نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
سيستم
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
توليد انعطاف‌ پذير
رهبري
كار گروهي
ارتباط‌ با يكديگر
تكوين‌ همزمان
مزيت‌ رقابتي توليد انعطاف‌ پذير
رفتار با مشتري
افزايش‌ توانايي جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي عمل‌ در قيمت‌ گذاري
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روش هاي تبليغاتي
ماهيت‌ فعاليت هاي فروش‌
اقدامات‌ و فعاليت هاي مديران‌
اتوماسيون
توليد يكپارچه رايانه اي
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
سطح (Call Level )Cell
سطح(Areal Level)Area
سطح (Plant Level)
منابع

مقدمه:
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته ميشود و سازمان هاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن ميتوان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حاليكه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار ميمانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمان هاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حاليكه شركت ها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصت ها و شرايط ديكته شده توسط بازار ميدانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيت ها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نميشوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.
وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليت هاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوري هاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمان ها و شركت هاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوري هاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي ميشود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركت هاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــيرسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخش هاي توليدي جوامع پيشرفته ميتواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمان هاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
تاريخچه روغن نباتي در ايران
فصل اول
تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال
توليدات اصلي جانبي كارخانه كشت و صنعت
شرح توليدات اصلي و جانبي
محصولات جانبي كارخانه هاي روغن كشي
تركيبات شيميايي چربي ها در روغن ها
مراحل تهيه رغن هاي نباتي
علت هيدروژناسيون
مراحل واكنش هيدروژناسيون
جزئيات مراحل و دستگاه ها
نقش گاز
تعريف كاتاليست
فاكتورهاي مهم در هيدروژناسيون
سه نوع هيدروژنه كردن
فصل دوم
درباره دانه روغني لوبيا
تبديل لوبياي سويا به روغن
ذخيره سازي
مراحل آماده سازي
استخراج
حلال گيري
صمغ گيري و جدا كردن لستين
تبديل فرآورده هاي روغني
تصفيه قليايي
بي رنگ كردن
هيدروژناسيون
بي بو كردن
فرآورده هاي روغني سويا
كاربرد پروتئين هاي سويا
حلاليت ايزوله
دناتوراسيون
تركيب اسيد آمينه
لوبياي سويا كامل
فرآورده هاي پروتئيني لوبياي سوياي فرآينده شده
دستگاه جداسازي
امولسيفيكاسيون
جذب چربي
جذب آب
بافت
تشكيل خمير
تشكيل فيلم يا لايه نازك
كنترل رنگ
هوادهي
منابع

مقدمه :
روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزا اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده است. كه يك گرم آن در حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت.
با تغيير ساختار اجتماعي در دوراني كه ما در آن زندگي ميكنيم، دگرگوني و چگونگي توليد مواد مورد نياز جامعه به خصوص مواد غذايي امري اجتناب ناپذير است در حال حاضر با توسعه كشت دانه ها و ميوه هاي روغني فقط 15 % از نياز چربي و روغن مصرفي مردم را ميتوانيم تامين نماييم. از اين جهت بايد ميزان قابل ملاحظه اي روغن خام از خارج وارد كشور شود، لذا براي افزايش راندمان استخراج روغن از منابع روغن و تصفيه روغن نياز به تكنولوژي جديد روغن ميباشد.
در كشورهاي صنعتي يك نفر در طول عمر خود در حدود 3 تن روغن و چربي مصرف ميكند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رويت موجود در مواد غذايي مانند پنير، سوسيس، كالباس، گوشت و نظير اين ها ميباشد.
اهميت اقتصادي چربي ها و روغن ها در جهان و ايران
غذا مسئله مهمي است كه نياز انسان ها را برطرف ميكند. كار اساسي كشاورزان و كارخانه هاي صنايع غذايي اين است كه نياز مواد غذايي انسان ها را تامين كنند. با توجه به افزايش رشد جمعيت در جهان نياز به مواد غذايي نيز افزايش مييابد و همزمان بايد تقاضاي مواد غذايي مورد نياز مردم با امكانات و شرايط موجود تامين شود.

پيشگفتار :
واحدهاِ روغن كشي بر اساس نزديكي ماده اوليه به خصوص تخم پنبه احداث ميشوند كه اين مناطق بيشتر در استان هاي مازندران، گيلان و خراسان ميباشند. يكي از اين واحدهاي روغن كشي كشور كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران، شهرستان ساري ( در دوازده كيلومتر شهر ساري) مي باشد.
اين كارخانه در سه شيفت كار ميكند و داراي سيستم بازيابي فاضلاب و تصفيه آب ميباشد كه پساب هاي بازيابي شده جهت شروب نمودن زمين هاي مزروعي كارخانه استفاده ميشود.
اين كارخانه روغن كشي دو واحدي ميباشد كه واحد شماره يك آن نيز (كشت و صنعت شمال) توليد روغن و واحد شماره دو آن (ام. ام) صابون پزي است.
به طوريكه گفته شد محصول اصلي كارخانه كشت و صنعت شمال، روغن نباتي است كه به دو صورت دان و جامد عرضه ميگردد و در كنار اين محصول اصلي، محصول فرعي، خلط صابون توليد شده نيز در واحد دو به صابون تبديل ميشود. واحد توليد گاز اكسيژن و هيدروژن در داخل كارخانه وجود دارد كه گاز هيدروژن توليد شده، جهت پروسس هيدروژناسيون صورت ميگيرد و اكسيژن توليدي در مخازن پر شده و جهت استفاده بخش هاي خصوصي و دولتي به خارج از كارخانه برده ميشود.
در ضمن طرح توسعه كارخانه نيز در دست اقدام است كه تا حدودي اجرا گرديده، ولي هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي سيستم
هماهنگي كلاس ها
هماهنگي كلاس هاي جبراني
حضور و غياب اساتيد
گزارش گيري
برسي اطلاعات كامل گروه ها
برسي اطلاعات كامل اساتيد
مستند سازي سيستم
قسمت شروع برنامه
صفحه اصلي برنامه
ثبت اطلاعات روزانه
ثبت اطلاعات كلاس
گزارش گيري

مقدمه:
با توجه به نقص و سرعت پايين اطلاع رساني دقتر هماهنگي كه تمام كارها به صورت دستي انجام ميشد، و دانشجويان و اساتيد و حتي كاركنان جهت گرفتن اطلاعات و هماهنگي هاي لازم از اين دفتر به مشكلات فراواني برخورد ميكردند و در صورت گرفتن اطلاعات نيز ممكن بود اشتباه باشد.
ازاين رو تصميم گرفتيم نرم افزاري براي اين دفتر پياده سازي كنيم تا در ورود و خروج اطلاعات سرعت، دقت كافي و لازم را داشته باشد، و از كارهايي كه به صورت دستي و كند صورت مي گيرند جلوگيري شود و تعداد نيروي كار نيز كاهش يابد.
كارهايي كه دفتر هماهنگي انجام ميدهد:
1- هماهنگي تمام كلاس هاي درسي
2- هماهنگي كلاس هاي جبراني
3- حضور و غياب اساتيد
4- برسي اطلاعات كامل اساتيد
5- برسي اطلاعات كامل گروه ها
6- گزارش گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
بيان مسئله
ضرورت و اهميت بررسي
سوابق پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
نظريه‏ هاي روان‏شناسي و روان‏شناسي اجتماعي
اهميت و نقش خانواده در رشد اجتماعي
محيط خانوادگي و رشد اجتماعي فرزندان
مقام و موقعيت كودك در خانواده
درگيري و اصطكاك بين والدين
خواهران، برادران و اجتماعي شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعي فرزندان
مرزهاي خانواده و رشد اجتماعي فرزندان
فرضيه‏ ها يا سوالات اساسي تحقيق
سنجش متغيرها
متغيرهاي مستقل
روش تحقيق و جمعيت مورد بررسي
حجم نمونه و شيوه‏ نمونه گيري
يافته‏ هاي تحقيق
نتايج توصيفي متغيرها
رشد اجتماعي دانش آموزان (متغير وابسته)
متغيرهاي مستقل
آزمون فرضيه‏ ها و تحليل نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره
وزن خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل
مدل تحليل مسير
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان كرمانشاه انجام شده است. كه در آن متغيرهايي از قبيل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدين با يكديگر، بدرفتاري والدين با فرزندان، سبك‏ هاي تربيتي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين بررسي شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است كه 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از روش نمونه‏ گيري سيستماتيك براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. نتايج به دست‏ آمده از تحقيق نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنيده)، ساختار قدرت خانواده و سبك تربيتي دموكراتيك با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي مستقيم و معناداري داشته‏ اند. همچنين متغييرهاي سبك‏ هاي تربيتي اقتدار طلبي، بي‏ مسئوليتي، بدرفتاري والدين با فرزندان و تضاد والدين با هم با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي معكوس و معناداري داشته‏ اند. متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين و سبك تربيتي سهل‏ گيرانه با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان رابطه‏ اي نداشته‏ اند. نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان با هم تأثير مستقيم و معناداري بر رشد اجتماعي دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – سنسورها و انواع آن
تعريف عبارت سنسور
تكنيك هايي در توليد سنسور
فصل دوم – معرفي سنسورهاي نوري
سنسورهاي نوري
مقاومت هاي نوري
ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري
فوتو ترانزيستور، فوتوديود و فوتو دارلينگتون
فصل سوم – انواع مختلف آشكار ساز نوري
انواع مختلف سنسور نوري
اشكال كاربردي سنسورهاي نوري
فصل چهارم – بررسي كاربرد سنسور نوري در زمينه هاي مختلف
حسگر ها در رباتيك
كاربرد سنسور در دوربين ديجيتال
فصل پنجم – مثال و شبيه سازي
مدار الكترونيكي روبات نورياب
مدار كليد حساس به نور
منابع و ماخذ

مقدمه :
سنسورها از نظر كيفي مرحله جديدي را در استفاده هر چه بيشتر از همه امكاناتي كه توسط علم ميكرو الكترونيك به وجود آمده است، به ويژه در زمينه پردازش اطلاعات عرضه مي كند. سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكتريكي از يك طرف و محيط، عمليات، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. درگذشته تكامل سنسور قادر به هم گامي با سرعت تكامل در صنعت ميكروالكترونيك نبوده است. در واقع در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين سه و پنج سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته ميشد. اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزانتر از وسائل اندازه گيري كننده اي (سنسورهايي) بود كه آن ها احتياج داشتند يك مانع جدي در ازدياد و متنوع نمودن كاربرد ميكرو الكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلافي بين علم ميكرو الكترونيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن برطرف شود. به اين دليل، امروزه سنسورها بعنوان يكي از عناصر كليدي جهت تكامل پيوسته و شتابان علم ميكروالكترونيك شمرده مي شوند.
كار تحقيقاتي و تكاملي گسترده در شاخه هاي مختلف تكنولوژي سنسور در سطح بين المللي آغاز شد. حاصل اين فعاليت آنست كه امروزه تجارت سنسور از يكي از بالاترين نرخ هاي رشد سالانه بهره مند ميباشد. از آن جا كه سنسورها وسيله اساسي براي بدست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعيت هاي مختلف عمليات و محيط هستند (در مفهوم عام كلمه)، بنابراين آن ها در امكانات كاملا جديدي را به روي اتوماسيون طيفي از عمليات در صنعت، منزل، كارخانه، كاربردهاي طبي، و ساير بخش ها مي گشايند .اين مثال ها براي كارخانه هاي تمام اتوماتيك و مجتمع آينده تنها ميتواند به كمك سنسور ها تحقق يابد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:151
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت انتخاب موضوع تحقيق
متغيرهاي تحقيق
پرسش‎هاي تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه‎هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
مدل تحقيق
تعاريف عملياتي
ساختار تحقيق
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول – مباني نظري
مقدمه
بخش اول – مباني نظري مديريت هزينه
مقدمه
تعريف هزينه، اصطلاحات و طبقه بندي آن
طبقه بندي هزينه ها
هزينه و كاهش هزينه ها
مديريت هزينه
ساختار هزينه گذاري موسسه هاي بانكي
طبقه بندي هزينه ها در موسسه هاي بانكي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي جزئي
سيستم هاي هزينه گذاري هاي كامل
محدوديت هاي سيستم هاي هزينه گذاري سنتي در بانك هاي پس انداز
اهداف و نظام مديريت هزينه
انواع استراتژي هاي مديريت هزينه
طبقه بندي استراتژي هاي مديريت هزينه
محتواي تحليل استراتژي هاي هزينه
بخش دوم – مباني نظري سودآوري
مقدمه
تعريف سود
مربوط بودن مفهوم سود
مفهوم سنتي سود حسابداري
ماهيت مفهوم اقتصادي سود
پيش بيني سود
سودآوري چيست؟
نسبت هاي سودآوري
نسبت سود ناخالص به فروش
نسبت سود عملياتي به فروش
نسبت سود خالص به فروش
بازده كل دارايي ها
خالص بازده دارايي ها
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب سرمايه گذاري
نسبت هاي نشان دهنده سودآوري برحسب فروش
مفاهيم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي)
سود به عنوان معيار كارآيي
سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي
نگاهي به سازمان مورد مطالعه (بانك پارسيان)
بخش سوم – پيشينه تحقيق
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در ايران
مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج از ايران
مدل تحليلي
فصل سوم – روش انجام تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
از نظر زماني
از نظر هدف
از نظر چگونگي بدست آوردن داده ها
از نظر روش گردآوري اطلاعات
مقياس پرسش نامه ها
جامعه آماري
روش نمونه گيري
حجم نمونه
روايي و پايايي ابزار تحقيق
روايي ابزار اندازه گيري
پايايي ابزار اندازه گيري
روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
فصل چهارم – تجـزيه و تحـليل داده‌هـا
مقدمه
توصيف داده هاي جمعيت شناختي و عمومي به كمك آمار توصيفي
خصوصيات جامعه آماري
آمار توصيفي سوالات
متغير مستقل (مديريت هزينه)
متغير وابسته (سودآوري)
آزمون ضريب همبستگي پيرسون
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي1
فرضيه فرعي2
آزمون كروسكال – واليس
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين جنسيت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين سن كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين سابقه خدمت كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين ميزان تحصيلات كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين رشته تحصيلي كاركنان و متغير سودآوري
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير مديريت هزينه
آزمون كروسكال- واليس بين پست سازماني كاركنان و متغير سودآوري
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري براساس آمار توصيفي
نتيجه گيري فرضيات
نتيجه گيري آزمون كروسكال – واليس
نتيجه گيري با توجه به تحقيق هاي انجام شده
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادهاي حاصل از نتايج تحقيق
پيشنهادها براي تحقيقات بعدي
فهرست منابع و مأخذ
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
جدول 1-1
جدول 2-2 مقايسه مباني نظري رويكردهاي مديريت هزينه
جدول 3-1 ارتباط سوالات با ابعاد
جدول 3-2 مقياس پرسشنامه ها
جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه
جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت
جدول 4-2 توزيع فراواني سن
جدول 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت
جدول 4-4 توزيع فراواني تحصيلات
جدول 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي
جدول 4-6 توزيع فراواني پست سازماني
جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
ادامه جدول 4-7 توزيع فراواني سوالات مديريت هزينه
جدول 4-8 توزيع فراواني سوالات سودآوري
جدول 4-9 ضريب همبستگي فرضيه اصلي
جدول 4-10 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 1
جدول 4-11 ضريب همبستگي فرضيه فرعي 2
جدول4-12 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-13 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و سودآوري
جدول4-14 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-15 آزمون كروسكال- واليس، سن كاركنان و سودآوري
جدول4-16 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول4-17 آزمون كروسكال- واليس، سابقه خدمت كاركنان و سودآوري
جدول 4-18 آزمون كروسكال- واليس، جنسيت كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-19 آزمون كروسكال- واليس، ميزان تحصيلات كاركنان و سودآوري
جدول4-20 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-21 آزمون كروسكال- واليس، رشته تحصيلي كاركنان و سودآوري
جدول4-22 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و مديريت هزينه
جدول4-23 آزمون كروسكال- واليس، پست سازماني كاركنان و سودآوري

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
نمودار 4-2 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
نمودار 4-3 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان
نمودار 4-4 توزيع فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان
نمودار 4-5 توزيع فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان
نمودار 4-6 توزيع فراواني پست سازماني پاسخ دهندگان

فهرست شكل ها:
شكل 1-1 رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته
شكل 1- 2 رابطه بين متغيرهاي مستقل، وابسته، تعديل كننده
شكل 2-1 دسته بندي هزينه ها براساس كاركرد
شكل 2-2 طبقه بندي هاي مختلف از هزينه ها
شكل 2-3 نظام اصلي مديريت هزينه
شكل 2-4 خودارزيابي مستمر
شكل 2-5 تعهد و اعتقاد مديريت عالي
شكل 2-6 مشاركت كاركنان
شكل 2-7 ارتباط بين روشهاي مختلف

چكيده
مديريت هزينه: عبارت است از مجموعه اقداماتي كه مديريت براي تامين رضايت مندي مشتريان، همراه با كنترل و كاهش مستمر هزينه ها با كاربست ابزارها انجام ميدهد. كه با توجه به مقاله منبع در اين پژوهش مديريت هزينه را با دو بعد شناسايي و كنترل هزينه يابي مالي و غير مالي مورد بررسي قرار ميدهيم. آقاي عالي ور در كتاب خود ميگويد: سود يا زيان خالص به ترتيب عبارتست از مازاد يا كمبود درآمدها نسبت به هزينه هاي براي يك دوره مالي معين كه معرف افزايش يا كاهش خالص در حقوق صاحبان سرمايه و ناشي از فعاليت هاي انتفاعي مستمر واحد تجاري و عمليات فرعي، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري ميشود. در نتيجه اين پژوهش به بررسي و تحليل رابطه بين دو متغير مديريت هزينه با سودآوري بانك پرداخته شده است. روش نمونه گيري دراين پژوهش، نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق كاركنان بانك پارسيان استان كردستان (346نفر) است كه باتوجه به آن حجم نمونه از طريق فرمول كوچران، برابر 182 نفر تعيين شد. اهداف اين تحقيق كاربردي و مهمترين آن بررسي اينكه آيا مديريت صحيح هزينه ها مي تواند از طريق كاهش هزينه ها، سود را در بانك پارسيان افزايش داد. و روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد. داده هاي مربوط به متغيرها به وسيله پرسش نامه محقق ساخته كه روايي و پايايي آن به تأييد رسيده بود، جمع آوري گرديد. بررسي داده هاي گردآوري شده با نرم افزار علوم اجتماعي (spss) انجام پذيرفت. نتايج حاصل از تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون حاكي از اين است كه رابطه بين سيستم هزينه يابي كارآمد و سودآوري بانكها معنادار است و رابطه بين شناسايي و كنترل هزينه هاي مالي و همچنين غيرمالي با سودآوري نيز معناداراست بدين طريق فرضيه هاي اصلي و فرعي اين تحقيق مورد تأييد قرار گرفت. و چون عدد بدست آمده براي هزينه هاي غيرمالي بيشتر بوده تاثير اين مولفه بر سودآوري بانكها به مراتب بيشتر از هزينه هاي مالي مي باشد و و با آزمون كروسكال-واليس متوجه شديم كه نظريات كاركنان (از نظر جنسيت، سابقه كار، سن، پست سازماني، رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات) راجع به مديريت هزينه وسودآوري سازمان يكسان نمي باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گيربكس اتوماتيك
مزاياي سيستم
اجزاء و قطعات سيستم گيربكس اتوماتيك هوشمند
عيوب گيربكس هاي اتوماتيك
كدهاي مربوط به عيوب مختلف گيربكس
الگوريتم عيب يابي گيربكس اتوماتيك ZF 4HP20
پروسه عيب يابي
بررسي هاي اوليه
عيب يابي سريع
نشتي روغن گيربكس اتوماتيك
تجهيزات عيب يابي گيربكس اتوماتيك
الگوريتم هاي عيب يابي
ليست عيوب احتمالي گيربكس اتوماتيك
سيگنال سرعت موتور
سرعت ورودي گيربكس اتوماتيك
سرعت خروجي گيربكس اتوماتيك
سوئيچ چند كاره
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
با پيچيده تر شدن سيستم هاي اتومبيل نياز به يكپارچه سازي تحقيقات علمي و نرم افزارهاي مهندسي رو به افزايش است. بعنوان ابزار شبيه سازي ميتوان از نرم افزارهاي مختلف براي مدلسازي فرآيند سيستم هاي مختلف خودرو نظير سيستم گيربكس اتوماتيك استفاده نمود. براي عيب يابي سيستم گيربكس اتوماتيك نيز يك سري الگوريتم تعريف شده است. در اين مقاله در فصل يك مطالب مقدماتي در زمينه گيربكس هاي اتوماتيك ارائه ميشود. سپس در فصل دو به بررسي عيوب گيربكس هاي اتوماتيك و كدهاي عيوب آن مي پردازيم. در پايان نيز الگوريتم و پروسه عيب يابي گيربكس اتوماتيك و متعلقات آن را مورد بررسي و پژوهش قرار ميدهيم.

مقدمه:
كلاچ گيري در خودرو يكي از عمليات مكرر رانندگي است كه به ويژه در شرايط ترافيكي سنگين شهري تنشهاي عصبي و خستگي هاي بسيار مزمن و شديدي را براي رانندگان ايجاد ميكند. به علاوه استفاده از پدال كلاچ براي جانبازان و معلولين و كليه رانندگاني كه از دردهاي مزمن كمر، پا و ستون فقرات رنج ميبرند، غير ممكن يا بسيار مشكل است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي راننده با حذف عمل كلاچ گيري و عدم نياز به دقت و تمركز لازم براي سنكرونيزه كردن عمل كلاچ گيري با ديگر عمليات هدايت خودرو (مانند فرمان حركت و تعويض دنده و هدايت خودرو)، باعث عدم خستگي و تمركز بيشتر بر روي هدايت خودرو ميشود. كاهش تنشهاي ناشي از خستگي، علاوه بر افزايش ايمني رانندگي و بهبود مشكلات ترافيكي، برخوردهاي عصبي رانندگان خودرو را نيز كاهش ميدهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
زمينه
عوامل مؤثر در آموزش
شاگرد
توصيه‌هايي در شيوه‌هاي تدريس
استــاد
ويژگيهاي استاد
داشتن و اطلاعات كافي
آشنايي با شيوه‌هاي تدريس
شخصيت
قدرت و رهبري
تفكر حرفه‌اي
بهسازي شيوه تدريس
مداومت در استفاده از شيوه صحيح تدريس
ارزيابي شيوه‌هاي تدريس
رفع معايب شيوه تدريس
دستيابي به بهترين شيوه تدريس
توجه به جنبه‌هاي خاصي از آموزش
عوامل مؤثر در بهسازي شيوه‌هاي تدريس
تدريس
تهيه
ارائه
اجرا (عمل)
آزمون
مرور / بحث و انتقاد
ارتباط تدريس و يادگيري
عوامل مؤثر در كيفيت درس
ارزشيابي كيفيت تدريس
مهارت هاي ارائه درس
مقدمه‌چيني (مهارت زمينه‌سازي)
جمع‌بندي (اختتام)
تنوع انگيزه‌ها
حركات معلم
تمركز بخشي رفتاري
تغييرات در الگوهاي سخنراني
تغيير در واكنشهاي متقابل
كانال هاي ارتباطي حسي
واضح بودن توضيح
تداوم
سادگي
روشن بودن
استفاده از مثال‌ها
طرح سوال و پرسش
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
هدف
آمادگي
انگيزش
فعاليت
تمركز
سازماندهي
پاسخ
فهم
تمرين يا تكرار
واكنش نسبت به ناكامي
نمودار عوامل مؤثر در تدريس از نظر پروفسور شولمن
الـگوي تـدريـس
خانواده اجتماعي
ياران در يادگيري (از تفحص دو نفري تا گروهي)
ايفاي نقش (بررسي ارزش ها و رفتار اجتماعي)
كاوشگري به روش محاكم قضايي (يادگيري تفكر در باب خط مشي اجتماعي)
تطبيق با تفاوت هاي فردي (نظريه سيستم‌هاي مفهومي)
خانواده اطلاعات‌ پردازي
تفكر استقرايي (گردآوري، سازماندهي، كنترل اطلاعات اوليه)
دريافت مفاهيم (مهارت‌هاي اساسي تفكر)
يادسپاري (دريافت درست حقايق)
يادگيري از عرضه مطالب (پيش‌سازمان دهنده‌ها)
آموزش كاوشگري ( از حقايق تا نظريه‌ها)
بديعه‌پردازي (افزايش تفكر خلاق)
عقل رشد يابنده (وفق دادن الگوها با رشد شناختي)
خانواده فردي (قراردادن فرد در كانون توجه)
تدريسي كه امر و فرمان در آن نباشد (غيردستوري)
مفاهيم خود (الگوسازي حالات خوب نشو و نما)
خانواده سيستم‌هاي رفتاري (نظريه رفتار)
يادگيري تسلط‌ ياب، آموزش مستقيم و نظريه‌هاي يادگيري اجتماعي
خودگرداني در يادگيري (استفاده از بازخورد براي تغيير رفتار)
تربيت و خودتربيتي: يادگيري از شبيه‌سازها ( از مهارت هاي اساسي تا اكتشافات فضايي)
شرايط يادگيري (دقيق ساختن آموزش)
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
دنياي امروز دنيايي است با ابعاد و ويژگي هاي مختلف و گوناگون كه ماهيت اين ابعاد نحوه زندگي را در جوامع و كشورهاي مختلف روشن مينمايد. براي زيستن در اين جهان پارامترها و فاكتورهاي بسياري وجود دارد كه در صورت آگاهي از روش صحيح برخورد با اين عوامل و استفاده از اين روش ها ميتوان به بهترين نحو زيست به جرأت ميتوان يكي از مهم ترين موارديكه از ابتداي خلقت تاكنون بشر يا آن برخورد داشته و سعي در بهبود آن همواره در نظرش بوده را آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت دانست. با مراجعه به قرآن كريم در مي يابيم كه حتي قبل از اين كه انسان پاي به عالم خاكي بگذارد نيز در حال آموزش بوده است. خداوند به آدم (ع) علم اسرار آفرينش را آموخت تا از اسرار معنوي و مادي جهان آگاه يابد. اين آيه مؤيد چند نكته اساس و مهم ميباشد كه به اين شرح ميباشد.
الف- اهميت آموزش و پرورش در زندگي
ب- اينكه اولين آموزگار انسان خداوند متعال ميباشد
ج- اين كه اولين دانش‌آموز حضرت آدم بوده است
بايد اين مسئله را دانست كه براي دست يابي به آموزش بهتر و مفيدتر نياز به آگاهي و استفاده از مواردي ميباشد كه مهم ترين آن‌ها شيوه تدريس معلم در كلاس درس ميباشد. با نگاهي به گذشته متوجه ميشويم كه در هر عصر و دوره‌اي با توجه به تعداد شاگردان، موضوع درس و شخص مدرس شيوه‌ها متفاوت بود و با گذشت زمان و نحوه تحقيقات مختلف بر تنوع و تعداد اين شيوه‌ها افزوده شده است. و بايستي اذعان داشت كه هدف از پيدايش و استفاده از اين شيوه‌ها يادگيري و فهم هر چه بيشتر مطالب و موضوعات درسي و در نهايت رشد همه جانبه دانش‌آموز ميباشد، بديهي است كه هر آموزگاري در كلاس درس از روش يا روش هايي استفاده مينمايد كه اين روش ها با توجه به عواملي از قبيل ماهيت و محتواي درس، سن و سال دانش‌آموز، علاقمندي وي به مطلب آموزشي و … ميتواند در رشد همه جانبه فراگيران مفيد و يا بي بهره واقع شوند پس در تعيين و استفاده از اين روش ها هم بايستي دقت و اهتمام لازم را به عمل آورده، و اين كه كداميك از روش ها مفيدتر ميباشد را تشخيص دهد.
امروزه در شناساندن روش هاي مناسب آموزش و پرورش تحقيقات فراواني صورت گرفته است. دفتر بين‌المللي تعليم و تربيت وابسته به يونسكو تعداد بيش از 300 روش تدريس شناخته شده را ذكر مينمايد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تاريخچه آموزش كاركنان
دوره به درجه استادي رسيدن كارگران
دوره كارآيي كاركنان يا كارگران
دوره رضايت مندي كاركنان
دوره رشد كاركنان
مفهوم آموزش
اهداف آموزش‌
تفاوت آموزش عمومي و آموزش كاركنان
اهميت آموزش
انواع آموزش كاركنان
آموزش قبل از خدمت
آموزش بدو خدمت
آموزش ضمن خدمت
آموزش بعد از خدمت
مزاياي آموزش
نتيجه
فهرست منابع

چكيده:
با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوري و همچنين ضرورت به روز شدن عوامل سازماني، آگاهي ها و مهارت‌هاي نيروي انساني شاغل در سازمانها، توجه به آموزش به معني تمام فرآيندهايي كه باعث توسعه فردي و صلاحيت‌هاي لازم در رابطه با شغل مورد نظر در كاركنان ميشود، ضروري مينمايد كه البته اين آموزشها بايستي با توجه به يك سيستم منظم و معتبر نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي و به اجرا درآيد. بسياري از سازمانها آموزش را هزينه تلقي مينمايند و به همين منظور بودجه اندكي را به امر آموزش نيروي انساني اختصاص ميدهند كه اين طرز تفكر اشتباه باعث عقب‌ ماندگي سازمان از فناوري و دانش روز شده است. آموزش هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در زمينه تحقق اهداف سازماني ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اصول سيستم طرح ريزي
طرح ريزي در سطح استان
راه كارهاي توسعه در سطح محلي
سياست گذاري در صنعت گردشگري
گردشگري در مناطق شهري
گردشگري در مناطق روستايي
نتيجه
منابع

چكيده:
سيستم جامع و فراگير طرح ريزي نقشي كليدي را در سهولت توسعه و رشد صنعت گردشگري ايفا مي نمايد. طرح ريزي معقول و مطلوب اين امكان را فراهم مي آورد تا در چارچوبي مناسب، عناصر محوري و سياست هاي نقش آفرين به منظور ايجاد بستري مناسب جهت رشد و بالندگي صنعت گردشگري و درخور جاذبه هاي توريستي كشورمان در راستاي توسعه كلان ملي، تبيين گردند. اين مقاله بر آن است تا اصول طرح ريزي و مؤلفه هاي كليدي سياست گذاري در صنعت گردشگري را مورد مطالعه قرار دهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:87
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مسأله
چارچوب نظري تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
انواع حسابداري
حسابداري در ايران
ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني
ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان درون سازماني
اهميت حسابداري در اقتصاد ايران
تغيير در حسابداري
تغيير دراصول و روش هاي حسابداري ( تغيير در رويه حسابداري)
تغيير در برآوردهاي حسابداري
تغيير در شخصيت حسابداري واحد گزارشگر
اجزاي عملكرد مالي
صورتهاي گزارش عملكرد مالي
صورت حساب سود و زيان
صورت سود و زيان جامع
جايگاه گردش حساب سود (زيان) انباشته در صورتهاي مالي
جايگاه گردش حساب سود (زيان) انباشته
نحوه ارائه گردش حساب سود (زيان) انباشته
اصلاح اشتباهات دوره هاي قبل
آثار تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات دوره هاي قبل
انواع گزارش هاي مالي
واحدهاي اقتصادي و واحدهاي گزارشگر
استفاده كنندگان صورت هاي مالي
سرمايه گذاران
سرمايه گذاران بالقوه
استفاده كنندگان وام،اعتبار و ساير تسهيلات مالي
فروشندگان كالا و خدمات
مشتريان
مديريت
كاركنان
دولت
جامعه
ساير استفاده كنندگان
هدف هاي گزارشگري مالي
مطالعات پيشين
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم : روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
روش گردآوري داده ها و ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار اندازه گيري اطلاعات
روايي و پايايي(اعتبار) ابزار اندازه گيري داده ها
روايي
پايايي(اعتبار)
روش هاي تجزيه وتحليل آماري
آزمون z
ميزان خطا و نحوه قضاوت
ناحيه بحراني
ناحيه بحراني
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
يافته هاي توصيفي
تجزيه و تحليل اطلاعات
نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه نتايج
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت هاي تحقيق
زمينه تحقيقات آتي
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين 

فهرست جداول:
مقياس 5 گزينه اي ليكرت مورد استفاده در تحقيق
مقياس 5 گزينه اي ليكرت مورد استفاده در تحقيق
تعداد و درصد جنسيت پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد وضعيت سني پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد تجربه پاسخ دهنده گان
آزمون كلموگروف –اسمير نوف (Ks)
نتايج شاخص هاي گرايش به مركز و انحراف از مركز
نتايج آماري سنجش فرضيه اول
نتايج شاخص هاي گرايش به مركز و انحراف از مركز
نتايج آماري سنجش ميانگين فرضيه دوم
نتايج شاخص هاي گرايش به مركز و انحراف از مركز
نتايج آماري سنجش ميانگين فرضيه سوم
نتايج شاخص هاي گرايش به مركز و انحراف از مركز
نتايج آماري سنجش ميانگين فرضيه چهارم

فهرست نمودارها:
هيستوگرام فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
هيستوگرام فراواني سن پاسخ دهندگان
هيستوگرام فراواني تجربه پاسخ دهندگان

چكيده:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك ميكند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت در مورد مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند.
براي آن كه صورتهاي مالي يك واحد تجاري با صورتهاي سال هاي قبل آن و همچنين با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري مشابه قابل مقايسه باشد، لازم است در تهيه صورتهاي مزبور اصل يكنواختي يا ثبات رويه رعايت شود.
مفهوم «ثبات رويه» شخصيت حسابداري را ملزوم ميكند تا هنگامي كه روشي را براي انجام يك رويداد مالي انتخاب مي كند، براي كليه رويدادهاي مشابه و دوره هاي مالي بعد نيز آن روش را بكار برد. امروزه مديريت به دلايل مختلفي ممكن است كه دست به انجام تغييرات حسابداري بزند كه بعضي از آن ها بدين قرارند:
1- پيروي از الزامات قانوني ( مثلاً هنگامي كه درخواست وام از موسسات تامين مالي ميدهد )
2- تمايل مديريت به هموار سازي سود
3- حفظ روند سودهي موسسه از سقوط در دوره هاي كه شركت با مشكلات روبروست
4- كاهش هزينه هاي نمايندگي
5- اشتباهي كه سود خالص دوره هاي گذشته را به ميزان قابل توجهي تغيير دهد وروند سود واحد تجاري را مخدوش كند.
تغيير در روش حسابداي يعني تغيير از يك روش پذيرفته شده حسابداري به روش پذيرفته شده ديگر. در نتيجه تغيير از يك روش پذيرفته نشده به يك روش پذيرفته شده، تغيير در روش حسابداري نيست بلكه اصلاح اشتباه محسوب ميشود و همچنين تغيير از يك روش پذيرفته شده به يك روش پذيرفته نشده اشتباه محسوب ميشود.
هدف اين تحقيق بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركتهاي خصوصي است.
يافته هاي حاصل از آزمون هاي تجربي دراين تحقيق نشان داد كه تغييرات حسابداري(تغيير در رويه حسابداري، تغيير در برآورد و تغيير در شخصيت حسابداري واحد گزارشگر) با پيشرفت شركت هاي خصوصي رابطه معني داري دارد و بالا رفتن اين تغييرات ميتواند باعث پيشرفت شركتهاي خصوصي گردد.

مقدمه:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك ميكند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سال هاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه ميشود. حسابداري بمنظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري براي جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركت ها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري ميتوان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سويي سوق دهند كه كم ترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت ها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.
يكي از عوامل مهمي كه موجب مفيدتر شدن اطلاعات مالي ميشود، ويژگي قابليت مقايسه آن ها با يكديگر است. فراهم آوردن شرايطي كه بتوان اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري را با يكديگر مقايسه كرد، باعث ميشود تا استفاده كنندگان صورتهاي مالي بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعيت مالي واحد تجاري را به طور نسبي ارزيابي كنند. ايجاد شرايط لازم براي قابل مقايسه ساختن اطلاعات مالي واحدهاي تجاري مختلف به مراتب مشكل تر از فراهم آوردن شرايط ضروري براي قابل مقايسه ساختن اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري است. زيرا واحدهاي تجاري مختلف براي گزارشگري وضعيت هايي با ماهيت مشابه ممكن است از اصول و روش هاي متفاوت حسابداري استفاده كنند. از اين رو استفاده كنندگان صورت هاي مالي بايد از ساير روشهاي حسابداري كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد نيز مطلع باشند تا بتوانند تعديلات لازم را براي قابل مقايسه ساختن صورت هاي مالي واحدهاي تجاري مختلف انجام دهند. براي آن كه صورت هاي مالي يك واحد تجاري با صورت هاي سال هاي قبل آن و همچنين با صورت هاي مالي ساير واحدهاي تجاري مشابه قابل مقايسه باشد، لازم است در تهيه صورت هاي مزبور اصل يكنواختي يا ثبات رويه رعايت شود. به دليل وجود مفهوم رعايت يكنواختي، تغيير در روش هاي حسابداري معمولا به آساني صورت نمي گيرد (برزگري، 1375،49).
اما يكي از موضوعات فراروي تهيه كنندگان اين است كه اگر در دوره فعاليت موسسه يا شركت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جديدي بدست آيد كه مديريت شركت ناگزير شود روش حسابداري خود كه براي دارائي، بدهيها، درآمد، هزينه و يا ساير حساب هاي موسسه و شركت استفاده مي نموده را تغيير دهد يا متوجه شود كه در محاسبات خويش اشتباه نموده ويا حتي با بدست آمدن اطلاعات جديد ناگزير شود برآوردهاي صورت گرفته كه در حساب هاي خويش اعمال نموده را اصلاح نمايد، در اين صورت جهت حفظ ويژگي قابليت مقايسه و كمك به استفاده كنندگان بايد اين كار را انجام دهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
تاريخچه شركت
پيشگفتار
اركان اصلي عمليات پيمانكاري
كارفرما
پيمانكار
قرارداد
انواع قراردادهاي پيمانكاري
قراردادهاي مقطوع
قراردادهاي اساسي
قرار داد مديريت اجرائي
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكار
مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
خدمات تحقيقاتي و بنيادي
مطالعات شناسايي طرح
تهيه طرح مقدماتي
تهيه نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح
مرحله 2 : ارجاع كار به پيمانكار
تكثير اسناد و مدارك مناقصه
دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح
مناقصه عمومي
مناقصه محدود
ترك مناقصه
توافق قيمت
تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه
انتخاب پيمانكار
مرحله 3 : انعقاد قرارداد با پيمانكار
موضوع پيمان
مبلغ پيمان
مدت پنهان
تاييدات و تعهدات پيمانكار
تعهدات و اختيارات كارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
پيش پرداخت و ترتيب واريز آن
جريمه تاخير
مرحله 4 : اجراء كار ( شروع عمليات )
تحويل، تاسيس و تجهيز كارگاه
مخارج دوره اجراي طرح
مخارج اجراي طرح به وسيله كارگاه
مخارج اجراي طرح به وسيله دفتر مركزي
تنظيم صورت وضعيت موقت كارها
پرداخت وجه صورت وضعيت موقت
مرحله 5 – خاتمه كار
تحويل موقت
برچيدن كارگاه
ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهيه صورت وضعيت قطعي
تهيه صورت حساب قطعي
استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام كار )
تحويل قطعي
استرداد نصف ديگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام كار)
هزينه نگهداري در دوره تضمين
انتقال دارايي مورد پيمان كه به دستگاه مسئول بهره برداري
سازمان بر اساس وظايف
قسمت بر آورده و مهندسين
قسمت اجراي عمليات ( قسمت ساخت )
قسمت حسابداري
روساي كارگاه ها
وقت نگهداران
انبار داران
نگهبانان
فصل دوم
حقوق دستمزد
تعريف
دستمزد مستقيم
دستمزد غير مستقيم
اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پايه و فوق العاده ها و نوبت كاري
حقوق و دستمزد كاركنان عادي
حقوق و دستمزد مديران و متخصصين
حقوق و دستمزد متغير ( پاداش عملكرد – بهره وري )
افزايش عمومي
فوق العاده ها
چگونگي محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
روش سنتي دستي
روش پيشرفته و مكانيزه
جمع آوري و نگهداري اطلاعات شخصي پرسنل
تعداد نسخه احكام پرسنلي
تنظيم ليست حقوق و دستمزد
جمع آوري كاركرد ماهانه پرسنل شركت ها
محاسبه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد
پرداخت به صورت نقدي
پرداخت به صورت صدور چك در وجه هر يك از كاركنان
پرداخت از طريق سيستم بانكي
ارسال ليست ماليات به اداره دارايي و امور اقتصادي
صدور سند حسابداري حقوق و دستمزد
تبصره
نوبت كاري
تسهيم (تخصيص) حقوق و دستمزد
پرداخت خالص حقوق و دستمزد
پرداخت يا واريز كسورات
فصل سوم
انبار
تعريف انبار
انواع انبارها
تعريف انبارداري
وظايف انباردار
كدگذاري كالاها
تعريف و فوايد كد گذاري
انواع روش هاي كد گذاري
سيستم كدينگ انبار
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن
انواع فرم هاي انبار
كارت انبار
برگ درخواست جنس از انبار
حواله انبار (برگ مصرف كالا)
رسيد موقت انبار
رسيد انبار
كارت حساب انبار
برگ كنترل اسناد
برگ درخواست تأمين كالا
انبارگرداني و كنترل انبارها
گردش فيزيكي
سيستم ارزيابي ادواري موجودي ها
عوامل مؤثر در تكميل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجديد سفارش
نحوه ثبت مواد صادره از انبار
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورت هاي مالي
حسابرسي انبار
حسابرسي انبارگرداني و موجودي مواد و كالا
آزمون هاي محتوا 5 هدف را دنبال ميكنند
روش شمارش دائم
روش شمارش مقطعي
اما واحد انبار چه نقشي دارد؟
بررسي و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودي ها يا انبارگرداني
نتيجه گيري و پيشنهاد
پيوست ها
منابع

چكيده:
اينجانب كه در شركت توانكاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره كارآموزي خود بودم در واقع اين شركت يك نوع شركت پيمانكاري بوده كه انواع كارهاي خدماتي شهري و . . . را انجام مي دهد. يك گزارش كامل تهيه كرده ام كه شامل تعريف شركت پيمانكاري اصول كاركرد اين نوع شركت ها و انواع قراردادها بحث كارگران و كارفرمايان، بخش حقوق و دستمزد نحوه ثبت و پرداخت حقوق، تعريف انبار در شركت ها قسمتهاي مختلف آن كه در آن جا مشغول به كار بودم و مختصري از نحوه حسابرسي انبار را در اين گزارش ذكر كردم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

مقدمه:
حسابداري يكي از علومي‌است كه همه روزه اكثر افراد با آن سر و كار دارند و برخي بصورت تخصصي و برخي بصورت تجربي از آن استفاده ميكنند. حسابداري اين امكان را به ما ميدهد كه ميزان سود دهي و هزينه‌ها را بصورت علمي و دلخواه تغيير دهيم. اطلاعات مربوط به‌اين رشته، مورد استفاده عموم مردم از مديران صنايع، سرمايه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌كنندگان محصولات و خدمات ميباشد و باعث ميشود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گيج‌ كننده بصورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتيجه‌گيري در دسترس قرار گيرد.
فراگيري اين فن به صورت تخصصي، نه تنها بصورت يك حرفه مطرح بلكه در زندگي خصوصي و شخصي نيز كارساز ميباشد. بطور مثال نحوه صحيح بودجه‌ بندي، تقسيم هزينه، تعيين قيمت تمام شده، روشهاي پيمانكاري، معاملات اوراق بهادار، تعيين استهلاك داراييها، انواع سرمايه‌ گذاري، حسابداري با توجه به تورم و … از بحث‌‌هاي ارائه شده در اين گروه ميباشد. در پايان شايد بتوان حسابداري را به عنوان پايه اصلي صنعت، توليد و ارائه خدمات معرفي كرد. چرا كه بدون وجود حسابداري و ثبت دقيق و نتيجه‌ گيري صحيح از اطلاعات، پايه اصلي شركت كه همان سرمايه و نقدينگي است به لرزه درآمده و چه بسا كه شركت را به انحلال بكشاند.
تنوع موسسات و گوناگوني فعاليت هاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حل هاي متناسبي را براي نگهداري حساب هاي فعاليت هاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورت هاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليت هاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام ميشود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل هاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرح هاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرح هاي ياد شده و انجام دادن فعاليت هاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليت هاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روش هاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليت هاي مالي، تهيه و تنظيم گزارش هاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورت هاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز بعنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتاب ها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روش ها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روش هاي مناسبي براي نگهداري حساب ها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورتهاي مالي موسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي ساز و كارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:215
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : كليات
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
ادبيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اهميت تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
مراحل انجام كار
بودجه بندي زماني و مالي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
مروري بر سنجش از دور
تعريف سنجش از دور و سيستم هاي آن
چگونگي انعكاس طيفي پديده هاي سطح زمين
انعكاس طيفي گياهان
انعكاس طيفي خاك
انعكاس طيفي آب
انعكاس طيفي برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضايي هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسير اطلاعات ماهواره اي
تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
عناصر تصوير
تن (Tone)
بافت
شكل
اندازه
سايه
پديده تغييرات زماني
الگو
كاربرد هاي عمده تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
به هنگام كردن نقشه هاي موجود
بررسي تغييرات پديدههاي زميني و كنترل آنها
تجزيه و تحليل و تفسير قومي اطلاعات ماهواره اي
اصول مبنايي
طبقه بندي اطلاعات (تصاوير ماهواره اي)
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اجري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
فرمت هاي داده هاي GIS
تاريخچه سيستم اطلاعات جغرافيايي
كابرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
نمونه از به كار گيري GIS در توليد كشاورزي
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشاورزي به كمك سنجش از دور و GIS
مقدمه اي بر تعريف «توسعه»
توسعه چيست؟
تعريف كشاورزي
توسعه كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار : مفاهيم و موانع
الگوهاي توسعه كشاورزي
الگوي بهره برداري از منابع
الگوي حفاظت
الگوي موقعيت
الگوي نسشه
الگوي نهاده هاي پربازده
الگوي نوآوري القايي
نظريه فون تون (دوايرمتحدالمركز)
آزمون نظريه فون تونن در روستاي قوچ حصار با توجه به تصاوير ماهواره اي و GIS
فصل سوم : ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ويژگي هاي طبيعي منطقه
زمين شناسي منطقه
ژئومورفولوژي
منابع خاك
ويژگي هاي انسان
وجه روستا و قدرت آن
ويژگي هاي اجتماعي
جمعيت روستاي قوچ حصار
ويژگي هاي اقتصادي
سيماي كل اقتصادي ، شامل شناسايي وضعيت كلي اشتغال در روستا و تعيين درصد اشتغال در بخش هاي عمده فعاليت
انواع و ميزان عمده روستا
فعاليت هاي كشاورزي
دامداري و پرورش طيور
فعاليت هاي صنعتي و صنايع دستي
خدمات
ويژگي هاي كالبدي روستا
شكل روستا
شبكه هاي ارتباطي داخل روستا
وضعيت كاربري اراضي وضع موجود در روستا
مسكوني
تجاري
اداري
آموزشي
درماني
تعيين سطوح ، سرانه ها و استاندارد هاي موجود كاربر هاي مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسكن روستاهاي قوچ حصار
فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه اي بر تحليل داده ها و روش انجام كار
آماده سازي تصوير در محيط نرم افزاري ERDAS
به كار گيري روش جستجوي الگو در GIS به منظور تعيي سطح كشت بهينه محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره اي
روش انجام كار
تشكيل مدل شبكه آبياري در GIS
نعيين نياز آبي و ميزان آب تأيين شده در شبكه
تعيين سطح كشت بهينه با استفاده از روش جستجوي الگو
روش هاي Dilect search
پارامترهاي تشكيل دهنده مدل تعيين سطح كشت بهينه مزرعهاي در روستاي قوچ حصار
نتيجه گيري
ارتقاء دقت ارزيابي مساحت زير كشت اراضي كشاورزي با اسافاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور GIS
روش انجام كار
اختلاط طيف بيش از يك نوع پوشش در پيكسل
پيكسل هاي مختلط
روش هاي طبقه بندي زير پيكسلي (تجزيه اختلاط طيفي)
روش تجزيه خطي اختلاط طيفي
ارزيابي دقت تخمين مساحت
مطالعه و ارزيابي دقت تخمين مساحت به كمك تصوير IRS
نتايج
تقريب مساحت قطعات كشاورزي
پردازش مرز قطعات كشاورزي
بحث بر روي ارزيابي مساحت
تلفيق كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور و GIS در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه كشاورزي
روش كار
تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
تصحيح تصاوير ماهواره اي
تصحيح هندسي
تصحيح راديومتريك
بارزسازي تصاوير ماهواره اي
اندازه گيري صحرايي
روابط رگريسيوني
نتايج و بحث
مدل رگريسيوني تغييرات مساحت پوشش گياهي
تعيين ميزان صحت طبقي بندي تصاوير ماهواره اي در محيط GIS
نتايج رگريسيون اثرات توسعه كشاورزي بر بيوماس پوشش زراعي
برآورد بيوماس بر اساس تصاوير ماهواره اي
نتيجه گيري و پيشنهاد
مدل هاي رگريسيوني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر سطح
مدل هاي رگريسيوني پيش بيني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر بيوماس
فصل پنجم : نتايج وپيشنهادات
خلاصه
آزمون فرضيات
نتايج و پيشنهادات

پيشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پي برد كه براي جلوگيري از فقر و ضايع شدن منابع طبيعي، بايد به همراه طبيعت حركت نموده و از سرزمين خود به اندازه توان و پتانسيل توليدي آن بهره برداري نمايد.
امروزه، افزايش جمعيت و بروز تحولات عمده در بهره برداري و نيز توسعه تكنولوژي، انسان را به فكر يافتن شيوه هايي نوين جهت بهره برداري بهينه و پايدار از سرزمين انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زمين و مطالعه و شناسايي اين منابع براي تماس فيزيكي با آن ها، امروزه بعنوان تكنولوژي سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي قدرتمند قرار ميگيرد.
و در زمان هاي كوتاه، حجم قابل توجهي از اطلاعات زميني، جمع آوري شده و در برنامه ريزي هاي مختلف بعنوان اطلاعات پايه اي و مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به پوشش وسيع تصاوير ماهواره اي و به ويژه تكراري بودن آن ها امروزه از چنين تصاويري در مطالعات مختلف منابع زميني و تهيه نقشه هاي گوناگون از جمله :
بهنگام كردن نقشه هاي موجود، بررسي تغييرات پديده هاي زميني و كنترل آن ها، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و قابليت اراضي، كنترل فرسايش خاك و كوير زدايي.
مطالعه آب هاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آب هاي ساحلي، شناسايي مناطق دستخوش آفات و بيماري هاي گياهي و مناطق آتش سوزي، شناسايي معادن، كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهر ها، بررسي آلودگي آب ها، راه سازي و….. استفاده ميگردد.
اكنون بسياري از كشورهاي جهان با درك كامل اهميت ورود و دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداري هاي صلح آميز از منابع زمين و حفظ امنيت ملي خود به طريق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراين در اين راستا و با توجه به اهميت تصاوير ماهواره اي و اطلاعات استخراج شده از آن و كاربردهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف دارد.
اين تحقيق كه جهت استخراج اطلاعات از تصاوير ماهواره اي و نيز ايجاد بستر GIS انجام گرفته در اختيار پژوهشگران و كاربران مختلف قرار ميگيرد.
اميد است قدمي در راستاي گسترش اين رشته علمي برداشته شده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
آسم
آسم چيست؟
علائم آسم
انواع آسم
آسم آلرژيك
آسم شكننده
آسم حساس به آسپيرين
آسم شبانه
آسم ورزشي
آسم ورزشي چيست؟
تعريف، شيوع و بروز بيماري
گروه هاي در معرض خطر
عوامل زمينه ساز
اثر ورزش در بهبود و درمان آسم
آيا افراد مبتلا به آسم قادر به ورزش هستند؟
ورزش و آسم
نحوه ورزش كردن
ورزش ها و تمرينات موثر
تمرينات موثر براي تقويت عضلات بازدمي
دستوالعملهاي تمرين با وزنه براي بيماران ريوي
يوگا
بازي هاي پيشنهادي براي كودكان مبتلا به آسم
منابع

مقدمه:
در بحث ورزش و آلرژي دو سوال مهم مطرح است اول آن كه آيا ورزش باعث بروز آلرژي در فرد ورزشكار خواهد شد؟ و سوال دوم آنكه آيا آلرژي در يك فرد ورزشكار بر عملكرد ورزشي فعاليت او تاثير دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است چه تمهدياتي را براي به حداقل رساندن اين تاثير بايد مدنظر داشت؟
آيا ورزش باعث بروز آلرژي در فرد ورزشكار خواهد شد؟
پاسخ به اين سوال قدري مشكل است و تحقيقات نشان دهنده يافته هاي متفاوتي بوده است. با توجه به اين كه واكنش هاي آلرژيك ناشي از اختلال در سيستم ايمني بدن است لازم است براي درك بهتر پاسخ اين سوال به تاثير و تاثر سيستم ايمني و ورزش پرداخته شود.
موضوع اثرات متقابل ورزش و سيستم ايمني از مباحث مهم در علوم پزشكي ورزشي مي باشد كه تحت عنوان ايمونولوژي‌ ورزشي شناخته شده است. اين موضوع مقدمه‌اي بر فهم بهتر آلرژي در ورزش ميباشد. بنابراين در ابتدا مروري بر اين موضوع خواهيم داشت.
سيستم ايمني داراي دو عملكرد است كه يكي از آن ها در تمام بيماري ها بعنوان بخش عمده و خط اول سيستم دفاعي واكنش نشان ميدهد كه به آن ايمني ذاتي نيز گويند. اين نوع ايمني از بدو تولد وجود دارد و شامل موارد غير اختصاصي متعددي ميباشد. هنگامي كه ميكروارگانيسمي از سدهاي فيزيكي مانند پوست و مخاط گذشت اين عملكرد سيستم ايمني فعال ميشود. واسطه هاي اين سيستم اينترفرون ها و سلول هاي NK ميباشد. موارد ديگر سيستم ايمني ذاتي اشك، بزاق، موكوس مترشحه از غشاهاي مفروش كننده سطوح داخلي بدن،ماكروفاژها، پلي مورفونوكئرها و…. ميباشند. عملكرد دوم سيستم ايمني، ايمني اكتسابي است كه در مقابله با عوامل عفوني به صورت جداگانه واكنش نشان ميدهد. در اين حالت حافظه ايمني فعال شده و براي مقابله با هر عامل عفوني واكنش خاص خود را نشان ميدهد. هرگاه سيستم ايمني ذاتي نتواند ميكروارگانيسم را از بين ببرد ايمني اكتسابي وارد عمل ميشود. اين سيستم تكامل يافته‌تر از سيستم ايمني ذاتي است و اجزاي آن عبارتنداز لنفوسيت B و T و سلول هاي ارائه كننده آنتي ژن (APC). ايمني اكتسابي به دو بخش ايمني هومورال و سلولي تقسيم ميگردد. تاثير ورزش بر سيستم ايمني بيشتر بر عملكرد ايمني ذاتي و بر بخش ايمني سلولي عملكرد ايمني اكتسابي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيشينه تحقيق
روش كار تحقيق
تعاريف
ساختار پايان نامه
فصل دوم : آشنايي با ادبيات موضوع
مقدمه
مهندسي نرم افزار
چرخه تكوين نرم افزار
چرخه حيات محصول
در صورت نبود چرخه حيات محصول
مراحل و فازهاي چرخه حيات نرم افزار
مدل هاي چرخه حيات محصول
استانداردهاي چرخه حيات نرم افزار
كيفيت
مفهوم كيفيت
كيفيت نرم افزار
اهميت كيفيت نرم افزار
فصل سوم : متريك هاي نرم افزاري
مقدمه
انواع متريك ها
متدولوژي
انواع محصولات نرم افزاري
روشهاي توليد نرم افزار
انواع ساختارهاي تشكيلاتي
مستندات
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق چرخه برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : نتايج و ارزيابي
مقدمه
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزن دهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريك هاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چكيده انگليسي

فهرست شكلها:
فازهاي چرخه توليد نرم افزار
ساختار استاندارد ايزو 12207:2008
حوزه هاي دانش مديريت پروژه
بخش بندي يك فرآيند به فعاليتهاي برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق مدل برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
سطح اول الگوي پيشنهادي
سطح دوم الگوي پيشنهادي
سطح سوم الگوي پيشنهادي
وظايف، فعاليت اكتساب
وظايف، فعاليت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهاي ايزو در مديريت پروژه و كيفيت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاري و ويژگي هايشان
روشهاي توليد نرم افزار و ويژگي هايشان
انواع ساختارهاي تشكيلاتي و ويژگي هايشان
متريك هاي ريسك و وزن دهي به زيرمتريك هايش
متريك هاي مديريت و وزن دهي به زير متريك هايش
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 1
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 2
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 3
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 1
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 2
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك ريسك
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك مديريت
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك هاي ريسك و مديريت

چكيده:
كيفيت نرم افزار، شاخص حياتي و مهمي براي توليد نرم افزارها است كه ضمن بالا بردن
بهره وري، به ايجاد نرم افزارهاي قدرتمند و شكست ناپذير منجر ميگردد. بطوري كه ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين اصل و برنامه در توليد نرم افزارها است.
راهكاري كه به منظور تضمين كيفيت نرم افزار و ارتقا آن پيشنهاد ميگردد، مقوله اندازه گيري است. ما حصل فرآيند اندازه گيري بدست آوردن مجموعه اي از متريك ها است.
متريك هاي نرم افزاري، كاربردي پيوسته از تكنيكهاي مبتني بر اندازه گيري در فرآيند توسعه نرم افزار به منظور فراهم كردن به موقع اطلاعات مديريتي معنادار به همراه به كارگيري اين تكنيك ها در بهبود فرآيند هستند. بنابراين نيازمند استخراج متريك هاي مربوطه در راستاي هدف مورد نظر هستيم.
در اين پايان نامه، با مد نظر قرار دادن اهميت وجود متريك هاي نرم افزاري، بهره گيري از مدل
فرآيند هاي چرخه حيات نرم افزار استاندارد بين الملليISO/IEC 12207 و فرآيند اندازه گيري برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/اقدام اصلاحي، الگويي به منظور پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه شده است. همچنين نمونه زير متريك هايي براي ارزيابي متريك هاي ريسك و مديريت به عنوان عناصري ضروري جهت پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه و توسط تابعي مقادير كيفي آنها تبديل به مقادير كمي شده اند.

مقدمه:
امروزه براي هر شركتي كه با موضوع فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سروكار دارد، توسعه و بهبود كيفيت مراحل توليد نرم افزار و افزايش كارايي و بهره وري افراد درگير با آن به امر مهمي تبديل شده است. همزمان با قدرتمند شدن كامپيوترها، تقاضا براي نرم افزارهاي قوي تر نيز افزايش يافته و به دليل اين كه فناوري نقش بسيار حياتي در پيشبرد كسب و كار ايفاد ميكند، مشكلات
نرم افزار، مشكلات مهمي محسوب ميشوند كه بر روي عملكرد بسياري از شركتها تاثير گذارند. امروزه، بسياري از شركت ها دريافتند كه اغلب مشكلات نرم افزاري، تكنيكي هستند و مهندسي نرم افزار متفاوت با ساير مهندسي ها است؛ زيرا محصولات نرم افزاري فكري بوده اما محصولات ساير مهندسي ها و ديگر علوم ملموس و فيزيكي هستند. در مركزيت هر مهندسي، اندازه گيري وجود دارد كه روشي بر پايه استانداردها يا قراردادهاي شناخته شده است. اگر به اندازه گيري كارايي سيستم، ميزان كارآمد بودن سازمان يا شركت يا حتي داده هايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند نپردازيم، مسلما امكان كنترل روند كار را نخواهيم داشت كه در نتيجه، اعمالي كه بمنظور پيشرفت انجام ميشوند تنها بر مبناي حدس و تخمين خواهند بود. چرا كه تنها ثبت اطلاعات امروز است كه امكان مقايسه را فراهم مي آورد. همانطور كه پاتريك هنري نيز با گفته خود، اين مطلب را تاييد ميكند:
” هيچ راهي را براي قضاوت در آينده نميشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گيري را ميتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاري به هدف بهبود بخشيدن فرآيند نرم افزاري، كنترل كيفيت، ارزيابي بهره وري و كنترل پروژه به كار برد. استفاده از اندازه گيري به مهندس نرم افزار در ارزيابي محصولات فني ياري رسانده و وي را قادر به تصميم گيري تاكتيكي به موازات پيشرفت پروژه ميسازد. در اين ميان، متريك هاي نرم افزاري گستره وسيعي از اندازه گيري ها را براي
نرم افزارهاي كامپيوتري در بر ميگيرند. ميتوان چنين بيان نمود كه تلاش جهت بهبود فرآيندهاي يك سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گيري، متريك هاي صحيح و استانداردهاي عملكرد، كاري بيهوده است.
لذا ارائه الگويي مطابق با استانداردها كه بتوان با استناد و استفاده از آن به كنترل و پايش فرآيند توليد نرم افزار پرداخته و راهي را جهت رفع مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مقوله مهم بيان نمود، ضروري است.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ