ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
كامپيوتر
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
متغير هاي پژوهش
تعاريف نظري
قلمرو تحقيق
ساختار كلي تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ديوان محاسبات
قبل از اسلام
ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
ديوان محاسبات در دوره مشروطه
ديوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف ديوان محاسبات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
سازمان و تشكيلات ديوان
معاني ديوان در لغت
ديوان محاسبات آمريكا
ديوان محاسبات انگلستان
ديوان محاسبات ژاپن
ديوان محاسبات چين
ديوان محاسبات تركيه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبيات مالي در بخش دولتي
نظام اقتصادي در ايران
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
نهاد عمومي غير دولتي
بودجه كل كشور
سال مالي
دريافت هاي دولت
درآمد
درآمد عمومي
ساير منابع تامين اعتبار
مسئوليت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه اي
نظارت بودجه در ايران
انواع نظارت بودجه اي در ايران
دستگاه هاي نظارتي در ايران
مسئوليت پاسخگويي عمومي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
بخش پنجم – سازمان امور مالياتي و اركان آن
شوراي عالي مالياتي
هيئت عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
ادارات امور مالياتي
بخش ششم – ماليات و مفاهيم مربوطه
بيان ماليات
نگاهي به ادبيات ماليات
ماليات و سياست هاي اقتصادي
ماليات و اقتصاد جهاني
مفهوم كلي ماليات
ماليات در ايران
قانون ماليات
پايه و نرخ ماليات
عوامل تشخيص ماليات
طبقه بندي انواع ماليات
پرهيز مالياتي و فرار مالياتي
اشخاص مشمول ماليات
اشخاص معاف از ماليات
طبقه بندي ماليات بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 در ايران
اصول حاكم بر حقوق ماليات
اصول ماليات
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تنظيم مسئله تحقيق
قلمرو زماني و مكاني تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
تدوين فرضيه
فرضيات تحقيق
آزمون هاي مورد استفاده
نرم افزار كامپيوتري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از يافته هاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
فهرست منابع و مآخذ
چكيده لاتين

فهرست جداول:
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق

فهرست نمودارها:
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت
مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت
مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت
مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت

چكيده:
ماليات يكي از قديمي ترين ابزار تامين مالي دولت ها ميباشد. كه با گذر زمان جايگاه اين منبع تامين مالي ارتقا چشم‌گيري داشته است ضمن آن كه شفافيت مالياتي از حيث امكان رديابي ماليات پرداختي شهروندان، نمادي از دموكراسي جامعه تلقي ميگردد. عليرغم محاسن بهره مندي از نظام مالياتي، كاربرد اين نظام در كشورهاي كمتر توسعه يافته در حد مطلوبي نمي باشد. از جمله ايران كه به واسطه وجود ذخاير عظيم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندي از منابع مالياتي محور توجه منابع تامين مالي دولت نبوده است. در سال هاي اخير با توجه به تغييرات گسترده در عرصه جهاني، لزوم بهره مندي از منابع مالياتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گونه اي كه بند 51 سند چشم‌انداز بيست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور قطع اتكا به درآمدهاي نفتي را جهت تامين مخارج جاري كشور تجويز نموده است. در ايران مطابق با ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و وصول ماليات، ماموريت سازمان امور مالياتي كشور ميباشد. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي تحقق اهداف مذكور، عملكرد سازمان امور مالياتي را از طريق بازوي نظارتي خود،ديوان محاسبات كشور، مورد ارزيابي قرار ميدهد. در اين پژوهش آثار نظارت ديوان محاسبات بر درآمدهاي مالياتي استان تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بداين صورت كه ميزان درآمدهاي مالياتي قبل و بعد از نظارت و اقدامات ديوان محاسبات ارزيابي شده است. نتايج حاكي است كه بين ميزان درآمد مالياتي قبل و بعد از نظارت ديوان محاسبات اختلاف معني دار وجود دارد. بدين صورت كه نظارت به عمل آمده باعث افزايش در درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش وصول آن شده است. ضمن آن كه اقدامات ديوان مذكور از طريق شناسايي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مشمول ماليات كتمان شده براي سازمان امور مالياتي، سبب كاهش در فرار مالياتي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده برنامه
مقدمه اي بر Vb.net
برنامه نويسي مبتني بر DOS در مقابل ويندوز
تاريخچه ويژوال بيسيك
نصب VB.NET
مقدمه اي بر Sql server 2000
تاريخچه SQL
حوزه و وسعت
واژه‌هاي كليدي SQL
دستورات بازيابي داده
دستورات عمليات داده
دستورات تراكنش داده
دستورات تعريف داده
دستورات كنترل داده
معايب SQL
محاسن SQL
مدل‌هاي مشابه SQL
منابع
فرم اصلي برنامه
فرم موجودي انبار
فرم ورود كالا
فرم خروج كالا
فرم مرجوعي كالا
فرم جستجو
فرم جستجو پيشرفته
جداول اطلاعات
جدول موجودي
جدول مشتري

چكيده برنامه :
مكانيزه كردن انبار يك كارخانه براي آسانتر و سريع تر شدن سطح دسترسي انباردار به اطلاعات انبار مي باشد.
اين برنامه اين امكان را براي انباردار فراهم آورده تا انباردار با زدن چند كليد از آخرين موجودي انبار و خروجي و ورودي انبار و همچنين موقعيت يك مرسوله ( از نظر تاريخ ورودي و تاريخ خروجي آن ) با خبر شود.اطلاعات ثبت شده در بانك اطلاعات Vb.net محيط برنامه نويسي اين پروژه SQL Server 2000 ( كه اين بانك از امنيت بالايي براي حفاظت اطلاعات را دارا مي باشد) ذخيره ميشود.
اين برنامه دسترسي ما به ورود كالا، خروج كالا، موجودي، مرجوعي و جستجو را علاوه بر منوي بالا توسط كليدهاي ميان بر راحت تر مي كند و با كليك بر روي آيكون هاي فوق اطلاعات آن سريعا به نمايش در مي آيد.
برنامه تنها با وجود دو جدول اطلاعات، موجودي و مشتري اطلاعات را ذخيره و بازيابي مي كند و اين امر باعث كم حجم تر شدن برنامه و در نتيجه سرعت بالاتر آن شد.
از جمله قابليت هاي اين برنامه ميتوان به جستجو بين دو بازه زماني (جستجو پيشرفته) و چاپ آن از طريق پرينتر (كريستال ريپرت) كه اين قابليت به كاربر اين امكان را ميدهد كه در كوتاه ترين زمان ممكن اطلاعات را بصورت كتبي در اختيار داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيشينه تحقيق
روش كار تحقيق
تعاريف
ساختار پايان نامه
فصل دوم : آشنايي با ادبيات موضوع
مقدمه
مهندسي نرم افزار
چرخه تكوين نرم افزار
چرخه حيات محصول
در صورت نبود چرخه حيات محصول
مراحل و فازهاي چرخه حيات نرم افزار
مدل هاي چرخه حيات محصول
استانداردهاي چرخه حيات نرم افزار
كيفيت
مفهوم كيفيت
كيفيت نرم افزار
اهميت كيفيت نرم افزار
فصل سوم : متريك هاي نرم افزاري
مقدمه
انواع متريك ها
متدولوژي
انواع محصولات نرم افزاري
روشهاي توليد نرم افزار
انواع ساختارهاي تشكيلاتي
مستندات
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق چرخه برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : نتايج و ارزيابي
مقدمه
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزن دهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريك هاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چكيده انگليسي

فهرست شكلها:
فازهاي چرخه توليد نرم افزار
ساختار استاندارد ايزو 12207:2008
حوزه هاي دانش مديريت پروژه
بخش بندي يك فرآيند به فعاليتهاي برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق مدل برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
سطح اول الگوي پيشنهادي
سطح دوم الگوي پيشنهادي
سطح سوم الگوي پيشنهادي
وظايف، فعاليت اكتساب
وظايف، فعاليت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهاي ايزو در مديريت پروژه و كيفيت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاري و ويژگي هايشان
روشهاي توليد نرم افزار و ويژگي هايشان
انواع ساختارهاي تشكيلاتي و ويژگي هايشان
متريك هاي ريسك و وزن دهي به زيرمتريك هايش
متريك هاي مديريت و وزن دهي به زير متريك هايش
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 1
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 2
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 3
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 1
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 2
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك ريسك
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك مديريت
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك هاي ريسك و مديريت

چكيده:
كيفيت نرم افزار، شاخص حياتي و مهمي براي توليد نرم افزارها است كه ضمن بالا بردن
بهره وري، به ايجاد نرم افزارهاي قدرتمند و شكست ناپذير منجر ميگردد. بطوري كه ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين اصل و برنامه در توليد نرم افزارها است.
راهكاري كه به منظور تضمين كيفيت نرم افزار و ارتقا آن پيشنهاد ميگردد، مقوله اندازه گيري است. ما حصل فرآيند اندازه گيري بدست آوردن مجموعه اي از متريك ها است.
متريك هاي نرم افزاري، كاربردي پيوسته از تكنيكهاي مبتني بر اندازه گيري در فرآيند توسعه نرم افزار به منظور فراهم كردن به موقع اطلاعات مديريتي معنادار به همراه به كارگيري اين تكنيك ها در بهبود فرآيند هستند. بنابراين نيازمند استخراج متريك هاي مربوطه در راستاي هدف مورد نظر هستيم.
در اين پايان نامه، با مد نظر قرار دادن اهميت وجود متريك هاي نرم افزاري، بهره گيري از مدل
فرآيند هاي چرخه حيات نرم افزار استاندارد بين الملليISO/IEC 12207 و فرآيند اندازه گيري برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/اقدام اصلاحي، الگويي به منظور پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه شده است. همچنين نمونه زير متريك هايي براي ارزيابي متريك هاي ريسك و مديريت به عنوان عناصري ضروري جهت پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه و توسط تابعي مقادير كيفي آنها تبديل به مقادير كمي شده اند.

مقدمه:
امروزه براي هر شركتي كه با موضوع فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سروكار دارد، توسعه و بهبود كيفيت مراحل توليد نرم افزار و افزايش كارايي و بهره وري افراد درگير با آن به امر مهمي تبديل شده است. همزمان با قدرتمند شدن كامپيوترها، تقاضا براي نرم افزارهاي قوي تر نيز افزايش يافته و به دليل اين كه فناوري نقش بسيار حياتي در پيشبرد كسب و كار ايفاد ميكند، مشكلات
نرم افزار، مشكلات مهمي محسوب ميشوند كه بر روي عملكرد بسياري از شركتها تاثير گذارند. امروزه، بسياري از شركت ها دريافتند كه اغلب مشكلات نرم افزاري، تكنيكي هستند و مهندسي نرم افزار متفاوت با ساير مهندسي ها است؛ زيرا محصولات نرم افزاري فكري بوده اما محصولات ساير مهندسي ها و ديگر علوم ملموس و فيزيكي هستند. در مركزيت هر مهندسي، اندازه گيري وجود دارد كه روشي بر پايه استانداردها يا قراردادهاي شناخته شده است. اگر به اندازه گيري كارايي سيستم، ميزان كارآمد بودن سازمان يا شركت يا حتي داده هايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند نپردازيم، مسلما امكان كنترل روند كار را نخواهيم داشت كه در نتيجه، اعمالي كه بمنظور پيشرفت انجام ميشوند تنها بر مبناي حدس و تخمين خواهند بود. چرا كه تنها ثبت اطلاعات امروز است كه امكان مقايسه را فراهم مي آورد. همانطور كه پاتريك هنري نيز با گفته خود، اين مطلب را تاييد ميكند:
” هيچ راهي را براي قضاوت در آينده نميشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گيري را ميتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاري به هدف بهبود بخشيدن فرآيند نرم افزاري، كنترل كيفيت، ارزيابي بهره وري و كنترل پروژه به كار برد. استفاده از اندازه گيري به مهندس نرم افزار در ارزيابي محصولات فني ياري رسانده و وي را قادر به تصميم گيري تاكتيكي به موازات پيشرفت پروژه ميسازد. در اين ميان، متريك هاي نرم افزاري گستره وسيعي از اندازه گيري ها را براي
نرم افزارهاي كامپيوتري در بر ميگيرند. ميتوان چنين بيان نمود كه تلاش جهت بهبود فرآيندهاي يك سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گيري، متريك هاي صحيح و استانداردهاي عملكرد، كاري بيهوده است.
لذا ارائه الگويي مطابق با استانداردها كه بتوان با استناد و استفاده از آن به كنترل و پايش فرآيند توليد نرم افزار پرداخته و راهي را جهت رفع مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مقوله مهم بيان نمود، ضروري است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوري اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جايگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژي، توسعه اقتصادي و IT
بهره وري انرژي طراحي آينده انرژي نفت در wpc
بررسي توسعه و تنوع، بخش سامان دهي انرژي مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در كشور
فصل سوم
خلاقيت، توسعه و IT
نوآوري و توسعه
ابداعات كاربردي
ويپو wipo
يونيدو unido
ا. پي. سي. تي. تي (A.P.C.T.T)
كامستك COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبيعي
2. منابع معدني
3. منابع انساني
4. منابع تكنولوژي
بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و ميتوانند برهم اثر بگذارند. اين منابع در هر عصر و دوره اي و در هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي و در پي آن توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد و اين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه، هر دو به يك نسبت مهم است، در عين حاليكه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصر يا چهار جز ميداند (1986).
1- تكنولوژي افزار ( Techno ware):
به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات و ابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف ميتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معناي تكنولوژي متجسم در انسان است و شامل مهارت هاي توليد، نوآوري و خلاقيت ميگردد. كه در حقيقت توانايي هاي انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر ميگيرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به آن ها دانش يا اطلاعات گفته ميشود كه در قالب تئوريها، طرح ها، اساس نامه ها ، پايگاه داده هاي كامپيوتري و غيره تجلي مييابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ ميكند.
كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم ميشود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست آوردن يك شاخص حدود 273 معيار معرفي گرديده است كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آن ها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادي و تاثير گذاري IT بر آن، نقش انرژي وارتباط آن با IT و تاثير بخشي از آن در توسعه، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات و جايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي ميگردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيش گفتار
كانال MIMO
كاربردهاي MIMO
مدل انتقال
چندگانگي
تكنولوژي چندگانگي
چندگانگي زمان
چندگانگي فركانس
چندگانگي فضا
محوشدگي
كدگذاري فضايي – زماني
مدلهاي محوسازي كانال
انتشار چندمسيره
مدلهاي استاتيكي براي محوسازي كانال
محوسازي ريلي
سيستم هاي فضايي – زماني كد شده
بلوك كدهاي فضايي – زماني
كد فضايي – زماني Alamouti
كد گذاري فضايي – زماني Alamouti
طرح Alamouti با چند آنتن گيرنده
الگوريتم كد گذاري
بلوك فضايي – زماني كد گذار
الگوريتم كدگشايي
شبكه كد فضايي – زماني
ساختار كد گذار براي شبكه كد فضايي – زماني
طراحي شبكه كد شده فضايي – زماني در كانالهاي با محوشدگي آرام
كدهاي QPSK با دو، سه و چهار آنتن فرستنده
كدهاي 8-PSK با دو آنتن فرستنده
آناليز عملكرد
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
موضوع اين پژوهش درباره انواع ساختارهاي كدهاي فضايي – زماني ميباشد. در ابتدا توضيحاتي راجع به كانالهاي MIMO داده ميشود و انواع كاربردهاي آن به اختصار توضيح داده ميشود. سپس راجع به چندگانگي و انواع آن شامل چندگانگي زمان، فركانس و فضا را مورد بررسي قرار ميدهيم. موضوع بعدي كه به آن توجه نموده ايم بحث محوشدگي ميباشد. روابط موجود را ارائه داده و انواع محوشدگي را نيز بر ميشماريم.
در قدم بعدي راجع به بلوك كدهاي فضايي – زماني و شبكه كدهاي فضايي – زماني مباحثي را مطرح مينماييم. بلوك دياگرام اين ساختارها نشان داده شده و روابط مربوط به هريك نيز ارائه شده است. در مورد بلوك كد فضايي – زماني طرحي كه الموتي ارائه داده را به صورت اختصار آورده و روال آن و بلوك ديگرامي كه به وسيله الموتي ارائه شده نيز مشخص شده است.
در قدم بعدي الگوريتمهاي رمزگشايي و روابط و توضيحات مربوط به آن آورده شده است. پس از آن بلوك فضايي رمزگذار نشان داده شده است.
در انتها انواع كدهاي براي آنتنهاي مختلف ارائه شده و در انتهاي يك نتيجه گيري از بحث حاضر به عمل آمده است.

كانال MIMO:
MIMO كه عبارت اختصار چند ورودي – چند خروجي است، يك فناوري انتشار امواج (آنتن) براي سيستمهاي مخابراتي بيسيم است، بدين صورت كه در هر دو طرف فرستنده و گيرنده از چند آنتن استفاده ميشود. سيگنال هاي ارسالي در انتهاي مدار مخابراتي با هم تركيب ميشوند تا خطا به حداقل رسيده، سرعت انتقال اطلاعات به بيشينه، افزايش پيدا كند. دقت كنيد كه واژه هاي ورودي و خروجي، به كانال راديويي حامل پيام بر ميگردد، نه به سيستم شامل آنتن ها، فناوري مايمو، با افزودن چشمگير گذر دهي داده ها و مسافت اثر مفيد، آن هم بدون نياز به پهناي باند يا توان ارسالي اضافي، جايگاه ويژه اي در مخابرات بيسيم يافته است. دستيابي مايمو به اين امر، بوسيله بازدهي طيفي بالاتر (تعداد بيت هاي بيشتر در هر ثانيه در هر هرتز از پهناي باند) و قابليت اطمينان ارتباط است. به سبب اين ويژگيها، مايمو بخش مهمي از استاندارد هاي مخابرات بي سيم گشته است. استاندارد هايي مانند) IEEE ۸۰۲.۱۱n (واي فاي .(Wifi) و براي نمونه، استاندارد ITU-T G.۹۹۶۳، استانداردي نو، براي شبكه خانگي است كه يك سيستم ارتباطي خط قدرت را تعريف ميكند كه از فنون مايمو براي ارسال چند سيگنال، روي سيم هاي جريان متناوب (فاز و نول و زمين) بهره ميبرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : شبكه كامپيوتري چيست؟
شبكه كامپيوتري چيست؟
مدلهاي شبكه
اجزا شبكه
انواع شبكه از لحاظ جغرافيايي
ريخت شناسي شبكه (Net work Topology)
پروتكل هاي شبكه
مدل Open System Interconnection (OSI)
ابزارهاي اتصال دهنده (Connectivity Devices)
فصل دوم : مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
كابل شبكه
كارت شبكه (Network Interface Adapter)
عملكردهاي اساسي كارت شبكه
نصب كارت شبكه
تنظيمات مربوط به ويندوز براي ايجاد شبكه
شبكه هاي بي سيم WirelessNetworking
پارامترهاي مؤثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN
فصل سوم : آشنايي با كارت شبكه
كارت شبكه
وظايف كارت شبكه
نصب كارت شبكه
فصل چهارم : مراحل نصب ويندوز 2003
نصب ويندوز 2003
فصل پنجم : مباني امنيت اطلاعات
مباني امنيت اطلاعات
اهميت امنيت اطلاعات و ايمن سازي كامپيوترها
داده ها و اطلاعات حساس در معرض تهديد
ويروس ها
برنامه هاي اسب تروا ( دشمناني در لباس دوست )
ره گيري داده ( استراق سمع )
كلاهبرداري ( ابتدا جلب اعتماد و سپس تهاجم )
نرم افزارهاي آنتي ويروس
فايروال ها
رمزنگاري
فصل ششم : مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبكه
شناخت شبكه موجود
ايجاد محدوديت در برخي از ضمائم پست الكترونيكي
پايبندي به مفهوم كمترين امتياز
پروتكل SNMP)Simple Network Management Protocol)
تست امنيت شبكه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست اشكال:
شبكه نظير به نظير
سرويس دهنده – سرويس گيرنده
توپولوژي ستاره اي
توپولوژي حلقوي
توپولوژي اتوبوسي
توپولوژي توري
توپولوژي درختي
لايه كاربرد
ابزارهاي اتصال دهنده
هاب
شبكه تركيبي
سوئيچ ها
ارسال سيگنال و پهناي باند
كابل شبكه
كابل Coaxial
BNC connector
Thin net
connector RJ45
كابل CAT3
فيبر نوري
شبكه هاي بي سيم WirelessNetworking
شبكهWLANبا يكAP((AccessPoint
كارت شبكه
مادربرد
Recovery Console
پنجره Partitions
Regional and Language Options
انتخاب مجوز
انتخاب پسورد
پنجره ضوابط و معيارهاي گزينش
Date and Time Settings
پنجره تنظيمات شبكه
Domain Controller & Workgroup
Welcoming screen

چكيده:
استفاده از شبكه هاي كامپيوتري در چندين سال اخير رشد فراواني كرده و سازمان ها و موسسات اقدام به برپايي شبكه نموده اند. هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد. در واقع شبكه هاي كامپيوتري زير ساخت هاي لازم را براي به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم مي آورند؛ در صورتي كه اين زير ساخت ها به درستي طراحي نشوند، در زمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتي پيش آمده و بايد هزينه هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحي يك شبكه سوالات متعددي مطرح ميشود:
براي طراحي يك شبكه بايد از كجا شروع كرد؟
چه پارامترهايي را بايد در نظر گرفت ؟
هدف از برپاسازي شبكه چيست ؟
انتظار كاربران از شبكه چيست ؟
آيا شبكه موجود ارتقاء مي بايد ويا يك شبكه از ابتدا طراحي مي شود؟

مقدمه:
انتخاب يك روش p2p معمولا به دليل يك يا چند مورد از اهداف زير صورت ميگيرد:
تقسيم و كاهش هزينه: راه اندازي يك سيستم متمركز كه بتواند از سرويس گيرنده هاي زيادي پشتيباني كند، هزينه زيادي را به سرور تحميل خواهد كرد. معماري p2p ميتواند كمك كند تا اين هزيته بين تمام peer ها تقسيم شود. بعنوان مثال در سيستم اشتراك فايل، فضاي مورد نياز توسط تمام peer ها تامين خواهد شد.
افزايش مقياس پذيري و قابليت اعتماد: به دليل عدم وجود يك منبع قدرتمند مركزي، بهبود مقياس پذيري و قابليت اعتماد سيستم يكي از اهداف مهم به شمار مي آيد و بنابراين باعث نوآوري هاي الگوريتمي در اين زمينه ميشود.
افزايش خودمختاري: در بسياري از موارد كاربران يك شبكه توزيع شده مايل نيستند كه متكي به يك سرور متمركز باشند، چون متكي بودن به يك سرور متمركز باعث محدود شدن آن ها ميشود. مثلا در مورد كاربرد اشتراك فايل، كاربران ميتوانند به طور مستقل فايل هاي يكديگر را دريافت كنند بدون آن كه متكي به يك سرور متمركز باشند كه ممكن است مجوز دريافت فايل را به آن ها ندهد.
گمنامي : اين واژه وابسته به همان خودمختاري ميشود. كاربران ممكن است مايل نباشند كه هيچ كاربر ديگري يا سروري اطلاعاتي در مورد سيستم آن ها داشته باشد. با استفاده يك سرور مركزي، نميتوان از گمنامي مطمئن بود، چون حداقل سرور بايد بگونه بتواند سرويس گيرنده را شناسايي كند مثلا با استفاده از آدرس اينترنتي آن. با استفاده از معماري p2p چون پردازش ها به صورت محلي انجام ميشود، كاربران ميتوانند از دادن اطلاعاتي در مورد خودشان به ديگران اجتناب كنند.
پويايي : فرض اوليه سيستم هاي p2p اين است كه در يك محيط كاملا پويا قرار داريم. منابع و نودهاي محاسباتي مي توانند آزادانه به سيستم وارد و از آن خارج شوند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:142
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعريف مفاهيم
تعريف رسانه هاو انواع رسانه ها
مقايسه رسانه هاي ارتباط جمعي بايكديگر در ارتباط با مخاطبان
تعاريف مختلف از رسانه هاي آموزشي توسط دانشمندان
رسانه هاي ارتباط جمعي وجامعه
رسانه هاي ارتباط جمعي و قشر بندي اجتماعي و توسعه فرهنگي
توزيع رسانه هاي ارتباط جمعي در جهان
رسانه هاي ارتباط جمعي
انواع رسانه هاي ارتباط جمعي به روش ديگر
ارتباط جمعي يا عمومي
فصل دوم
تاريخچه رسانه ها
پيدايش سينما،راديو و تلويزيون
تاريخچه پيدايش روزنامه ها
سينما، پيدايي و نظور آن
تئاتر و مخاطبان
تئاتر در شرق
تئاتر در قبل از اسلام
تئاتر پس از اسلام
پژوهش در ارتباطات
صدا و سيما و تعليم و تربيت
نقش رسانه هاي ملي در كشور هاي همسايه ايران
نقش رسانه هاي غرب در تعليم و تربيت
نقش رسانه هاي ملي در جهان
خلاصه اي از رسانه هاي آموزشي در ايران و جهان
تئوري هاي وسايل ارتباط جمعي يا رسانه ها
مكتب ماركسيسم كلاسيك
نظريه ي اقتصاد سياسي رسانه ها
مطالعات فرهنگي توده
مكتب فرانكفورت
نظريه هاي مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظريه ي استحكام
نظريه دو مرحله اي رسانه ها
نظريه تزريقي رسانه ها
نظريه برجسته سازي رسانه ها
نظريه نياز جويي رسانه ها
نظريه وابستگي مخاطبان
نظريه موزاييكي رسانه ها
نظريه سيستمي
ديدگاه هاي پيشگامان رسانه ها
ديدگاه ديويدرايز من
ديدگاه مارشال مك لوهان
وظايف رسانه ها
نقش تفريحي رسانه ها
نقش هاي خبري رسانه ها
نقش هاي همگن سازي رسانه ها
نقش آگاه سازي رسانه ها
نقش تعلق اجتماعي رسانه ها
ديدگاه هاي افراطي رسانه ها
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
تلويزيون
يونسكو و راديو و تلويزيون
نقش راديو و تلويزيون در آموزش
تاثير تلويزيون بر خانواده
استفاده از تلويزيون در آموزش و پرورش
نقش آموزشي تلويزيون
تحقيق يك ايراني درباره راديو و تلويزيون و نقش تربيتي آن ها
اينترنت (ويژگي ها، كاركردها،مزايا)
معايب اينترنت
موقعيت ايران و ملل در حال توسعه در شبكه اينترنت
نقش اينترنت در تعليم و تربيت
نقش اينترنت در دنياي نوجوانان
نقش تلفن همراه در تعليم و تربيت
تلفن همراه در مدارس ايران
فرهنگ سازي استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و
پرورش
يادگيري از طريق تلفن همراه
رويكرد هاي يادگيري مبتني بر تلفن همراه
منظور از يادگيري تلفن همراه چيست؟
از تلفن همراه چه چيزي ميتوانيم ياد بگيريم؟
برخي مزيت ها و محدوديت ها ي يادگيري تلفن همراه
نتيجه گيري دربا ره تلفن همراه
ماهواره چيست؟
نحوه كار ماهواره ارتباطي
تاريخچه ، مزايا و معايب ماهواره
موقعيت ايران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره
آموزش از طريق ماهواره و تجربه هاي جهاني
توانايي كاربردآموزش از طريق ماهواره در كشور چين
سينما و تئاتر و نقش تربيتي آن ها
سينما و تلويزيون
سينما و تلويزيون دو پديده متمايز
سينما و تلويزيون در برابر يكديگر(رقابت دروني)
نقش تربيتي سينما
مذهب و سينما
فصل پنجم
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاي پژوهش
خلاصه
منابع و ماخذ
چكيده به زبان لاتين

چكيده:
رسانه هاي مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آن ها رو به افزايش نهاده است. اين رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كيفيت هر چه بيشتر و بهتر ظهور كرد ولي متاسفانه باگذشت زمان از كيفيت آنها كاسته شده است ولي همين رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غناي علمي برخوردار است كه نشات گرفته از كتب معتبر در اسلام است.
با پيشرفت علم و تكنولوژي، رسانه ها نيز گسترش يافته و از كيفيت زيادي برخوردار شده است. بعد از رسانه هاي مكتوب، در طول يكي دو قرن گذشته رسانه هاي جديدي همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخي رسانه هاي آموزشي ديگر همچون اسلايد پا به عرصه وجود نهاده است.
بعد از رسانه هاي فوق رسانه هايي همچون تلويزيون و راديو و سينما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروز در طول نزديك به يك قرن در سراسر دنيا، اين رسانه ها به عنوان مهم ترين رسانه و مهم ترين رسانه در تعليم و تربيت مطرح بوده و هستند.
علم و صنعت همچنان در حال پيشرفت است كه همراه آن دستاورد هاي مهمي در ظهور برخي ديگر از رسانه به وجود آورده است كه ميتوان به ظهور اينترنت و ماهواره و كامپيوتر و نقش و كاربرد بسيار مهم آن در دنياي امروز اشاره نمود.

مقدمه:
انسان در زندگي اجتماعي و در برخورد با غير خود نياز شديدي به ارتباط دارد و تنها از اين طريق است كه نياز هاي فردي و اجتماعي خود را برآورده ميكند. انسان از همان آغاز براي برقراري ارتباط و رساندن پيام خود به ديگران شيوه هاي گوناگوني را به كاربرده است. از اشارات، كلمات و اشاره هاي رمزي اوليه گرفته تا استفاده از پيشرفته ترين و در عين حال پيچيده ترين وسايل ارتباطي مدرن امروزي از قبيل رسانه ها و وسايل ارتباطي كه درطول تاريخ داراي سرعت بسيار كند و ناچيز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگيري يافته اند.
پيام هايي كه توسط رسانه ها رد و بدل ميشود در ابعاد مختلف سياسي،اجتماعي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي و… است. مخاطبان اين پيام ها افراد و گروه هايي در سطوح مختلف فرهنگي، اقتصادي،و اجتماعي اند كه در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي در سراسر جهان پراكنده اند.
چنان چه گفته شد تمام سعي و تلاش رسانه هاي جمعي، رسيدن به اهداف و مقاصدي است كه در عين حال هر كدام به نحوي داراي رنگ و صبغه تربيتي هستند، زيرا اين رسانه ها در اموري نظير رشد شخصيت افراد در ابعاد مختلف، ايجاد ارتباط بين افراد جامعه، كمك به افراد جامعه، كمك به افراد در فرآيند سازگاري با جهان متغير پيرامون و…دخالت دارند. چرا كه به نظر ميرسد نظام تعليم و تربيت بيش از هر زمان ديگري نياز به تغييرات اساسي و بنيادين دارد. لذا با توجه به تغيير نوع نگرش مخاطبين امر تعليم و تربيت، خواسته ها و انگيزه هاي ايشان براي دستيابي به اهداف و آمال، اين تغييرات ناگريز با گذشت زمان خود نمايي خواهد كرد.
از طرف ديگر با وجود انديشه ها و جمجمه هاي فرهنگي مختلف كه از سوي رسانه هاي غالب جهان بي محابا به حيطه آموزش و تربيت هجوم مي آورد به نظر ميرسد، بايد از همين رسانه ها در جهت تحكيم بنيان هاي تعليم و تربيت استفاده كرد تا مهارت هاي پذيرش حقايق و اتخاذ تصميمات اجتماعي و خانوادگي معقول و به هنگام را درتفكر و فضاي حقيقي جامعه نهادينه ساخت تا با ارتقا سطح فكري و فرهنگي خانواده ها، معضلات و مشكلات ناشي از تأثيرات سو رسانه ها به حداقل رسيده و رفتارها و هنجارهاي مثبت بالقوه به فعاليت نزديك شود و بي شك اين امر تنها پوشش كافي اطلاعات و دوري از يك جانبه نگري و تعمبق روشهاي نوين سالم و كاربردي،استفاده از رسانه ها در امر تعليم و تريبت ميسر خواهد بود.
لذا در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از منابع موجود در راستاي تنوير و تشريح معاني و معايب رسانه هاي مختلف ( ديداري – شنيداري – مكتوب، گفتاري، روايي و …) بر روند آموزش و تربيت كودكان و نوجوانان گام هايي برداشته شود. چرا كه گستردگي رسانه ها در دنياي كنوني و تأثير مستقيم آن بر روند رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان و فرزندانمان، مطالعه و پژوهش بسياري را ميطلبد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان
نمودار سازماني و تشكيلات واحد صنعتي و امكانات
نيروي انساني امور حفاظت و كنترل
نيروي انساني امور خطوط
نيروي انساني امور تعميرات
نيروي انساني واحد تله متري و كامپيوتر
نيروي انساني دفتر فني
تجهيزات كار
ستاد و پشتيباني
نوع محصلات توليدي خدماتي واحد صنعتي
خدمات امور حفاظت و كنترل
خدمات امور خطوط
خدمات امور تعميرات پست
خدمات امور مخابرات
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
خدمات دفتر فني
شرح فرآيند توليد و خدمات
خدمات امور حفاظت و كنترل
طراحي و مهندسي پست هاي برق
نصب و راه اندازي پست ها
تست هاي آماده سازي و راه اندازي
آزمايشگاه مجهز امور حفاظت و كنترل
نگهداري و تعميرات سيستم هاي حفاظتي
خدمات امور خطوط
ايجاد خطوط انتقال و فوق توزيع
بهينه سازي واصلاح خطوط
بازديدهاي صعودي و ترموويژن
نگهداري و تعميرات خطوط و كابل هاي انتقال و فوق توزيع
نصب تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي
نصب، تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي پست
نگهداري و تعمير تجهيزات فشار قوي پست
كارگاه تعميرات و اورهال تجهيزات
بازرسي و عمليات پيشگيرانه
خدمات امور مخابرات
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي تلفن
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي بي سيم
بهينه سازي و توسعه شبكه هاي بي سيم
راه اندازي و نگهداري و تعميرات (PLC)
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
طراحي و اجراي پايانه هاي راه دور و نرم افزارهاي ديسپاچينگ
خدمات دفتر فني
مرجع و مأخذ منابع فني
طراحي وراه اندازي سيستم هاي انفورماتيك
اجرا و نگهداري شبكه هاي رايانه اي (اينترنت و اينترانت)
سلسله مراتب ديسپاچينگ و فلسفه بهره برداري
ساختار شبكه برق كشور
سلسله مراتب ديسپاچينگ
ديسپاچينگ ملي
ديسپاچينگ منطقه اي
ديسپاچينگ محلي
ديسپاچينگ توزيع
ديسپاچينگ فشار ضعيف
فلسفه‌ بهره‌ برداري از نيروگاه ها در سيستم هاي ديسپاچينگ
فلسفه بهره برداري از شبكه انتقال
فلسفه بهره برداري از شبكه فوق توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه فشار ضعيف
استاندارد اينتر فيس پست ها و نيروگاه ها با سيستم‌هاي ديسپاچينگ
روش هاي مختلف نصب تابلوي HVI در پست ها و يا نيروگاه ها
روش اول : نصب تابلو HVI (نوع متمركز)
روش دوم : استفاده از تابلوهاي واسط گسترده (DHVI)
مراحل مختلف تهيه مدارك آماده سازي ايستگاه ها
استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه ها
لزوم تهيه استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه هاي كشور
انواع استاندارد اينترفيس مورد نياز براي پست ها و نيروگاه ها
تاريخچه تهيه استاندارد اينترفيس در ايران
استاندارد اينترفيس پست هاي 63 و 132 كيلو ولت با سيستم هاي ديسپاچينگ
لينك بين مراكز ديسپاچينگ
پروتكلX.25
مشخصات فني ارتباط انسان و ماشين
نمايش تصاوير روي مانيتور
پردازش و اجراي فرامين ديسپاچر
تعيين مدكاري
مدكاري
مهندسي سيستم اسكادا
شناخت پروسه
آلارم ها در سيستم هاي اسكادا
اطلاعات پروسه
مهندسي اطلاعات در سيستم هاي اسكادا
گزارشات و نمودارها در سيستم هاي اسكادا
پروتكل هاي انتقال داده در سيستم هاي ديسپاچينگ
نوع اطلاعات تبادلي ما بين مراكز كنترل و پايانه
پارامترهاي مؤثر در انتخاب پروتكل راه دور
مدل مرجع انتقال داده
درستي داده و سازگاري
سرويس هاي لايه لينك
شكل فريم هاي استاندارد
سرويس هاي اوليه و رويه هاي انتقال
پروتكل هاي به كار رفته در سيستم هاي ديسپاچينگ برق در ايران
نتيجه گيري
آزمون آموخته ها و نتايج
چرا منابع تغذيه سوئيچينگ
مزاياي منابع تغذيه خطي
معايب منابع تغذيه خطي
چگونه يك منبع تغذيه سوئيچينگ كار ميكند
رگولاتور سوئيچينگ حالت فوروارد
رگولاتور سوئيچينگ حالت فلاي بك
مروري بر يك منبع تغذيه سوئيچينگ نمونه
فيلتر EMI
خازن انباره فيلتر ورودي
ترانسفورمر
سوئيچ قدرت
يكسو كننده خروجي
بخش فيلتر خروجي
عنصر حس كننده جريان
عنصر بازخورد ولتاژ
بخش كنترل
انواع آرايش هاي منابع تغذيه سوئيچينگ
عوامل موثر در انتخاب يك آرايش مناسب
رگولاتورهاي سوئيچينگ فاقد ترانسفورماتور ايزوله كننده
رگولاتور Buck
معايب رگولاتور Buck
رگولاتور افزاينده Boost
رگولاتورBuck-Boost
رگولاتور سوئيچينگ با ترانسفورمر ايزوله كننده
رگولاتور فلاي بك
رگولاتور پوش‌ پول Push-Pull
اشكال اساسي و غير قابل حل رگولاتورPush-Pull
رگولاتور نيم پل (Half-Bridge)

رگولاتور تمام پل (Full-Bridge)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تعاريف، وظايف و مسئوليت ها
بخش 1: تعريف اصطلاحات
سيستم
روش
شيوه يا متد
تعريف تجزيه و تحليل سيستم ها
مفروضات (داده ها)
تعريف اطلاعات
تعريف فرم
بخش 2: وظايف و مسئوليت ها
دلايل آغاز تجزيه و تحليل سيستم ها
فوايد تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها
تحليل گر سيستم كيست؟
تحليل گر سيستم و نقش او در فرآيند تجزيه و تحليل و طراحي سستم
فصل دوم
مراحل تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها
مرحله يكم: شناخت مشكل و تبيين آن ها
مرحله دوم: ايجاد فرضيه
مرحله سوم: گردآوري اطلاعات
كتابخانه
استفاده از اسناد و مدارك و بايگاني ها
جداول و نمودارهاي سازماني
مشاهده
مشاهده مستقيم
مشاهده غيرمستقيم
پرسشنامه
پرسشنامه آزاد
پرسشنامه ثابت
مصاحبه
مصاحبه آزاد
مصاحبه منظم
مرحله چهارم: طبقه بندي اطلاعات
جدول
نموادار
نمودار خطي
نمودار ميله اي يا ستوني
نمودار دايره اي
نمودار فضايي
نمودارهاي سازماني
مرحله پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مرحله ششم: نتيجه گيري و ارائه راه حل
نحوه ارائه راه حل
همخواني با برنامه هاي سازمان
ارائه چند راه حل به جاي يك راه حل
مطابقت با قوانين و مقررات
قابليت اعمال
تناسب بين هزينه اجرا و منافع حاصله از اجراي طرح
سهولت اجرا
مرحله هفتم: تهيه و تنظيم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مرحله نهم: آزمايش طرح جديد
مرحله دهم: استقرار طرح جديد
روش موازي يا هم زمان
روش تدريجي يا مرحله اي
روش يكباره
روش اجراي آزمايشي
مرحله يازدهم: ارزيابي عملكرد

تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها:
غالب محققان،‌ دانش پژوهان و كساني كه با تكنيك تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها آشنايي دارند بر اين عقيده اند كه براي تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها نميتوان يك تعريف جامع و مانع كه معرف صحيح و دقيق آن باشد بيان كرد. نويسندگان مختلف، با توجه به سليقه يا منظور خاص خود، اين اصطلاح را تعريف نموده اند:
1:نورمن بريش: تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها عبارتست از مطالعه و بررسي بمنظور بهبود بخشيدن به سيستم هاي خدماتي (سرويس دهنده) كنترل كننده و هماهنگ كننده عمليات يك سازمان. بدين ترتيب، تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها، خطي مشي آينده سازمان را مشخص ميكند و با ايجاد يك روش كنترل صحيح، اجراي دقيق طرح هاي پيش بيني شده آينده سازمان را تضمين مي نمايد.
2:آلن ديويس: تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها را يك وظيفه و كار ستادي و تخصصي تلقي ميكند كه هدف آن مطالعه، بررسي و بهبود بخشيدن به كليه سيستم ها و روش هاي موجود در يك سازمان است.
نويسنده اي به نام چارلز ميكس تعريف خود را به تجزيه و تحليل مديريت امور دفتري محدود ميكند و اين تعريف بدين گونه است: تجزيه و تحليل عبارت است از مطالعه جامع و كامل سيستم ها و روش هاي سازمان بمنظور بهبود بخشيدن و ساده كردن تمور دفتري
واضح است كه در اين تعريف، سيستم ها و روش هاي اداري و دفتري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عقيده وي اين است كه پي بردن به مسائل و مشكلات اداري و دفتري و بهبود بخشيدن به آن ها در بهبود وضع كلي سازمان، اثر قابل ملاحظه اي خواهد داشت.
نويسنده ديگري، تجزيه و تحليل را منحصر به امور اداري ميداند آن را چنين تعريف ميكند: تجزيه و تحليل اداري عبارت است از مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات اداري از نظر وظايف متصديان مربوطه و روش هايي كه براي انجام آن بكار ميرود و كشف عامل پيدايش اين علل و طرح و تنظيم پيشنهادهاي لازم به منظور حل آن ها

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيوسنسور چيست؟
بيوسنسورهاي الكترو شيميايي
بيوسنسورهاي پتانسيومتريك
بيوسنسورهاي آمپرومتريك
بيوسنسورهاي كالريمتريك
بيوسنسورهاي نوري
بيوسنورهاي فشار الكتريكي
نتيجه گيري

مقدمه :
توسعه تجارت جهاني مواد غذايي به چندين بيليون دلار از نتايج صنعتي شدن ميباشد. صنايع غذايي مواد غذايي سالم و بي خطر را براي مصرف كنندگان فراهم نموده است. صنايع غذايي در حال حاضر شامل فرآيندهايي همچون فرآوري، حمل و نقل و نگهداري شده كه اغلب اين فرآيندها قبل از رسيدن ماده غذايي به دست مصرف كننده بر روي مواد غذايي كه فساد پذيري بالايي دارند صورت گرفته است.از آن جا كه مصرف كنندگان نيز اهميت قابل توجهي براي كيفيت محصولات غذايي كه ميخرند، قائل هستند لذا اين مسئله دست اندركاران صنايع غذايي را وادار كرده تا بر كنترل محصولات غذايي تأكيد بيشتري داشته باشند. بنابراين تجزيه مواد غذايي براي اطمينان يافتن از سلامت و بي خطر ماندن مواد غذايي تا زمان رسيدن به دست مصرف كننده و همچنين افزايش زمان نگهداري مواد فساد پذير و بهبود كيفيت آن ها ضروري است. در صنايع كشاورزي و غذايي كيفيت محصول در حال حاضر توسط تجزيه هاي شيميايي و آزمون هاي ميكروبي به صورت دوره اي و مستقيم سنجيده شده كه اين روش ها غالباً هزينه بر بوده، با توجه به اين كه در اكثر موارد نياز به مرحله آماده سازي يا استخراج نمونه داريم، آزمون زمان بر بوده و از طرفي نيز براي انجام اين آزمون ها به تكنيسين هاي ماهر نياز داريم. لذا يافتن روشي مناسب، سريع و مؤثر كه توسط آن بتوان تجزيه هاي شيميايي مواد غذايي را انجام داده و حضور تركيبات آلرژيك و پاتوژن را آشكار ساخت يكي از بزرگترين چالش هايي است كه در صنايع فرآوري مواد غذايي با آن روبرو هستيم. اختراعات اخير در زمينه الكترونيك و تكنولوژي كامپيوتر افق هاي جديدي را براي رسيدن به بالاترين حد دقت در كنترل مواد اوليه، محصولات، فرآيندها، عملكرد ماشين ها در صنايع غذايي و برطرف كردن چالش فوق باز كرده است. از جمله اين اختراعات بيوسنسورها هستند، كه حاصل تحقيقات پيشرفته بين چند رشته مختلف همچون شيمي تجزيه، بيولوژي و ميكروالكترونيك مي باشد.
بيوسنسورها زمان و هزينه آزمايشات را كاهش داده و از طرفي اطمينان از سلامت محصول را افزايش داده اند. بيوسنسورها همچنين براي شناسايي يا اندازه گيري آناليت ها در سيستم هاي مداوم نيز كارايي يافته اند. اين ها در واقع ايجاد كننده روشي سريع، غير مخرب و داده دهنده براي كنترل كيفي يك محصول مي باشند. با توجه به اين مسائل بيوسنسورها قابليت خلق يك انقلاب تجزيه اي را براي حل مشكلات تجزيه اي موجود در صنايع غذايي دارند. و به همين جهت است كه در حال حاضر تخمين زده ميشود، بيوسنسورها رشد و توسعه سالانه اي حدود 60% داشته باشند. در هر حال امروزه بيوسنسورها كاربرد بسيار گسترده اي در صنايع مختلف پيدا كرده اند، كه از جمله آن ها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اندازه گيري و تشخيص ويتامين B1، اكسيدهاي نيتروژن، متان، دي اكسيد كربن، موتاژن ها، BOD اسيدهاي آمينه، سموم ميكروبي، تعيين اسيدهاي چرب كره و …

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول: CNC
فصل دوم: مباني ماشينكاري
مباني كنترل عددي NC
اجزاي CNC
قرارداد محورها در ماشين هاي CNC
ساختمان يك برنامه NC
طبقه بندي سيستم هاي كنترل عددي
ماشين كاري نقطه به نقطه در مقابل ماشين كاري پيوسته
كنترل سخت افزاري NC در مقابل كنترل نرم افزاري
سيستم هاي نموي و مطلق
سيستم هاي حلقه باز و حلقه بسته
ماشين كاري با سرعت بالا
مفهوم سرعت هاي بالا در ماشين كاري
سرعت هاي بالا بر اساس معيار DN
سرعت هاي بالا بر اساس داده هاي پايداري
فصل سوم: انواع روش هاي نمايشي منحني
روش هاي نمايش منحني و پارامتري
منحني هاي BEZER
منحني هاي B-SPLINE
منحني هاي NURBS
منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف
چند جمله اي هاي سه گانه فيثاغورث
مباني منحني فيثاغورث-هدوگراف
درجه منحني فيثاغورث
منحني هاي منحني فيثاغورث-درجه 3
منحني هاي فيثاغورث هدوگراف-درجه بالاتر-درجه 5
محاسبه طول كمان در منحني هاي فيثاغورث
توليد فرمان سرعت در سيستم هاي CNC
پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي خطي با بكارگيري پروفيل سرعت ذوزنقه اي
روش درون يابي دايره اي
منابع

چكيده:
در اين تحقيق در ابتدا به بيان مباني ماشين كاري و نحوه هاي نمايش يك منحني پرداخته ميشود. و سپس با معرفي منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف و بيان خواص رياضي آن ها، مسأله درون يابي هندسي با بكارگيري چنين منحني هايي بحث و حل ميگردد. در ادامه ضمن تشريح عملكرد واحد درون ياب، در ابتدا انواع درون يابي خطي و دايره اي با بكارگيري پروفيل سرعت مناسب شبيه سازي ميشوند. سپس با بكارگيري منحني هاي فيثاغورث-هدوگراف، درون يابي به صورت Real-Time توسط اين منحني ها (در قالب G05) تشريح و شبيه سازي ميگردد.

مقدمه:
امروزه قطعات صنعتي داراي پيچيدگي هاي هندسي متفاوتي ميباشند كه فقط با استفاده از ماشين ابزارهايي با دقت بالا قابل توليد اند. با پيشرفت چشمگيري كه در صنعت الكترونيك در دهه هفتاد ميلادي بوجود آمد بكار گيري ميني كامپيوترها در صنعت ماشين كاري مرسوم گرديد.
ماشين ابزارهايي كه به كمك كامپيوتر هدايت مي شدند CNC نام گرفتند. به كمك CNC به تدريج دقت مورد نياز براي توليد قطعات پيچيده در صنايع مختلف مانند هوافضا و قالب سازي حاصل شد. با دست يابي به تلرانس هاي بسيار دقيق براي توليد يك قطعه تدريجا انديشه بالاتر بردن سرعت توليد نيز قوت يافت. با ساخت ابزارهايي با سختي زياد، شرايط براي بالا بردن نرخ توليد نيز بهبود يافت. تا اين كه امروزه با بكارگيري تكنيك هاي ماشين كاري با سرعت هاي بالا قطعاتي با تلرانس هاي دقيق در زمان بسيار كوتاهي توليد ميگردند. براي دستيابي به قابليت ماشين كاري با سرعت هاي بالا ميبايد در زمينه هاي مختلف مانند طراحي سازه اي، كنترل ارتعاشات خود برانگيخته، يافتن بهترين نرخ براده برداري و كنترل حركت و سرعت در راستاي مسير مورد نظر به پيشرفت هايي دست يافت.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
ISDN چيست ؟
تجهيزات ديتاي غير ISDN در ISDN
پروتكل كانال D لايه 3
تركيب پيامهاي لايه 3
اتصال LAN از طريق ISDN
اصول اتصال LAN
ساختار منطقي يك LAN
لايه b2 : لايه LLC (LLC: Logical Link Control)
لايه 3 و4 : پروتكل هاي ارتباطي LAN
آماده كردن اطلاعات براي ارسال
اختلاف هاي ارسال و مودم هاي آنالوگ
امكانات خطوط ISDN
سخت افزار ISDN
مزاياي ISDN
سرويس ISDN
روتر ها
غير مجاز مي باشد server
ويژگيهاي غير مجاز مي باشد server
معيارهاي غير مجاز مي باشد server
هزينه ارتباط با اينترنت
تاريخچه مخابرات
منابع

پيشگفتار:
در گذشته تلفن ها همگي آنالوگ بودند و يك عيب بسيار بزرگ بشمار مي آمد، زيرا هنگام ارسال صدا نويز وارد كانال ميشد و كيفيت را به شدت كاهش مي داد. كدينگ ديجيتال راهي براي كد كردن صدا و تشخيص خطا طراحي كرد. بنابراين شبكه هاي IDN (Intgrate digitalnetwork)طراحي شد و تمام شبكه هاي تلفني آنالوگ به ديجيتال تبديل شد.

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – تاريخچه برخي از زبانهاي برنامه نويسي
زبان برنامه نويسي c
زبان برنامه نويسي c++
اهداف بوجود آمدن c++
زبان برنامه نويسي c#
زبان برنامه نويسي Java
زبان برنامه نويسي visual basic
زبان برنامه نويسي پايتون
ويژگيهاي شي گرايي
رايگان
قابليت حمل
قدرتمند
دروني سازي و گسترش
فصل دوم – زبان Delphi
تاريخچه زبان Delphi
سال 1995- Delphi – 1
سال 1996- Delphi – 2
سال 1997- Delphi – 3
سال 1998- Delphi – 4
سال 1999- Delphi – 5
سال 2001- Delphi – 6
فصل سوم – زبان c
تاريخچه c
برنامه نويسي ساخت يافته
مراحل اجراي يك برنامه c
خطاهاي برنامه نويسي
فصل چهارم – Visual Basic 6
مقدمه اي بر زبان برنامه نويسي Visual Basic
فصل پنجم – زبان java
جاوا
تاريخچه
اهداف اوليه
خط مشي جاوا
پياده سازي
اداره خودكار حافظه
گرامر
نمونه هايي از برنامه هاي جاوا
توزيع هاي جاوا
كلاس هاي خاص
كتابخانه هاي كلاس
كتابخانه هاي مركزي
كتابخانه هاي موضعي و بين المللي
كتابخانه هاي واسط كاربر
ويرايش
ايرادات مطرح شده
پاسخ به ايرادات
يك اشتباه متداول
منابع

چكيده:
مسلما يكي از سودمندترين اختراعات بشر تا به امروز كامپيوترها بوده اند. دستگاه هايي كه هزاران بار سريع تر از انسان فكر مي كنند و سرعت عملشان به طرز غير قابل باوري بالاست. سرعت و قدرت، امكان انجام خيلي از كارهايي را فراهم كردند كه انسان بطور عادي از انجام آن ها عاجز بود. اما يك مشكل وجود داشت اين دستگاه ها به همان اندازه كه قوي بودند، كم هوش هم بودند؛ آنها به طور عادي هيچ عملي انجام نمي دادند مگر اينكه به صراحت از آنها درخواست ميشد. اما اين درخواست چگونه بايد صورت ميگرفت؟ بايد راهي براي گفتگو با آنها پيدا ميشد. و در اين زمان بود كه متخصصان تصميم گرفتند زبانهاي مخصوصي را به وجود بياورند تا بتوانند با كامپيوترها گفتگو كنند. اين زبانهاي مخصوص به اصطلاح زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر نام گرفتند.به نسل اوليه زبانهاي برنامه نويسي، زبانهاي سطح پايين گفته ميشد، چرا كه به سختي قابل يادگيري و به كارگيري بودند. پياده سازي اعمالي ابتدايي توسط اين زبانها باعث ميشد مدت ها وقت با ارزش برنامه نويسان گرفته شود. اما وضع به همين منوال نماند و با گذشت زمان زبانهاي جديدي به وجود آمدند كه آموختن آن ها راحت تر بود. طي سه دهه اخير، صنعت كامپيوتر مورد هجوم انواع زبانهاي برنامه نويسي قرار گرفت.

مقدمه:
سيستم هاي كامپيوتري جديد، تاثيرات وسيع و رشد يابنده اي بر اكثر فعاليت هاي بشري داشته و دارند. كامپيوتر امكان داده است تا زمينه هاي جديدي از تحقيقات در علوم ايجاد شوند كه پيشتر، به سبب كمبود داده ها و محدوديت در انجام تحليل ها و محاسبات عددي، چندان شناخته شده نبودند. كامپيوتر، پيشرفت هاي تكنولوژي، از قبيل سفر به ماه، را تسهيل كرده و به عنوان وسيله اي براي كنترل فرآيندهاي صنعتي، به گستردگي مورد استفاده قرار ميگيرد. اكثر سيستمهاي حسابداري و بانكي، اينك كامپيوتري شده و در فعاليت هايي مثل مديريت موجودي و انبار، پرداخت حقوق حمل و نقل و مراسلات، از كامپيوتر در حد وسيع استفاده ميشود. سازمان هاي دولتي، اينك براي ذخيره و بازيابي اطلاعات، كامپيوتر را به كار ميگيرند. در دانشگاه ها براي ذخيره و بازيابي اطلاعات، امور حسابداري و پرداخت حقوق، برنامه ريزي دروس و ثبت نام دانشجويان و فعاليت هاي ديگر از كامپيوتر بهره برداري ميشود. بسياري از سيستم هاي كتابداري، اينك كامپيوتري شده اند و در كتابخانه ها، حتي براي نگاهداري و بازيابي اسناد و مدارك و چكيده هاي علمي، از كامپيوتر استفاده ميكنند. سخن كوتاه، كامپيوتر در تمام فعاليتهايي كه در آن ها پردازش سريع حجم زيادي از اطلاعات، مورد نياز باشد، به كار برده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
دگرگوني طراحي براي كتابخانه‌هاي الكترونيكي
كتابخانه ها و گسترش زير بناي اطلاعاتي
مهارت هاي مورد نياز كتابداران
شرايط انجام كار غير كتابداران
كار با گروه هاي پردازش
نكات قوت و ضعف تكنولوژي هاي كنترل اطلاعات
مشكلات نظام هاي كتاب شناختي كامپيوتري
بازاريابي
سيستم هاي خبره در كتابخانه و محيط اطلاعاتي
ماهيت سيستم خبره
مسائل و مشكلات سيستم هاي خبره
مسائل انساني
مسائل اجرايي
سيستم هاي خبره در كتابخانه ها
كاربردهاي سيستم هاي خبره در كتابخانه ها
فهرست نويسي و رده بندي
نمايه سازي و چكيده نويسي
مجموعه سازي
سفارشات
مديريت اطلاعات
عوامل هوشمند
عوامل فيلترگذار( مرور كردن اطلاعات)
عوامل جستجو
وظايف يك عامل هوشمند
خدمات مرجع
شبيه سازي انسان
نتيجه گيري
نتيجه

چكيده:
در حال حاضر رشته كتابداري و اطلاع رساني در دو گرايش پزشكي و غير پزشكي در دانشگاه هاي ايران تدريس ميشود . رشته كتابداري پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي و رشته كتابداري غير پزشكي در دانشگاه هاي سراسري، دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دانشگاه هاي پيام نور به صورت آكادميك تدريس ميشود. در مقطع كارشناسي ارشد 2 واحد نظري به درس تكنولوژي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي اختصاص داده شده كه در 34 ساعت و با هدف آشنايي با نحوه استفاده از تكنولوژي در ارائه خدمات كتابخانه و مراكز اسناد و مدارك و چگونگي طراحي و تحليل نظام هاي اطلاعاتي طبق مصوبه وزارت علوم در دانشگاه ها ارائه و تدريس ميگردد. مقاله حاضر با رويكردي تحليلي به بررسي نحوه تدريس واحد تكنولوژي اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي در رشته كتابداري مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي شهر تهران و تحليل عوامل مؤثر داخلي و خارجي ( با توجه به مدل برايسون ) بر نحوه تدريس اين واحد درسي ميپردازد. در پايان پيشنهاداتي جهت ارتقاء و بهبود نحوه تدريس به منظور بالابردن سطح كيفي و كاربردي كردن اين واحد در رشته كتابداري ارائه ميشود ؛ چرا كه كتابداري و اطلاع رساني همانند بسياري از حوزه هاي دانش بشري، در تعامل با جامعه و شرايط جديدي كه به وجود آمده است از تحولات گوناگون عصر خود تاثير گرفته و بر آنها نيز تاثير ميگذارد. طي دو دهه اخير كه فناوري هاي جديد كاربرد گسترده اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني يافته و محيط اطلاعاتي بسيار متحول شده است، تلاش هايي به منظور بازنگري در نقش و كاركردهاي كتابداران صورت گرفته و مي گيرد كه بيانگر واكنش منطقي حرفه نسبت به تحولات و شرايط است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اهداف پروژه
معرفي محل كارآموزي
شهرداري منطقه 19 تهران
تاريخچه مختصر منطقه
فعاليت هاي سازمان
چارت سازماني محل كارآموزي
فعاليت هاي كامپيوتري سازمان
نرم افزار ها و سخت افزار هاي مورد استفاده
فعاليت هاي انجام شده
شرح فعاليت ها و آموخته ها
تاريخچه وب
معرفي شبكه پهناور جهاني(Word Wide Web)
اينترنت
محدوديت هاي صفحات وب
زبان برنامه نويسي
كد هاي html چيست؟
css چيست؟
asp چيست؟
java script چيست؟
vb script چيست؟
تجزيه و تحليل سيستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح يك
پايگاه داده
sqlچيست؟
مراحل ساخت DATA BASE
جداول
نرم افزار هاي مورد استفاده
Dream waver
Photoshop
طراحي وب سايت
طرح وب سايت
مراحل طراحي سايت
صفحات سايت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عكس
دانلود موزيك
دانلود كتاب
نقشه منطقه
اعلام مشكلات
كد فرم با html
كد asp
اتصال asp به sql
كد باز كردن ركورد در بانك
ريختن اطلاعات از صفحه اعلام مشكلات به درون يك متغير
اضافه كردن اطلاعات به بانك (insert)
بستن ركود وارتباط با بانك اطلاعاتي
حل مشكل
كد خواندن اطلاعات از پايگاه داده (select)
ثبت حل مشكل توسط كارشناس
ورود مدير
عملكرد كارشناس
بررسي مشكلات حل نشده
ثبت كارشناس جديد
كد insert
آموخته ها
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع
پيوست ها
پيوست 1 (كد جاوا اسكريپت نمايش ساعت و مدت زمان حضور)
پيوست 2 (كد جاوا اسكريپت نمايش تاريخ )

فهرست شكل ها:
پيشگفتار
معرفي محل كار آموزي
چارت سازماني شهرداري منطقه 19
فعاليت هاي انجام شده
مراحل آماده شدن يك صفحه وب پويا با تاكيد بر روش client-side
مراحل آماده شدن يك صفحه پويا با تاكيد بر روش هايserver-side
تجزيه و تحليل سيستم
نمودار سطح صفر
نمودار سطح يك
پايگاه داده
ساخت پايگاه داده
انتخاب نام پايگاه داده
ساخت جدول
دياگرام جداول
نرم افزار هاي مورد استفاده
صفحه نخست نرم افزار
طراحي در قسمت كد نويسي
طراحي در قسمت split
طراحي در قسمت design
منوي properties
طراحي وب سايت
نماي كلي قالب سايت
header سايت
منوي سايت
بدنه اصلي سايت (body)
بخش right سايت
footer سايت
صفحات سايت
صفحه نخست
صفحه آموزش
صفحه دانلود
دانلود عكس
بازديد عكس
عكس ها در سايز بزرگ تر
دانلود موزيك
دانلود كتاب
انتخاب زبان كتاب
انتخاب كتاب
نقشه منطقه 19
نقشه ناحيه 3
اعلام مشكلات
ورود كارشناس
ورود نام كارشناس
مشكلات ارجاع داده شده
ثبت حل مشكل
تاييد ثبت حل مشكل
ورود مدير
فعاليت هاي مدير
ورود نام كارشناس، جهت بررسي عملكرد او
نمونه عملكرد كارشناسان
بررسي مشكلات حل نشده
ثبت كارشناس جديد

مقدمه:
با گسترش عصر ارتباطات و دنياي اينترنت سايت ها و گروه هاي زيادي در اينترنت مشغول به كار شده اند كه روز به روز هم به تعداد آن ها افزوده ميشود. با اين وجود شركت ها و سازمان هاي مختلف اقدام به طراحي سايت براي ارگان هاي خود نموده اند به عنوان مثال تقريبا تمامي دانشگاه هاي كشور براي اطلاع رساني به دانشجويان خود و ديگر امكانات آموزشي از جمله انتخاب واحد اينترنتي داراي سايت ميباشند.
با وجود اين سايت هاي بسياري از فعاليت ها كه توسط كارمندان انجام ميگرفت و وقت زياد و نيروي زيادي ميگرفت با كمك اينترنت و سايت، در زمان كوتاه تر و با نيروي كمتر انجام ميگيرد. و اين خود دليل مهمي براي استفاده از سايت هاي اينترنتي ميباشد.
علاوه بر خود سازمان، مراجعين و كاربران هم راحت تر و با زمان كمتر كارشان به انجام ميرسد و راضي تر هستند و اين براي شركت نكته حايض اهميتي است.
علاوه بر اين سازمان هايي ميتوانند در شبكه هاي كامپيوتري مخصوص به شركت خودشان سايت خصوصي ايجاد كنند، كه فقط كارمندان عضو شبكه قادر به بازديد از آن باشند.
يكي از اين موارد در شهرداري منطقه 19 ايجاد شده است و امكانات مختلفي براي كاركنان فراهم كرده است.
كه هم در وقت صرفه جويي ميشود و هم كاركنان راضي تر هستند.
قبل از طراحي سايت كاركنان اگر مشكلي در سيستم كامپيوتري خود داشتند ميبايست به مركز سايت شهرداري مراجعه نموده و مشكل خود را اعلام ميكردند تا كارشناسان بخش مربوطه به مشكل رسيدگي كنند. البته علاوه بر اين مورد موارد مختلفي مثل امكانات تفريحي و آموزشي نيز براي كارمندان در سايت وجود دارد.
در روش قديمي نظم در كارها وجود نداشت و وقت زيادي از كارمندان گرفته ميشد و از كارهاي روزانه خود عقب ميافتادند.
در اين سايت ما تلاش كرديم تمامي فعاليت ها در قالب سايت انجام گيرد و كاربر با ورود به سايت مشكلات خود را اعلام كرده و به بقيه كارهاي خود برسد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:70
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه
تعريف و طبيعت هوش مصنوعي
فلسفه هوش مصنوعي
مديريت پيچيدگي
چند سئوال و جواب
سيستم هاي خبره
مزاياي سيستم‌هاي خبره
انسان متخصص در مقايسه با سيستم هاي خبره
مثالي براي درك كار سيستم هاي خبره
سيستم هاي خبره چه هستند؟
تكنيك هاي جستجو
جستجو كوركورانه
نمايش دانش
قوانين توليد
مزاياي قوانين
قوانين هيوريستيك
قوانين محدوده (دامنه)
دانش رويه اي
معايب سيستم هاي توليد قانون
شبكه هاي معنايي
مزاياي توارث
قاب ها
نمونه هايي از اشيا قاب
منطق
منطق گزاره اي
منطق محصولات
استنتاج
عملكرد موتور استنتاج
استراتژي هاي استنتاج
استنتاج قياسي
استنتاج استقرايي
استنتاج انتزاعي
كاربرد سيستم هاي خبره
واسط هاي هوشمند
دلايل بدبيني نسبت به سيستم هاي خبره
آينده سيستم هاي خبره
ابزار هاي توسعه سيستم هاي خبره
زبان هاي برنامه نويسي
پوسته هاي سيستم خبره
ابزار هاي هوش مصنوعي
ارزيابي پوسته هاي سيستم خبره
منابع

مقدمه:
هوش مصنوعي (artificial intelligence) را بايد عرصه پهناور تلاقي و ملاقات بسياري از دانش‌ها، علوم، و فنون قديم و جديد دانست. ريشه‌ها و ايده‌هاي اصلي آن را بايد در فلسفه، زبان‌شناسي، رياضيات، روانشناسي، نورولوژي، و فيزيولوژي نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و كاربردهاي گونا‌گون و فراوان آن را در علوم رايانه، علوم مهندسي، علوم زيست‌شناسي و پزشكي، علوم ارتباطات و زمينه‌هاي بسيار ديگر.
هدف هوش مصنوعي به طور كلي ساخت ماشيني است كه بتواند «فكر» كند. اما براي دسته بندي و تعريف ماشين هاي متفكر، ميبايست به تعريف «هوش» پرداخت. همچنين به تعاريفي براي «آگاهي» و «درك» نيز نيازمنديم و در نهايت به معياري براي سنجش هوش يك ماشين نيازمنديم.
با وجودي كه برآورده سازي نيازهاي صنايع نظامي، مهمترين عامل توسعه و رشد هوش مصنوعي بوده‌است، هم اكنون از فراورده‌هاي اين شاخه از علوم در صنايع پزشكي، رباتيك، پيش بيني وضع هوا، نقشه‌برداري و شناسايي عوارض، تشخيص صدا، تشخيص گفتار و دست خط و بازي‌ها و نرم افزارهاي رايانه‌اي استفاده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معرفي بانك اطلاعاتي سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
معرفي بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي چيست؟
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي ساده
استفاده از بانك هاي اطلاعاتي
مزاياي استفاده از بانك اطلاعاتي
معايب استفاده از سيستم بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي و ويژوال بيسيك
ساختار بانك اطلاعاتي
جدول در بانك اطلاعاتي
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌هاي پيمايشي
پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي
پايگاه داده‌هاي چند بعدي
پايگاه داده‌هاي شي
ويژگي‌هاي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها
سيستم‌هاي متداول مديريت پايگاه داده‌ها
تعريف كلي از اكسس Access
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس
نمودار گردش داده (DFD)
فرآيندها
فايل ها يا انبار داده
نهادهاي خارجي
جريان هاي داده
توصيف سيستم ها با نمودارهاي جريان داده
ويژگي هاي DFD خوب
تفاوت هاي بين فلو چارت ها و نمودارهاي جريان داده
فصل دوم : طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
طراحي پايگاه داده دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
فصل سوم : ويژوال بيسيك
مقدمه
سبك هاي برنامه نويسي
سبك برنامه نويسي سنتي
برنامه نويسي ساخت يا فته
برنامه نويسي شي گرا
فرم هاي برنامه
انواع داده اي
داده هاي عددي
انواع غير عددي
راه اندازي ويژوال بيسيك
پنجره Project
پنجره Properties
پنجره Form Layout
جعبه ابزار
فصل چهارم : راهنماي استفاده از سيستم دفترچه تلفن و يادداشت هاي روزانه
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از دفترچه تلفن
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ياداشت هاي روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
راهنما
فصل پنجم : ضميمه ها
ضميمه 1
ضميمه 2
ضميمه 3
ضميمه 4

فهرست اشكال:
سيستم پردازش فايل
نمونه اي از جدول اطلاعاتي در بانك اطلاعاتي
DFD سيستم دفترچه تلفن و يادداشتهاي روزانه
نمونه اي از فرم
صفحه اول ويژوال بيسيك
صفحه اي از ويژوال بيسيك كه حاوي فرم است
پنجره Project
معرفي عناصر موجود در جعبه ابزار
وارد كردن رمز عبور
صفحه اصلي برنامه
ثبت در دفترچه تلفن
ويرايش دفترچه تلفن
حذف از ليست اطلاعات
جستجو در دفترچه تلفن
چاپ ليست دفترچه تلفن
ثبت اطلاعات روزانه
جستجو در ياداشت هاي روزانه
نمايش اطلاعات
راهنما

فهرست جداول:
انواع فيلدها در بانك اطلاعاتي اكسس
انواع فيلدهاي عددي در بانك اطلاعاتي اكسس
جدول اطلاعات تلفن
جدول يادداشت هاي روزانه
مربوط به انواع داده هاي عددي
مربوط به انواع غير عددي
انواع داده هاي عددي در ويژوال بيسيك
انواع داده هاي غير عددي در ويژوا ل بيسيك
جدول عملگرهاي حسابي
جدول عملگرهاي رابطه اي
جدول عملگرهاي منطق

مقدمه:
سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، مجموعه‌اي پيچيده از برنامه‌هاي نرم‌افزاري است كه ذخيره سازي و بازيابي داده‌هاي سازمان از قبيل فيلدها، ركوردها و فايل‌ها را در پايگاه داده‌ها، كنترل ميكند. اين سيستم، كنترل امنيت و صحت پايگاه داده‌ها را نيز بر عهده دارد. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، درخواست‌هاي داده را از برنامه ميپذيرد و به سيستم عامل دستور ميدهد تا داده‌هاي مناسب را انتقال دهد. هنگامي كه چنين سيستمي مورد استفاده قرار ميگيرد، اگر نيازمندي اي اطلاعاتي سازماني تغيير يابد، سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز آسان تر تغيير خواهند يافت. سيستم مذكور از صحت پايگاه داده‌ها پشتيباني ميكند. بدين ترتيب كه اجازه نميدهد بيش از يك كاربر در هر لحظه، يك ركورد را به روز رساني كند. اين سيستم ركوردهاي تكراري را در خارج پايگاه داده‌ها نگاه ميدارد. اين سيستم روشي براي ورود و به روز رساني تعاملي پايگاه داده‌ها فراهم مي‌آورد.طراحي پايگاه داده‌ها، فرآيند تصميم گيري درباره نحوه سازماندهي اين داده‌ها در انواع ركوردها و برقراري ارتباط بين ركوردهاست. سيستم مديريت پايگاه داده‌ها ميتواند ساختار داده‌ها و ارتباط آن ها را در سازمان بطور اثر بخش نشان دهد.
امروزه استفاده از رايانه و نرم افزارهاي كاربردي، يكي از ضروريات زندگي بشر بوده و حذف آن از زندگي تا حدود زيادي غير قابل تصور ميباشد. در اين ميان برنامه نويسي و تهيه نرم افزار هاي كاربردي، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و رفته رفته، بايد برنامه ها و نرم افزارهاي كابردي قوي تر، با رابط كاربري بهتر و توليد آسان و سريع تر، تهيه كرد. نرم افزارهايي كه توسط زبان هاي برنامه سازي تحت سيستم عامل داس تهيه ميگرديد، تا حدود زيادي شامل اين سه مقوله نميشدند و خود سيستم عامل داس، از لحاظ رابط كاربري ضعيف بوده و مناسب نبود. با بوجود آمدن سيستم عامل ويندوز، زبان هاي برنامه سازي تحت اين سيستم نيز ايجاد شد كه قادرند نرم افزارهايي با سرعت بالاتر و رابط گرافيكي بهتر توليد كنند. از جمله اين زبان هاي برنامه سازي ميتوان به زبان برنامه نويسي VISUAL BASIC اشاره كرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : شبكه هاي بي سيم و تكنولوژي WI-FI
شبكه هاي بي سيم و تكنولوژي WI-FI
Wi-Fi چيست و چگونه كار ميكند؟
تركيب سيستم Wi-Fi با رايانه
شبكه هاي بي سيم (Wi-Fi)
فصل دوم : امنيت در شبكه هاي بي سيم
امنيت در شبكه هاي بي سيم
منشا ضعف امنيتي در شبكه هاي بي سيم و خطرات معمول
شبكه هاي محلي بي سيم
امنيت در شبكه هاي محلي بر اساس استاندارد 11 . 802
سرويسهاي امنيتي WEP _ Authentication
Authentication با روز نگاري Rc4
سرويسهاي امنيتي Integrity, 802,11b – privacy
ضعفهاي اوليه امنيتي WEP
استفاده از كليدهاي ثابت WEP
ضعف در الگوريتم
استفاده از CRC رمز نشده
خطر ها، حملات امنيتي
فصل سوم : ده نكته اساسي در امنيت شبكه هاي WI-FI
ده نكته اساسي در امنيت شبكه هاي WI-FI
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
شبكه هاي بي سيم (Wireless) يكي از تكنولوژي هاي جذابي هستند كه توانسته اند توجه بسياري را به سوي خود جلب نمايند و عده اي را نيز مسحور خود نموده اند. هرچند اين تكنولوژي جذابيت و موارد كاربرد بالايي دارد ولي مهم ترين مرحله كه تعيين كننده ميزان رضايت از آن را به دنبال خواهد داشت ارزيابي نياز ها و توقعات و مقايسه آن با امكانات و قابليت هاي اين تكنولوژي است.امروزه امنيت شبكه يك مساله مهم براي ادارات و شركت هاي دولتي و سازمان هاي بزرگ و كوچك است تهديدهاي پيشرفته از تروريست هاي فضاي سايبر كارمندان ناراضي و هكرهاي رويكردي سيستمانيكا براي امنيت شبكه مي طلبد. در بررسي روشما واستاندارد هاي امن سازي شبكه هاي محلي بي سيم مبتني براستاندارد IEEE802.11 ميپردازيم .با طرح قابليت امنيتي اين استاندارد ميتوان از محدوديت آن آگاه شد استاندارد 802011 سروس هاي مجزا و مشخصي را براي تامين يك محيط امن در اختيار قرار مي دهد دراين سروس اغلب توسط پروتكلWEP تامين مي گردد وظيفه آن امن سازي ميان مخدوم و نقاط استرسي بي سيم است در حال حاضر تنها پروتكل كه امنيت اطلاعات و ارتباطات را در شبكه هاي بي سيم براساس استاندارد 802.11 فراهم مي كند WEPاست اين پروتكل نوع استفاده از آن همواره امكان نفوذ به شبكه هاي بي سيم راهر نحوي ولو سخت و پيچيده فراهم مي كند و بسيار از حملات بر روي شبكه هاي سيمي داراي اشتراك است.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ