادهوكراسي
سازمان در فرآيند توسعه از ديدگاه چندلر

چكيده:
ساختار سازماني ميتواند موجب خلاقيت مديران گردد و نيز خلاقيت مديران نيز مي تواند ساختارهاي سازماني مناسب را به وجود آورد. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و خلاقيت مديران در پتروشيمي بندر امام خميني ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران و كارشناسان ارشد مي باشد. نمونه گيري به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه هاي خلاقيت فيفر و ساختار سازماني براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين پيچيدگي سازماني، تمركز، و رسميت و خلاقيت مديران رابطه معنادار وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين سطح تحصيلات و سابقه كار مديران و خلاقيت آن ها رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه:
پديده خلاقيت و نوآوري مثل انسان از خصيصه هاي انساني، در آحاد نوع بشر يافت ميشود و اين انگيزش ها و شرايط محيطي و فردي است كه عامل خلاقيت را آشكار ميكند. خلاقيت بعنوان يك حالت رواني و ذهني كه در قلمرو علم روانشناسي است، آشكار ميشود و از آنجا كه عمده كار و فعاليت انسان در سازمانها انجام ميشود، عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار ميگيرد و مديران ميتوانند پيدايش خلاقيت را در سازمان ها با ايجاد زمينه ها و بستر مناسب همچون ساختار سازماني مناسب، تسريع يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را خنثي كنند. عوامل متعددي در درون يك سازمان بر توان خلاقيت و نوآوري افراد تأثير مي گذارند. يكي از مهمترين عوامل، تسهيل و تقويت توان خلاقيت و نوآوري در سازمان، ساختار مناسب و تشكيلات مناسب با اهداف مورد نظر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گيربكس اتوماتيك
مزاياي سيستم
اجزاء و قطعات سيستم گيربكس اتوماتيك هوشمند
عيوب گيربكس هاي اتوماتيك
كدهاي مربوط به عيوب مختلف گيربكس
الگوريتم عيب يابي گيربكس اتوماتيك ZF 4HP20
پروسه عيب يابي
بررسي هاي اوليه
عيب يابي سريع
نشتي روغن گيربكس اتوماتيك
تجهيزات عيب يابي گيربكس اتوماتيك
الگوريتم هاي عيب يابي
ليست عيوب احتمالي گيربكس اتوماتيك
سيگنال سرعت موتور
سرعت ورودي گيربكس اتوماتيك
سرعت خروجي گيربكس اتوماتيك
سوئيچ چند كاره
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
با پيچيده تر شدن سيستم هاي اتومبيل نياز به يكپارچه سازي تحقيقات علمي و نرم افزارهاي مهندسي رو به افزايش است. بعنوان ابزار شبيه سازي ميتوان از نرم افزارهاي مختلف براي مدلسازي فرآيند سيستم هاي مختلف خودرو نظير سيستم گيربكس اتوماتيك استفاده نمود. براي عيب يابي سيستم گيربكس اتوماتيك نيز يك سري الگوريتم تعريف شده است. در اين مقاله در فصل يك مطالب مقدماتي در زمينه گيربكس هاي اتوماتيك ارائه ميشود. سپس در فصل دو به بررسي عيوب گيربكس هاي اتوماتيك و كدهاي عيوب آن مي پردازيم. در پايان نيز الگوريتم و پروسه عيب يابي گيربكس اتوماتيك و متعلقات آن را مورد بررسي و پژوهش قرار ميدهيم.

مقدمه:
كلاچ گيري در خودرو يكي از عمليات مكرر رانندگي است كه به ويژه در شرايط ترافيكي سنگين شهري تنشهاي عصبي و خستگي هاي بسيار مزمن و شديدي را براي رانندگان ايجاد ميكند. به علاوه استفاده از پدال كلاچ براي جانبازان و معلولين و كليه رانندگاني كه از دردهاي مزمن كمر، پا و ستون فقرات رنج ميبرند، غير ممكن يا بسيار مشكل است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي راننده با حذف عمل كلاچ گيري و عدم نياز به دقت و تمركز لازم براي سنكرونيزه كردن عمل كلاچ گيري با ديگر عمليات هدايت خودرو (مانند فرمان حركت و تعويض دنده و هدايت خودرو)، باعث عدم خستگي و تمركز بيشتر بر روي هدايت خودرو ميشود. كاهش تنشهاي ناشي از خستگي، علاوه بر افزايش ايمني رانندگي و بهبود مشكلات ترافيكي، برخوردهاي عصبي رانندگان خودرو را نيز كاهش ميدهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۳

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
رشته مهندسي شيمي
فهرست مطالب:
مقدمه
فرآيند توليد كنسانتره
برداشت و فرآيند ميوه ها
كيفيت ميوه
موقع برداشت ميوه
تحويل ميوه
كنترل كيفي
روش خوب و بد كردن
نمونه برداري ساده
راندمان سيستم ساده
نگهداري ميوه ها در سيلوهاي رو باز قبل از فرآيند
انتقال ميوه ه ها به خط توليد با كمترين آسيب مكانيكي
شست و شوي ميوه در حين انتقال از كانالها
ساختار كانالهاي انتقال
كنترل كيفي
مرحله كراشر و خردكردن
دستگاه پيش گرمكن
مش تانك
واحد كنترل كيفي
پرس بوخر
ويبراتور
پاستوريزاسيون
افزودن آنزيم
بسته بندي
پركن گالن هاي 2 تا60 ليتري
توليد آبميوه از كنسانتره بصورت مراحل زير مي باشد
مخلوط كردن
فيلتراسيون
هواگيري
پر كني
سرد كردن
آزمايشات شيميايي
اندازه گيري PH
بريكس
اسيديته
كدورت (NTU)
اندازه‌گيري شفافيت و رنگ
تست پكتيناز
فعاليت آنزيمي
قندهاي احيا كننده
قند كل
ساكارز
آزمايش سختي
انديس فرمالين
انيدريد سولفورو
خاكستر
قليائيت خاكستر
فلزات كم مقدار
ويژگي هاي نوشيدني هاي ميوه اي
بسته بندي آب ميوه
انواع بسته بندي آب ميوه از لحاظ جنس بسته
ظروف فلزي – قوطي آلومينيومي
مزاياي قوطي فلزي
معايب قوطي فلزي
تتراپك (ظروف كارتني)
مزايا ظروف كارتني
معايب ظروف كارتني
كيسه هاي آلومينيمي‌ مجوف
معايب كيسه هاي آلومينيومي
بطري پلاستيكي(PET)
مزايا بطري پلاستيكي
ظروف شيشه اي
مزايا ي ظروف شيشه اي
معايب ظروف شيشه اي

مقدمه:
تكنولوژي مدرن،اين شركت رابه يكي از شايسته ترين نشانهاي تجاري در زمينه كنسانتره آبميوه و آبميوههاي پاكتي تبديل كرده است. محصولات صنايع غذايي رضوي با برندهاي سانديس هم اكنون بعنوان يكي از شناخته شده ترين برندهاي محصولات غذايي درايران ميباشند و اغلب رستورانها، سمينارها، هواپيمايي، راه آهن، هتلها و ساير مراكز اقامتي و سياحتي، محصولات توليدي اين شركت را با افتخار به ميهمانان خود عرضه ميكنند. بنابراين ترتيبي اتخاذ شده است كه محصولات اين شركت بطور وسيعي در شبكه بازار سنتي، فروشگاه هاي زنجيره اي ، تعاوني ها و ساير مراكز توزيع رسمي‌ كشور پخش و به وفور در اختيار مصرف كنندگان عزيز قرارگيرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و تاريخچه
مقدمه
تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي
فصل دوم: اهميت تصفيه پساب هاي صنعتي
آب و پساب در صنعت
پساب صنعتي (Industrial Wastewater)
مقدار مجاز براي آب مزروعي (عناصر محلول)
پارامترهاي مهم
اندازه گيري جريان فاضلاب
اندازه مواد جامد (Total Solid (TS
اندازه مواد قابل ته نشيني
تعيين قليائيت
اندازه گيري مواد آلي
عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب
Chemical Oxygen Demand(COD)
TOC
THOD
فصل سوم: استاندارد خروجي فاضلاب ها
تعاريف
ملاحظات كلي
جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها
فصل چهارم: انواع روش هاي تصفيه فاضلاب
روش هاي تصفيه فيزيكي
روش هاي تصفيه شيميايي
روش هاي تصفيه بيولوژيكي
روش هاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي
تصفيه فيزيكي – شيميايي
تصفيه بيولوژيكي
تصفيه بي هوازي
تصفيه هوازي
فصل پنجم: ميكروبيولوژي فاضلاب
شرايط تغذيه و رشد در جمعيت هاي مخلوط ميكروبي
اثر دما روي رشد ميكروبي
اثر درجه اسيديته (PH) روي رشد ميكروبي
نياز رشد ميكروبي به اكسيژن
منحني رشد ميكروبي
سينتيك رشد بيولوژيكي
فصل ششم: تصفيه هاي پيشرفته
فاضلاب هاي صنعتي ونحوه مقابله با آن
نقش پودر كربن فعال در بهينه سازي سيستم هاي تصفيه فاضلاب صنعتي
فصل هفتم: استفاده از تالاب هاي مصنوعي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
تالاب هاي مصنوعي
ساختار تالاب هاي مصنوعي
وظايف اجزاء اصلي تالاب
حذف فلزات سنگين در تالاب مصنوعي
تصفيه پساب‌هاي صنعتي توسط تالاب‌هاي مصنوعي
فصل هشتم: مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريت
هزينه خريد و راه اندازي
راهبري و تعميرات نگهداري
دفع مواد زائد
ملاحظات راهبري
دفع آب تصفيه
دفع مواد زائد حاصل از تصفيه فاضلاب
مزايا و كمبودها
تجزيه و تحليل منافع اقتصادي
فصل نهم: گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پركند آباد)
گزارش كلي مراحل تصفيه
توصيف
آزمايشات مهم انجام شده روي فاضلاب
منابع

مقدمه:
گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند كه امتيازات ويژه اي به همراه داشته است اما مشكلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان آورده است. يكي از اين مشكلات، فاضلاب حاصل از اماكن مسكوني و فعاليت واحدهاي صنعتي ميباشد. از آن جا كه دفع غير صحيح فاضلاب هاي خانگي و صنعتي اثرات نامطلوبي بر روي محيط زيست دارد، تصفيه هرچه كامل تر فاضلاب ها اهميت بيشتري مييابد. فاضلاب هاي خانگي و از آن مهم تر فاضلاب هاي صنعتي به علت داشتن مواد آلي و معدني، در صورت دفع در محيط باعث آلوده شدن آب هاي سطحي و زيرزميني گشته و در نتيجه استفاده مجدد از آب براي بهترين كاربرد آن با مشكل مواجه ميگردد. همچنين استفاده از آب براي مصارف مختلف و نياز شديد به آب در هر منطقه از ايران، ما را برآن ميدارد كه از به هدر رفتن آب به هر شكل جلوگيري كرده و با تصفيه فاضلاب هاي خانگي و صنعتي كه از حجم زيادي نيز برخوردار هستند در جهت تأمين آب مورد نياز قدم برداريم.
حجم فاضلاب يك واحد صنعتي بستگي به عواملي همچون نوع محصول، نحوه توليد، ابزار و وسايل و … بستگي دارد. از واحدهاي صنعتي كه داراي فاضلاب با حجم نسبتا” بالا و آلودگي بسيار شديد ميباشند، واحدهاي كشتاري گاو و گوسفند ميباشند. در حال حاضر در اكثر شهرهاي ايران كشتارگاهي جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب اين كشتارگاه ها بيشتر به چاه ها، رودخانه‌ها، قنوات متروكه بدون كوچك ترين عمليات تصفيه دفع ميگردند و در بهترين حالت، فاضلاب پس از عبور از يك حوضچه ته نشيني ساده به محيط دفع ميشود. علاوه بر اينكه آلودگي معدني و آلي از اين طريق به وجود مي آيد، انتشار بيماري هاي مشترك بين انسان و دام نيز از طريق دفع فاضلاب كشتارگاه ها به علت عدم رعايت مسائل بهداشتي وجود دارد.
تاكنون روش هاي بيولوژيكي گوناگوني چه هوازي و غير هوازي در رابطه با تصفيه فاضلاب ها به كار گرفته شده است. هر يك از اين روش ها از امتيازات و بعضا معايبي برخوردار هستند. مثلا روش هوازي ( لجن فعال، فيلترهاي چكنده و … ) در تصفيه فاضلاب هاي خانگي و صنعتي داراي كارايي بالا در كاهش مواد آلي و معدني موجود بوده و اين خود يك مزيت عالي است. اما همين روش هوازي نياز به وسايل هوادهي و مكانيكي در مراحل مختلف تصفيه دارد و ضمنا با لجن زيادي كه توليد ميگردد مشكل هضم لجن آغاز كار است . در روش غير هوازي تصفيه فاضلاب، هرچند كه BOD پساب خروجي از واحد تصفيه كننده بيشتر از BOD پساب خروجي در روش هوازي است، ولي امتيازاتي از قبيل عدم نياز به وسايل هوادهي، لجن توليدي بسيار كمتر، توليد گاز متان قابل استفاده و … براي روش غير هوازي متصور ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: CNC
فصل دوم: مباني ماشينكاري
مباني كنترل عددي NC
اجزاي CNC
قرارداد محورها در ماشين هاي CNC
ساختمان يك برنامه NC
طبقه بندي سيستم هاي كنترل عددي
ماشين كاري نقطه به نقطه در مقابل ماشين كاري پيوسته
كنترل سخت افزاري NC در مقابل كنترل نرم افزاري
سيستم هاي نموي و مطلق
سيستم هاي حلقه باز و حلقه بسته
ماشين كاري با سرعت بالا
مفهوم سرعت هاي بالا در ماشين كاري
سرعت هاي بالا بر اساس معيار DN
سرعت هاي بالا بر اساس داده هاي پايداري
فصل سوم: انواع روش هاي نمايشي منحني
روش هاي نمايش منحني و پارامتري
منحني هاي BEZER
منحني هاي B-SPLINE
منحني هاي NURBS
منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف
چند جمله اي هاي سه گانه فيثاغورث
مباني منحني فيثاغورث-هدوگراف
درجه منحني فيثاغورث
منحني هاي منحني فيثاغورث-درجه 3
منحني هاي فيثاغورث هدوگراف-درجه بالاتر-درجه 5
محاسبه طول كمان در منحني هاي فيثاغورث
توليد فرمان سرعت در سيستم هاي CNC
پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي خطي با بكارگيري پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي دايره اي
منابع

چكيده:
در اين تحقيق در ابتدا به بيان مباني ماشين كاري و نحوه هاي نمايش يك منحني پرداخته ميشود. و سپس با معرفي منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف و بيان خواص رياضي آن ها، مسأله درون يابي هندسي با بكارگيري چنين منحني هايي بحث و حل ميگردد. در ادامه ضمن تشريح عملكرد واحد درون ياب، در ابتدا انواع درون يابي خطي و دايره اي با بكارگيري پروفيل سرعت مناسب شبيه سازي ميشوند. سپس با بكارگيري منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف، درون يابي به صورت Real-Time توسط اين منحني ها (در قالب G05) تشريح و شبيه سازي ميگردد.

مقدمه:
امروزه قطعات صنعتي داراي پيچيدگي هاي هندسي متفاوتي ميباشند كه فقط با استفاده از ماشين ابزارهايي با دقت بالا قابل توليد اند. با پيشرفت چشمگيري كه در صنعت الكترونيك در دهه هفتاد ميلادي بوجود آمد بكار گيري ميني كامپيوترها در صنعت ماشين كاري مرسوم گرديد.
ماشين ابزارهايي كه به كمك كامپيوتر هدايت مي شدند CNC نام گرفتند. به كمك CNC به تدريج دقت مورد نياز براي توليد قطعات پيچيده در صنايع مختلف مانند هوافضا و قالب سازي حاصل شد. با دست يابي به تلرانس هاي بسيار دقيق براي توليد يك قطعه تدريجا انديشه بالاتر بردن سرعت توليد نيز قوت يافت. با ساخت ابزارهايي با سختي زياد، شرايط براي بالا بردن نرخ توليد نيز بهبود يافت. تا اين كه امروزه با بكارگيري تكنيك هاي ماشين كاري با سرعت هاي بالا قطعاتي با تلرانس هاي دقيق در زمان بسيار كوتاهي توليد ميگردند. براي دستيابي به قابليت ماشين كاري با سرعت هاي بالا ميبايد در زمينه هاي مختلف مانند طراحي سازه اي، كنترل ارتعاشات خود برانگيخته، يافتن بهترين نرخ براده برداري و كنترل حركت و سرعت در راستاي مسير مورد نظر به پيشرفت هايي دست يافت.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تقدير و تشكر
مقدمه
فصل اول:آشنايي كلي با مكان كارآموزي
فصل دوم:آموخته‌هاي تئوري
تفاوت ها و مزيت ها
انواع سيستم هاي انژكتوري
سيستم انژكتوري پاشش تك نقطه‌اي
سيستم انژكتوري پاشش چند نقطه‌اي
دسته‌ غير ترتيبي‌
دسته‌ نيمه ترتيبي‌
دسته‌ ترتيبي
سيستم انژكتوري پاشش مستقيم گازوئيل
طريقه كاركرد سيستم انژكتوري
واحد كنترل الكترونيكي
حافظه دائم
حافظه موقت
دياگرام ارتباط سنسورها و عملگرها با پردازشگر
تشريح سيستم
سيستم سوخت‌رساني
سيستم هوا‌رساني
معرفي سيستم
سيستم سوخت رساني
پمپ بنزين
فيلتر بنزين
شيلنگ‌ها و مسير سوخت‌رساني
ريل سوخت
رگلاتور فشار سوخت
سوئيچ ثقلي
انژكتور
سيستم هوا رساني
مجموعه دريچه گاز
دريچه گاز
موتور پله اي
سنسور موقعيت دريچه گاز
مانيفولد هواي ورودي
سيستم جرقه زني دوبل
كويل جرقه زني
وايرهاي شمع
واحد كنترل الكترونيك
سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ
سنسور موقعيت ميل سوپاپ
سنسور فشار مينيفولد و دماي هواي ورودي
سنسور دماي مايع خنك كننده
سنسور سرعت خودرو
سنسور اكسيژن
سنسور ضربه
عملگرها
رله دوبل
سوئيچ بسته
سوئيچ باز
موتور روشن
شير برقي كنيستر
لامپ عيب يابي سيستم
تعميرات دوره اي قطعات سيستم

مقدمه:
پروژه اي كه در پيش رو داريد به منظور راهنمايي دانشجويان و كساني كه علاقه به تعميرات خودروي پرايد مجهز به سيستم انژكتور جديد ( JOHNSON CONTCOLS ) دارند تهيه و تدوين گرديده است. اميد است كه دانشجويان عزيز با مطالعه دقيق اين پروژه ضمن آشنايي با سيستم سوخت‌رساني جديد و اجزاء آن با نحوه عيب‌ يابي صحيح قطعات نيز آشنا شده و روشهاي عيب‌ يابي خود را با دستورات ارائه شده در اين پروژه هماهنگ كرده تا علاوه بر جلوگيري از اتلاف وقت، رشد كيفي در كليه زمينه‌ها حاصل گردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:36
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : آشنايي با تاسيسات الكتريكي
آشنايي با جريان سه فاز
روش هاي اندازه گيري توان
مزاياي سيستم سه فاز
عايق كابل ها
علايم اختصاري كابل ها
فيوز
فيوز حرارتي ذوب شونده
فيوز حرارتي (بي متال)
فيوز مغناطيسي
فيوز توان بالا
فيوز فشار قوي
انتخاب نوع فيوز
تعيين افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادي
بخش دوم : وسايل كنترل ساده
كليدها
كليد اهرمي ساده
كليدغلطكي
كليد زبانه اي
راه اندازي موتورها با استفاده از كليد ستاره – مثلث
بخش سوم : كليدهاي مركب
كليدهاي مركب
تعريف رله
تعريف كنتاكتور
ولتاژ نامي
جريان نامي
انرژي مصرفي
درجه حرارت كار
جريان حرارتي
تعداد تيغه ها
زمان قطع و وصل
عمر مكانيكي
نرم (استاندارد) كنتاكتور
آشنايي با قطع كننده هاي ولتاژ (***يونرها) و كليدهاي قدرت (ديژنكتورها)
***يونر ساده
موارد استعمال ***يونرها
***يونرهاي قابل قطع زيربار
كليد قدرت يا ديژنكتور
روغني
كم روغن
هوايي ‍(هواي فشرده)
گازي(گاز SF6)
كليدهاي ساعتي
كليد فشاري
كليد حدي (محدود كننده ماميكر و سوئيچ)
كليدهاي حرارتي
تايمر(كليد زماني)
تايمر موتوري (رله زماني موتوري)
تايمر الكترونيكي
تايمر پنيوماتيك
تايمر حرارتي (رله زماني حرارتي)
تايمر با تاخير در وصل

تايمر با تاخير در قطع

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تعاريف و اصول اوليه
انواع روش هاي فلوفورمينگ
فلوفورمينگ دستي
قابليت‌ها
مزايا و معايب
تجهيزات
ماشينهاي فلوفورمينگ دستي
ابزار‌هاي فلوفورمينگ
سرعت
روانكاري
فلوفورمينگ ماشيني
تجهيزات و ماشين آلات فلوفورمينگ ماشيني
روانكاري و خنك كننده‌ها در فلوفورمينگ ماشيني
اثرات فلوفورمينگ ماشيني بر خواص فلزي
فلوفورمينگ برشي
فلوفورمينگ مخروطي
فلوفورمينگ ماشيني در توليد عدسي ها (نيم كره‌ها)
فلوفورمينگ لوله
زمينه‌هاي كاربرد
پريفرم
روشهاي فلوفورمينگ لوله
ماشين هاي فلوفورمينگ لوله
ابزارهاي فلوفورمينگ لوله
محدوديت‌هاي ضخامت در ديواره لوله
اثر پارامتر‌هاي ماشين بر فلوفورمينگ لوله
پرداخت سطح قطعات حاصل از فلوفورمينگ
سرعت
قابليت فلوفورمينگ پذيري (قابليت پذيرش فلوفورمينگ لوله)

چكيده:
فلوفورمينگ لوله يكي از اقتصادي ترين روشهاي توليدي براي لوله‌هاي استوانه‌هاي ساده با برآمدگي هاي خارجي و داخلي همراه يا بدون فلنج ميباشد. لذا فرآيند مذكور كاربرد وسيعي در صنايع فضايي و اتمي و يك محدوده وسيعي از محصولات مصرفي ديگر دارد، بطوريكه اغلب محفظه‌ها و موتورهاي موشك با سوخت جامد كه فشارهاي بسيار بالا را تحمل ميكنند. هدف از عمليات فلوفورمينگ براي توليد بدنه به جاي ماشينكاري خام لوله‌ها براي توليد بدنه، استفاده بيشتر از مواد خام و افزايش خواص مكانيكي به دليل كار سختي بر روي قطعه ميباشد. در اين گزارش ابتدا شرح كاملي از فرآيند فلوفورمينگ داده شده و سپس مراحل آزمايشي توليد لوله از طريق فرآيند فلوفورمينگ براي رسيدن به محصول نهايي بررسي شده است. فلوفورمينگ آزمايشي بدنه بمنظور بررسي صحت ساخت ماندرل و نيز رسيدن به پارامترهاي صحيح و مورد نياز در توليد انبوه بدنه ميباشد. در اين مرحله، تعداد 8 لوله مورد عمليات فلوفورمينگ قرار گرفت. كه در اين عمليات فلوفورم‌پذيري و رسيدن به ابعاد هندسي محصول نهايي (طبق نقشه كارفرما) مورد آزمايش قرار گرفت و با موفقيت انجام گرديد. پس از تاييد اين مرحله و به پيشنهاد كارفرما براي بهينه كردن استفاده از مواد اوليه، 4 عدد لوله با طول كوتاه تر فلوفورم شد و اين نمونه‌ها نيز مورد تاييد قرار گرفت. پس از اين مرحله و تاييد نهايي نمونه‌ها، پارامترهاي اين مرحله براي توليد انبوه استفاده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
آفات مهم و كليدي ذرت
كرم مفتولي (Agriotes elongatus, Marsch)
مشخصات ظاهري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
روش‌هاي زراعي
روش مكانيكي
روش‌هاي بيولوژيك
روش‌هاي شيميايي
مگس بذر و گياهچه (Hylemia platura, Meign)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كلاغ (Corvus corone L)
شته ذرت (Rhopalosiphum maidis Fitch)
مشخصات ظاهري
تريپس ذرت (Anaphothrips spp)
مشخصات ظاهري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كنه تارتن (Tetranychus urticae, koch)
مشخصات ظاهري
زيست‌شناسي
نحوه خسارت
مديريت تلفيقي آفت
زنجره‌هاي ذرت (Corn leafhoppers)
مشخصات
نحوه خسارت
مديريت تلفيقي آفت
كرم برگ‌ خوار ذرت (Spodoptera exigua, Hbn)
مشخصات ظاهري
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كرم طوقه‌ بر (Agrotis segetum Schiff)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كرم ساقه‌خوار اروپايي ذرت (Ostrinia nubilalis Hb)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كرم برگ‌ خوار ذرت (Mythimna lareyi Dup)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كرم ذرت (Sesamia cretica Led)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
كرم بلال ذرت (Heliothis zea Boddie)
مشخصات ظاهري
نحوه خسارت
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفت
آفات انباري
بيد غلات
مشخصات حشره
زيست‌شناسي
شپشه گندم
مشخصات حشره
زيست‌شناسي
سوسك كشيش
مشخصات حشره
زيست‌شناسي
شب‌پره هندي
مشخصات حشره
زيست‌شناسي
مديريت تلفيقي آفات انباري

منابع

فهرست جداول:
آفات مهم و كليدي ذرت

پيشگفتار:
افزايش سرسام‌آور جمعيت دنيا (روزانه 250 هزار نفر)، نياز روزافزون آنان به غذا و ناكافي بودن منابع غذايي از سال‌هاي قبل، بخش عظيمي از مردم جهان را مواجه با پديده شوم گرسنگي و سوء تغذيه نموده است. راه مقابله با اين پديده رنج‌آور، جز با استفاده بهينه از منابع آب و خاك و تكنولوژي پيشرفته و توسعه كشت و كار محصولات با عملكرد بالا ميسر نيست.
در ميان محصولات تامين كننده منابع غذايي، ذرت با توجه به ويژگيهاي خاص خود، يكي از اين محصولات اميدبخش است كه امروزه در سطح بسيار وسيعي مورد كشت و كار قرار گرفته است. هرچند كه كشت و كار اين محصول از قرون گذشته در دنيا متداول بوده و بخش قابل ملاحظه‌اي از نيازهاي غذايي و دام را تامين ميكرده است، اما توسعه كشت اين محصول در اين هنوز به اندازه كافي نيست و اميد ميرود كه با حمايت‌هاي لازم، شاهد توسعه و رشد فزاينده اين محصول باشيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معرفي محل كارآموزي
مقدمه
آشنايي با كارگاه ريخته گري
درجه
كوره هاي شعله اي (دوار)
ابزار آلات ذوب
نكات ايمني
انواع قالب گيري
قالب گيري با درجه
قالب گيري زميني روباز
قالب گيري زميني روبسته
ماهيچه سازي
ماسه ماهيچه CO2
روش تهيه
عناصر اصلي ذوب
بار
منطقه هاي ذوب
بازرسي و كنترل كمي و كيفي
انواع قالب هاي ريخته گري
قالب هاي ماسه اي (موقت)
خشك كردن و سخت كردن قالب
عيوب ريخته گري
خواص عمومي ماسه هاي قالب گيري
مواد قالب و ماهيچه ها براي قالب هاي دائمي
بررسي ماسه هاي ريخته گري ايراني
نگرشي به ماسه سيليسي موجود در ايران
ماسه هاي چسب دار طبيعي
ماسه هاي طبيعي بدون چسب
ماسه هاي مصنوعي
چدن خاكستري
دسته بندي چدن هاي خاكستري
اثر عناصر آلياژي عمده در چدن خاكستري
موليبدن
مس
واناديم
عمليات حرارتي چدن ها
عمليات حرارتي چدن خاكستري
نرم كردن تنش زدايي
سخت كاري و برگشت دادن

مقدمه:
بنا به تعريف ريخته گري عبارتست از هر نوع تغيير شكلي در فلزات و آلياژها از طريق ذوب فلز (آلياژ) و ريختن آن در محفظه اي به نام قالب. از تعريف فوق استنباط ميشود كه شكل دادن فلزات از طريق اكستروژن و يا Metallurgy Poeder را نميتوان ريخته گري دانست.
از طرف ديگر تعريف فوق فقط شكل مهندسي قطعه، ابعاد آن را مورد نظر قرار داده است، در حاليكه قطعات صنعتي علاوه بر شكل و اندازه بايد خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي معيني را در حد تغييرات مجاز داشته باشد بديهي است خواص مذكور به تركيب شيميايي آلياژ نوع ساختار و حضور ناخالصي، آخالها و عيوب دروني ديگر بستگي دارد و بنابراين تعريف ريخته گري علمي نيازمند تأكيد بر چنين مشخصاتي نيز مي باشد لذا :
ريخته گري عبارتست از شكل دادن فلزات و آلياژها از طريق ذوب فلز (آلياژ) و ريختن آن در محفظه اي بنام قالب تاپس از انجماد و عمليات لازم بعدي، شكل، اندازه و خواص مورد نظر و خواسته را ايجاد نمايد.
مزاياي صنعت ريخته گري :
الف : ارزش اقتصادي – با توجه به سرعت توليد و امكان توليد، فرآيندهاي تمام شده اجسام ريخته گري نسبت به ساير روشهاي شكل دادن كاهش يافته و از نظر اقتصادي مطلوب مي گردد.
ب: امكان ساخت – اجساميكه داراي شكلهاي پيچيده خارجي و داخلي هستند و بطرق ديگر تهيه آنها امكان ندارد فقط با طريقه ريخته گري قابل توليد مي باشند.
ج: سرعت توليد
هـ: تشكيل چند قطعه متشكل ايجاد خواص مكانيكي لازم
امكان توليد قطعات بسيار سنگين
ريخته گري يكي از روشهاي شكل دهي قطعات بدون براده برداري مي باشد. در دنياي امروز كه عصر صنعت و فن آوري است، دستگاه ها و تجهيزات متنوع و پيشرفته اي براي شكل دادن قطعات فلزي ابداع گرديده است. با اين وجود از آنجا كه اغلب فلزات و آلياژهاي آنها قابليت ريخته گري دارند، از اين روش مي توان براي توليد قطعات ساده و نيز قطعات پيچيده اي كه تهيه آنها با روش هاي ديگر داراي هزينه زياد است استفاده كرد و از اهيمت اين صنعت كه ميراث كهن بشر بوده است و از آن به عنوان يك هنر و حرفه ياد مي شود و هرگز كاسته نشده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
كليات در باره آب نمكي موجود در نفت خام
مزاياي نمك زدايي
روشهاي نمك زدايي
روش اول: بهم پيوستگي ته نشيني
روش دوم: بهم پيوستگي شيميايي
روش سوم: بهم پيوستگي حرارتي
روش چهارم: بهم پيوستگي مكانيكي
عمل فيلتر كردن
عمل گريز از مركز (سنتري فيوژ)
روش پنجم: بهم پيوستگي الكتريكي
امولسيون (امولشن)
عوامل موثر در پايداري امولسيون
سياست
سياست فاز در برگيرنده يا خارجي
سياست فاز داخلي
غلظت
عوامل فعال كننده امولسيون
اندازه قطر امولسيون
نيروي جاذبه يا ثقل
فصل دوم
روش كلي نمك زدايي
مسير جريان نفت
مخزن ائتلاف كننده ثقلي
مخزن نوسان گير
دستگاه گرم كننده
دستگاه ائتلاف كننده الكتريكي
فصل سوم
مواد شيميايي كه در كارخانه هاي نمك زدايي بكار ميرود
موادي كه در نفت ورودي به كارخانه نمك زدايي تزريق ميشود
مواد شيميايي تضعيف كننده (امولسيون)
مواد شيميايي جلوگيري كننده از خورندگي
موادي كه در آب ورودي به كارخانه (Dilution weter ) تزريق ميشود
ماده ضد خورندگي
ماده اكسيژن زدا
ماده ضد رسوب
ماده ضد باكتري
آب شستشو دهنده
برج تفكيك اكسيژن
به وسيله (F.R.C. ) گاز ورودي
مخزن آب شستشو دهنده
سيستم آب زائد
صافي
فصل چهارم
آزمايش و تعيين مقدار نمك موجود در نفت

دستگاه تصفيه كننده

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه صنعت برق ايران
نيروگاه ها ( Power Stations)
نيروگاه هاي ذغال- سوختي (Coal-Fired Power Stations)
نيروگاه هاي نفت- سوختي (Oil-Fired Power Stations)
نيروگاه هاي هسته اي (Nuclear Power Stations)
نيروگاه هاي برق- آبي (Hydroelectric Power Stations)
تاثير خواص توليد و انتقال
تبديل انرژي با استفاده از آب
توربين هاي گازي
نيروگاه هاي توليدكننده برق
ساختار نيروگاه هاي اتمي جهان
سيستم هاي توزيع
پديده كرونا
انرژي الكتريكي
انواع نيروگاه هاي برق
برقگير
خطوط انتقال و توزيع ( برق منطقه اي)
تجهيزات سويچگر
اصول كار ترانسفورماتور
انواع زمين كردن
ولتاژهاي كمكي
اينترلاك ها
كابل و كابل كشي
شين و شين بندي
نيروگاه سيكل تركيبي(چرخه سيكل تركيبي)

مقدمه:
در سال 1871 ميلادي (1250 هجري شمسي) ماشين گرام اختراع شد. اين اختراع گامي اساسي در راه ايجاد صنعت برق تجاري بود، زيرا پس از آن تبديل انرژي مكانيكي (و هر نوع انرژي ديگري كه بتوان از آن كار مكانيكي به دست آورد ) به انرژي برقي ممكن گرديد.
يازده سال پس ازآن، درسال 1882 ميلادي ( 1261 هجري شمسي ) توماس اديسون نخستين موسسه برق تجاري خود را براي تامين روشنايي در يكي از خيابان هاي نيويورك افتتاح كرد
بيان دو واقعه مهم بالا براي درك رابطه زماني بين تاريخ پيدايش صنعت برق در جهان و در ايران خالي از فايده نيست. چنان كه خواهد آمد، اولين مولد برق در ايران، سه سال بعد از موسسه برق توماس اديسون به كار افتاد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ نامي
ظرفيت جريان دهي كابل ها
عوامل مؤثر در ظرفيت نامي جريان كابل
دماي كار كابل
تأثير شرايط نصب بر حد نامي جريان كابل
شرايط استاندارد و ضرايب نامي براي تصحيح مقدار نامي باردهي كامل
كابلهاي نصب شده در هوا
افت ولتاژ
تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
مقادير جريان اتصال كوتاه بر اساس دما
كابل هاي توزيع قدرت
جريان هاي اتصال كوتاه غير متقارن
نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل
اثرات ترمومكانيكي
طراحي مفصل ها و سركابلها
اختلاف بين هادي هاي مسي و آلومينيوم
شرايط نصب و كابل كشي
طرح كابل
مقادير نامي جريان
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
كابل هاي نصب شده در زمين
كابل هاي تك رشته اي
طرح كابل
كابل هاي XLPE با ولتاژ بين 0.6/1KV تا 19/33KV
مقادير جريان نامي
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
نصب كابل در زمين
كابل هاي تك رشته اي
هم بندي
آرايش افقي

مقدمه:
براي بهره برداري اقتصادي از كابل ها، انتخاب بهينه سطح مقطع از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پروژه عوامل مؤثر در انتخاب كابل مورد بررسي قرار مي گيرند، لازم به ذكر است كه براي انتخاب بهينه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادي نيز لازم ميباشد كه در اين قسمت به آن پرداخته نشده است.
معيارهاي انتخاب كابل را ميتوان به صورت زير تقسيم بندي نمود:
1-ولتاژ نامي
2-انتخاب سطح مقطع با توجه به جريان دهي كابل
3-در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
4-تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۱۳

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كامپوزيت هاي زمينه فلزي
مقدمه
تعريف كامپوزيت
فاز پيوسته (ماتريس)
فاز ناپيوسته(تقويت كننده)
تقسيم بندي مواد كامپوزيت
كامپوزيت هاي زمينه سراميكي ( CMC )
كامپوزيت هاي زمينه فلزي ( MMC)
كامپوزيت هاي زمينه پليمري ( PMC )
نقاط قوت كامپوزيت ها
مهم ترين موارد كاربرد كامپوزيت
مصرف سرانه مواد كامپوزيتي در كشور
كامپوزيت هاي زمينه فلزي
دسته بندي مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي
تركيب مواد براي دستيابي به مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي سبك
تقويت و استحكام بخشي
سيستمهاي آلياژ زمينه
توليد و فراورش كامپوزيت هاي شبكه فلزي
فرآيندهاي متالوژيكي ذوبي
اكستروژن يا آهنگري تركيبات ذره اي فلز-پودر
اكستروژن يا آهنگري پاشش پيش مواد سازگار
نفوذ فشاري گاز
ريخته گري تحت فشار
فصل دوم
جوشكاري اصطكاكي
دسته بندي روشهاي اتصال
جوشكاري پرتو ليزري
جوشكاري پرتو الكتروني
جوشكاري تخليه بار دستگاه الكتروني
پروسه هاي حالت جامد
باند نفوذي
جوشكاري اصطكاكي ايستايي
جوشكاري اصطكاكي چرخشي
انواع پروسه ها
باند فاز مايع گذرا (TLP)
لحيم سخت (BZ)
لحيم نرم(SD)
باند چسبنده (AB)
آلياژهاي منيزيوم
آلياژهاي تيتانيوم
بي نقصي اتصال، ترميم خواص مكانيكي
جوشكاري اصطكاكي
اتصالات لب به لب
اتصالات رويهم
ديگر انواع اتصالات
قرار دادها و اصطلاحات
پروفيل هاي اتصال و مناطق جوشكاري
مقدمه
آزمايش
نتايج و بحث
مشخصات ميكروساختاري
اندازه گيري هاي ميكرو سختي
آزمايش هاي ابزاري ضربه شارپي
سطوح شكست
فصل سوم
نتايج
منابع

چكيده:
كامپوزيت مخلوطي در مقياس ماكروسكوپيك از دو تا چند ماده مختلف است كه اين مواد خصوصيات فيزيكي و شيميايي خود را حفظ كرده و مرز مشخصي را با يكديگر تشكيل ميدهند.
اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هر يك از اجزاي تشكيل دهنده خود دارا ميباشد. هر كامپوزيت عموماً 2 ناحيه متمايز يعني فاز پيوسته و فاز ناپيوسته وجود دارند. روشهاي اتصال كامپوزيت ها به 3 صورت پروسه ذوبي، پروسه حالت جامد و ديگر انواع است. يكي از اين روش ها جوشكاري اصطكاكي چرخشي ميباشد.
اين روش، روشي نسبتاً جديد و مناسب براي اتصال كامپوزيت هاي زمينه فلزي است. در اين روش 2 قطعه نسبت به يكديگر ثابت بوده و به يك صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص اين روش، اتصال بين 2 كامپوزيت صورت ميگيرد.
در اين روش، ناحيه اتصال بسياري از عيوب ميكرو ساختاري موجود در روشهاي معمول اتصال مانند قوس الكتريكي ندارند.

مقدمه:
كامپوزيت ها (مواد چند سازه اي يا كاهگل هاي عصر جديد )رده اي از مواد پيشرفته هستند كه در آن ها از تركيب مواد ساده بمنظور ايجاد موادي جديد با خواص مكانيكي و فيزيكي برتر استفاده شده است.اجزاي تشكيل دهنده ويژگي خود را حفظ كرده در يكديگر حل نشده و با هم ممزوج نمي شوند. استفاده از اين مواد در طول تاريخ نيز مرسوم بوده است . از اولين كامپوزيت‌ها يا همان چندسازه‌هاي ساخت بشر مي‌توان به كاه گل وآجرهاي گلي كه در ساخت آنها از تقويت كننده كاه استفاده مي شده است اشاره كرد..هنگامي كه اين دو باهم مخلوط بشوند در نهايت آجرپخته بدست مي آيد كه بسيار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اوليه يعني گل و كاه است.قايق‌هايي كه سرخ‌پوست‌ها با قير و بامبو مي‌ساختند و تنورهايي كه از گل، پودر شيشه و پشم بز ساخته مي‌شدند و در نواحي مختلف كشورمان يافت شده است،نيز از كامپوزيت‌هاي نخستين هستند. بسياري از نيازهاي صنعتي صنايعي مانند صنايع فضايي ، راكتورسازي، الكترونيكي و غيره نمي‌تواند با استفاده از مواد معمولي شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتي از آن نيازها، مي‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها يا كامپوزيت‌ها برآورده گردد.
تعريف كامپوزيت:
معمولا يك ماده كامپوزيت را به صورت يك مخلوط فيزيكي در مقياس ماكروسكوپيك ازدو يا چند ماده مختلف تعريف ميكنند كه اين مواد خصوصيات فيزيكي و شيميايي خودرا حفظ كرده و مرز مشخصي را با يكديگر تشكيل ميدهند.اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هريك از اجزاي تشكيل دهنده خودرا دارا مي باشد.در كامپوزيت عموما دو ناحيه متمايز وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۷

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
نحوه عملكرد ترموستات
مبدل آنالوگ به ديجيتال
متداول ترين انواع ADC ها
مبدل نوع SUCCESSIVE- APPROXIMATION
مبدل آنالوگ به ديجيتال داخلي ميكرو
نرم افزار ترموستات
برنامه اصلي
دستورات به كار رفته دربرنامه ترموستات
نرم افزار ترموستات
پيكره بندي LCD
تعيين ورودي و خروجي
دستور براي تغيير نام متغير ALIAS
دستور LCD
دستور LOWER LINE
دستور WAIT
دستور REEIP EEPROM
دستور العمل IF
حالت O
نرم افزار ترموستات
دستور GOTO
دستور العمل CASE
پرش به زير برنامه توسط دستور Gosub
دستور Exit
دستور العمل For – Next
نرم افزار ترموستات
دستور INCR
دستور DECR
دستور – SET
دستور RESET
دستور العمل Do-Lood
نرم افزار ترموستات
دستور Locate
دستور Stop , Start
دستور WRITEEEPROM
پايان برنامه END

پيشگفتار :
با توجه به اينكه كنترل دما در نگهداري بخش مختلف صنعت نقش مهمي را ايفا ميكند، لذا پروژه خود را در زمينه ترموستات ديجيتالي قابل برنامه ريزي ارائه مينمايم. در بخشهاي مختلف توضيحات كلي و جزيي در اين زمينه آمده است. اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

مقدمه:
تغيير سيستم‌هاي مكانيكي و برقي به سيستم‌هاي الكترونيكي روز به روز در حال افرايش است. در بيشتر تكنولوژي‌هاي عمده، سيستم‌هاي الكترونيكي جايگزين بخش‌هاي مكانيكي شده و از آن پيش افتاده‌اند .امروزه چاپ الكترونيكي شده است. تلويزيون، كامپيوتر و بسياري از ابزارهاي ديگر نيز كه در زندگي روزمره از آن استفاده مي‌كنيم همين گونه‌اند. سيستم‌هاي الكترونيكي مسلماً بر تكنولوژي فكري متكي هستند زيرا محاسبات رياضي و نوشتن نرم‌افزار و برنامه‌ها كاركرد آنها را ممكن مي‌گرداند.
يكي از برجسته‌ترين تغييرات، كوچك شدن وسايلي است كه هادي برق هستند يا تكانه‌هاي برقي را منتقل مي‌كنند. اختراع ترانزيستور تغييري شگرف را به دنبال داشت: توانايي توليد وسايل ميكروالكترونيك با صدها كاركرد از جمله كنترل، تنظيم، هدايت و حافظه كه ميكروپرسسورهاوميكروكنترلرها به اجرا درمي‌آورند. در آغاز هر تراشه 4 كيلو بايت حافظه داشت كه بعدها به 8، 16، 32، 64 كيلو بايت افزايش يافت و امروزه سازندگان ميكروپروسسور تراشه‌هايي توليد مي‌كنند كه ظرفيت ذخيره‌سازي آنها چندين مگابايت يا حتي گيگا بايت است.
امروزه يك تراشه‌ي ريز سيليكني(ميكروپروسسوريا ميكرو كنترلر) حاوي مدارهاي الكترونيكي داراي صدها هزار ترانزيستور و همه‌ي اتصالات لازم و بهاي آن فقط چند دلار است. مداربندي روي اين تراشه مي‌تواند خود ميكروكامپيوتري باشد با ظرفيت پردازش ورودي / خروجي و حافظه‌ي دستيابي تصادفي و…

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:125
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
روشن دستي (سنتي)
روش اتوماتيك
فصل دوم
كارواش اتوماتيك تونلي يا ريلي
كارواش اتوماتيك ثابت يا سه برس
بررسي كلي مكانيزم كارواش اتوماتيك
بررسي مكانيزم كارواش اتوماتيك ثابت و ريلي
فصل سوم
معرفي اجزاي پنيوماتيكي
توليد هواي فشرده
قطعات مدار كنترل نيوماتيك
سيلندرهاي نيوماتيك
سيلندرهاي يك طرفه
سليندرهاي دو طرفه
مشخصات سليندرهاي نيوماتيك
نيروي سيلندر
مصرف هوا
سرعت پيستون
بارهاي كمانشي روي ميله پيستون
شيرها
شيرهاي راه دهنده
مشخصات شيرها از نظر عملكرد
روش هاي تحريك شيرها
شيرهاي كنترل جريان
موتورهاي بادي
سيستم كنترل
كنترل مدار باز
كنترل مدار بسته
مدارهاي كنترل منطقي
عمليات اصلي
عمليات جانبي
عمليات تركيبي
تجهيزات خط هوا، فيلتر و روغن زن
روغن كاري
جريان يك جهته
جريان دو جهته
روغن‌ زن‌هاي غبار روغن (مه روغن)
دبي جريان هوا
جريان ساده
جريان پيچيده
روغن روغن كاري
وضعيت نصب
فيلترها
اجزاء فيلتر
اندازه دستگاه‌ها
بلبرينگ هاي خطي
سنسور U1tra Sonic
فصل چهارم
انواع كمپرسور
كمپرسورهاي رفت و برگشتي
كمپرسروهاي دوراني
نصب كمپرسورها
نصب سيستم خطوط لوله اصلي
فصل پنجم
محاسبه شقف فرچه‌هاي كناري
انتخاب الكتروموتور
اجزاي شفت واسطه
محاسبه Pulley و تسمه V شكل الكتروموتور و فرچه‌ها
محاسبه قطر شفت مجموعه 3 تايي
محاسبه چرخ هاي فريم متحرك
محاسبه طناب ها (سيم بوكسل ها)
روغن كاري طناب ها
جلوگيري از رنگ زدگي طناب ها
محاسبه پولي طناب
محاسبه قطر پيستون جك بالابر افقي
مدار كنترل
منابع

چكيده:
نياز ما در اختراع استا و زاييده شرايط، هر اختراعي در ابتدا با برآوردن يك نياز به بار مينشيند و در گذشت ايام، اين هماهنگي با شرايط (اعم از زمان و مكان و …) است كه موجبات رشد و پويايي آن را فراهم ميسازد.
پوشيده نيست كه در دنياي امروز،‌ همراه با افزايش روز افزون جمعيت بشر، براي كنترل نظم بشري، بهادادن به عوامل از جمله، زمان، منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه و منابع حياتي، اهميتي بيش از پيش دارد كه همانا باعث نگاه هاي موشكافانه‌تر در طراحيهاي صنعتي شده كه عدم توجه به اين امور در هنگام نشدن به مدنيزاسيون روز جهان نتيجه نخواهد داشت جز باز ماندن بيشتر از غافله جهان مدرن امروز.
لذا با عنايت به مطالب فوق، بر آن شديم تا با انتخاب طرحي بنام طراحي رباط شوينده ضمن گام برداشتن در جهت طراحي هدفمند نشان دهنده تأثير مطلوب مدرنيزاسيون حتي در دم دست ترين شئونات زندگي روزمرده باشيم.
با اميد به حصول اين خواسته، پروژه‌ طراحي رباط شوينده را تقديم ميكنم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بحران چيست؟
تعريف بحران
بحران در سازمان
شناخت بحران
خصوصيات بحران
مكعب بحران
مفهوم بحران
اثرات جانبي مثبت بحران
بحران هاي حاد و مزمن
ويژگي مشترك بحران ها
مديريت بحران چيست؟
روش شناسي مديريت بحران
برنامه مديريت بحران
اجزاي برنامه مديريت بحران
تهيه برنامه مديريت بحران
گروه مديريت بحران
اولويت بندي بحران
وظايف مديريت بحران
مدير بحران و هفت نكته كليدي
مدير بحران و رسانه ها
مديريت بحران و راهبردهاي ارتباطات
ساير موارد مربوط به مديريت بحران
چگونگي رويارويي و مقابله با بحران
خصوصيت اعضاي ستاد مبارزه با بحران
طرحي براي كنترل مكانيكي بحران
هزينه بحران
شناسايي افراد مربوط به سازمان و نيازهاي مختلفشان
مسئوليت ها را دقيقاً مشخص كنيد
توجه به جزئيات و مطالب نوشته شده
ارزيابي
تصميم گيري
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
وقوع حوادث غير قابل پيش بيني و بروز خطرات و سوانح و بحران هاي اقتصادي،اجتماعي، سياسي، نظامي واقعيتي است كه بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده است. در اين راستا هرچه قدر بر كسب موفقيت هاي تكنولوژيكي و اجتماعي افزوده شده است، ميزان بروز اين خطرات غيره منتظره نه تنها كاهش نيافته بلكه در بسياري از موارد افزايش نيز يافته است. صنعتي شدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهواره اي و نقل و انتقالات اطلاعات بطور وسيع و همچنين بزرگتر شدن سازمان هاي اجتماعي، اقتصادي و بازرگاني باعث شده كه بيشتر بحران ها نهادي شود در واقع جزء جدا نشدني از ماهيت دروني سازمان ها گردد. بنابراين مشاهده مي شود كه در بيشتر مواقع افزايش پيچيدگي و توان توليدي اين سازمان ها بطور بالقوه تقويت چنين حالاتي را اجتناب نا پذير ساخته است. در برخورد اول ممكن است اين تصور به وجود آيد كه بحران هاي صنعتي و اجتماعي ناشي از آن ها مختص كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و سيستم هاي مصون كننده تنها مورد نياز اين گونه كشورهاست، در صورتي كه بايد توجه داشت كه كشورهاي درحال توسعه و روبه رشد نيز به واسطه اين كه در مرحله ي فراگرد و يا انتخاب قرار دارند بايد در برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلند مدت خود نه تنها در فكر جلوگيري بلكه در صدد ارزيابي ضررهاي جبران ناپذير حوادث پيش بيني نشده باشند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:110
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل 1 : سنسور چيست ؟
فصل 2 : تكنيكهاي توليد سنسور
فصل 3 : سنسور سيليكاني
خواص سيليكان
مراحل توليد در تكنولوژي سيليكان
سنسور درجه حرارت
سنسور درجه حرارت مقاومتي
سنسور حرارت اينترفيس
سنسورهاي حرارتي ديگر و كاربرد آن ها
سنسورهاي فشار
اثر پيزو مقاومتي
سنسورهاي فشار پيزو مقاومتي
اصول سنسورهاي فشار جديد
سنسورهاي نوري
مقاومت هاي نوري
ديودهاي نوري و ترانزيستورهاي نوري
سنسورهاي ميدان مغناطيسي
فصل 4 : مولدهاي هال و مقاومت هاي مغناطيسي
كاربردهاي ممكن سنسورهاي ميدان مغناطيسي
فصل 5 : سنسورهاي ميكرومكانيكي
سنسورهاي شتاب / ارتعاش
سنسورهاي ميكروپل
فصل 6 : سنسورهاي فيبر نوري
ساختمان فيبر ها
سنسورهاي چند حالته
سنسورهاي تك حالته
سنسورهاي فيبر نوري توزيع شده
فصل 7 : سنسورهاي شيميايي
بيو سنسورها
سنسورهاي رطوبت
فصل 8 : سنسورهاي رايج و كاربرد آن
سنسورهاي خازني
فصل 9 : سنسور ويگاند
فصل 10 : سنسورهاي تشديدي
سنسورهاي تشديدي كوارتز
سنسورهاي موج صوتي سطحي
فصل 11 : سنسورهاي مافوق صوت
فصل 12 : سنسور پارك
پتاسيومترها
خطي بودن پتاسيومترها
ريزولوشن پتاسيومترها
مسائل نويزالكتريكي در پتاسيومترها
ترانسديوسرهاي جابه جايي القايي
ترانسديوسرهاي رلوكتانس متغير
ترانسفورمورهاي تزويج متغير: LDTوLVDT
ترانسديوسرهاي تغييرمكان جريان ادي
ترانسديوسرهاي تغييرمكان خازني
رفتارخطي ترانسديوسرهاي تغييرمكان خازني
سنسورهاي حركت ازنوع نوري
ترانسديوسرهاي تغييرمكان اولتراسوند
سنسورهاي پرآب هال سرعت چرخش وسيتم هاي بازدارنده
(كمك هاي پاركينگ )
سيستم هاي اندازه گيري تغييرمكان اثرهال
سنسوردوبل پارك
آي سي 555 درمواد ترانسميتر

مقدمه:
امروز وابستگي علوم كامپيوتر، مكانيك و الكترونيك نسبت به هم زياد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نياز به فراگيري آنها دارد، و لذا چون فراگيري هر سه آن ها شكل به نظر ميرسد حداقل بايد يكي از آنها را كاملاً آموخت و از مابقي اطلاعاتي در حد توان فرا گرفت. اين جانب كه در رشته مهندسي مكانيك سيالات تحصيل ميكنم، اهميت فراگيري علوم مختلف را هر روز بيشتر حس ميكنم و تصميم گرفتم به غير از رشته تحصيلي خود ساير علوم مرتبط با خودرو را محك بزنم. ميدانيم كه سال‌هاست علوم كامپيوتر و الكترونيك با ظهور ميكروچيپ‌ها پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كرده‌اند و اين پيشرفت دامنگير صنعت خودرو نيز شده است، زيرا امروزه مردم نياز به آسايش، ايمني، عملكرد بالا از خودرو خود توقع دارند. از نشانه‌هاي ظهور الكترونيك و كامپيوتر در خودرو پيدايش سنسورها در انواع مختلف، و سيستمهاي اداره موتور و سايرتجهيزات متعلقه ميباشد. اين تجهيزات روز و به روز تعدادشان بيشتر و وابستگي علم مكانيك به آنها بشتر ميشود. در ادامه سعي دارم نگاهي به توليد و سنسورهاي موجود در بازار بياندازيم و زمينه را براي ساخت يك سنسور پارك مهيا كنم، تا از ابزارهاي موجود حداكثر بهره‌ را برده و عملكرد مطلوب ارائه داد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:111
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
كليات
فصل دوم ( بوكسيت و آلومينا )
مقدمه
قوانين و برنامه هاي دولتي
توليدات
بوكسيت
آلومينا
مصرف
بوكسيت
آلومينا
قيمت
تجارت
باز بيني جهاني
تركيب صنايع
استراليا
برزيل
آلمان
هند
ايران
ايرلند
جامائيكا
روسيه
سوريه
جزاير بريتانيا
ويتنام
چشم انداز
فصل سوم ( جداسازي بوكسيت هاي دياسپوردار از سيليكات ها با روش فلوتاسيون )
مقدمه
آزمايشگاهي
مواد
آزمايش هاي فلوتاسيون
نتايج حاصله
تست هاي فلوتاسيون با استفاده از كلكتورهاي كاتيوني
تأثير گل بر عوامل مزاحم فلوتاسيون
سـيـلـيـس زدايـي مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـيـون بـراي بـوكسيت هاي دياسپور دار متفاوت
آزمايش X-ray بر روي خاك محصولات فلوتاسيون
فصل چهارم ( بررسي رفتارهاي فلوتاسيون بوكسيت حاوي مواد سيليكاته و آهك )
مقدمه
پردازش تجربيات كسب شده
نتيجه گيري و پيشنهاد
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع و مأخذ
منابع اينترنتي

چكيده :
سـيليكات هـاي آلـومينيوم دار مـانند پـيـروفيليـت،ايـلـيت، كـائـوليـنيت و كـلريـت جزو كـاني هـاي نـاخـالصي هـستـنـد كـه در بـوكـسـيت ديـاسـپوردار وجـود دارنـد كه اين اهميت جـداسـازي كـاني هـاي سـيليكـاته را در مـرحـله ابـتـدايـي بـراي بـالا بـردن نـسـبت حـجمي Al2O3 / SiO2 از بـوكسيت ديـاسپوردار نـمـايان مـي سـازد. زمـانـي كـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسيم كـرده و ¼ نـمك آمـونيوم DTAL را انتخاب مي كنيم اين نمونه انـتخاب شـده تـأثير سـيليكات هـا را در فـلوتاسـيون بـه خـوبـي بـه مـا نـشـان مـي دهـنـد . اين انتخاب ¼ كـه بـه صـورت خـشك با استفاده از Na2CO3 با pH متعادل و منظم كـامل مـي شـود و ابـعـاد دانـه هـاي گـل كـه بـا نـسـبت حـجـمـي 1.60= Al2O3 / SiO2 جداسازي مي شوند كمتر از 0.010 ميليمتر مي باشد . آزمايشات X-ray بر روي مواد اولـيـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـيـون نـشان مـي دهـد كـه ايـلـيت بسيار مـشكـلتـر از سـاير بـوكسيت هـاي ديـاسـپوردار هـمانند پـيروفيليت ، كائـولينيت و كـلريت جداسازي مي شود . آزمـايـش هـاي فـلـوتـاسـيـون بـا چـرخـه هـاي بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـي دهـنـد كـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـيـون بـراي سـيـلـيـس زدايـي بـا يـك بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL ) و نــتــيــجــه آن بــدســت آمـدن كـنـسـانـتـره بـوكـسـيـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 ) و تـوليدات اقـتصادي بـا تـكـنـولـوژي ابـتـدايي مي باشد .
رفـتار مكانيكي – شيميايي بوكسيت به همراه آهك در زمان پروسسينگ مورد مطالعه هر چه بيشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهي كه در زمان آسياب بوكسيت و مـخلوط آهـك مـنجر بـه آسـيب جـدي بـه دستگاه آسياب كننده مي شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشكيل دهنده در اسلاري بـوكسيت – آهـك مي باشد كه مي تواند به بـيش از 9 درصد تركيب CaO نيز برسد . بيش از 90 درصد كوارتزهاي محتوي درون بـوكسيت را مـي تـوان بـوسـيله فـعـل و انـفعـالات هـيدروگـارنـت بـازداشت نمود . تركيبات هـيدروگارنـت بـطور پـايدار در طـول مـراحل استحصال آلومينا با درجه حرارت بسيار زياد موجود بوده و در نهايت 30 درصد از تـركيبات آنهـا به داخل تركيبات سود سوزآور تبديل مي شوند . استحصال آلومينا تأثير زيادي را از رفتار مكـانيكي – شـيميايـي پـروسـسيـنگ مورد استفاده، نخواهد برد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:126
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: معرفي اولتراسوند 3D و محدويت هاي2D UltraSound
فصل دوم: تكنيك هاي دريافت و اسكن
دريافت دستي
موقعيت ياب آكوستيك
موقعيت ياب بازوي مفصل دار
سنسور ميدان مغناطيسي
موقعيت ياب هاي مكانيكي
اسكن خطي
اسكنFan
اسكن چرخشي
فصل سوم: بازسازي تصوير 3D
آرايه هاي دو بعدي
تكنيك ديد برپايه سطح
ديد چند صفحه اي
تكنيك بر پايه حجم
فصل چهارم: كاربردهاي 3D UltraSound
تصوير برداري عروق
بافت هاي نرم
كارديولوژي
ارزيابي حجم ران نوزاد نرمال
خلاصه اي از مزاياي كلينيكي اسكن اولتراسوند3D و 4D
فصل پنجم: تحقق سيستم اولتراسوند 3D
آنژيوگرام اولتراسوند 3D از تصاوير نقش شده جريان رنگي
ساخت تصوير اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتيد
توليد كامپيوتري تصاوير اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتيد
فصل ششم: بهبود تصوير 3D UltraSound
پنجره دي كانوولوشن 3D
دي كانوولوشن در راستاي ارتفاع
آناليز اعوجاج هندسي و واريانس آماري در طول،سطح و حجم تصوير اولتراسونداسكن شده خطي 3-D
فصل هفتم: مشاهده realtime داده اولتراسونيك 3D توسط يك pc استاندارد
فصل هشتم: معرفي سيستم MUSTPAC در پزشكي از راه دور 3D UltraSound
فصل نهم- آينده 3D UltraSound
نتيجه گيري
فهرست مراجع

چكيده:
هدف در تصوير برداري 3D مشاهده ساختار آناتومي به صورت واقعي ميباشد. كه اين امر توسط سيستمهاي تصوير برداري 2D، نظير X-ray ,CT, MR و . . . امكان پذير نبوده است. در اين سمينار سعي شده است كه اين تكنيك كه بطور خاص مربوط به تصاوير اولتراسوند ميباشد معرفي گردد. لذا تكنيكهاي دريافت و اسكن تصاوير و سپس بازسازي تصوير 3D مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس جهت ترغيب به ادامه بحث ها مروري بر كار بردهاي وسيع اين روش تصوير برداري شده است.
متعاقباً تحقق سيستم اولتراسوند 3D آنژيوگرام 3D و ساخت تصاوير 3D كاروتيد شرح داده خواهد شد تا نمونه اي عملي از اين سيستم معرفي گردد. سپس در تكميل بخش هاي قبلي روش هايي كه در مقالات جهت بهبود تصاوير اولتراسوند 3D ارائه شده است، مورد بررسي قرار ميگيرد. و در ادامه مشاهده زمان واقعي اولتراسوند 3D توسط كامپيوتر، كه روشي جديد ميباشد مورد بحث قرار ميگيرد و سپس كاربرد اولتراسوند 3D در پزشكي از راه دور و در نهايت آينده سيستم اولتراسوند 3D آورده شده اند.
اميد است كه اين سمينار زمينه تحقيق را براي علاقمندان به روش هاي تصوير برداري و به خصوص تصوير برداري 3D فراهم سازد و ديگر دانشجويان را با اين سيستم تصوير برداري كه امروزه به سرعت در حال پيشرفت ميباشد و به سمت كاربرد روتين در پزشكي هدايت ميشود، آشنا نموده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ