ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
دانلود
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه ديه
پيدايش ديه اختياري
فلسفه ديه
تعاريف ديه
اسباب و جوب ديه
ديه غرامت است يا كيفر
تفاوت ديه با مجازات مالي
تفاوت ديه با ارش و جبران خسارت
موارد قانوني پرداخت ديه
مسئوليت دولت در پرداخت ديه و خسارت
بررسي ماهيت حقوقي ديه عاقله
عاقله و مسئوليت پرداخت ديه
انتخاب نوع ديه در مواردي كه بيت المال مسئول پرداخت ديه باشد
علت پذيرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئوليت عاقله در صورت تعدد و تقسيم ديه
مسئوليت عاقله در كرو لال بودن جاني
كيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان
وراث ديه
پدر كه قاتل فرزند است از ميراث سهم ندارد
فصل دوم
اركان ديه
ديه زن
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
تساوي زن و مرد تا ميزان ثلث ديه كامل
ديه در قتل عمد
مهلت اداء ديه در قتل عمد
مسئول پرداخت ديه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار ديه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت ديه در شبه عمد
مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد
ديه قتل خطار محض
مهلت اواء ديه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت ديه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت ديه
اقسام جنايت عليه عضوها
مهلت پرداخت ديه اعضا
عدم تداخل ديات اعضا
تداخل ديات اطراف
تداخل ديات مدافع
تداخل ديات زخمها
تداخل ديات غير نفس در ديه نفس
اعضايي كه ديه مقدر دارند
ديه موي سر
ديه چشم
ديه بيني
ديه گوش
ديه لب
ديه زبان
ديه دندان
ديه گردن
ديه فك
ديه دست
ديه انگشتان دست
ديه ناخن
ديه ستون فقرات
ديه نخاع
ديه بيضه
ديه آلت تناسلي مرد
ديه قطع پا
ديه دنده ها
ديه استخوان ترقوه
ديه شفران
ديه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شكستن استخوان نشيمنگاه
ديه ازاله بكارت و پاره كردن مثانه دختر
ديه استخوانها
جنايت بر منافع اعضا
ديه عقل
ديه حس شنوايي
ديه حس بينائي
ديه حس بويايي
ديه حس چشايي
ديه صوت و گويايي
ديه زخمهاي سر و صورت
ديه جناياتي كه باعث تغيير رنگ پوست مي شود
ديه سقط جنين
ديه جنين متكون از زنا
ديه جنين كافرذمي
كفاره سقط جنين
ديه جنايت بر مرده
ديه جنايت بر حيوان
تغليط ديه
ديه قتل در ماه هاي حرام
حكم قتل در حرم مكه
حكم قتل در حرم مدينه و ديگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغليظ
حكم تغليظ بر جنايت بر اعضا
تغليظ در قتل اقارب
تغليظ ديه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر ديه
نظر امام خميني (ره)
نظر حضرت آيت الله اراكي
نظر حضرت آيت الله بهجت
نظر حضرت آيت الله گپايگاني
نظر حضرت آيت الله تبريزي
نظر حضرت آيت الله خامنه اي
نظر حضرت آيت الله لنكراني
نظر حضرت آيت الله صانعي
نظر حضرت آيت الله شيرازي
نظر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد شاهرودي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مظاهري
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مرعشي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد گرامي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد تبريزي
نتيجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدايي را مي نماييم كه از هر عيب و نقص پاك و به تمام صفات كمال و جلال متصف ميباشد و درود بي حد و حصر بر سرور كائنات و سيد انبيا عظام حضرت ختمي مرتبت محمد (ص) و خاندان پاكش.
الحمد الله الذر شرع الديات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بين العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علي خير من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بيت خلفاء المعبود و شفاء يوم الورود.
ضرع: يعني نزديك نمود و تعيين كرد.
افراد از طريق اجتماعي شدن خود را با احتياجات و خصوصيات جامعه تطبيق مي دهند اما اجتماعي شدن در گروه هاي مختلف اجتماعي صورت مي گيرد و ميدانيم كه احتياجات خواست ها و ارزش هاي گروه ها يكسان نيست. به اين ترتيب ممكن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعي كاملاً اجتماعي شده باشد ولي ارزش ها، خواست ها و به طور كلي رفتار اجتماعي آن ها با يكديگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه هاي كه اعضا خود را در جهت ارزش هاي مطلوب اجتماعي تربيت ميكنند اجتماعي شدن هميشه بطور كامل صورت نميگيرد.
از طرف ديگر ممكن است به علت وجود گروه هاي ضد اجتماعي در جحوار گروه هاي اجتماعي، اعضا گروه هاي اخير معيارها و ضوابط رفتارهاي خود را از گروه هاي ضد اجتماعي كسب كنند و رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشند. اگر اكثر اعضا يك جامعه در شرايط عادي ازاي ارتكاب جرم و تعدي و تجاوز نيست به حقوق يكديگر خود داري ميكنند اين بدان جهت است كه از آغاز كودكي رفتارهاي مورد قبول را فرا گرفته در گروه هاي جامعه اجتماعي شده اند پس به همان اندازه كه اجتماعي شدن در شرايط بهتر جامعه صورت ميگيرد از نياز به اجراي مقررات جرايي و مجازات هاي سخت كاسته ميشود. با توجه به مراتب فوق به نظر ميرسد كه احتمالاً با پيشرفت جوامع و تقويت احساس اعتماد و اطمينان در اعضا جامعه از شدت و سختي مجازات ها و مقررات جزايي كاسته شده و نيز جامعه از مجازات كردن متهم كه تا حد زيادي ميراث دوران انتقام جويي فردي است متوجه اصلاح حال مجرم ميگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محيط هاي خاص آن در تربيت برهكاران شناخته ميشود و كوشش جدي تر در اصلاح آن دسته از شرايط اجتماعي كه افراد به ارتكاب جرم و ادار ميكنند به عمل مي آيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
توليد انعطاف‌ پذير
رهبري
كار گروهي
ارتباط‌ با يكديگر
تكوين‌ همزمان
مزيت‌ رقابتي توليد انعطاف‌ پذير
رفتار با مشتري
افزايش‌ توانايي جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي عمل‌ در قيمت‌ گذاري
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روش هاي تبليغاتي
ماهيت‌ فعاليت هاي فروش‌
اقدامات‌ و فعاليت هاي مديران‌
اتوماسيون
توليد يكپارچه رايانه اي
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
سطح (Call Level )Cell
سطح(Areal Level)Area
سطح (Plant Level)
منابع

مقدمه:
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته ميشود و سازمان هاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن ميتوان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حاليكه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار ميمانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمان هاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حاليكه شركت ها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصت ها و شرايط ديكته شده توسط بازار ميدانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيت ها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نميشوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.
وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليت هاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوري هاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمان ها و شركت هاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوري هاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي ميشود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركت هاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــيرسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخش هاي توليدي جوامع پيشرفته ميتواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمان هاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
تاريخچه روغن نباتي در ايران
فصل اول
تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال
توليدات اصلي جانبي كارخانه كشت و صنعت
شرح توليدات اصلي و جانبي
محصولات جانبي كارخانه هاي روغن كشي
تركيبات شيميايي چربي ها در روغن ها
مراحل تهيه رغن هاي نباتي
علت هيدروژناسيون
مراحل واكنش هيدروژناسيون
جزئيات مراحل و دستگاه ها
نقش گاز
تعريف كاتاليست
فاكتورهاي مهم در هيدروژناسيون
سه نوع هيدروژنه كردن
فصل دوم
درباره دانه روغني لوبيا
تبديل لوبياي سويا به روغن
ذخيره سازي
مراحل آماده سازي
استخراج
حلال گيري
صمغ گيري و جدا كردن لستين
تبديل فرآورده هاي روغني
تصفيه قليايي
بي رنگ كردن
هيدروژناسيون
بي بو كردن
فرآورده هاي روغني سويا
كاربرد پروتئين هاي سويا
حلاليت ايزوله
دناتوراسيون
تركيب اسيد آمينه
لوبياي سويا كامل
فرآورده هاي پروتئيني لوبياي سوياي فرآينده شده
دستگاه جداسازي
امولسيفيكاسيون
جذب چربي
جذب آب
بافت
تشكيل خمير
تشكيل فيلم يا لايه نازك
كنترل رنگ
هوادهي
منابع

مقدمه :
روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزا اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده است. كه يك گرم آن در حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت.
با تغيير ساختار اجتماعي در دوراني كه ما در آن زندگي ميكنيم، دگرگوني و چگونگي توليد مواد مورد نياز جامعه به خصوص مواد غذايي امري اجتناب ناپذير است در حال حاضر با توسعه كشت دانه ها و ميوه هاي روغني فقط 15 % از نياز چربي و روغن مصرفي مردم را ميتوانيم تامين نماييم. از اين جهت بايد ميزان قابل ملاحظه اي روغن خام از خارج وارد كشور شود، لذا براي افزايش راندمان استخراج روغن از منابع روغن و تصفيه روغن نياز به تكنولوژي جديد روغن ميباشد.
در كشورهاي صنعتي يك نفر در طول عمر خود در حدود 3 تن روغن و چربي مصرف ميكند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رويت موجود در مواد غذايي مانند پنير، سوسيس، كالباس، گوشت و نظير اين ها ميباشد.
اهميت اقتصادي چربي ها و روغن ها در جهان و ايران
غذا مسئله مهمي است كه نياز انسان ها را برطرف ميكند. كار اساسي كشاورزان و كارخانه هاي صنايع غذايي اين است كه نياز مواد غذايي انسان ها را تامين كنند. با توجه به افزايش رشد جمعيت در جهان نياز به مواد غذايي نيز افزايش مييابد و همزمان بايد تقاضاي مواد غذايي مورد نياز مردم با امكانات و شرايط موجود تامين شود.

پيشگفتار :
واحدهاِ روغن كشي بر اساس نزديكي ماده اوليه به خصوص تخم پنبه احداث ميشوند كه اين مناطق بيشتر در استان هاي مازندران، گيلان و خراسان ميباشند. يكي از اين واحدهاي روغن كشي كشور كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران، شهرستان ساري ( در دوازده كيلومتر شهر ساري) مي باشد.
اين كارخانه در سه شيفت كار ميكند و داراي سيستم بازيابي فاضلاب و تصفيه آب ميباشد كه پساب هاي بازيابي شده جهت شروب نمودن زمين هاي مزروعي كارخانه استفاده ميشود.
اين كارخانه روغن كشي دو واحدي ميباشد كه واحد شماره يك آن نيز (كشت و صنعت شمال) توليد روغن و واحد شماره دو آن (ام. ام) صابون پزي است.
به طوريكه گفته شد محصول اصلي كارخانه كشت و صنعت شمال، روغن نباتي است كه به دو صورت دان و جامد عرضه ميگردد و در كنار اين محصول اصلي، محصول فرعي، خلط صابون توليد شده نيز در واحد دو به صابون تبديل ميشود. واحد توليد گاز اكسيژن و هيدروژن در داخل كارخانه وجود دارد كه گاز هيدروژن توليد شده، جهت پروسس هيدروژناسيون صورت ميگيرد و اكسيژن توليدي در مخازن پر شده و جهت استفاده بخش هاي خصوصي و دولتي به خارج از كارخانه برده ميشود.
در ضمن طرح توسعه كارخانه نيز در دست اقدام است كه تا حدودي اجرا گرديده، ولي هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي سيستم
هماهنگي كلاس ها
هماهنگي كلاس هاي جبراني
حضور و غياب اساتيد
گزارش گيري
برسي اطلاعات كامل گروه ها
برسي اطلاعات كامل اساتيد
مستند سازي سيستم
قسمت شروع برنامه
صفحه اصلي برنامه
ثبت اطلاعات روزانه
ثبت اطلاعات كلاس
گزارش گيري

مقدمه:
با توجه به نقص و سرعت پايين اطلاع رساني دقتر هماهنگي كه تمام كارها به صورت دستي انجام ميشد، و دانشجويان و اساتيد و حتي كاركنان جهت گرفتن اطلاعات و هماهنگي هاي لازم از اين دفتر به مشكلات فراواني برخورد ميكردند و در صورت گرفتن اطلاعات نيز ممكن بود اشتباه باشد.
ازاين رو تصميم گرفتيم نرم افزاري براي اين دفتر پياده سازي كنيم تا در ورود و خروج اطلاعات سرعت، دقت كافي و لازم را داشته باشد، و از كارهايي كه به صورت دستي و كند صورت مي گيرند جلوگيري شود و تعداد نيروي كار نيز كاهش يابد.
كارهايي كه دفتر هماهنگي انجام ميدهد:
1- هماهنگي تمام كلاس هاي درسي
2- هماهنگي كلاس هاي جبراني
3- حضور و غياب اساتيد
4- برسي اطلاعات كامل اساتيد
5- برسي اطلاعات كامل گروه ها
6- گزارش گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معماري در كليساها
فرود اينگه هلند
گسترش رنسانس در ايتاليا
اوج رنسانس
برامانند
سانگالو
رافائل
روش گرايي
پروزي
گيليورومانو
مشيل آنجلو
كتابخانه لورن تين
گياكومودلاپورتا
آندره پالاديو
گسترش معماري رنسانس فراتر از ايتاليا
فرانسه
انگلستان
اسكانديناوي
آلمان
اسپانيا
پرتقال
هلند
پادشاهي مجارستان
روسيه
رنسانس
منابع
كتاب شناسي

معماري در كليساها:
كليساي سان فرانسيكو يك بازسازي ساختار گوتيك كه مانند سانت آندن به گونه اي بود كه سر در برخوردار از طاق پيروزي روحي را در خود داشت. و متاسفانه اين بنا ناتمام باقي مانده است.
سانت آندن يك ساختمان بسيار ديناميك ميباشد. سر در پيروزي آن از كنتراست هاي شديدي برخوردار است. پيش آمدگي و نود نظم نيمستون ها وجود دارد كه عناصر معماري را نشان ميدهد اما ضرروتاً غير عملياتي ميباشند، بسيار كم عمق ميباشد. اين است و بتاين با ارگ زياد تو رفته كه باعث فراهم شدن رواق بزرگ جلو در اصلي ميشود. اندازه اين درك در نماي مستقيم در دو روزنه مربع شكل در بالا ميباشد كه اطراف آن را شكل داده است. نور و سايه تاثير بسيار زيادي روي سطوح ساختمان دارد و اين به خاطر كم عمق بودن mouldings و عمق هشتي آن ميباشد. در قسمت داخلي را آلبرتي با و راهروها سنتي را قرار داده بود.
در عوض پيشرفت آهسته و ماهرانه اي از ارگ هاي بلند متفاوت و دروازه هاي مربع شكل كوتاه و تكرار نقش و نگار طاق پيروزي سر در وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
بيان مسئله
ضرورت و اهميت بررسي
سوابق پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
نظريه‏ هاي روان‏شناسي و روان‏شناسي اجتماعي
اهميت و نقش خانواده در رشد اجتماعي
محيط خانوادگي و رشد اجتماعي فرزندان
مقام و موقعيت كودك در خانواده
درگيري و اصطكاك بين والدين
خواهران، برادران و اجتماعي شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعي فرزندان
مرزهاي خانواده و رشد اجتماعي فرزندان
فرضيه‏ ها يا سوالات اساسي تحقيق
سنجش متغيرها
متغيرهاي مستقل
روش تحقيق و جمعيت مورد بررسي
حجم نمونه و شيوه‏ نمونه گيري
يافته‏ هاي تحقيق
نتايج توصيفي متغيرها
رشد اجتماعي دانش آموزان (متغير وابسته)
متغيرهاي مستقل
آزمون فرضيه‏ ها و تحليل نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره
وزن خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل
مدل تحليل مسير
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان كرمانشاه انجام شده است. كه در آن متغيرهايي از قبيل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدين با يكديگر، بدرفتاري والدين با فرزندان، سبك‏ هاي تربيتي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين بررسي شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است كه 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از روش نمونه‏ گيري سيستماتيك براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. نتايج به دست‏ آمده از تحقيق نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنيده)، ساختار قدرت خانواده و سبك تربيتي دموكراتيك با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي مستقيم و معناداري داشته‏ اند. همچنين متغييرهاي سبك‏ هاي تربيتي اقتدار طلبي، بي‏ مسئوليتي، بدرفتاري والدين با فرزندان و تضاد والدين با هم با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي معكوس و معناداري داشته‏ اند. متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين و سبك تربيتي سهل‏ گيرانه با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان رابطه‏ اي نداشته‏ اند. نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان با هم تأثير مستقيم و معناداري بر رشد اجتماعي دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
سوالات پژوهش
بيان مسئله
اهميت پژوهش
هدف از پژوهش
فصل دوم
هوش هيجاني
هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني
هوش هيجاني كاربردي
ابراز هيجاني و پيامدهاي سلامت
فرونشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت
آموختن تنظيم هيجانات خود براي سلامت بهتر
تاثير مثبت بر حرفه و تجارب
تاثير منفي بر كار و تجارت
فصل سوم
تجزيه تحليل
فصل چهارم
نتيجه گيري
پيشنهاد
منبع

چكيده:
نخستين بار دانشمندي به نام سالوي در سال 1990 اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت، درك احساسات، هم دردي با ديگران و نيز اداره مطلوب خلق و ضوبه كار برد.
هوش هيجاني EQ موضوعي است كه در آن به توانايي تشخيص و توصيف هيجانات همچنين مديريت بر هيجانات مي پردازند.
اين هوش در زندگي افراد نقش مهمي را ايفا كرده و همچنين بر سلامتي رواني و جسماني تأثير مي گذارد.
توانايي برخورداري از اين هوش ميتواند اين مسئله را براي ما روشن كند كه چرا گاهي افراد با سطح پايين تحصيلات ميتوانند موفق تر از افراد با تحصيلات عالي باشند.
بنابراين با كسب اين هوش از طريق محيط خانواده ميتوان به موفقيت دست يابي پيدا كرد.

مقدمه:
اولين بار در سال 1990 دانشمندي به نام سالوي اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات فرد، هم دردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به كاربرد و اين هوش عاملي است كه در هنگام شكست در شخص ايجاد انگيزه مي نمايد. تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل موثر بر موفقيت و همچنين پيش گيري اوليه از اختلالات رواني هم فراهم ميكند.
روانشناسي به نام لگمن اظهار دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها 20 درصد از موفقيت ها را موجب ميشود و 80 درصد از موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيت ها در گروه مهارت هاي هيجاني است. هوش هيجاني عدم موفقيت با ضريب هوشي بالا و موفقيت غير منتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين ميكند. افراد باهوش عمومي متوسط هوش هيجاني بالا موفق تر از افراد باهوش عمومي بالا و هوش هيجاني پايين هستند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
مفاهيم عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
بخش اول رهبري
مقدمه
سبك رهبري
مفهوم رهبري اخلاقي
تعريف رهبري اخلاقي
اصول پنج گانه اخلاق رهبري
قدرت و رهبري
اثربخشي، هدف رهبري
هوش اخلاقي و هوش معنوي
اخلاق و اقتصاد
مفاهيم ارزشي در ادبيات رهبري
ديدگاه مخالفان رهبري اخلاقي
روش ارزشيابي اخلاقي اقدام رهبري
معيارهاي اثربخشي اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقي و غيراخلاقي آن در رهبري
مؤلفه هاي رهبري اخلاقي از ديدگاه هاي مختلف
جو اخلاقي سازمان
رهبري اخلاقي در محيط كار
بخش دوم تعهد سازماني
تعهد سازماني
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي؟
مدل هاي تعهد سازماني
ديدگاه هاي نظري عوامل موثر بر تعهد سازماني
اهميت تعهد
انواع تعهد
هدف هاي سازماني
اهميت تعهد سازماني
ابعاد تعهد سازماني از ديدگاه آلن و ميير
ابعاد تعهد سازماني از نظر اتزيوني
ساير ديدگاه ها در مورد تعهد سازماني
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازماني
رابطه بين انصاف و اعتماد
ويژگي رهبران موثر در تيم هاي كاري
بخش چهارم
مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
ابزار گردآوري داده‌ها
تعيين اعتبار و پايايي ابزار گردآوري داده‌ها
روش تحليل آماري
ملاحظات اخلاقي
فصل چهارم – تجزيه تحليل داده ها
مقدمه
توصيف متغيرهاي جمعيت‌شناختي
آزمون كولموگروف- اسميرنف تك نمونه‌اي
آزمون فريدمن
بررسي فرضيات تحقيق
فرضيات جانبي پژوهش
فرضيه‌ اول – بين رهبري اخلاقي و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضيه‌ دوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي رابطه وجود دارد
فرضيه‌ سوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضيه‌ چهارم – بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه‌گيري
فرضيات جانبي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهادات براي تحقيقات بعدي
محدوديت‌ها
منابع
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
معيارهاي ارزشيابي رهبران بر مبناي روش نوسازي سازمان،
فرم ارزشيابي ويژگي هاي هر تصميم يا اقدام از سه بعد
معيارهاي‌ پيشنهادي ‌براي‌ ارزشيابي ‌رهبري‌ اخلاقي
پيش شرط هاي تعهد سازماني
متغيرهاي تحقيق
ضريب آلفاي كرنباخ مربوط به پايايي پرسش نامه
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب جنس
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سابقه‌ خدمت
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير رهبري اخلاقي
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير اعتماد به‌ سرپرست
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد عاطفي
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد مستمر
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد هنجاري
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد سازماني
نتيجه آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق
آزمون رتبه‌بندي فريدمن در متغيرهاي پژوهش
خي‌دو بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي
آزمون همبستگي اسپيرمن
آزمون كروسكال- واليس
خي‌دو بين اعتماد به‌ سرپرست و رهبري اخلاقي
آزمون اسپيرمن
آزمون كروسكال – واليس
خي‌دو بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي
ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغير رهبري
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري در واحدهاي مالي همدان
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري
آزمون كروسكال – واليس

فهرست شكل ها:
مدل مفهومي تحقيق
نموادار استخوان ماهي عوامل موثر بر تعهد سازماني
فرايند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنست
توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سن
وزيع فراواني گروه نمونه بر اساس تحصيلات
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير رهبري اخلاقي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير اعتماد به‌سرپرست
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير تعهد عاطفي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد مستمر
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد تكليفي (تعهد هنجاري)
توصيف ميان نظر پاسخگويان در مورد تعهد سازماني

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني در واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان است. در اين پژوهش كليه كارشناسان واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ي آماري در نظر گرفته شد و از بين جامعه‌ي آماري كارشناسان مالي بر اساس جدول كرجسي – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت انتخاب نمونه آماري از نمونه‌ گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول تصادفي اعداد استفاده شد. روش تحقيق در اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي مي‌باشد، براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه استاندارد كه در مقياس ليكرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ويژگيهاي جمعيت‌ شناختي بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش خي‌دو، آزمون‌هاي اسپيرمن، فريدمن، كروسكال، و كولموگروف- اسميرنف استفاده شد. نتايج به‌دست آمده از اين پژوهش، حاكي از آن است كه بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي در واحدهاي مالي شهرستان همدان رابطه همبستگي در حد بالايي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تنيس روي ميز
مقدمه و تاريخچه تنيس روي ميز ايران
پينگ پنگ از آغاز تا كنون
پيشينه
چگونگي بازي
شناسه‌ها و تعاريف
چكيده
شرح شناسه‌ها
مقدمه
راكت
تيغه راكت
انواع روكش هاي لاستيكي
توپ
ساير تجهيزات
ويژگي هاي ميز
راكت گيري
روش مدادي(پن هولد)
روش شِيك هندز
تنه
پاها
انواع ضربات
بك هند
نمايش فيلم آموزشي بك هند
نحوه زدن بك هند
بك هند پوش
منابع

مقدمه و تاريخچه تنيس روي ميز ايران:
كلوپ هاي خصوصي ويژه بازي پينگ پنگ تشكيل شده شش سال پس از ورود اولين ميز پينگ پنگ به ايران مسابقات كلوپ ها و دستجات آزاد در سال ۱۳۲۴ در مناطق نفت خيز كشور برگزار شد.

پيشينه:
خاستگاه اين بازي انگلستان است كه در سال هاي ۱۸۹۰-۱۸۸۰ شاهزادگان (زمان ملكه ويكتوريا) طبقه بالا پس از خوردن ناهار براي سرگرمي به آن مي‌پرداختند. گويا در آن زمان آنها برتر مي‌دانستند تا به جاي آن كه در زير آفتاب تنيس بازي كنند به انجام ورزشي بپردازند كه در زير سقف باشد٫ پس تنيس روي ميز را ساختند.

چگونگي بازي:
پس از ضربه سرويس كه مي‌تواند در نيمه زمين فرد آغازگر بر زمين بخورد، در ضربه‌هاي بعدي توپ بايد فقط در نيمه زمين طرف مقابل به زمين بخورد. دو نيمه زمين با يك تور از هم جدا شده‌اند. اگر توپ در زمين حريف فرود نيايد يك امتياز به حريف اضافه ميشود و اگر توپ در زمين حريف فرود آيد و پس از آن حريف به توپ ضربه نزند يك امتياز به فردي كه ضربه را زده افزوده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:70
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
هدف
فرضيه تحقيق
روش تحقيق
بخش اول – مباحث نظري
فصل اول – مروري بر تاريخچه مساله و موضوع تحقيق
تعريف خدمات
خصوصيات خدمات
نامحسوس بودن
تفكيك ناپذيري
تغيير پذيري
فنا پذيري
ارتباط خدمات و كالا
تركيب خدمات همراه كالا
نحوه ارائه خدمات همراه كالا
كانال هاي توزيع در بخش خدمات
توزيع خدمات
بررسي نيازهاي خدماتي مصرف كنندگان
مقدار خريد
عدم تمركز بازار
تنوع كالا
خدمات بعد از فروش
بازاريابي خدمات
كالا
مراحل فرآيند پذيرش كالا
آگاهي
تمايل
ارزيابي
آزمايش
پذيرش
كيفيت خدمات
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
نظريه ها
بررسي چند ديدگاه
تجزيه تحليل دوره زماني فروش
تجزيه تحليل آماري تقاضا
نتيجه
فصل سوم
مروري بر سابقه مطالعاتي تحقيق
مقاله بازاريابي مبني بر انسان
كشور هاي پيشرفته به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در توليد يك دلار در خدمات سرمايه گذاري ميكنند
هفت كليد استراتژي خدمات
بازاريابي مديريت بازار
بررسي راهبردي عناصر آميخته بازار يابي شركت هاي موفق ايراني
روش آزمون فرضيه
نتيجه
بخش دوم
تحليل
فصل اول
الگوي تحليل
تعاريف و مفاهيم
تعيين عوامل و متغير ها
تعيين روابط بين متغير ها
فصل چهارم
نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج تحقيق
پيشنهادات
فهرست منابع و ماًخذ

پيشگفتار:
بررسي تحولات سال هاي اخير نشان ميدهد، كه خدمات به صورتي وسيع گسترش يافته و اين روند در سال هاي آتي با سرعت بيشتر توسعه مي يابد. صنعت كوچك و خدمات بزرگ ميشود. مديران موسسات توليدي و خدماتي در كليه بخش هاي دولتي تعاوني و خصوصي به تدريج پي مي برند كه تنها كيفيت محصول نمي تواند موجب تمايز آن ها از ديگران شود بلكه بايد كانون توجه را از بازار گرايي به مشتري گرايي تغيير داد.
بسياري از آنها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتري معطوف كرده اند. بلكه به حفظ مشتريان فعلي به عنوان استراتژي ارزان تر، راحت تر و شايد سود آور تر و جذاب تر مينگرند در نتيجه به منظور پشتيباني و تقويت خدمت گرايي براي جلب رضايت گيرندگان، تحقيقات، همايش ها، مقالات، كتاب ها و دوره هاي آموزشي و پروژه هاي مشاوره اي در سطوح مختلف تحت عنوان مديريت خدمات و استراتژي خدمات پيش از پيش شكل گرفته و گسترش مي يابد. خدمات يكي از بخش هاي اقتصاد است كه با توسعه روز افزون مواجه بوده است، در كشورهاي پيشرفته بخش خدمات درصد چشم گيري از منابع و فعاليتها را به خود اختصاص ميدهد و ارزش افزوده متنابعي ايجاد ميكند.
هدف از انجام تحقيق بررسي اين مورد بود كه ببينيم آيا خدمات پس از فروش گارانتي، ضمانت، حمل و نقل و…) باعث افزايش فروش ميشود؟
به اين معنا كه اگر فروشندگان و توزيع كنندگان كالا به نحو احسن در صدد اجراي به موقع خدمات برآيند اين كار باعث افزايش فروش ميشود؟

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:108
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده تحقيق
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه تحقيق
هدف تحقيق
فايده و اهميت تحقيق
ضرورت اجراي تحقيق
عوارض مشكل مورد تحقيق
تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق
فصل دوم
تاريخ تعليم و تربيت كرولال ها در جهان و ايران
روش هاي آموزش و پرورش دانش‌ آموزان ناشنوا
تشريح و فيزيولوژي دستگاه شنوايي
نظريه‌هاي مختلف در رشد زبان
تئوري مربوط به رغبت
پيشينه تحقيق
فصل سوم
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
روش نمونه‌برداري
ابزار تحقيق
اعتبار يا پايايي تست
روايي
فصل چهارم
محاسبات آماري
جدول توزيع فراوان سوالات
فصل پنجم
خلاصه يك تا چهار
پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق
منابع تحقيق
پرسشنامه

چكيده تحقيق:
بعضي از افراد درانتخاب شغل تسليم حوادث ميشوند و برخي بدون نقشه و فكر تحت تأثير اعضاي فاميل، شغلي راانتخاب ميكنند كه با خصوصيات فردي آن ها منطبق نيست برخي از مردم نيز تحت تأثير ارزش هاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن خصوصيات رواني و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب ميكنند.
به طور كلي هدف از اين پژوهش مقايسه و بررسي رغبت ها و گرايشات شغلي بين دانش‌آموزان دبيرستاني عادي و ناشنوا ميباشد. اهميت اين پژوهش از آن جهت است كه با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي و گرايشات مختلف افراد بتوان ملاك هايي را كه براي هر فرد در هر كشور و با هر فرهنگي مهم ميباشد تعيين نمود.
فرض صفر در اين تحقيق اين است كه تفاوتي بين رغبت هاي شغلي دانش‌آموزان عادي و ناشنوا وجود ندارد جامعه تحقيق در اين پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادي ناشنوا دبيرستاني مي باشد و نمونه تحقيق شامل 50 نفر عادي و 5 نفر ناشنوا مي باشد.
روش نمونه‌برداري به صورت نمونه‌برداري كومه‌اي يا در دسترس است كه به دليل راحتي و در دسترس بودن دانش‌آموزان از اين روش استفاده ميگردد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
متغير هاي پژوهش
تعاريف نظري
قلمرو تحقيق
ساختار كلي تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ديوان محاسبات
قبل از اسلام
ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
ديوان محاسبات در دوره مشروطه
ديوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف ديوان محاسبات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
سازمان و تشكيلات ديوان
معاني ديوان در لغت
ديوان محاسبات آمريكا
ديوان محاسبات انگلستان
ديوان محاسبات ژاپن
ديوان محاسبات چين
ديوان محاسبات تركيه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبيات مالي در بخش دولتي
نظام اقتصادي در ايران
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
نهاد عمومي غير دولتي
بودجه كل كشور
سال مالي
دريافت هاي دولت
درآمد
درآمد عمومي
ساير منابع تامين اعتبار
مسئوليت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه اي
نظارت بودجه در ايران
انواع نظارت بودجه اي در ايران
دستگاه هاي نظارتي در ايران
مسئوليت پاسخگويي عمومي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
بخش پنجم – سازمان امور مالياتي و اركان آن
شوراي عالي مالياتي
هيئت عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
ادارات امور مالياتي
بخش ششم – ماليات و مفاهيم مربوطه
بيان ماليات
نگاهي به ادبيات ماليات
ماليات و سياست هاي اقتصادي
ماليات و اقتصاد جهاني
مفهوم كلي ماليات
ماليات در ايران
قانون ماليات
پايه و نرخ ماليات
عوامل تشخيص ماليات
طبقه بندي انواع ماليات
پرهيز مالياتي و فرار مالياتي
اشخاص مشمول ماليات
اشخاص معاف از ماليات
طبقه بندي ماليات بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 در ايران
اصول حاكم بر حقوق ماليات
اصول ماليات
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تنظيم مسئله تحقيق
قلمرو زماني و مكاني تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
تدوين فرضيه
فرضيات تحقيق
آزمون هاي مورد استفاده
نرم افزار كامپيوتري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از يافته هاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
فهرست منابع و مآخذ
چكيده لاتين

فهرست جداول:
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق

فهرست نمودارها:
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت
مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت
مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت
مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت

چكيده:
ماليات يكي از قديمي ترين ابزار تامين مالي دولت ها ميباشد. كه با گذر زمان جايگاه اين منبع تامين مالي ارتقا چشم‌گيري داشته است ضمن آن كه شفافيت مالياتي از حيث امكان رديابي ماليات پرداختي شهروندان، نمادي از دموكراسي جامعه تلقي ميگردد. عليرغم محاسن بهره مندي از نظام مالياتي، كاربرد اين نظام در كشورهاي كمتر توسعه يافته در حد مطلوبي نمي باشد. از جمله ايران كه به واسطه وجود ذخاير عظيم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندي از منابع مالياتي محور توجه منابع تامين مالي دولت نبوده است. در سال هاي اخير با توجه به تغييرات گسترده در عرصه جهاني، لزوم بهره مندي از منابع مالياتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گونه اي كه بند 51 سند چشم‌انداز بيست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور قطع اتكا به درآمدهاي نفتي را جهت تامين مخارج جاري كشور تجويز نموده است. در ايران مطابق با ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و وصول ماليات، ماموريت سازمان امور مالياتي كشور ميباشد. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي تحقق اهداف مذكور، عملكرد سازمان امور مالياتي را از طريق بازوي نظارتي خود،ديوان محاسبات كشور، مورد ارزيابي قرار ميدهد. در اين پژوهش آثار نظارت ديوان محاسبات بر درآمدهاي مالياتي استان تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بداين صورت كه ميزان درآمدهاي مالياتي قبل و بعد از نظارت و اقدامات ديوان محاسبات ارزيابي شده است. نتايج حاكي است كه بين ميزان درآمد مالياتي قبل و بعد از نظارت ديوان محاسبات اختلاف معني دار وجود دارد. بدين صورت كه نظارت به عمل آمده باعث افزايش در درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش وصول آن شده است. ضمن آن كه اقدامات ديوان مذكور از طريق شناسايي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مشمول ماليات كتمان شده براي سازمان امور مالياتي، سبب كاهش در فرار مالياتي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:188
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چهارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف حسابرسي
انواع حسابرسي
انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار
انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي
انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار
انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار
انواع حسابرسي از ديدگاه ديگر
معيارهاي ارزيابي اطلاعات
مربوط بودن
تاييد پذيري (قابليت رسيدگي)
عاري بودن از سو گيري
كميت پذيري
عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي
نقش اصلي حسابرسي
بعد كنترلي
بعد اعتبار بخشي
مفاهيم مهم حسابرسي
شواهد حسابرسي
انواع شواهد در حسابرسي
ماهيت شواهد حسابرسي
مراقبت هاي حرفه اي
ارايه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقي
نقش و جايگاه حسابرسي
نقش اقتصادي حسابرس
قانون تجارت و حسابرسي مستقل
محوريت استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي
ابعاد نظام كنترل مالي در ايران
گزارش حسابرسي
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس تاثير ندارد
انواع گزارش هاي حسابرسي
معيارهاي عملكرد
شاخص هاي عملكرد مالي
روش هاي تجزيه و تحليل مالي
نسبت هاي مالي
ارتباط بين اهداف حسابداري و نسبت هاي مالي
طبقه بندي نسبت ها
نسبت هاي مالي مورد استفاده در اين تحقيق
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي سودآوري
نسبت هاي سرمايه گذاري
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
ساير نسبت هاي مالي استفاده در تحقيق
استفاده كنندگان نسبت هاي مالي
محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي
نسبت هاي مالي و شاخص هاي عملكرد شركت هاي موفق
كاربرد نسبت هاي مالي در پيش بيني ناتواني مالي
انواع مدل هاي پيش بيني ورشكستگي
مدل آلتمن
مدل زيمسكي
مدل شيراتا
ويژگي هاي شركت هاي ورشكسته
روش هاي تحليلي
ارتباط بين معيارهاي عملكرد و گزارش حسابرس
مسئوليت حسابرس در رابطه با تداوم فعاليت شركت
تحقيقات انجام يافته مرتبط با تداوم فعاليت
ساير متغيرهاي تحقيق
اندازه شركت و اظهار نظر حسابرس
تحقيقات مرتبط با اندازه شركت
پيش بيني اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهاي پيش بيني اظهار نظر حسابرس
پيشينه تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مدل
ويژگي هاي يك مدل خوب
رگرسيون
رگرسيون لجستيك
متغيرهاي عملياتي تحقيق
جنبه نوآوري تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
ارايه مدل رگرسيون چند گانه
مدل لجستيك با استفاده از روش ENTER
مدل لجستيك با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستيك با واردكردن تمامي متغيرها
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
يافته هاي تحقيق در مورد فرضيه ها
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه اول
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه دوم
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه سوم
تفسير كلي نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهايي براي كاربران نتايج تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
پيوستها
پيوست الف) تعاريف جدول نسبت هاي مالي
پيوست ب) خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نوع بنگاه هاي اقتصادي و مكانيزم هاي كنترل آن ها (در شرايط كنوني آن ها)
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
شركت هاي دريافت كننده گزارش مقبول
شركت دريافت كننده گزارش مشروط
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهار نظر مقبول
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهارنظر غير مقبول (مشروط)
توزيع فراواني دو متغير بحران مالي واظهار نظر حسابرس
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي نسبت هاي مالي
نتايج آزمون t براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كروسكال واليس براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي اندازه شركت
نتايج آزمون t براي ميانگين اندازه دو جامعه
نتايج آزمون كاي دو متغير بحران مالي واظهار نظرحسابرس
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغيرها و سطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده بااستفاده از مدل
ضرايب متغيرها وسطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دوبراي تاثير متغير هاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقاديرمشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغير ها وسطح معني داري آنها
خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق
فرايند انتخاب جامعه آماري موردمطالعه به روش غربال گيري

چكيده:
هدف اين تحقيق بررسي ارزيابي تاثير معيارهاي عملكرد مالي وغير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس ميباشد. بنابراين سعي گرديده است تا با انتخاب نمونه اي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسايي قرار گيرد. متغيرهاي مورد بررسي شامل نسبت هاي مالي به دست آمده از صورتهاي مالي، اندازه شركت و متغير بحران مالي شركت ها است. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي – همبستگي است.
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه نشان داد كه از بين نسبت هاي مالي، متغيرهاي نسبت جاري، سود خالص به كل دارايي ها، سود ناخالص به كل داريي ها، سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي، سود خالص به دارايي هاي ثابت و سرمايه در گردش به كل دارايي بر اظهار نظر حسابرس تاثير دارد و اندازه شركت تاثيري بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنين بين اظهار نظر حسابرس و بحران مالي رابطه معني داري وجود ندارد.
آزمون لجستيك براي دوگروه متغيرها بررسي شد. در روش اول متغيرهايي كه تفاوت معني داري بين دو گروه داشتند وارد مدل شدند كه از بين آن ها متغيرهاي سود قبل از بهره و ماليات بيشترين تاثير را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغيرها بدون هيچ محدوديتي وارد مدل شدند كه نتايج به دست آمده نشان داد متغيرهاي سود عملياتي به فروش، موجودي كالا به فروش، ميزان دارايي و ميزان فروش قابليت پيش بيني اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصميمات اقتصادي و تخصيص بهينه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امكان پذير نيست. جريان سرمايه ها زماني به سوي فعاليت هاي اقتصادي بهينه سرازير ميشود كه تصميمات صاحبان سرمايه در زمينه سرمايه گذاري، متكي بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادي ميتوانند نقش اعتبار دهي را ايفا كنند كه داراي استقلال و صلاحيت فني لازم براي اجراي رسيدگي باشند تا جامعه بتواند از بي طرفي و واقع بيني آنان اطمينان حاصل نمايد. به عبارتي حسابرسي منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل يكي از بهترين نوع حفاظت از منافع سرمايه گذاران است. محصول نهايي و اصلي فرآيند حسابرسي اظهار نظر حسابرس ميباشد كه در قالب گزارش حسابرسي بيان ميشود. در تحقيق حاضر سعي شده است تا توانايي پيش بيني نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بررسي گردد. اميد است نتايج اين تحقيق، زمينه اي را هرچند ناچيز، جهت انجام تحقيقات بعدي فراهم آورد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه : معرفي آنتن ها
روش انجام تحقيق
مباني آنتن
فصل دوم
معرفي آنتن هاي آرايه اي
فركانس‌هاي مخابراتي
باندهاي فركانسي
آنتن هاي آرايه فازي
اصول آرايه فازي
تركيبات آرايه فازي
محاسبه ي خروجي آرايه چهار نقطه اي
هدايت بيم
مقايسه تغذيه گره اي موازي و متوالي
انواع phase shifter
پارامترهاي آنتن آرايه فازي
نمودار پرتو افكني آنتن ها
دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افكني
نمودار پرتو افكني سه بعدي و دو بعدي
نمودار پرتو افكني در فضاي آزاد و در مجاورت زمين
نمودار پرتو افكني آنتن فرستنده و گيرنده
جهت دهندگي آنتن ها
پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان
شعاع هاي فرعي آنتن ها
مقاومت پرتو افكني آنتن
امپدانس ورودي آنتن
سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهناي نوار فركانس آنتن ها
پلاريزاسيون آنتن ها
پلاريزاسيون خطي
پلاريزاسيون دايره اي
پلاريزاسيون بيضوي
آرايه هاي آنتن
ضريب آرايه براي آرايه هاي خطي
آرايه هاي خطي با فاصله گذاري يكسان و تحريك يكنواخت
عبارت ضريب آرايه
پويش تابه اصلي و پهناي تابه
آرايه سر آتش عادي
آرايه سر آتش هانسن – ووديارد
انواع آرايه ها
آرايه هاي خطي
آرايه هاي مسطح
ويژگي هاي آرايه فازي
تكنولوژي شيفت دهنده فاز
تكنولوژي شيفت دهنده فاز ديالكتريك ولتاژ
فصل چهارم
شبيه سازي آنتن آرايه ي در نرم افزار HFSS
روند طراحي در نرم افزار HFSS
نتايج شبيه سازي
فصل پنجم
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
از سال 1877 كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم.
در اين پايان نامه، در ابتدا و در فصل اول به معرفي مقدمه اي درباره آنتن ها و معرفي آن ها مي پردازيم. در فصل بعدي به انواع آنتن ها را معرفي مي نمائيم. در اين فصل تمركز اصلي بر روي آنتن هاي آرايه اي مي باشد. براي اين منظور ساختار اين آنتن ها را مورد بررسي قرار داده و ويژگي ها و كاربردهاي اين نوع از آنتن هاي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
در فصل سوم، پارامترهاي مهم در طراحي آنتن هاي آرايه اي را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور به توضيح كامل و جامع اين پارامترها مي پردازيم.
در فصل چهارم شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي را در نرم افزار HFSS مورد بررسي قرار ميدهيم. در اين فصل روند كامل اين شبيه سازي را ارائه داده و نتايج را مورد بررسي قرار ميدهيم.
در فصل پنجم نيز از بحث حاضر نتيجه گيري ميكنيم. در اين فصل سعي ميكنيم كه نتايج مطلوب اين آنتن ها را ارائه دهيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:68
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – سنسورها و انواع آن
تعريف عبارت سنسور
تكنيك هايي در توليد سنسور
فصل دوم – معرفي سنسورهاي نوري
سنسورهاي نوري
مقاومت هاي نوري
ساير مواد نيمه هادي براي سنسورهاي نوري
فوتو ترانزيستور، فوتوديود و فوتو دارلينگتون
فصل سوم – انواع مختلف آشكار ساز نوري
انواع مختلف سنسور نوري
اشكال كاربردي سنسورهاي نوري
فصل چهارم – بررسي كاربرد سنسور نوري در زمينه هاي مختلف
حسگر ها در رباتيك
كاربرد سنسور در دوربين ديجيتال
فصل پنجم – مثال و شبيه سازي
مدار الكترونيكي روبات نورياب
مدار كليد حساس به نور
منابع و ماخذ

مقدمه :
سنسورها از نظر كيفي مرحله جديدي را در استفاده هر چه بيشتر از همه امكاناتي كه توسط علم ميكرو الكترونيك به وجود آمده است، به ويژه در زمينه پردازش اطلاعات عرضه مي كند. سنسورها رابط بين سيستم كنترل الكتريكي از يك طرف و محيط، عمليات، رشته كارها يا ماشين از طرف ديگر هستند. درگذشته تكامل سنسور قادر به هم گامي با سرعت تكامل در صنعت ميكروالكترونيك نبوده است. در واقع در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 تكامل سنسور در سطح بين المللي بين سه و پنج سال عقب تر از تكامل علم ميكروالكترونيك در نظر گرفته ميشد. اين حقيقت كه ساخت عناصر ميكروالكترونيك غالباً بسيار ارزانتر از وسائل اندازه گيري كننده اي (سنسورهايي) بود كه آن ها احتياج داشتند يك مانع جدي در ازدياد و متنوع نمودن كاربرد ميكرو الكترونيك پردازشگر اطلاعات در گستره وسيعي از عمليات و رشته كارها بود. چنين اختلافي بين علم ميكرو الكترونيك مدرن و تكنولوژي اندازه گيري كننده كلاسيكي تنها توانست به واسطه ظهور تكنولوژي سنسورهاي مدرن برطرف شود. به اين دليل، امروزه سنسورها بعنوان يكي از عناصر كليدي جهت تكامل پيوسته و شتابان علم ميكروالكترونيك شمرده مي شوند.
كار تحقيقاتي و تكاملي گسترده در شاخه هاي مختلف تكنولوژي سنسور در سطح بين المللي آغاز شد. حاصل اين فعاليت آنست كه امروزه تجارت سنسور از يكي از بالاترين نرخ هاي رشد سالانه بهره مند ميباشد. از آن جا كه سنسورها وسيله اساسي براي بدست آوردن همه اطلاعات لازم در رابطه با وضعيت هاي مختلف عمليات و محيط هستند (در مفهوم عام كلمه)، بنابراين آن ها در امكانات كاملا جديدي را به روي اتوماسيون طيفي از عمليات در صنعت، منزل، كارخانه، كاربردهاي طبي، و ساير بخش ها مي گشايند .اين مثال ها براي كارخانه هاي تمام اتوماتيك و مجتمع آينده تنها ميتواند به كمك سنسور ها تحقق يابد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:145
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
روش تجزيه و تحليل داده ها
تعريف واژه ها
محدوديت هاي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
فصل دوم – مباني نظري و سوابق تحقيق
مقدمه
مباني نظري
خلاقيت
نظريه هاي خلاقيت
نظريه كهن
نظريه تداعي گرايي و رفتار گرايي
نظريه انسان گرايي
نظريه شناخت گرايي
نظريه گشتالت
نظريه اسكاكتل
نظريه گيلفورد
نظريه تورنس
نظريه آمابيل
نظريه عصب شناختي
فرآيند خلاقيت
فرآيند خلاقيت از نظر هلم هولتز
فرآيند خلاقيت از نظر والاس
فرآيند خلاقيت از نظر اسبورن
فرآيند خلاقيت از نظر استين
فرآيند خلاقيت از نظر عابدي
فرآيند خلاقيت از نظر آلبرشت
فرآيند خلاقيت از نظر مالاگا
مولفه هاي خلاقيت
مؤلفه هاي خلاقيت
عوامل موثر بر خلاقيت
عوامل توسعه خلاقيت
عوامل فردي
عوامل محيطي
عوامل بازدارنده و موانع خلاقيت
ساير عوامل تأثير گذار در خلاقيت
ويژگي هاي افراد خلاق
ويژگي هاي گروه خلاق
تكنيك هاي توسعه خلاقيت
يورش فكري يا كنكاش مغزي
مدل سينكتيكس يا فن قياسي
تكنيك دلفي
تكنيك گروه اسمي (گروه بندي گزينشي)
ارتباط اجباري
الگو برداري از طبيعت
ضرورت و اهميت خلاقيت
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومي
نقش و اهميت خلاقيت از جنبه فردي
نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه سازماني
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت
نقش مدير در پرورش خلاقيت
تحقيقات انجام يافته در رابطه با موضوع تحقيق
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
جمع بندي
بخش دوم ساختار سازماني
تعريف ساختار سازماني
وظايف ساختار سازماني
متغيرهاي اثر گذار بر روي ساختار سازماني
انواع سازمان ها
ويژگي هاي سازمان هاي مكانيكي
ويژگي هاي سازمان هاي ارگانيكي
انواع ساختارهاي سازماني
ساختار ساده
بوروكراسي ماشيني
بوروكراسي حرفهاي
ساختار بخشي (شعبه اي)
ساختار ادهوكراسي
ساختار ماتريسي (حرفه اي)
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتريسي
معايب عمده ساختار ماتريسي
رابطه استراتژي – ساختار
انواع سازمان هاي استراتژيك
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي پرسش نامه خلاقيت فيفر
جامعه آماري و نمونه گيري
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
مقدمه
توصيف داده ها
آزمون فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
مقدمه
پيشنهادات كاربردي بر مبناي فرضيه هاي تحقيق
پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق
منابع

فهرست جداول:
عوامل فردي (دروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
عوامل محيطي (بيروني) پيش برنده و باز دارنده خلاقيت
طبقه‌ بندي عمده استراتژي – ساختار
راهنماي امتياز بندي پرسشنامه خلاقيت فيفر
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين تمركز سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين پيچيدگي سازماني و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه تحصيلات مديران و خلاقيت
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين سابقه كار و خلاقيت مديران
نتايج آزمون اسپيرمن جهت بررسي رابطه بين وضعيت فرهنگي –محيطي سازمان و خلاقيت مديران

فهرست اشكال:
فرآيند خلاقيت از ديدگاه آلبرشت (1987)
مؤلفه هاي خلاقيت
وضعيت روابط متقابل نهادهاي بنيادين در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه
مقايسه نتايج تحقيقات ريباوت، آلتشولور و زلاتين
تقسيم بندي سازمان ها بر اساس ميزان خلاقيت (الواني، 1373)
تعيين كننده بودن استراتژي در تعيين ساختار سازمان
نيمرخ خلاقيت شخصي پاسخگويان

فهرست نمودارها:
ساختارساده
بوروكراسي ماشيني
ساختار بوروكراسي حرفه اي
ساختار بخشي
ساختار ادهوكراسي
سازمان در فرآيند توسعه از ديدگاه چندلر

چكيده:
ساختار سازماني ميتواند موجب خلاقيت مديران گردد و نيز خلاقيت مديران نيز مي تواند ساختارهاي سازماني مناسب را به وجود آورد. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار سازماني و خلاقيت مديران در پتروشيمي بندر امام خميني ميباشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران و كارشناسان ارشد مي باشد. نمونه گيري به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه هاي خلاقيت فيفر و ساختار سازماني براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين پيچيدگي سازماني، تمركز، و رسميت و خلاقيت مديران رابطه معنادار وجود دارد. همچنين يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين سطح تحصيلات و سابقه كار مديران و خلاقيت آن ها رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه:
پديده خلاقيت و نوآوري مثل انسان از خصيصه هاي انساني، در آحاد نوع بشر يافت ميشود و اين انگيزش ها و شرايط محيطي و فردي است كه عامل خلاقيت را آشكار ميكند. خلاقيت بعنوان يك حالت رواني و ذهني كه در قلمرو علم روانشناسي است، آشكار ميشود و از آنجا كه عمده كار و فعاليت انسان در سازمانها انجام ميشود، عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار ميگيرد و مديران ميتوانند پيدايش خلاقيت را در سازمان ها با ايجاد زمينه ها و بستر مناسب همچون ساختار سازماني مناسب، تسريع يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را خنثي كنند. عوامل متعددي در درون يك سازمان بر توان خلاقيت و نوآوري افراد تأثير مي گذارند. يكي از مهمترين عوامل، تسهيل و تقويت توان خلاقيت و نوآوري در سازمان، ساختار مناسب و تشكيلات مناسب با اهداف مورد نظر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه دياليز
دياليز چيست؟
اصول دياليز
كليه
آناتومي كليه ها
آناتومي دستگاه ادراري
ساختار كليه
نحوه تشكيل ادرار
كليه ها چگونه كار مي كنند؟
فرآيند كليه ها
بيماري كليه
ده عامل اصلي بيماري كليه
نشانه هاي هشدار دهنده بيماري هاي كليوي و دستگاه ادراري
دياليز
ديابت و دياليز
علائم از كار افتادن كليه
روشهاي جايگزين كليه (دياليز)
كدام نوع دياليز براي بيماران بهتر است؟
آيا دياليز صفايي مي تواند خطر عفونت را كاهش دهد؟
پيوند كليه
رژيم غذايي بيماران دياليزي
آيا با كنترل دقيق قندخون مي توان جلوي نارسايي كليه را گرفت؟
روش هاي مراقبت از بيماران دياليزي
راهنماي دياليز مبتني بر شواهد و اصول باليني
آلبومين
انواع آلبومين
بيماري هاي كه آلبومين در آن ها كاهش مي يابد
موارد تجويز آلبومين
ساخته هاي صناعي نظير آلبومين
مقدار و طرز مصرف
رژيم غذايي بيماران دياليزي
روشهاي دياليز
تغذيه درماني در دياليز
هدف تغذيه درماني
مواد مورد نياز بدن
دريافت پروتئين
ويتامين هاي مورد نياز
تعادل سديم و مايعات
دريافت پتاسيم
رژيم غذايي بيماران تحت دياليز
توصيه‌هاي تغذيه‌اي در درمان بيماران همودياليزي
وضعيت دياليز و تغذيه در ايران
برنامه ي منوي ساده براي بيمار تحت درمان با دياليز
انرژي مورد نياز
نمونه برنامه غذايي براي بيماران همودياليزي
آنچه بيماران دياليزي نبايد بخورند
راهنماي تغذيه و همودياليز (بنياد ملي كليه)
مراحل بيماري هاي مزمن كليوي (CKD)
رابطه تغذيه و همودياليز
مصرف مقدار صحيح كالري
مصرف مقدار صحيح پروتئين
مابقي مواد مغذي در رژيم غذايي شما
كنترل و برآورده سازي نيازهاي رژيم غذايي ويژه
ديابت و رژيم غذايي ويژه آن
رژيم گياهي (گياهخواري)
نحوه كنترل و نظارت بر سلامت تغذيه
مصاحبات مربوط به رژيم غذايي و يادداشت روزانه غذاها
تستهاي آزمايشگاهي براي توازن پروتئين
سرم آلبومين
nPNA (وجود نيروژن پروتئيني نرماليزه)
آزمون تغذيه
تست هاي ديگري كه به سلامت تغذيه شما كمك مي كند.
مقدار دياليزي دريافتي
سرم كراتين
بررسي ميزان مصرف پروتئين خوراكي بر اساس محاسبه سرعت توليد اوره در بيماران همودياليزي مزمن
ماشين هاي همودياليز
شرايط عمومي
شرايط اختصاصي (مشخصات فني)
مشخصات آب مصرفي دياليز
كيفيت آب مورد نياز دستگاههاي همودياليز
عوارض ناشي از آلودگي هاي شيميائي آب دياليز
ميزان استاندارد تركيبات موجود در آب مصرفي جهت انجام دياليز
پژوهش تجربي
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين پايان نامه با فرآيند دياليز، تغذيه و رژيم غذايي و رابطه اين 2 با هم آشنا ميشويم. اين پايان نامه در شش فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتي درباره دياليز و تاريخچه آن ارائه ميشود. در فصل دوم با آناتومي كليه ها و بيماري هاي كليوي آشنا مي شويم. در ادامه، در فصل سه دياليز و انواع آن را بصورت مفصل معرفي كرده و توضيح مي دهيم. در فصل چهارم رژيم غذايي مناسب براي بيماران دياليزي را بررسي مي كنيم. در فصل پنجم با دستگاه دياليز آشنا مي شويم و در پايان در فصل ششم گزارش يك كار تحقيقاتي عملي در زمينه بيماران دياليزي را ارائه مي كنيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ