افزايش بازديد وبلاگ شما
قیمت تشک رویا
تشک رویا
علم فیزیک
ساعت دیواری
آینه فانتزی
ویزای کانادا
تور پوکت
تور تایلند
تور کانادا
فروش سایت آماده
طراحى سايت
تبليغات رايگان در اينترنت
سئو سايت
دانلود
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:311
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه كارخانه قند
مقدمه
نقش شكر در تغذيه انسان
دستورالعمل هاي عمومي
فصل اول
عيار سنجي
آزمايشهاي عيارسنجي
نمونه برداري از چغندرقند
نمونه برداري از خميره چغندر قند
تعيين درصد قند چغندر قند(عيار)
طرز تهيه محلول استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول هاي رقيق شده استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول سولفات آلومينيم 3% درصد
تعيين درصد افت چغندر
فصول دوم
انتقال چغندر قند
آزمايش هاي آب كانال چغندر قند
تعيين PHآب كانال چغندرقند
طرز تهيه محلول هاي بافر
تعيين دماي آب كانال چغندر
فصل سوم
عصاره گيري
آزمايش هاي ديفوزيون
نمونه برداري خلال
آزمايش هاي خلال چغندر قند
تعيين ديژسيون خلال
تعيين ماده خشك خلال
تعيين PH خلال
تعيين كيفيت خلال
تعيين مارك چغندر قند
تعريف مارك
تعيين قند انورت چغندر قند
طرز تهيه محلول مولر
طرز تهيه محلول تيوسولفات سديم
تعيين فاكتور محلول تيوسولفات سديم
طرز تهيه محلول يد
تعيين فاكتور محلول يد
طرز تهيه محلول اسيد استيك N 5 و N 1
طرز تهيه معرف چسب نشاسته
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 2
طرز تهيه محلول يدات پتاسيم N 1/0
طرز تهيه معرف فنل فتالئين
طرز تهيه محلول كربنات سديم N 1
تعيين رافينوز چغندر قند
طرز تهيه محلول كربنات سديم 10%
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 1
تعيين سطح مخصوص خلال
آزمايش هاي شربت خام و آب ديفوزيون
نمونه برداري شربت خام
نمونه برداري آب ديفوزيون
تعيين درصد قند شربت خام
تعيين ماده خشك شربت خام
تعيين PH شربت خام
تعيين اسيديته شربت خام
طرز تهيه محلول سود
تعيين قند انورت شربت خام
شمارش مستقيم ميكروسكوپي شربت خام
شمارش كلني (كلني كانت) ميكروب هاي شربت خام
طرز تهيه محيط كاشت پليت كانت آگار
طرزتهيه الكل اتيليك
تعيين PH آب ديفوزيون
آزمايش هاي آب تفاله
نمونه برداري آب تفاله
تعيين درصد قند آب تفاله
تعيين ماده خشك آب تفاله
تعيين PH آب تفاله
آزمايش هاي تفاله پرس شده
نمونه برداري تفاله پرس شده
تعيين درصد قند تفاله پرس شده
تعيين ماده خشك تفاله پرس شده
آزمايش هاي تفاله خشك
نمونه برداري تفاله خشك
تعيين درصد قند تفاله خشك
تعيين ماده خشك تفاله خشك
تعيين زمان بازشدن تفاله بريكت
فصل چهارم
تصفيه شربت
آزمايش هاي تصفيه شربت
نمونه برداري شربت پرشولاژ، شولاژ ،كربناتاسيون II ,I
آزمايش هاي پر شولاژ
تعيين PH شربت پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين قليايي پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين بومه شيرآهك
آزمايش هاي شولاژ (آهك خور II)
تعيين قليايي شربت شولاژ (شربت آهك خور II)
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك
آزمايش هاي كربناتاسيون I (اشباع I)
تعيين PH شربت كربناتاسيون I(شربت اشباع I)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون I
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيون I
طرز تهيه محلول هيدروكسيد سديم
طرز تهيه معرف مخلوط
تعيين سرعت سديمنتاسيون شربت كربناتاسيون I
اندازه گيري حجم گل شربت كربناتاسيون I
ضريب صاف شدن (FK) شربت كربناتاسيون I
تنظيم دستگاه تعيين ضريب فيلتراسيون بريگل مولر
قليايي اپتيمم (مطلوب) شربت كربناتاسيون I
تعيين كدورت شربت كربناتاسيون I
آزمايش هايگل كربناته
نمونه برداري گل كربناته (فيلتر خلاء – فيلتر ممبران)
تعيين درصد قند گل كربناته
تعيين ماده خشك گل كربناته
آزمايش هاي كربناتاسيون II (اشباع II)
تعيين PH شربت كربناتاسيون II (شربت اشباع II)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون II
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيونII
فصل پنجم
اواپراسيون
آزمايش هاي اواپراسيون
نمونه برداري شربت رقيق و شربت غليظ
آزمايش هاي شربت رقيق
تعيين درصد قند شربت رقيق
تعيين ماده خشك شربت رقيق
تعيينPH شربت رقيق
تعيين قليايي شربت رقيق
تعيين سختي كل شربت رقيق
طرز تهيه معرف اريوكروم بلوبلاك
طرز تهيه محلول بافر آمونياكي
تعيين خاكستر شربت رقيق
تعيين رنگ شربت رقيق
تعيين مقدار قند انورت شربت رقيق
تعيين مقدار اكسيد گوگرد شربت رقيق
آزمايش هاي شربت غليظ
تعيين درصد قند شربت غليظ
تعيين ماده خشك شربت غليظ
تعيينPH شربت غليظ
تعيين قليايي شربت غليظ
تعيين سختي كل شربت رقيق
تعيين خاكستر شربت غليظ
تعيين رنگ شربت غليظ
تعيين مقدار قند انورت شربت غليظ
فصل ششم
كريستاليزاسيون
آزمايش هاي كريستاليزاسيون
آزمايش هاي پخت ها
تعيين درصد قند پخت ها
تعيين PH پخت ها
تعيين خاكستر پخت ها
آزمايش هاي پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، ليكور استاندارد ، كلرس ها ، آفينه و ملاس
تعيين ماده خشك
تعيين PH
تعيين خاكستر
تعيين خاكستر ملاس
تعيين مقدار قند انورت ملاس
تعيين رنگ در محلول كلرس I
آزمايش هاي قند و شكر
نمونه برداري قندوشكر
آماده سازي نمونه هاي قند (كله – حبه – كله شكسته)
تعيين درصد قند شكر و پودر قند
تعيين قند انورت شكر سفيد و پودر قند
تعيين درصد رطوبت شكر سفيد و پودر قند
تعيين خاكستر شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ در محلول شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ ظاهري شكر سفيد وقند
منبع نور
تعيين مقدار SO2 شكر سفيد و پودر قند
طرز تهيه محول فرم آلدئيد 2 گرم در ليتر
طرز تهيه محلول پارارزنيلين (محلول مادر)
طرز تهيه محلول ساكارز عاري از سولفيت
طرز تهيه محلول استاندارد سولفيت سديم (آزمايشات مقدماتي)
طرز تهيه محلول مادر سولفيت سديم جهت رسم منحني اسپكتروفتومتر
تعيين باكتري هاي هوازي مزوفيل شكر و پودر قند
تعيين كپك و مخمر شكر و پودر قند
تعيين كليفوم در شكر و پودرقند
تعيين رافينوز نمونه هاي فرآيند توليد شكر از چغندر قند
فصل هفتم
كوره آهك
آزمايش هاي كوره آهك
آزمايش هاي سنگ آهك
تعيين رطوبت سنگ آهك
تعيين درصد مواد فرار سنگ آهك
تعيين درصد مواد نامحلول دراسيد كلريدريك نمونه سنگ آهك
تعيين درصدآهن و آلومينيم سنگ آهك
تعيين درصد كلسيم و منيزيم سنگ آهك
آزمايش هاي كك
تعيين درصد رطوبت كك
تعيين درصد خاكستر كك
آزمايش هاي گاز توليدي كوره آهك
تعيين غلظت گاز دي اكسيد كربن CO2 به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز اكسيژن (O2)به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز منواكسيد كربن (CO)به وسيله دستگاه اورسات
فصل هشتم
كوره بخار
آزمايش هاي كوره بخار
آزمايش هاي آب تغذيه و آب كوره بخار
PH آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كل (مجموع كلسيم ومنيزيم) آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كربنات و سختي غير كربنات آب تغذيه و آب كوره بخار
قليايي فنل فتالئين ومتيل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين وزن مخصوص يا چگالي آب كوره بخار
اثبات وجودقند (تست موليش) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين مقدار هيدرازين (N2H4) اب كوره بخار
فصل نهم
قندگيري از ملاس
آزمايش هاي قندگيري ازملاس
آزمايشهاي آهك
تعيين درصد زبره آهك
اكتيويته پودر آهك (مقدار CaO در آهك )
آزمايش هاي فرملاس
تعيين درصد قند فرمالاس
تعيين ماده خشك فرملاس
آزمايشهاي ساكارات سرد
تعيين درصد قند ساكارات سرد
تعيين درصد CaO در ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص ظاهري ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص حقيقي ساكارات سرد
تعيين بومه ساكارات سرد
آزمايشهاي پسآب سرد
تعيين درصد قند پسآب سرد
تعيين درصد CaOدر پسآب سرد
فصل دهم
فاضلاب
آزمايش هاي فاضلاب
اندازه گيري اكسيژن محلول (DO)
تعيين PH فاضلاب
تعيين كدورت فاضلاب
تعيين اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي (BOD)
تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)
تعيين باقيمانده كل (T.S)
تعيين كل مواد جامد فرار در يك ليتر فاضلاب (v.s)
تعيين كل مواد جامد حل نشده در يك ليتر فاضلاب (T.S.S)
تعيين كل مواد جامد حل شده در يك ليتر فاضلاب (T.d.S)
تعيين درصد قند آب كانال شستشو
خط توليد
نگاهي اجمالي به مراحل فرايند خط و توليد
عيار سنج
آسياب خلال
برج ديفوزيون
قسمت خام
قسمت كريستاليزاسيون

قند گيري از ملاس

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ نامي
ظرفيت جريان دهي كابل ها
عوامل مؤثر در ظرفيت نامي جريان كابل
دماي كار كابل
تأثير شرايط نصب بر حد نامي جريان كابل
شرايط استاندارد و ضرايب نامي براي تصحيح مقدار نامي باردهي كامل
كابلهاي نصب شده در هوا
افت ولتاژ
تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
مقادير جريان اتصال كوتاه بر اساس دما
كابل هاي توزيع قدرت
جريان هاي اتصال كوتاه غير متقارن
نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل
اثرات ترمومكانيكي
طراحي مفصل ها و سركابلها
اختلاف بين هادي هاي مسي و آلومينيوم
شرايط نصب و كابل كشي
طرح كابل
مقادير نامي جريان
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
كابل هاي نصب شده در زمين
كابل هاي تك رشته اي
طرح كابل
كابل هاي XLPE با ولتاژ بين 0.6/1KV تا 19/33KV
مقادير جريان نامي
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
نصب كابل در زمين
كابل هاي تك رشته اي
هم بندي
آرايش افقي

مقدمه:
براي بهره برداري اقتصادي از كابل ها، انتخاب بهينه سطح مقطع از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پروژه عوامل مؤثر در انتخاب كابل مورد بررسي قرار مي گيرند، لازم به ذكر است كه براي انتخاب بهينه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادي نيز لازم ميباشد كه در اين قسمت به آن پرداخته نشده است.
معيارهاي انتخاب كابل را ميتوان به صورت زير تقسيم بندي نمود:
1-ولتاژ نامي
2-انتخاب سطح مقطع با توجه به جريان دهي كابل
3-در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
4-تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول
تعريف سيستم برق گير
برق گير يا رساناي آذرخش
فصل دوم
ايمني حفاظت
ضرورت استفاده از برق گيرها
اساس كار دستگاه LCM
سيستمهاي حفاظت صاعقه
بررسي برق گيرهاي اكسيد فلزي
سيستمهاي حفاظتي جايگزين
فصل سوم
انتخاب مشخصات مناسب برق گيرها
تعاريف لازم بمنظور مشخصات مناسب برق گيرها
امتحان مناسب برق گير بمنظور اضافه ولتاژهاي موقت
فصل چهارم
آزمايشات به روي برق گيرها
آزمايشات ايزولاسيون خارجي برق گيرها
آزمايشات آلودگي برق گيرها، آزمايش با بخار نمك
روش انجام آزمايش ها با لايه سطحي
فصل پنجم
آزمايش رطوبت غير كامل ستون مقره يا برق گير
نصب برق گيرها در خطوط انتقال انرژي
منظور از نصب برق گيرها در شبكه هاي فشار قوي
خصوصيات نصب برق گيرها در خطوط
برق گيرها به صورت بشقاب مقره
نصب برق گيرها در خطوط انتقال انرژي
نصب برق گيرها در خطوط ويژه
منابع

مقدمه:
هر يك از ما در طول شبانه روز با بسياري از وسايل برقي در ارتباط هستم. اما ما در اين بخش بيشتر با حفاظت ايمني در برابر خطرات طبيعي مانند صاعقه آشنا ميشويم. مطالعه و تحقيق اين شناخت را در اختيار انسان قرار ميدهد تا قطره اي به دانش اقيانوس او اضافه شود و با استفاده از در جهت رفاه و بهبود و آسايش خود استفاده كند.
مطالب اين تحقيق اطلاعات پايه اي و مقدماتي در زمينه تعاريف و اصول كار برق گيرها در اختيار خواننده قرار ميدهد و خاص دانشجويان رشته برق ميباشد.
مطالب اين تحقيق از ساده ترين و در عين حال پركاربردترين مفاهيم انتخاب شده است. اين تحقيق در پنج فصل تهيه و تنظيم شده است. فصل اول بيشتر به تعاريف برق گيرها اشاره دارد. فصل دوم به شرح حفاظت و ايمني ميپردازد. فصل سوم درباره انتخاب مشخصات مناسب برق گيرهاست. فصل چهارم آزمايشات به روي برق گيرها و آخرين فصل، فصل پنجم به نصب برق گيرها اشاره ميكند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:77
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
كامپوزيت هاي زمينه فلزي
مقدمه
تعريف كامپوزيت
فاز پيوسته (ماتريس)
فاز ناپيوسته(تقويت كننده)
تقسيم بندي مواد كامپوزيت
كامپوزيت هاي زمينه سراميكي ( CMC )
كامپوزيت هاي زمينه فلزي ( MMC)
كامپوزيت هاي زمينه پليمري ( PMC )
نقاط قوت كامپوزيت ها
مهم ترين موارد كاربرد كامپوزيت
مصرف سرانه مواد كامپوزيتي در كشور
كامپوزيت هاي زمينه فلزي
دسته بندي مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي
تركيب مواد براي دستيابي به مواد كامپوزيتي با زمينه فلزي سبك
تقويت و استحكام بخشي
سيستمهاي آلياژ زمينه
توليد و فراورش كامپوزيت هاي شبكه فلزي
فرآيندهاي متالوژيكي ذوبي
اكستروژن يا آهنگري تركيبات ذره اي فلز-پودر
اكستروژن يا آهنگري پاشش پيش مواد سازگار
نفوذ فشاري گاز
ريخته گري تحت فشار
فصل دوم
جوشكاري اصطكاكي
دسته بندي روشهاي اتصال
جوشكاري پرتو ليزري
جوشكاري پرتو الكتروني
جوشكاري تخليه بار دستگاه الكتروني
پروسه هاي حالت جامد
باند نفوذي
جوشكاري اصطكاكي ايستايي
جوشكاري اصطكاكي چرخشي
انواع پروسه ها
باند فاز مايع گذرا (TLP)
لحيم سخت (BZ)
لحيم نرم(SD)
باند چسبنده (AB)
آلياژهاي منيزيوم
آلياژهاي تيتانيوم
بي نقصي اتصال، ترميم خواص مكانيكي
جوشكاري اصطكاكي
اتصالات لب به لب
اتصالات رويهم
ديگر انواع اتصالات
قرار دادها و اصطلاحات
پروفيل هاي اتصال و مناطق جوشكاري
مقدمه
آزمايش
نتايج و بحث
مشخصات ميكروساختاري
اندازه گيري هاي ميكرو سختي
آزمايش هاي ابزاري ضربه شارپي
سطوح شكست
فصل سوم
نتايج
منابع

چكيده:
كامپوزيت مخلوطي در مقياس ماكروسكوپيك از دو تا چند ماده مختلف است كه اين مواد خصوصيات فيزيكي و شيميايي خود را حفظ كرده و مرز مشخصي را با يكديگر تشكيل ميدهند.
اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هر يك از اجزاي تشكيل دهنده خود دارا ميباشد. هر كامپوزيت عموماً 2 ناحيه متمايز يعني فاز پيوسته و فاز ناپيوسته وجود دارند. روشهاي اتصال كامپوزيت ها به 3 صورت پروسه ذوبي، پروسه حالت جامد و ديگر انواع است. يكي از اين روش ها جوشكاري اصطكاكي چرخشي ميباشد.
اين روش، روشي نسبتاً جديد و مناسب براي اتصال كامپوزيت هاي زمينه فلزي است. در اين روش 2 قطعه نسبت به يكديگر ثابت بوده و به يك صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص اين روش، اتصال بين 2 كامپوزيت صورت ميگيرد.
در اين روش، ناحيه اتصال بسياري از عيوب ميكرو ساختاري موجود در روشهاي معمول اتصال مانند قوس الكتريكي ندارند.

مقدمه:
كامپوزيت ها (مواد چند سازه اي يا كاهگل هاي عصر جديد )رده اي از مواد پيشرفته هستند كه در آن ها از تركيب مواد ساده بمنظور ايجاد موادي جديد با خواص مكانيكي و فيزيكي برتر استفاده شده است.اجزاي تشكيل دهنده ويژگي خود را حفظ كرده در يكديگر حل نشده و با هم ممزوج نمي شوند. استفاده از اين مواد در طول تاريخ نيز مرسوم بوده است . از اولين كامپوزيت‌ها يا همان چندسازه‌هاي ساخت بشر مي‌توان به كاه گل وآجرهاي گلي كه در ساخت آنها از تقويت كننده كاه استفاده مي شده است اشاره كرد..هنگامي كه اين دو باهم مخلوط بشوند در نهايت آجرپخته بدست مي آيد كه بسيار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اوليه يعني گل و كاه است.قايق‌هايي كه سرخ‌پوست‌ها با قير و بامبو مي‌ساختند و تنورهايي كه از گل، پودر شيشه و پشم بز ساخته مي‌شدند و در نواحي مختلف كشورمان يافت شده است،نيز از كامپوزيت‌هاي نخستين هستند. بسياري از نيازهاي صنعتي صنايعي مانند صنايع فضايي ، راكتورسازي، الكترونيكي و غيره نمي‌تواند با استفاده از مواد معمولي شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتي از آن نيازها، مي‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها يا كامپوزيت‌ها برآورده گردد.
تعريف كامپوزيت:
معمولا يك ماده كامپوزيت را به صورت يك مخلوط فيزيكي در مقياس ماكروسكوپيك ازدو يا چند ماده مختلف تعريف ميكنند كه اين مواد خصوصيات فيزيكي و شيميايي خودرا حفظ كرده و مرز مشخصي را با يكديگر تشكيل ميدهند.اين مخلوط در مجموع و با توجه به برخي معيارها خواص بهتري از هريك از اجزاي تشكيل دهنده خودرا دارا مي باشد.در كامپوزيت عموما دو ناحيه متمايز وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چدنهاي خاكستري آلومينيوم دار
كاربردهاي چدن خاكستري آلومينيوم دار
چدنهاي داكتايل آلومينيوم دار
ذوب و ريخته گري چدنهاي آلومينيوم دار
كلياتي در مورد توليد چدنهاي آلمينوم دار
اتمسفر درون قابل
تاثيرآلومينيوم در چدنهاي خاكستري
مناطق گرافيت زائي آلومينيوم
نكات ريختگري
رفتار اكسيداسيوني در دماهاي بالا
بررسي رفتار اكسيداسيون چدن معمولي
بررسي رفتار اكسيداسيون چدن هاي پر آلمينيوم
تجهيزات ذوب
تجهيزات قالب گيري
مواد لازم
نحوه آزمايش
مراحل عمليات
نتايج آزمايش
نتايج آزمايش متالوگرافي
نتايج آزمايش سختي
منابع و مآخذ
ريز ساختار ها

مقدمه:
چدن هاي آلومينيوم دار در دو نوع خاكستري و داكتايل وجود دارند. در يكي از انواع آلومينيوم جايگزين سيليسيم مي شود و در نوع دوم آلومينيوم علاوه بر سيليسيم در چدن حاضر است. اين چدن ها به خاطر داشتن عناصر آلياژي نسبتا ارزان و مقاومت خوب در برابر حرارت و خزش در گستره دمائي 570 تا 980 درجه سانتيگراد مورد توجه قرار گرفته است.
مقاومت در برابر حرارت به صورتي است كه در چدن هاي حاوي آلومينيوم لايه نازك اكسيدي نفوذ ناپذير و چسبنده اي تشكيل ميشود كه از نفوذ اتم هاي اكسيژن به درون فلز جلوگيري مي كند.
متاسفانه ريختن چدن هاي آلومينيوم دار دشوار است، زيرا در دماي ذوب ريزي چدن، آلومينيوم بسيار فعال است. تماس آلياژ مذاب با هوا و رطوبت بايد به حداقل برسد تا از تشكيل سرباره فلزي، سطح ناصاف و قطعه ناسالم جلوگيري مي شود. فرآيندهاي توليد اين آلياژ در حال تكامل اند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مطالعات نظري
فصل اول
سيستم پايگاهي توزيع شده
تعاريف
مزايا و معايب سيستم پايگاهي توزيع شده
مزايا
معايب
چند سيستم نمونه
يك اصل بنيادي
دوازده قاعده فرعي
خود مختاري محلي
عدم وابستگي به يك مانه مركزي
استمرار عمليات
استقلال از مكان ذخيره سازي
استقلال از چگونگي پارسازي داده ها
استقلال از چگونگي نسخه سازي داده ها
پردازش در خواست هاي توزيع شده
مديريت تراكنش هاي توزيع شده
استقلال از سخت افزار
استقلال از سيستم عامل
استقلال از شبكه
استقلال از DBMS
پايگاه داده هاي توزيع شده همگن و ناهمگن
مشكلات سيستم هاي توزيع شده
پردازش در خواست
مديريت كاتالوگ
انتشار بهنگام سازي
كنترل ترميم
كنترل همروندي
گدار
مقايسه سيستمهاي مشتري/خدمتگزار با سيستمهاي توزيع شده
خلاصه
نتيجه گيري
فصل دوم
سيستمهاي پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي
توازي بين درخواستها
نگاهي دقيق تر به تكنولوژي پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي
سطح و نوع توزيع شدگي داده ها و مسئوليت ها در DDBMS هاي مختلف
پردازش و بهينه سازي درخواست
كنترل همروندي (Concurency control)
پروتكلهاي قابليت اطمينان
خلاصه
نتيجه گيري
فصل سوم
تاريخچه
جنبه ها يا وراكل براي سيستمهاي توزيع شده
خطوط اتصال پايگاه داده ها
رده بندي database link بر اساس نحوه برقراري ارتباط
ضرورت استفاده از database link ها
بكارگيري اسامي سراسري پايگاه داده هادر database link ها
نامگذاري database link ها
گونه هاي مختلف database link
مقايسه كاربران ِ گونه هاي مختلف database link ها
مثالهايي از تعريف database link در سيستم هاي توزيع شده پايگاه داده ها
عمليات روي داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده هاي توزيع شده اوراكل
فصل چهارم
توزيع داده ها
استراتژي هاي توزيع داده ها
تخصيص داده ها
طرح توزيع و تخصيص مناسب براي DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي
انتخاب طرح توزيع DDB خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي

پيشگفتار:
پيشرفت تكنولوژي سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها، با توسعه تكنولوژي هاي محاسبات توزيع شده و پردازش هاي موازي همگام شده است. نتيجه اين همگامي، سيستمهاي مديريت پايگاه داده هاي توزيع شده و موازي است. سيستم هاي پايگاهي توزيع شده، مجموعه اي از چندين پايگاه داده هاي منطقاً مرتبط است كه دريك شبكه كامپيوتري گسترده شده اند.
اين گونه از سيستمهاي پايگاهي در عين دارا بودن مزايايي همچون:
سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمانهاي نوين
كارايي بيشتر در پردازش داده ها به ويژه در پايگاه داده هاي بزرگ
دستيابي بهتر به داده ها
اشتراك داده ها
افزايش پردازش موازي
كاهش هزينه ارتباطات
تسهيل گسترش سيستم
استفاده از پايگاه داده هاي از قبل موجود
داراي معايبي نيز ميباشد. از جمله معايب آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
پيچيدگي طراحي سيستم
پيچيدگي پياده سازي
كاهش كارايي در برخي موارد
هزينه بيشتر
مصرف حافظه بيشتر
معماري توزيع شده براي پايگاه داده ها، با وجود اين كه مزاياي سيستمهاي پايگاهي را با مزاياي سيستم هاي توزيع شده يك جا ميكند، ولي مسائل و مشكلات خاص خود را دارد. آن چه قابل يادآوري است اينكه، انتخاب نوع معماري براي ايجاد نرم افزار كاربردي، بايد كاملاً حساب شده باشد. اين انتخاب بايد بهترين حالت ممكن براي پاسخگويي به نيازهاي كاربران را داشته و در عين حال از نظر كارايي در حد مطلوبي قرار داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:58
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : مقدمه اي بر برنامه هاي استفاده شده
استفاده از بانك اطلاعاتي Access
پايگاه داده هاي رابطه اي چيست اند؟
چرا از بانك اطلاعاتي استفاده ميشود؟
ساخت بانك اطلاعاتي
استفاده از سيستم DSN
آشنايي با ساختار كلي زبان VBScript
PTVBSCRI چيست ؟
ارتباط بانك اطلاعاتي و ASP
برقراري ارتباط
برقراري يك ارتباط
مقدار دهي خاصيت ها قبل از باز شدن اتصال
استفاده از متد open
اجراء صفحات ASP
طريقه نصب IIS
ايجاد دايركتوري ها
تنظيم كردن سرويس دهنده وب شخصي
آشنايي با تكنولوژي ASP
زبان HTML
برنامه هاي سمت مشتري
HTML پويا
ASP
نوشتن برنامه هاي سمت سرويس دهنده
اهميت سرويس دهنده وب
فايل GLOBAL.ASA
اشياء ASP
شي APPLICATION
شي SESSION
شي REQUEST
شي RESPONSE
شي SERVER
انتخاب يك تكنولوژي صحيح جهت ايجاد سايت هاي وب
نتيجه گيري
فصل دوم : شرح و ساختار كلي سايت خبري
صفحه default.asp كه صفحه اصلي سايت است
صفحه report.asp كه صفحه گزارشات سايت است
صفحه display.asp كه صفحه نمايش سايت است
صفحه news.asp كه يك صفحه نمايشي است
صفحه seloption.asp كه صفحه جستجو بر حسب گروه خبري است
صفحه rep.asp كه صفحه نمايش ليست اخبار بر حسب گروه خبري تعيين شده ميباشد
صفحه newusr.asp كه صفحه ايجاد كاربر جديد است
صفحه dataentry.asp كه صفحه نوشتن اخبار است
صفحه list.asp كه صفحه نمايش كامل اخبار ميباشد
منابع

چكيده:
عنوان اين پروژه تهيه سايت خبري يك سازمان بر روي وب مي باشد.
هدف آن اطلاع رساني تازه هاي كامپيوتر و تكنولوژي كه هر عضوي توانايي ثبت و مطالعه خبر را دارد مي باشد.
در اين سايت افراد مي توانند خبرهاي مورد نظر خود را مطالعه كنند و اشخاص مي توانند با عضويت در سايت خبرهاي مورد نظر خود را گروه بندي نموده و در بانك خبرها ثبت نمايند و افراد بر اساس گروه خبري وارد بخش خبر مورد علاقه خود شده و خبرهاي آن گروه را مطالعه نمايند.
تكنولوژي وب در پي برآورده سازي نيازهاي گوناگون سيستم هاي مختلف مبنني بر وب، همچون بانكهاي اطلاعاتي، ميباشد. تكنيكهاي مختلفي در زمينه رفع اين نيازمندي ها وجود دارند و به كار گرفته ميشوند. اين تكنيكها به دو دسته تكنيكهاي سمت مشتري و تكنيكهاي سمت سرويس دهنده تقسيم ميشوند.
يكي از تكنيكهاي سمت سرويس دهنده، ASP ميباشد. ASP روش جديدي جهت ايجاد صفحات پويا با قابليت دسترسي به اطلاعات ميباشد. براي پردازش صفحه ASP از ماشيني به نام WebServer استفاده ميشود. اين ماشين صفحه ASP را قبل از ارسال، به صفحه HTML معمولي تبديل مينمايد.
در اين مستندات ابتدا توضيح مختصري از تكنولوژي هاي بكار گرفته شده آمده است. در ادامه به معرفي ASP و تشريح كاربرد اين تكنيك جهت ايجاد اين سايت پرداخته مي شود. در پايان رهنمودهايي جهت انتخاب تكنولوژي صحيح ايجاد وب ارائه شده است.

مقدمه:
عموميت اينترنت اهميت آشنايي با تكنولوژي هاي جديد در اين زمينه را افزايش داده است. يك برنامه نويس اينترنت در دنياي امروز با انتخاب ها و نكات جديد بسياري روبرو ميباشند كه انتخاب تكنولوژي مناسب را مشكل ميكند.
ايجاد صفحات وب با ارائه صفحاتي شامل نكات برجسته علمي و تبليغاتي شروع شد. اين صفحات معمولا حاوي اطلاعات كوتاهي بصورت ايستا بودند. تكنيك هاي ساده جهت ايجاد اين صفحات به كار ميرفت. فقط چند سال قبل ساخت صفحات وب به تخصص كمي در مورد كار با زبان ايجاد فرامتن نيازمند بود. اين صفحات در ويرايشگرهاي متني ساده ايجاد ميشد. ولي با پيشرفت اينترنت و همگاني شدن استفاده از آن، زمينه هاي اطلاعاتي جديدي مطرح شد و لزوم پوشش حجم وسيعي از اطلاعات به وجود آمد كه تكنيكهاي اوليه جوابگوي اين نيازها نبودند.
توسعه اينترنت در چند سال گذشته از صفحات با محتواي ثابت به سمت صفحات با محتواي پويا حركت كرده است. اين پويايي در هر دو جنبه ايجاد و نمايش صفحات وجود دارد. ايجاد كننده هاي صفحات وب جهت كاستن عمليات ايجاد و تغيير صفحات به دنبال استفاده از تكنيكهايي جهت ايجاد پويايي صفحات ميباشد. در اين پروژه به ارائه برخي از اين تكنيكها مي پردازيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول: كليات
مقدمه
تعريف و تبيين موضوع
تعريف لغوي عيال
تعريف لغوي أسر
تعريف لغوي زوج
خانواده در اصطلاح
ضرورت و اهداف تحقيق
پيشينه موضوع
فرضيات اصلي و فرعي
روش تحقيق
بخش دوم: بررسي جايگاه خانواده در اعصار گذشته و اديان
خانواده در اعصار گذشته
خانواده در اقوام وحشي
خانواده در روم قديم
خانواده در يونان قديم
خانواده در ايران باستان
خانواده در عرب جاهليت
خانواده در اديان
خانواده در زرتشت
خانواده در ميان مسيحيان و يهوديان
خانواده در اسلام
كارگر و جايگاه خانه در قرآن
محل تسكين
محل ذكر و تلاوت آيات الهي
محل رابطه قدسي
لزوم حفظ حريم خانه
وضعيت خانواده در جهان معاصر
ابعاد خانواده در انديشه نظريه پردازان علوم انساني
تاريخ
جامعه شناسي
حقوق
اقتصاد
روانشناسي
علوم سياسي
علوم تربيتي
بخش سوم: ميزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه
ضرورت تشكيل خانواده
ازدواج يك سنت الهي
ازدواج وسيله حفظ دين است
فضيلت عبادت متأهل
بهترين تجارت، زن شايسته
آثار و فوايد ازدواج
غريزه جنسي
زنا
عريان گرايي
چشم چراني
لواط (همجنس خواهي)
خود ارضايي
عوامل ايجاد رفتار جنسي مطلوب در روابط زناشويي
رضايت زوجين در انتخاب يكديگر
رعايت احترام و محبت متقابل
پرهيز از احيا منفي
تفاهم و توافق ميان همسران در روابط جنسي
رعايت اخلاق جنسي
نياز به آرامش و سكون
نياز به انس دمورت
ميل به تداوم وجود خويش
پرورش نسل سالم و پاك
حفظ عفت و حياي فردي و اجتماعي
چارچوب خانواده متعادل و ايده آل در اسلام
تعادل نظر و عمل
تعادل معنويت و ماديت
تعادل سد زمان
تعادل منطق و عاطفه
تعادل گفتن و شنيدن
تعادل سازگاري و انتقادگري
تعادل مصالح دروني و مصالح بيروني
تعادل هدف هاي تربيتي
تعامل مديريت و مشاركت
تعادل امكانات و انتظارات
فوايد متعادل بودن خانواده
معيارهاي انتخاب همسر
ملاك هاي گزينش همسر از ديدگاه جامعه شناختي خانواده
روان شناختي
روان شناختي
اقتصادي
اجتماعي
خانوادگي
قاعده همسان همسري
ملاك هاي گزينش همسر از ديدگاه اسلام
صفات متناسب براي زن
ملاك هاي گزينش مرد
اولويت بندي ملاك هاي مختلف
دقت در تطبيق معيارها بر مصداق مورد نظر
مشورت با كارشناس
تحقيق
گفت و گوي مستقيم
بخش چهارم: مباني حقوق و اخلاقي خانواده در اسلام
مقدمه
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي
حقوق مشترك
توجه به جايگاه خانواده
تثبيت نقش ها
حفظ شئون فردي
آشنايي و پايبندي به تعهدات حقوقي و اخلاقي
حسن معاشرت
حقوق همسران در قرآن و حديث
وظايف و نسبت به همسرش
حقوق مادي و نفقه زن
تأمين نياز جنسي
نظافت و آراستگي
پرهيز از سخت گيري
غيرت ديني
وظايف زن نسبت به همسرش
آيا رياست در خانواده امري ضروريست؟
تمكين و تأمين نياز جنسي
زينت و آرايش براي شوهر
پاكدامني و حجاب زن
آميختگي احكام حقوقي و اخلاقي در قرآن
رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حديث
اصل تأمين نيازهاي عاطفي
اصل مشاوره
اصل صلح و سازش
اصل حاكميت
طلاق، عرش الهي را مي لرزاند
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ
كتب عربي
كتب فارسي
مقالات

چكيده:
قدمت ازدواج همپاي پيدايش بشر است. در نخستين نجواي راز گونه، آدم ابوالبشر به خداوند ميگويد: پروردگارا! در برابر خود كسي را ميبينم كه در دلم ميلي و انسي به او احساس ميكنم و چون خداوند يگانه، نجواي بنده يكدانه‌اش را شنيد فرمود: اگر او را ميخواهي از من بخواه و وصال او را از من طلب كن…
تحقيق حاضر با لطف و عنايت خداوند متعال و با عنوان: خانواده در اسلام با بهره‌گيري از آيات قرآن به عنوان منبعي اصيل و متقن، سرچشمه گرفته از وحي و روايات نوراني حضرات معصومين (عليهما السلام) ارائه ميگردد.
بطور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترين عامل انتقال فرهنگ و ركن بنيادي جامعه است كه در شرايط مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است. انسان‌ها در خانواده به هويت و رشد شخصيتي دست مييابند و در خانواده‌هاي سالم و رشيد به تكامل معنوي و اخلاقي نائل ميشوند. لذا خانواده عامل كمال‌بخشي، سكونت، آرامش و بالندگي به اعضا خويش است كه در تحولات اساسي جوامع نقش عمده‌اي ايفا ميكند. البته خانواده متأثر از عملكرد مذهب، آموزش و حكومت نيز ميباشد و اين تأثر به صورت متقابل باعث ايجاد تغييرات اساسي ميگردد. اگر خانواده محيط سالم و سازنده‌اي داشته باشد و نيازهاي جسمي و روحي افراد خويش را برآورده سازد، كمتر به خدمات جانبي و جبراني براي خانواده نياز است. در تعريف خانواده بيان شده: خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب و سبب و رضاع با يكديگر بعنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي ميكنند.
اينك با توجه به حساسيت بيش از حد موضوع و حتي سرنوشت‌ساز بودنش، اين ضرورت به چشم ميخورد كه در باب خانواده پژوهش‌هايي كارآمد به عمل آيد. انسان با تشكيل خانواده، مثلث نيازهاي سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسي، تمناي عاطفي و تعهد انساني، پوشش ميدهد و از روابط آزاد كه عمدتاً در سطح نازل و حيواني تمتع جنسي قرار ميگيرد، جدا ميشود و هر چقدر در مقوله ازدواج حيطه شناختي درست‌تر ترسيم گردد و حيطه مصداقي صحيح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگويي به مثلث انساني نياز، بيشتر ميشود. اما مع‌الاسف دنياي امروز مطالب ديگري را تعقيب ميكند و حتي فكر ازدواج را به زير تازيانه‌هاي عقب‌ماندگي و بي عرضگي و اسير شدن ميكشاند. لذا بايد عوامل انزواي ازدواج و ايذاء ازدواج‌كرده‌ها، شناسايي و با به كارگيري فرامين اساسي در باب خانواده، ازدواج را به تسهيل كشانيد.
با توجه به مطالب فوق اين پايان‌نامه مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ كليات (تعريف و تبيين موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسي جايگاه خانواده در اعصار گذشته و اديان همچون زرتشت، مسيحيت، يهود و اسلام و همچنين بنا بر ضرورت خانواده در انديشه نظريه‌پردازان نيز بيان گرديده، بخش سوم بررسي جايگاه خانواده در اسلام و بيان ضروريات مورد نظر اسلام در اين باب، آثار و فوايد ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مباني حقوقي و اخلاقي خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آميختگي اين حقوق با اخلاق پرداخته ميشود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگي به پايان رسيده است.
در اين مطلب سعي شده است از منابع دست اول تفسيري و روايي و همين‌طور در جهت تجزيه و تحليل هر چه بيشتر موضوع از مقالات و پايان‌نامه‌هاي مرتبط استفاده گردد كه تعدد منابع نشان از توجه و كنكاش بيش از حد پژوهشگر دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
دفع سحر و ساحر
درمان و ابطال سحر
گشودن مردان و زنان
گشايش بخت دختران و پسران
آداب و دعاهاي دفع بلا
استفاده از تربت امام حسين (ع)
انگشتر عقيق در دست كردن
صدقه دادن
چند نكته
قرباني كردن
عقيقه كردن
دعاها دفع بلا

منابع و مآخذ

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
انيميشن
انيميشن تلويزيوني چگونه ساخته ميشود؟
منبع عكس:Fox Broadcasting Company
به طور نمونه, يك برنامه انيميشن نيم ساعته بايد از هشت مرحله عبور كند
نوشتن متن
خواندن به شكل خلاصه
ضبط صداها و تصحيح حاشيه ها و زوايد صداها
درست كردن تخته سياه داستان
انيميشن كردن
رنگ آميزي
تصحيح رنگ
اضافه كردن افكت هاي صدا و موزيك
نوشتن متن
خواندن به شكل خلاصه
ضبط و تصحيح حاشيه ها و زوايد صوتي
تخته سياه داستان و كار هنري
انيميتيك و رنگ
حاشيه هاي صوتي و امتياز
انيميشن و صوت در وب
انيميشن
رويدادهاي ماوسي Rollovers
بارگذاري صوت
جدول زير فايل هاي صوتي و پسوندهاي آن را نشان ميدهد
ويدئو
Internet TV
خلق موسيقي موفق براي انيميشن – قسمت اول
دنيس م. هنيگان، هوليگان ميوزيك Hooligan Music
دان گريدي معتقد است كه
صدا گذاري در انيميشن
رابطه صوت و تصوير
انطباق عالي صوت و تصوير
وابستگي قوي بين انيميشن و موسيقي
اصوات غلو شده يا كنايه آميز
انرژي جنبشي
صدا گذاري بر روي انيميشن ميتواند
اصلا هماهنگ سازي نشده باشد
پيش نويس صوتي چيست ؟
منبع

انيميشن تلويزيوني چگونه ساخته مي شود؟
فرآيند توليد يك برنامه زنده تلويزيوني سرراست است. نويسنده ها با نوشته هايشان مي آيند. هنرمندان متن را مقابل چند دوربين و مخاطبان داخل استوديو اجرا مي كنند. فيلم ويرايش و تصحيح مي شود و نمايش براي پخش آماده است (البته موضوع را ساده بيان كرديم, اما به هرحال نحوه توليد برنامه تلويزيوني به طور ساده اين چنين است).
توليد يك برنامه تلويزيوني انيميشن خيلي بيشتر كار مي برد و تعداد زيادي از افراد صدها ساعت براي درست كردن آن كار مي كنند. در انيميشن هاي سنتي استاندارد اين طوري است كه هر فريم از انيميشن بايد به وسيله دست كشيده شود. مقدار فيلمي كه يك انيميشن 30 دقيقه اي را تشكيل مي دهد, 30000 فريم جداگانه دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:84
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : مغان در اوستا و كتيبه‌هاي فارسي باستان
واژه مگه و مغه نظر نيبرگ راجع به مگه در اوستا
رابطه واژه مگه و مغه
نظر نيبرگ راجع به مگه در اوستا
ترجمه چند بند از گاهان كه در آن واژه مگه آمده
ارتباط مذهبي و مقام روحانيت در هند و ايران باستان
مغ در كتيبه بيستون
فصل سوم : تحول معنايي واژه مغ و موبد در ايران باستان
تحول معنايي واژه مغ
تحول معنايي واژه موبد
فصل چهارم : مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آن در دوران ماد و هخامنشي
مغان در دوره پادشاهي ماد
مغان در دوره پادشاهي هخامنشي
موروثي بودن شغل مغ‌ها در اين دوران
سلسله مراتب مغان در دوران ماد و هخامنشي
شورش گئومات مغ (بردياي دروغين) و چگونگي به سلطنت رسيدن داريوش اول هخامنشي
وضعيت مغان بعد از داريوش اول
فصل پنجم : مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آن در دوران اشكاني
مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آن در دوران اشكاني
پارس در دوره سلوكي اشكاني
فصل ششم : مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آن در دوران ساسانيان
دين زردشتي و رسميت آن در دوران ساسانيان
رابطه دستگاه ديني با دولت در دوره ساساني
تقسيم بندي طبقات اجتماعي در دوره ساساني
سلسله مراتب مغان در دوره ساساني
وظايف مذهبي و آداب و رسوم مغان
فصل هفتم
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :
دين و عقايد مذهبي در ايران باستان، همچون كليه ملت‌هاي باستاني نقش موثري را بر حيات و نظام اجتماعي – سياسي جامعه بر عهده داشته است.
اين تحقيق شرح سرگذشت مغان ايران است كه جامعه روحانيت ايران باستان را تشكيل مي دادند و چگونگي شكل گيري اين جامعه و عقايد و آداب و رسوم آنان و نيز تأثيرات اجتماعي – سياسي و مذهبي آنان را در ايران پيش از اسلام، از ديرترين زمان ها نشان ميدهد و سپس نقش آنان در چگونگي شكل گيري دولت ساساني و رسميت دين زرتشتي در دوره ساساني را مورد بررسي و نقد و تحليل قرار ميدهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
كليات
فصل دوم
توصيف
عقلائيت و خرد ورزي
نفي اخباري گري
نفي عقل فلسفي
مفهوم عقل در ديدگاه تفكيك
كيفيت پيدايش معرفت
ارزش معلومات
فلسفه ستيزي
نفي فلسفه به صراحت
استدلال بر تباين كلي فلسفه و شريعت
از افراط تا تعديل (از فلسفه ستيزي تا فلسفه پذيري)
تحليل
واژه شناسي
معرفت شناسي
پيشفرض ها
پيشفرض هاي رقيب
لوازم پيشفرض ها
نظام بحث
نقد و بررسي
نقد زباني
سازگاري دروني
سازگاري بروني
سازگاري با واقع

منابع و مآخذ

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تاريخچه مديريت پروژه
تعاريف مديريت پروژه
فصل دوم
دلايل استفاده از مديريت پروژه
اقدامات مديريتي
وظايف مديريت پروژه
كاربردهاي مديريت پروژه
فصل سوم
فوايدو محدوديت هاي پروژه
فصل چهارم
فرايندهاي پروژه
گروه هاي فرايند
تعامل بين فرايندها
فرايندهاي عمده واصلي
فرايندهاي فرعي و كمكي
فرايندهاي اجرايي
فرايندهاي كنترلي
فرايندهاي اختتامي
فصل پنجم
نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه(OPM3)
شناخت اجزاي مدل OPM3
نتايج و شاخص كليدي اندازه گيري(KPIS)
دسته بندي – نظراجمالي
دسته بندي PPP
دسته بندي SMCI
گام هاي OPM3 به طور خلاصه
ورود به روند بهبود
خلاصه و نتيجه گيري
فصل ششم
فرايند برنامه ريزي محدوده پروژه و ورودي هاي آن
ورودي هاي برنامه ريزي محدوده
ابزارهاو تكنيك هاي فرايند آغاز
خروجي هاي فرآيند آغاز
مديريت محدوده پروژه
ابزارها و تكنيك هاو خروجي هاي فرايند كنترل كلي تغييرات
فرايند كنترل كلي تغييرات
ورودي هاي فرايند كنترل تغييرات
ابزارهاو تكنيك هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
خروجي هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند تهيه برنامه پروژه
مديريت فرآيندهاي پروژه
ارتباط فرآيندها
تشريح مفاهيم
واژه نامه انگليسي – فارسي
فهرست منابع

فهرست جداول:
شناخت ويژگي هاي مهم پروژه
مراحل انجام پروژه
ايجاد چشم انداز براي پروژه
چرخه حيات پروژه

فهرست نمودارها واشكال:
فرايندهاي پروژه
دسته بندي IPECC
شاخص هاي كليدي عملكرد
راهكارهاي برتر
وضعيت كلي سازمان در OPM3
نمودار ميله اي ميزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
نمودار فرايند مديريت پروژه سازماني
هرم سازمان در مسير پروژه، برنامه، سبدپروژه
هرم سازمان در مسير استاندارد كردن، اندازه گيري، كنترل، بهبود

تاريخچه مديريت پروژه:
دراوايل دهه 50ميلادي، شخصي به نام «E.l DuPont de Nemours» با همكاري نيروي دريايي آمريكا يك كار مشترك مديريت پروژه(باتركيب يك نمودار برنامه ريزي پروژه و جدول زمان بندي رايانه اي) را به انجام رساندند.اين دو كار خود را با دو پروژه مجزا و دو تيم مستقل ولي باهدف يكسان آغازنمودند.هدف آن ها بهينه نمودن برنامه ريزي، زمان بندي و هماهنگي پروژه ها بود.هر چند نگرش آن ها بر پروژه ها شباهتي به يكديگر نداشت ولي در نهايت به اين جمع بندي رسيدند كه بايد نحوه برنامه ريزي و فنون زمان بندي خود را به نحوه ي بهينه كنند تا از منابع نيروي انساني، مواد و ابزار خود بتوانند بهترين استفاده راببرند.
سيستم DuPont،روش مسيربحراني ياCPM نام گرفت. هدف اين روش بهينه نمودن بازدهي، زمان بندي وهزينه هاي پروژه هاي مهندسي بود.با استفاده ازاين روش انجام پروژه هاتايك سوم وهزينه هانيزبه مقدارقابل توجهي كاهش يافت.درهمان هنگام،نيروي دريايي سيستمي رابراي برنامه ريزي وهماهنگي كارهاي بيش از3000پيمانكاروشركتهاي طرف قراردادخودابداع نمود.اين پيمانكاران وشركتها مشغول تهيه وتوليدنوعي موشك زيردريايي مجهز به كلاهك اتمي به نامPolarisبودند.سيستم ابداعي ايشان فن بازنگري وارزشيابي برنامه ياPERTنام گرفت.بكارگيري اين سيستم توليدموشك فوق را2سال جلو انداخت.
موفقيت اين دوسيستم،ديگران رابرآن داشت تاروشهاي ديگري ابداع كنند نام برخي ازاين روشها عبارتنداز:
روش ارزيابي پروژه يا PEP، كمترين برآوردهزينه يا LESS، فن ازشيابي وبازنگري گرافيكي يا GERTواخيرا روش ترسيم پيشنيازي ياPDM.دوروشCPMوPDMبيشترين مقبوليت رادرميان داشته اند.اولي درميان مديران ودومي درميان توليدكنندگان نرم افزار.اين روشهاي نموداري جايگزين نمودارميله اي ياbar chart مي گردند.روش نمودارميله اي يك روش سنتي با تركيب فازهاي برنامه ريزي و زمان بندي است.روش برنامه ريزي شبكه اي ياگرافيكي وظيفه برنامه ريزي رااززمان بندي جدانموده تاكنترل ونظارت بهتري بر پروژه هاايجادشود.وظيفه برنامه ريزي منتج به نمودارشبكه يانمودار برنامه ريزي شده و وظيفه زمان بندي يك جريان محاسباتي دستي يا رايانه اي است كه براساس نموداربرنامه ريزي بدست مي آيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
شرح: مديريت كارهاي ساختماني
فصل دوم
محل احداث پروژه
انواع نقشه هاي ساختماني
روشهاي اجرا
روشهاي انبار و نگهداري مصالح ساختماني
اجرا تشكيل دهنده ساختمان
تيرچه
پله
سقف تيرچه بلوك
فصل سوم
بررسي بخش هاي مرتبط با بخش كار آموزي
بررسي آموخته ها و پيشنهادات
فصل چهارم
تخريب
رعايت اصول ايمني در تخريب
فصل پنجم
تجهيز كارگاه
انبار كردن سيمان
پياده كردن نقشه
پي كني
كرسي چيني
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي
فصل ششم
قالب بندي
انواع قالب از لحاظ جنس
قالب چوبي
فصل هفتم
آرماتوربندي
هدف از به كار بردن فولاد در قطعات بتني
بستن ميلگردها به همديگر
نحوه خم كردن ميلگردها
برش ميلگردها
آچار خم كن يا آچار F
نحوه ساخت شناژهاي افقي و عمودي
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي
فاصله نگهدار يا لقمه
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن
فصل هشتم
بتن سازي
حمل بتن
نسبت هاي اختلاط
بتن ريزي
بتن ريزي در هواي گرم
بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود آيد
مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته
تراكم بتن
نگه داري از بتن
هم سطح كردن كف اتاق ها با شناژ افقي
ديوار چيني
قالب بندي شناژهاي عمودي
نحوه پر كردن شناژهاي عمودي
هم سطح كردن ديوار
قالب بندي سقف
حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها
بلوك
ميلگردهاي ممان منفي
ميلگردهاي حرارتي
كلاف عرضي
قلاب اتصال
بتون ريزي سقف
افت بتن (انقباض)
عوامل موثر در افت
راه هاي مقابله با افت
خزش يا وارفتگي
عوامل موثر بر خزش
راه هاي مقابله با خزش
خستگي در بتن
روش هاي مراقبت از بتن سقف
شمشه گيري
كف سازي
سفيد كاري يا كف مال گچ
كشته كشي يا نازك كاري

نكات اجرايي در اجراي ساختمان

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخ عكاسي در ايران
تفاوت هاي عكاسي ديجيتال با عكاسي سنتي
روند كار در عكاسي سنتي
روند كار در عكاسي ديجيتال
هزينه ها در عكاسي ديجيتال
تفاوت هاي دوربين ها
تفاوت در روش چاپ
زاويه ديد در عكاسي | آموزش عكاسي ديجيتال
آموزش فوكوس صحيح و تكنيك هاي فوكوس در عكاسي ديجيتال
انتخاب لنز مناسب
انتخاب نقاط فوكوس
عوامل تاثير گذار بر سرعت اتوفوكوس
دكمه قفل فوكوس
محدود كننده فوكوس و پيش تنظيمات فوكوس
نكات و تكنيكها
نكات پيشرفته براي ثبت عكس هاي واضح و شفاف و فوكوس
اتو فوكوس
AF تك نقطه اي
تعقيب سوژه با تنظيم فوكاس بر روي AI Servo
استفاده از AI Servo
نتيجه گيري فصل اول
فصل دوم: آشنايي با فتــوشاپ
تاريخچه فتوشاپ
تولد فتوشاپ‌
فتوشاپ در ادوبي‌
نسخه دوم فتوشاپ
فتوشاپ در ويندوز
نسخه چهارم
نتيجه گيري فصل دوم
فصل سوم: نرم افزار فتــوشاپ و كاربرد ان در عكاسي
نرم افزار فتوشاپ و كاربرد آن در عكاسي ها
ابزار هاي مهم فتوشاپ
ابزار Crop
ابزارهاي Dodge و Burn
ابزار Clone Stamp
ابزار Blur / Sharpen
ابزار Black & White
ايجاد افكت آتش در فتوشاپ
روتوش سورئال تصاوير در فتوشاپ
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
طريقه ساخت باركد روي اشياء با فتوشاپ
نتيجه گيري فصل سوم
فصل چهارم: نصــب ويندوز اكس پي
آموزش تصويري نصب ويندوزxp
نتيجه گيري فصل چهارم
انتقادات و پيشنهادات
فهرست منابع

فهرست تصاوير:
crop
Dodge و Burn
Dodge و Burn
Clone Stamp
Black & White
Black & White
Black & White
افكت آتش
ابزار تايپ
لايه جدبد
تمامي لايه
افكت wind
افكت wind
لايه ها
hue/saturation
لايه ها
افكت آتش
افكت آتش
لايه ها – افكت آتش
افكت آتش
تصوير نهايي افكت آتش
روتوش سورئال تصاوير در فتوشاپ
لايه background
Saturation
Gradient Map
تنظيمات handness
براش
fill
Exposure
opacity
مقدار راديوس
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
تغيير رنگ چشم ها در فتوشاپ
ابزار elliptical marquee
ابزار elliptical marquee
ابزار layer
ابزار add noise
ابزار layer
ابزار Radial Blur
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار Hue Saturation
ابزار LAYERS
ابزار LAYERS- Merge Layers
تصوير اصلي
Add Noise
Add Noise
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Single Row Marque Tool
ابزار Rectangular Marquee
ابزار Character
ابزار Character
Free Transform
Warp
ابزار Sharpen Tool
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
Bootable
windows setup
windows xp professional setup
windows xp licensing
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp professional
windows xp setup
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
تنظيمات زبان ويندوز
نام ويندوز
پسورد ويندوز
رمز عبور
تنظيمات تاريخ و ساعت
نصب نرم افزار هاي ويندوز
نصب مودم
نصب نرم افزارهاي ويندوز
بارگيري ويندوز
تنظيم اتوماتيك مانيتور
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات
تنظيمات كاربري
پايان نصب ويندوز
خوش آمد گويي

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:144
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول- مقدمه
متابولسيم روي
پيشگفتار
خصوصيات فيزيكي و شيمايي روي
تاريخچه
متابولسيم روي
كمبود روي در بدن
چطور كمبود روي را معالجه كنيم؟
مسموم كنندگي ZinC
استفاده‌هاي پزشكي
ديدگاه فيزيولوژيكي
عملكردها و فار موكولوژي
مكانيسم فعاليت
محرك هاي دارويي
نتيجه
فعل و انفعالات
مكمل هاي مغذي (83) Nutritinal supplement
نحوه مصرف روي
متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism)
توزيع آهن در بدن
هموگلوبين
ذخيره آهن
جايگاه انتقالي ‌آهن
جذب آهن (Iron absorption)
مكانيسم جذب آهن
فريتين سرم (serum ferritin)
ساختمان فريتين
برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين
عمل فريتين در بدن
فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي
مقادير نرمال آهن سرم
تغييرات روزانه در آهن سرم
اندازه گيري مقدار آهن سرم
ملاحضات كلي
اندازه گيري آهن سرم با رسوب پروتئيني
اندازه گيري آهن سرم بدون رسوب پروتئيني
اندازه گيري ظرفيت پذيرش آهن سرم
روش اول
روش دوم (روش رزين)
روش سوم
فصل دوم: مواد و روش ها
مواد، وسايل، روش ها
مواد
وسايل و دستگاه هاي آزمايشگاهي مورد استفاده
روش هاي دستگاهي
آزمايشات تيتراسيون اسپكتروفتومتري
تعيين طول موج ماكزيمم
بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين
اثر غلظت مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين
اثر زمان بر روي باندينگ آهن با ترانسفرين
اثر يون بيكربنات بر روي باندينگ آهن با ترانسفرين
اثر سيترات بر روي باندينگ آهن با ترانسفرين
اثر غلظت مختلف اكسالات بر روي باندينگ آهن با ترانسفرين
اثر PH بر روي باندينگ آهن با ترانسفرين
بررسي اثر روي
اثر غلظت هاي مختلف آهن و روي بر ترانسفرين
تعيين اثر غلظت مشخصي از بي كربنات بر باندينگ غلظت هاي مختلف آهن با ترانسفرين
اثر غلظت مشخص بي كربنات بر روي باندينگ روي با ترانسفرين
اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي
اثر غلظت هاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات
آزمايشات دياليز تعادلي
محلولهاي لازم
طرز كار با دستگاه
اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين
روش كنترل PH
طرز اندازه گيري آهن
روش كار
تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين
فصل سوم: نتايج
نتايج
تيتراسيون اسپكتروفتومتري
تعيين طول موج ماكزيمم
اثر روي بر روي متالوتايونين
اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه
بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين
اثر غلظتهاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين
اثر زمان
اثر يون بيكربنات
اثر اسيد سيتريك
اثر PH
بررسي اثر روي
اثر تغييرات غلظت روي
اثر رقابتي روي با آهن
نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي
تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين
فصل چهارم: بحث
بحث
آزمايشات Invitro
Refrences

پيشگفتار:
در طبيعت ده ها عنصر وجود دارند كه با مقاديري هر چند اندك، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي را انجام ميدهند و همچنين وجود اين عناصر در رژيم غذايي موجودات زنده براي رشد و ابقاء حيات امري ضروري است همچنين ميزان اين عناصر در رژيم غذايي بايستي در يك حد مطلوب و متعادل باشد تا حيات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابوليسم و نقش اين عناصر و ماهيت بيماري هاي ناشي از كمبود يا ازدياد آن ها بر موجودات زنده توسط متخصصين بيوشيمي پزشكي و تغذيه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جايي كه مقادير آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعيت هاي گوناگون انساني، جغرافيايي، جنسي و … بر حسب عادات غذايي (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از اين تحقيق مطالعه اثرات تداخلي فلز روي در جذب و انتقال آهن سرم ميباشد.
روي بعنوان يك عنصر حياتي و مهم در تغذيه روزانه انسان و حيوان به شمار ميرود نقش بيولوژيكي بزرگي در طبيعت ايفا ميكند. روي نقش هاي كاتاليكي، ساختاري و اثر گذاري در بيش از 200 متالوآنزيم روي كه در سيستمهاي بيولوژيكي شناسايي شده اند را ايفا ميكند. اين آنزيم ها در متابوليسم نوكلئيك اسيد و پروتئين و توليد انرژي و بسياري مواد ديگر دخيل هستند (83) روي بعنوان يكي از مواد معدني موجود در بدن انسان كه داراي اثرات و ويژگيهايي در بافت هاي مختلف است، به عنوان بخشي مهم از 300 آنزيم مختلف عمل ميكند. به همين دليل اين ماده معدني نقش مهمي در پروسه‌هاي فيزيولوژيكي و مسيرهاي متابوليسمي زيست شيمي ايفا ميكند. بيش از 90% اين ماده معدني به صورت ذخيره در بدن : (30% آن در استخوان ها 60% آن در ماهيچه‌ها) موجود است (82) غني ترين منابع غذايي روي مركب از جانوران دريايي علي الخصوص صدف هاي خوراكي، گوشت، ماهي، مرغ و تخم مرغ است. ترميم و التيام زخم ها، حمايت ايمني بدن، كاهش توان و سختي بيماري سرماخوردگي، حمايت و مراقبت از غده پروستات، افزايش باروري و توليد اسپرم از مهمترين وظايف و كار كردها و اثرات ماده معدني روي در بدن مي باشد. به اين دليل روي داراي نقش مهمي در سي صد ميسر متابوليسي و عملكرد‌هاي مختلف بيوشيمي دارا ميباشد. اين ادعا براساس نقش و وظيفه تغذيه، در تركيب وسيعي از پروسه‌ها و فعاليت هاي بدن كه شامل هضم، ترميم، زخم، توليد انرژي در بدن، رشد عضلات، ترميم بافت هاي سلولي، سنتز كولاژن،استقامت استخوان ها، عملكردهاي هوشي و ذهني، متابولسيم كربوهيدارت ها و عملكردهاي تناسلي ميباشد. حتي كمبود متوسط و معمولي روي در بدن باعث تاثير منفي بر روي سيستم ايمني بدن كاهش ميزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شايد مشهورترين ادعايي كه اخيرا درباره كارايي روي در بدن ارائه گرديده، نقش مهم آن در رابطه با سيستم ايمني بدن است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:كليات
مقدمه
مفهوم آلودگي
فصل دوم: آلودگي هوا
آلودگي هوا
فلزات سنگين
اثر سرب بر رفتار كودكان
اثر سرب در بروز رفتارهاي ضد اجتماعي پسران
تاثير دود سيگار در سلامت رفتار و روان
رايطه سيگار كشيدن مادر باردار و مشكلات رفتاري كودكان
پلي كلريد بي فنيل
تاثير سرب و پلي كلريد بي فنيل بر رفتار رت ها
تاثير آلودگي سموم بر رفتار
تاثيرات عصبي – رفتاري متيل مركوري بر نوزادان و حيوانات
تاثير گاز خردل بر جانبازان شيميايي جنگ تحميلي
تاثير آلودگي هوا بر رفتار حشرات انگل گياهي
عوامل مختلف اكولوژيكي متاثراز آلودگي هوا و تاثيرآن برانسان
فصل سوم: آلودگي صوتي
آلودگي صوتي
تاثيرات رواني و رفتاري آلودگي صوتي
سرو صداي محيط كار
تاثير سروصداي بخش NICU بر نوزادان
تاثير صداهاي زير آب بر پستانداران دريايي
آلودگي صوتي آب ورفتار خودكشي دلفين ها
فصل چهارم: آلودگي آب
آلودگي آب
تاثير حلال هاي شيميايي در سلامت رفتار
اثر رفتاري استات سرب در سياه ماهي قنات
تاثير رفتاري مس بر موجودات آبزي
فصل پنجم: آلودگي نوري
آلودگي نوري
اثر بر انسان
اثر برحيوانات
اثر بر گياهان
نتيجه گيري

مقدمه:
در قرن اخير با پيشرفت تكنولوژي و توسعه فناوري، ساخت ابزار آلات گوناگوني كه به ارتباط موثر و سهل الوصول ترانسانها و برطرف كردن بسياري از نيازهاي آنان منجر گرديده، از يك طرف نويد زندگي راحت تررا داده است و از طرفي استفاده بيش از اندازه و يا غيرصحيح ازاين ابزار آلات پيامدهاي مخربي براي انسان و محيط زيست او به همراه داشته است.
يك مثال روشن دراين زمينه، رشد روز افزون وسايط نقليه شهري است كه از طرفي باعث گرديده رفت و آمد انسان ها در شهرهاي بزرگ راحت تر گردد، و از طرفي بسياري از آلودگي ها، از جمله آلودگي هوا و آلودگي صوتي و به دنبال آن بسياري از ناراحتي هاي جسمي و روحي را ايجاد كرده است. لطمات روحي رواني و حتي جسماني ميتواند در رفتارهاي انسان نيز تاثير گذار باشد و نحوه ارتباط او را با ديگران و با محيط اطرافش تحت تاثير قرار دهد.
البته نبايد از اين نكته غافل شد كه اثرات منفي آلودگي ها فقط گريبان انسان رانخواهد گرفت، بلكه مي تواند روي تمام اكوسيستم هاي طبيعي كه قطعا بي ارتباط با هم نخواهند بود، تاثيرات مخرب خود را اعمال كند. هيچكس نمي تواند اين حقيقت راانكار كند كه آلودگي آب ها چه تاثيرات مخربي را بر زندگي آبزيان خواهد داشت و انسان هم كه از اين منابع استفاده ميكند از تاثيرات مخرب آن درامان نخواهد ماند.
البته شايد به آن اندازه كه به تحقيقات مختلف درزمينه تاثيرات جسماني آلودگي ها پرداخته شده در زمينه تاثيرات رفتاري آن كوتاهي شده باشد. چه بسا بسياري از افراد، نميتوانند بين دو پديده آلودگي و رفتار ارتباط برقرار كنند.
بنابراين دراين تحقيق سعي شده است كه تا حدامكان به بررسي تاثيرات اين آلودگي ها برروان و رفتار انسان ها ديگر موجودات پرداخته شود .
البته لازم است قبل از اينكه اين ارتباط توسط تحقيقاتي كه صورت گرفته است مشخص گردد، يك تعريف كلي ازآلودگي وانواع آن ارائه شود تا درك درست تري نسبت به اين مسئله بدست آيد.
لازم به توضيح است كه جمع آوري اطلاعات،به اجبار از سايت هاي مختلف كه به ارتباط اين دو پديده مهم زيست محيطي و بهداشتي توجه كرده، استفاده گرديده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:73
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تعريف موضوع تحقيق
سوال هاي ويژه تحقيق
روش تحقيق
اهميت و ارزش تحقيق
معني لغوي تربيت
تربيت از نظر اصطلاحي
معني تعليم
معني لغوي الگو
معني اصطلاحي
فصل دوم
سابقه موضوع تحقيق
ضرورت و اهميت تعليم و تربيت
تعليم و تربيت در اسلام
مهم ترين مراكز تعليم و تربيت
دين چيست؟
ويژگي هاي روش اسلامي
تعريف تربيت
ويژگي هاي تعليم و تربيت اسلامي
تفاوت هاي فردي از نظر قرآن كريم
انواع وراثت
ويژگي هاي رفاقت جوانان
مراحل تربيت
اهميت تربيت كودك در خردسالي
پرورش ايمان و اخلاق
اهميت رورش و تربيت اسلامي
احترام به شخصيت كودكان
نتايج كرامت و يا حقارت شخصيت
تحولات فرهنگ و تعليم و تربيت
احتياجات جامعه و تعليم و تربيت
فلسفه اجتماعي و تعليم و تربيت
تنبيه غير بدني
تشويق
نياز كودكان به تحسين
آيا تربيت امكان پذير نيست؟
روش الگويي
تربيت در گذشته
تعليم و تربيت نوين
بازيابي فكري
اجتماعي ساختن محيط تربيتي
تحول تربيتي چگونه به وجود آمد؟
پرورش اخلاقي
تربيت اجتماعي
نقش بازي در تربيت
مسؤولان تربيت و مسؤوليت سنگين آن ها
عوامل مؤثر در تربيت و ضرورت هماهنگي بين آن ها
فصل سوم
روش تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
فصل پنجم
پيشنهادها
فهرست منابع

تعريف موضوع تحقيق:
تحقيق در زمينه تعليم و تربيت و روش هاي آن در تاريخ تعليم و تربيت انسان به خصوص جهان معاصر تازگي ندارد ولي با توجه به اهميتي كه روش ها براي دستيابي به اهداف تعليم و تربيت دارند الخصوص از اين نظر ديدگاه معصومين عليه السلام عنوان اين تحقيق است.
قسمت عمده اي از مشكلات اخلاقي بر اساس روش هاي تربيتي نادرست و غير اسلامي ايجاد ميگردد. مطالعه تاريخ تعليم و تربيت در اسلام نشان ميدهد تربيت انسان متقي، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روش هاي اصول الهي. اسلامي امكان پذير است. در منابع معتبر اسلامي آيات و روايات بسياري در زمينه هاي اصول و روش هاي تربيتي اسلام آمده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:129
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
هدف پژوهش
بيان فرضيه
تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم
پيشينه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق
مقدمه
تعريف پرخاشگري
پرخاشگري از ديدگاه زيست شناسي در مباني فيزيولوژي
آميگدال و رفتار پرخاشگرانه
نقش تستوسترون در پرخاشگري
سيناپس هاي سروتونيني و رفتار پرخاشگرانه
پرخاشگري، فيزيولوژي و تيره شناسي
پرخاشگري از ديدگاه روانكاوي
اوهام پرخاشگرانه
تحول پرخاشگري
كنشهاي از پيش ساخته پرخاش نسبت به ديگران
آدم كشي
پرخاشگري نسبت به خود
پرخاشگري نسبت به خود در حال تحول و رشد
پرخاشگري با دوام نسبت به خود
نظريه يادگيري اجتماعي تأثيرات الگويي
تقويت پرخاشگري
مشاهده خشونت
فرضيه پالايش
فرضيه ناكامي و پرخاشگري
تعريف ناكامي
رابطه ناكامي و پرخاشگري
شكست نامطلوب در كسب هدف
هدف ناكامي و پرخاشگري
رقابت و ناكامي
عوامل انتقال ناكامي به پرخاشگري
پرخاشگري ناشي از ناخوشايندي
ناكامي به منزله حادثه اي ناخوشايند
واكنش به حوادث ناخوشايند
ساير تأثيرات منفي محركهاي ناخوشايند
انتساب تحقق هدف و ناخوشايندي
تمايزات گروهي و اجتماعي
تأثيرات جبري محركهاي محيطي
پيوند با شرايط ناخوشايند
پيوند اهداف موجود
اشخاص معلول به منزله محركهاي ناخوشايند
پيوند با پرخاشگري تأثير تسليح
فرايندهاي شناختي در رفتار پرخاشگرتنه
شناخت وقوع حادثه
كيفيت تسكين
تطابق با خودشناسي
اداره عقيده
عوامل موثر بر تمايزات جنسي
نقش هاي جنسي و پرخاشگري
كاهش و كنترل پرخاشگري
كاهش پرخاشگري
تربيت نادرست والدين
والدين به منزله الگوهاي پرخاشگري
كنترل پرخاشگري
تنبيه
فرو خوردن خشم
نقش زمان در اطفا پرخاشگري
پرفشاري خون چيست
فشار خون بالاي اوليه يا لازم و ضروري
علايم فشار خون بالا به طور معمولي يا مزمن
علايم فشار خون بالا به طور حاد يا شديد
مكانيسم كنترل فشار خون توسط اعصاب
برخي از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ هاي مغز يا سكته قلبي
تأثير فشار خون بر قلب
تأثير فشار خون بر كليه ها
بيماري سرخرگ ها در اثر فشار خون
دلايل افزايش فشار خون
تاثير چاي و قهوه
تاثير الكل
تاثير استرس يا فشارهاي عصبي
فشار خون بالا و خوردن نمك
برخي از راههاي جلوگيري از افزايش فشار خون
نتيجه گيري
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
روش اجرايي تحقيق
جامعه آماري و نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
اعتبار روايي و مقياس
روش اجراي آزمون
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل توصيفي
تجزيه و تحليل مقايسه اي
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
بحث و گفتگو درباره داده ها
خلاصه و نتيجه گيري
بيان محدوديتها
بيان پيشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها:
جدول نمرات مربوط به افراد مبتلا به بيماري پر فشاري خون در آزمون AGQ
جدول نمرات مربوط به افراد عادي در آمزون AGQ
جدول فراواني نمرات افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در آزمون AGQ
جدول فراواني نمرات افراد عادي در آزمون AGQجدول فراواني نمرات افراد عادي در آزمون AGQ
جدول مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دو گروه
جدول فراواني نمرات دو گروه افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي
جدول فراواني نمرات دو گروه كه به صورت درصد مشخص شده است.
جدول مقايسه نمرات دو گروه افراد مبتلا به پرفشاري خون و افراد عادي كه به صورت مجذور مي باشد
نمودار مقايسه ميانگين دو گروه افراد عادي و پرفشاري خون در آزمون AGQ
نمودار مقايسه انحراف استاندارد دو گروه افراد عادي و پرفشاري خون در آزمون
هيستوگرام نمرات مربوط به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در آزمون AGQ
هيستوگرام نمرات افراد عادي در آزمون AGQ
نمودار چند ضلعي مقايسه نمرات دو گروه افراد عادي و مبتلايان به پرفشاري خون كه به صورت فراواني ميباشد.
نمودار چند ضلعي مقايسه نمرات دو گروه افراد عادي و مبتلايان به پرفشاري خون كه به صورت درصد مي باشد.

اهميت پژوهش :
بيماري پرفشاري خون در طبقه بندي هاي متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندي بين المللي بيماري هاي رواني در دسته بيماري هاي روان تني ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. اين بيماري همه ساله تعداد زيادي از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخيص و درمان مناسب در موارد وخيم ميتواند بسيار خطرناك باشد و افراد را در معرض سكته هاي قلبي و مغزي قرار دهد و حتي ممكن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اينكه افزايش ميزان پرخاشگري و فشارهاي عصبي ميتواند يكي از عوامل سبب ساز ابتلا به بيماري پرفشاري خون باشد پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي ميتواند گام موثري درجهت كمك به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در كنترل فشارهاي عصبي، خشم و رفتاهاي پرخاشگرانه باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
استرس و بهداشت رواني
تعريف استرس
استرس مثبت و استرس منفي
علت‌هاي استرس، دگرگوني ها و گرفتاري هاي زندگي
دگرگوني هاي زندگي
مقياس ارزشيابي دگرگوني هاي زندگي
مقياس هولمز و راهه براي ارزشيابي دگرگوني هاي زندگي
استرس بلندمدت
گرفتاري هاي زندگي
پيامدهاي استرس، واكنش‌هاي ارگانيسم
آثار فيزيولوژيك استرس
جنگ يا گريز
استرس و دستگاه ايمني
استرس و بيماريهاي خطرناك
سرطان، علت‌هاي اصلي، از جمله استرس
بيماريهاي قلبي
شخصيت تيپ A
آثار شيوه زندگي بر بهداشت جسمي و رواني
زندگي با استرس
شكل‌هاي سازگاري با هيجان‌هاي استرس، ارزشيابي مجدد موقعيت
شكل‌هاي سازگاري با حل مسائل حاصل از استرس
منابع لازم براي مبارزه با استرس، از سلامتي تا امكانات مالي
سلامتي و توانايي
افكار مثبت
منبع كنترل
توانايي اجتماعي شدن
حمايت اطرافيان
امكانات مالي
راهبردهاي سازگاري خاص، چگونگي كاهش استرس
آرميدگي
ورزش
توصيه‌هاي ديگر
مسائل اجتماعي و بهداشتي رواني
چند سوال
طبقات اجتماعي
فقير يا غني به دنيا آمدن
كاش همه غني بوديم و سالم نه فقير و بيمار
نابرابريهاي جوانان
فقرا چه كساني هستند؟
پيامدهاي فقر
آثار رواني فقر
بيگانگي در روابط اجتماعي
مهاجرت
افزايش فردگرايي
مسائل سياسي

تعريف استرس:
پژوهشگراني كه استرس و رابطه آن با بهداشت رواني را مطالعه كرده‌اند، از استرس تعاريف زيادي ارائه داده‌اند. در اينجا تعريف سليه (1994)، فيزيولوژيست كانادايي آورده ميشود. سليه، كه تحقيقات و نوشته‌هاي او درباره استرس، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، استرس را چنين تعريف ميكند: مجموعه واكنشهاي غيراختصاصي ارگانيسم در مقابل هر نوع تقاضاي سازگاري از آن. مثال زير مطلب را روشن تر ميكند. اگر در چله زمستان فوتبال بازي كنيم، بدن ما با سرعت بخشيدن به ضربان قلب و تنفس و با تحريك غدد مولد عرق، واكنش نشان خواهد داد. اگر ده دقيقه مانده به شروع كلاس، مطلع شويم كه بايد گزارش تحقيقي خود را همين امروز تحويل دهيم، تعداد ضربان‌هاي قلب و آهنگ تنفس افزايش خواهد يافت و عرق سرد سرتاپاي وجود ما را خواهد گرفت. بدين ترتيب، ميتوان گفت: استرس عبارت از يك واكنش جسمي است كه به دنبال يك تحريك دروني(شناختي) يا بيروني(محيطي) به وجود مي آيد. محركي كه استرس بوجود مي آورد، عامل استرس‌زا ناميده ميشود.
براي آن كه استرس و عوامل استرس‌زا روشنتر تعريف شود، باز هم مثال مي آوريم. فرض كنيد درس سمينار داريد و از شما خواسته‌اند تا درباره موضوعي مطلب جمع‌آوري كنيد و آن را در كلاس بصورت سخنران (كاري كه در تخصص شما نيست) ارائه دهيد. واكنش‌هاي جسمي، مثل افزايش تعداد ضربان‌هاي قلب و آهنگ تنفس، بالا رفتن فشار خون، درد معده، خشك شدن دهان، عرق كردن دست ها و. . . . نشانه‌هاي استرس خواهد بود. عوامل استرس‌زا، كه اين واكنشها را راه مي اندازد، عبارتند از: انتقاد دروني از خود، دلهره ناشي از نگاه‌هاي كنجكاوانه برخي دانشجويان، لب و لوچه آويزان كردن برخي ديگر، تفسيرها و واكنشهاي استاد. بنابراين، عامل استرس‌زا، يعني هر محركي كه استرس بوجود آورد.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]