ویلا شمال
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
تور پوکت
تور تایلند
برنامه
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي سيستم
هماهنگي كلاس ها
هماهنگي كلاس هاي جبراني
حضور و غياب اساتيد
گزارش گيري
برسي اطلاعات كامل گروه ها
برسي اطلاعات كامل اساتيد
مستند سازي سيستم
قسمت شروع برنامه
صفحه اصلي برنامه
ثبت اطلاعات روزانه
ثبت اطلاعات كلاس
گزارش گيري

مقدمه:
با توجه به نقص و سرعت پايين اطلاع رساني دقتر هماهنگي كه تمام كارها به صورت دستي انجام ميشد، و دانشجويان و اساتيد و حتي كاركنان جهت گرفتن اطلاعات و هماهنگي هاي لازم از اين دفتر به مشكلات فراواني برخورد ميكردند و در صورت گرفتن اطلاعات نيز ممكن بود اشتباه باشد.
ازاين رو تصميم گرفتيم نرم افزاري براي اين دفتر پياده سازي كنيم تا در ورود و خروج اطلاعات سرعت، دقت كافي و لازم را داشته باشد، و از كارهايي كه به صورت دستي و كند صورت مي گيرند جلوگيري شود و تعداد نيروي كار نيز كاهش يابد.
كارهايي كه دفتر هماهنگي انجام ميدهد:
1- هماهنگي تمام كلاس هاي درسي
2- هماهنگي كلاس هاي جبراني
3- حضور و غياب اساتيد
4- برسي اطلاعات كامل اساتيد
5- برسي اطلاعات كامل گروه ها
6- گزارش گيري

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
متغير هاي پژوهش
تعاريف نظري
قلمرو تحقيق
ساختار كلي تحقيق
فصل دوم – ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول – ديوان محاسبات
قبل از اسلام
ديوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
ديوان محاسبات در دوره مشروطه
ديوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف ديوان محاسبات
وظايف و اختيارات ديوان محاسبات
سازمان و تشكيلات ديوان
معاني ديوان در لغت
ديوان محاسبات آمريكا
ديوان محاسبات انگلستان
ديوان محاسبات ژاپن
ديوان محاسبات چين
ديوان محاسبات تركيه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبيات مالي در بخش دولتي
نظام اقتصادي در ايران
دستگاه اجرايي
وزارتخانه
موسسه دولتي
شركت دولتي
نهاد عمومي غير دولتي
بودجه كل كشور
سال مالي
دريافت هاي دولت
درآمد
درآمد عمومي
ساير منابع تامين اعتبار
مسئوليت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه اي
نظارت بودجه در ايران
انواع نظارت بودجه اي در ايران
دستگاه هاي نظارتي در ايران
مسئوليت پاسخگويي عمومي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
بخش پنجم – سازمان امور مالياتي و اركان آن
شوراي عالي مالياتي
هيئت عالي انتظامي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
ادارات امور مالياتي
بخش ششم – ماليات و مفاهيم مربوطه
بيان ماليات
نگاهي به ادبيات ماليات
ماليات و سياست هاي اقتصادي
ماليات و اقتصاد جهاني
مفهوم كلي ماليات
ماليات در ايران
قانون ماليات
پايه و نرخ ماليات
عوامل تشخيص ماليات
طبقه بندي انواع ماليات
پرهيز مالياتي و فرار مالياتي
اشخاص مشمول ماليات
اشخاص معاف از ماليات
طبقه بندي ماليات بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 در ايران
اصول حاكم بر حقوق ماليات
اصول ماليات
پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
تنظيم مسئله تحقيق
قلمرو زماني و مكاني تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
تدوين فرضيه
فرضيات تحقيق
آزمون هاي مورد استفاده
نرم افزار كامپيوتري
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
موانع تحقيق
پيشنهادها
پيشنهادات حاصل از يافته هاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
فهرست منابع و مآخذ
چكيده لاتين

فهرست جداول:
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها ماليات
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها بدهي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون كلموگروف – اسميرنف جهت نرمالي سنجي داده ها شناسايي مالياتي
شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه اول تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه دوم تحقيق
توصيف رتبه هاي آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق
آزمون ويلكاكسون براي فرضيه سوم تحقيق

فهرست نمودارها:
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليلت تشخيصي قبل از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير ماليات تشخيصي بعد از نظارت
مقايسه ميانگين ماليات تشخيصي قبل و بعد از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير بدهي معوق بعد از نظارت
مقايسه ميانگين بدهي معوق قبل و بعد از نظارت
فراواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات قبل از نظارت
فرواني و نرمال سنجي داده هاي متغير شناسايي ماليات بعد از نظارت
مقايسه ميانگين شناسايي ماليات قبل و بعد از نظارت

چكيده:
ماليات يكي از قديمي ترين ابزار تامين مالي دولت ها ميباشد. كه با گذر زمان جايگاه اين منبع تامين مالي ارتقا چشم‌گيري داشته است ضمن آن كه شفافيت مالياتي از حيث امكان رديابي ماليات پرداختي شهروندان، نمادي از دموكراسي جامعه تلقي ميگردد. عليرغم محاسن بهره مندي از نظام مالياتي، كاربرد اين نظام در كشورهاي كمتر توسعه يافته در حد مطلوبي نمي باشد. از جمله ايران كه به واسطه وجود ذخاير عظيم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندي از منابع مالياتي محور توجه منابع تامين مالي دولت نبوده است. در سال هاي اخير با توجه به تغييرات گسترده در عرصه جهاني، لزوم بهره مندي از منابع مالياتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. به گونه اي كه بند 51 سند چشم‌انداز بيست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور قطع اتكا به درآمدهاي نفتي را جهت تامين مخارج جاري كشور تجويز نموده است. در ايران مطابق با ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و وصول ماليات، ماموريت سازمان امور مالياتي كشور ميباشد. در اين راستا مجلس شوراي اسلامي براي ارزيابي تحقق اهداف مذكور، عملكرد سازمان امور مالياتي را از طريق بازوي نظارتي خود،ديوان محاسبات كشور، مورد ارزيابي قرار ميدهد. در اين پژوهش آثار نظارت ديوان محاسبات بر درآمدهاي مالياتي استان تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بداين صورت كه ميزان درآمدهاي مالياتي قبل و بعد از نظارت و اقدامات ديوان محاسبات ارزيابي شده است. نتايج حاكي است كه بين ميزان درآمد مالياتي قبل و بعد از نظارت ديوان محاسبات اختلاف معني دار وجود دارد. بدين صورت كه نظارت به عمل آمده باعث افزايش در درآمدهاي مالياتي و همچنين افزايش وصول آن شده است. ضمن آن كه اقدامات ديوان مذكور از طريق شناسايي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مشمول ماليات كتمان شده براي سازمان امور مالياتي، سبب كاهش در فرار مالياتي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه دياليز
دياليز چيست؟
اصول دياليز
كليه
آناتومي كليه ها
آناتومي دستگاه ادراري
ساختار كليه
نحوه تشكيل ادرار
كليه ها چگونه كار مي كنند؟
فرآيند كليه ها
بيماري كليه
ده عامل اصلي بيماري كليه
نشانه هاي هشدار دهنده بيماري هاي كليوي و دستگاه ادراري
دياليز
ديابت و دياليز
علائم از كار افتادن كليه
روشهاي جايگزين كليه (دياليز)
كدام نوع دياليز براي بيماران بهتر است؟
آيا دياليز صفايي مي تواند خطر عفونت را كاهش دهد؟
پيوند كليه
رژيم غذايي بيماران دياليزي
آيا با كنترل دقيق قندخون مي توان جلوي نارسايي كليه را گرفت؟
روش هاي مراقبت از بيماران دياليزي
راهنماي دياليز مبتني بر شواهد و اصول باليني
آلبومين
انواع آلبومين
بيماري هاي كه آلبومين در آن ها كاهش مي يابد
موارد تجويز آلبومين
ساخته هاي صناعي نظير آلبومين
مقدار و طرز مصرف
رژيم غذايي بيماران دياليزي
روشهاي دياليز
تغذيه درماني در دياليز
هدف تغذيه درماني
مواد مورد نياز بدن
دريافت پروتئين
ويتامين هاي مورد نياز
تعادل سديم و مايعات
دريافت پتاسيم
رژيم غذايي بيماران تحت دياليز
توصيه‌هاي تغذيه‌اي در درمان بيماران همودياليزي
وضعيت دياليز و تغذيه در ايران
برنامه ي منوي ساده براي بيمار تحت درمان با دياليز
انرژي مورد نياز
نمونه برنامه غذايي براي بيماران همودياليزي
آنچه بيماران دياليزي نبايد بخورند
راهنماي تغذيه و همودياليز (بنياد ملي كليه)
مراحل بيماري هاي مزمن كليوي (CKD)
رابطه تغذيه و همودياليز
مصرف مقدار صحيح كالري
مصرف مقدار صحيح پروتئين
مابقي مواد مغذي در رژيم غذايي شما
كنترل و برآورده سازي نيازهاي رژيم غذايي ويژه
ديابت و رژيم غذايي ويژه آن
رژيم گياهي (گياهخواري)
نحوه كنترل و نظارت بر سلامت تغذيه
مصاحبات مربوط به رژيم غذايي و يادداشت روزانه غذاها
تستهاي آزمايشگاهي براي توازن پروتئين
سرم آلبومين
nPNA (وجود نيروژن پروتئيني نرماليزه)
آزمون تغذيه
تست هاي ديگري كه به سلامت تغذيه شما كمك مي كند.
مقدار دياليزي دريافتي
سرم كراتين
بررسي ميزان مصرف پروتئين خوراكي بر اساس محاسبه سرعت توليد اوره در بيماران همودياليزي مزمن
ماشين هاي همودياليز
شرايط عمومي
شرايط اختصاصي (مشخصات فني)
مشخصات آب مصرفي دياليز
كيفيت آب مورد نياز دستگاههاي همودياليز
عوارض ناشي از آلودگي هاي شيميائي آب دياليز
ميزان استاندارد تركيبات موجود در آب مصرفي جهت انجام دياليز
پژوهش تجربي
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين پايان نامه با فرآيند دياليز، تغذيه و رژيم غذايي و رابطه اين 2 با هم آشنا ميشويم. اين پايان نامه در شش فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتي درباره دياليز و تاريخچه آن ارائه ميشود. در فصل دوم با آناتومي كليه ها و بيماري هاي كليوي آشنا مي شويم. در ادامه، در فصل سه دياليز و انواع آن را بصورت مفصل معرفي كرده و توضيح مي دهيم. در فصل چهارم رژيم غذايي مناسب براي بيماران دياليزي را بررسي مي كنيم. در فصل پنجم با دستگاه دياليز آشنا مي شويم و در پايان در فصل ششم گزارش يك كار تحقيقاتي عملي در زمينه بيماران دياليزي را ارائه مي كنيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
انگيزه و هدف از انتخاب موضوع
صفحه تقديم نامه
صفحه سپاس نامه
چكيده
فصل اول – مقدمه و تاريخچه
تاريخچه RFID
كاربرد در صنايع و محيط زندگي
انواع كارت ها TAG ها
تكنولوژي
سرعت، زمان و هزينه
انواع ديگري از كاربرد rfid در محيط زندگي روزمره
RFID-Product List
Metal mount Tag
Price Tag
Key tag – PVC
Screw Tag
HF Smart Label
Epoxy Tag
Disc Tag – ABS
Key tag – ABS
UHF Hard Tags
Laundry
UHF Smart Label
ISO CARD
Clamshell Card
Watch Wrist Band
Disc Tag – PVC
Poultry ring tag
Smart Wrist – strap
Epoxy Rod
Animal Tag
نتيجه گيري فصل اول
جزاء يك سيستم RFID تگ ها
بررسي كننده
كنترل كننده
تگ هاي RFID
تگ هاي هوشمند (با قابليت خواندن و نوشتن) در مقابل تگ هاي فقط خواندني
حافظه هايي با ويژگي يك مرتبه نوشتن و چندين مرتبه خواندن
اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
كنترل فركانس در VCO
اسيلاتور كريستالي كنترل شونده با ولتاژ
معادلات براي حوزه زمان در VCO
معادلات براي حوزه فركانس در VCO
نتيجه گيري
Authentication
Basic RFID tag
Privacy
Sleeping و Killing
Renaming Approach
Relabeling
كدكردن حداقل(Minimalist Cryptography
رمزنگاري مجدد جهاني
Distance Approch
Blocking
Authentication
Symmetric-Key Tag
صفحه فهرست منابع
منابع فارسي
منابع لاتين
فرهنگ واژگان
Abstract

پيشگفتار:
در جريان سريع توسعه فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID)، انبارها و سيستم‌هاي توزيع بسيار مورد توجه ميباشند. اين فناوري موفق شده است تا قابليت‌ها و كارايي خود را بعنوان يك ابزار مقرون‌ به‌ صرفه در صرفه‌جويي در زمان، بهبود عملكرد و ميدان‌عمل، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني و منابع مورد نياز فعاليتهاي مختلف در مديريت انبار ثابت نمايد. اين مقاله مقدمه‌اي بر نحوه به كارگيري فناوري RFID در مراكز نگهداري و توزيع و در نهايت معرفي انبارهاي هوشمند (Intelligent Warehouse) ميباشد.
فناوري RFID ميتواند براي بسياري از عمليات معمول مديريت كالا در انبارها و شبكه‌هاي گسترده توزيع مورد استفاده قرار گيرد:
از قبيل: ورود و دريافت، طبقه‌بندي، جانمايي و مديريت نگهداري، برداشت و تحويل، خروج و انتقال. با بررسي دقيق فرآيندها و خصوصيات سيستم و همچنين طراحي و انتخاب مناسب تجهيزات، اين فناوري ميتواند با قابليت‌ها و خصوصيات منحصر بفرد خود در حل مشكلات و رفع محدوديت‌هاي قبلي، افزايش كارآمدي فرآيندها و فراهم آوردن بستر پردازش قدرتمند و يكپارچه استفاده شود. بعلاوه بازگشت سريع و مناسب سرمايه را نيز بدنبال خواهد داشت.

اهميت و جايگاه موضوع:
چرا به RFID نياز داريم ؟
توسعه سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژي كنترل تردد مطمين، كاري بس دشوار است و در صورتي كه برنامه اي مدون و صحيح نداشته باشيد با مشكلات فراواني در خصوص مديريت منابع انساني و حفظ دارايي هاي سازمان برخورد خواهيد كرد.

انگيزه و هدف از انتخاب موضوع:
شناسايي از طريق امواج راديويي (RFID) يكي از تكنولوژي‌هايي است كه موجي از احساسات را تحريك كرده است.
امكانات و دشواري هاي مطالعه و تحقيق انجام شده:
پياده سازي كامل فناوري RFID در كتابخانه‌هاي ايران براي اولين بار توسط كنسرسيوم شركت‌هاي پارس آذرخش و كاوشكام در كتابخانه مركزي دانشگاه تبريز با موفقيت به انجام رسيد و هم اكنون اين سيستم مكانيزه در حال بهره‌برداري و توسعه در كل دانشگاه ميباشد.

چكيده:
سيستم هاي تشخيص اطلاعات
اصولاً به هر سيستمي كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايي گفته ميشود به طور كلي شناسايي خودكار و نگهداري داده ها روشي است كه طي آن تجهيزات سخت افزاري يا نرم افزاري قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند. باركدها، كدهاي دو بعدي، سيستم هاي انگشت نگاري، سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي، سيستم شناسايي با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها هستند. يكي از جديد ترين مباحث مورد توجه محققان براي شناسايي افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايي با استفاده از فركانس راديويي يا RFID است. RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگي چون وال مارت و مك دونالد و نيز سازمان هاي مهمي چون وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا استفاده شده است سيستم هاي شناسائي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در اصل مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ تصور كنيد كه يك شيشه مربا داراي يك برچسب (ليبل) است كه در درون آن ريز تراشه اي بسيار كوچك (به اندازه يك سر سوزن) و يك آنتن فرستنده و گيرنده كار گذاشته شده است و براي گريز از گزند رطوبت و آسيب هاي متداول از لفاف پلاستيكي در ساخت آن استفاده شده است. اين همه چيزي است كه ساختمان يك برچسب RFID را تشكيل ميدهداز سوي ديگر همه ما مي دانيم كه امواج راديويي از بيشتر مواد غير فلزي عبور مي كنند. حالا با داشتن يك آنتن ارسال امواج راديوي (همانند رادارها) و ارسال امواج از آن در محيط (از ۳۰ سانتي متر تا ۶ متر و بالاتر) هرگونه كالا (و حتي كارت شناسايي افراد) كه داراي برچسب RFID باشد فعال شده و ريز تراشه موجود در آن اطلاعاتي كه پيشتر در آن قرارداده شده را به صورت امواج راديويي از خود باز پس ميدهند؛ رادار يا آنتن مركزي اطلاعات را دريافت و با كمك رايانه آن را به كاربر نمايش مي دهد گونه اي از ريزتراشه ها (بدون باتري) جريان برق مورد نياز براي فعال سازي خود را از همين امواج انتشار يافته در محيط كسب مي نمايند. طول موج مورد استفاده در اين فناوري مانند استفاده از ايستگاه هاي مختلف در يك راديوي خانگي است. كالاهاي كه در فواصل نزديك مورد رديابي و شناسايي قرار مي گيرند (مانند يك جعبه ميوه) از طول موج هاي كوتاه تر FM استفاده ميكنند كه داراي نرخ ارزان تري است و براي رديابي و شناسايي كالاهاي حجيم (مانند يك كانتينر كالا) كه در محدوده وسيع تري در حال حركت هستند از برچسب هايي با طول موج بالاتر استفاده مي كنند كه نرخ اين برچسب ها نيز بيشتر است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:186
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف كلي و جزيي
سوالات ويژه
تعريف نظري
تعريف عملياتي
فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه
تاريخچه اختلال‌هاي يادگيري
نظريات مرتبط با نارسايي ويژه در يادگيري
مراحل رشد پياژه
نظريات رشدي
كاربرد نظريات رشدي در نارسايي ويژه در يادگيري
ويژگيهاي كودكان با نارساييهاي ويژه در يادگيري
علل احتمالي نارسايي ويژه در يادگيري
طبقه‌بندي نارساييهاي ويژه در كودكان
هوش‌هاي چندگانه و ناتواني هاي يادگيري
ويژگي هاي معلم نارسايي هاي ويژه در يادگيري
مطالعات مغزي
ارتباط نوشتاري در نظامك يكپارچه زبان
روش فرنال
ناتواني در رياضيات
رفتار اجتماعي و هيجاني
راهبردهاي ايجاد اعتماد به نفس
پيامدهاي ناتواني هاي خواندن
نارساخواني
مطالعات تشريحي مغز مرده
علوم اعصاب و مطالعه مغز
اختلال كاركرد دستگاه عصبي مركزي
الگوي رشد ناهماهنگ
دشواري در انجام دادن تكاليف تحصيلي و يادگيري
نقش معلم در اجراي موفق‌تر برنامه‌هاي درسي
يادگيري مبتني بر مغز
تئوريهاي شناخت مغز و آموزش
پيامدهاي پژوهش هاي مغز در برنامه درسي
فعاليت هاي يادگيري
يادگيري پيش‌دبستاني – دستگاه‌هاي ادراكي
مفهوم جهت ادراكي
اضافه بار دستگاه‌هاي ادراكي
ادراك شنيداري
ادراك ديداري
روابط فضايي
ادراك كل و جزء
ادراك بساوايي و حركتي
نظام‌هاي زبان‌شناختي
زبان شفاهي
اشكال گوناگون زبان
زبان به منزله فرآيند برقراري ارتباط
نظريه‌هاي چگونگي فراگيري زبان در كودكان
نظريه‌هاي فطري نگر
نظريه‌هاي شناختي
نظريه‌هاي اجتماعي
مشكلات زباني دانش‌آموزان دچار ناتواني هاي يادگيري
اختلالات زباني
گوش دادن
درك واژه‌ها و مفاهيم، درك جمله
تخصص‌هاي پزشكي كه با ناتواني هاي يادگيري سر و كار دارند
ساير تخصص‌هاي پزشكي
الگوهاي برنامه درسي دوره اول كودكي
تمرين خاص رشد ذهني
برنامه درسي غني سازي
استفاده از فناوري براي كودكان خردسال دچار ناتواني
آموزش باليني
چرخه آموزش باليني
ملاحظات زيست محيطي
طبقه‌بندي روش هاي تدريس
رويكردهاي پردازش شناختي
رويكردهاي راهبردي يادگيري
تحليل برنامه درس
رويكرد فنون ويژه
رويكرد آموزش و پرورش
مهار متغيرهاي آموزش
پژوهش‌ در داخل كشور
پژوهش در خارج كشور
جمع‌بندي
فصل سوم – روش‌شناسي تحقيق
مقدمه
روش و نوع تحقيق
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار گردآوري اطلاعات
جدول تناظر سوالات پرسشنامه يا سوالات
روش تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول – مقدمه
بررسي ويژگيهاي دموگرافيك نمونه‌ها
تجزيه و تحليل اطلاعات
بررسي سوال اول تحقيق
بررسي سوال دوم تحقيق
بررسي سوال سوم تحقيق
بررسي سوال چهارم تحقيق
بررسي سوال پنجم تحقيق
بررسي سوال ششم تحقيق
بخش دوم – تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره يك
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره دو
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره سه
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره چهار
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره پنج
تحليل آماري مربوط به سوال ويژه شماره شش
فصل پنجم – خلاصه، نتيجه‌گيري، پيشنهادات
جمع‌بندي
يافته‌هاي تحقيق
بحث و تفسير
پاسخ به سوال تحقيق
محدوديت‌هاي تحت كنترل محقق
پيشنهادات
منابع
ضمائم

فهرست جداول:
تناظر سوالات پرسشنامه با سوالات تحقيق
 اطلاعات مربوط به جنسيت
 اطلاعات مربوط به مدرك تحصيلي
اطلاعات مربوط به سابقه خدمت
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه اول تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه دوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه سوم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه چهارم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه پنجم تحقيق
توزيع پاسخگويان برحسب سوال ويژه ششم تحقيق
سوال ويژه اول
سوال ويژه دوم
سوال ويژه سوم
 سوال ويژه چهارم
سوال ويژه پنجم
سوال ويژه ششم
نتايج تحليل آماري سوال شماره اول
نتايج تحليل آماري سوال شماره دوم
 نتايج تحليل آماري سوال شماره سوم
نتايج تحليل آماري سوال شماره چهارم
نتايج تحليل آماري سوال شماره پنجم
نتايج تحليل آماري سوال شماره ششم

فهرست نمودارها:
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب جنسيت
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب مدرك تحصيلي
نمودار ستوني پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه برحسب سابقه خدمت

چكيده:
اصطلاح نارسايي در يادگيري بوسيله روان‌شناسان و متخصصين تعليم و تربيت مورد استفاده قرار ميگيرد در حالي كه متخصصان پزشكي اختلال يادگيري را ترجيح ميدهند مشكل يادگيري به يكي از منابع زير نسبت داده ميشود:
1: آسيبهاي عصبي
2: بدكاري و نارسايي در فهم و درك مطالب
3: اختلال حسي
4: بي نظمي و آشفتگي زبان
5: عقب‌ماندگي ذهني
6: محروميت فرهنگي
7: نقص و نارسايي زبان
8: مشكلات آموزشي
اين پايان‌نامه به منظور دستيابي به نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي معلمان در زمينه رابطه اختلال‌هاي يادگيري بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دوره ابتدايي شهرستان آمل انجام گرديد.
محقق در اين تحقيق به دنبال رابطه بين عوامل نارسايي در فهمو درك مطلب يادگيرنده، عقب‌ماندگي ذهني، اختلال حسي، محروميت فرهنگي، نقض و نارسايي زبان، مشكلات آموزشي به عنوان عوامل اختلال در يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان ميباشد جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه معلمان مقطع ابتدايي شهرستان آمل تعداد 1002 نفر ميباشد. حجم نمونه در اين تحقيق 278 نفر ميباشد كه براي برآورد حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شده است. روش نمونه‌گيري كه از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده شده است
ابزار گردآوري اطلاعات:
الف) كتابخانه‌اي : با استفاده از كتاب ها، مجلات و مقالات
ب) پرسشنامه: كه پايايي آن با محاسبه آلفاي كرونباخ 85% ميباشد.
روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
الف) روش توصيفي، جهت دسته‌بندي داده‌ها، تنظيم جداول، محاسبه درصدها و انحراف معيار و واريانس و پراكندگي ب) روش آمار استنباطي : از آزمون T-test استفاده شده است.
نتايج بدست آمده تحقيق با توجه به سوال‌هاي ويژه اول و داده‌هاي فصل چهارم و تفسير فصل پنجم نشان ميدهد كه شش سوال ويژه تحقيق مورد تأئيد قرار گرفته است.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و براي آمار استنباطي از آزمون T-test استفاده شده است كه نشان ميدهد T مشاهده شده هر يك از شش سوال ويژه تحقيق از T جدول (96/1) با درجه آزادي 277 و سطح معناداري 5% بزرگ‌تر است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق تأئيد ميگردد و سپس ميتوان نتيجه گرفت كه بين شش متغير عامل اختلال در يادگيري با متغير عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:95
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
پيشينه تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات تحقيق
سوال اصلي تحقيق
سئوالات فرعي تحقيق
فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
متغيرهاي تحقيق
متغير هاي مستقل
متغير وابسته
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي
قلمرو مكاني (جامعه آماري)
قلمرو زماني
روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
موانع و محدوديت هاي تحقيق
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
گردشگري
گردشگر
مسافر
جاذبه هاي تاريخي
جاذبه هاي طبيعي
صنعت گردشگري
مشاركت
امنيت
اعتماد به نظام
رسانه ها
پژوهش در صنعت گردشگري
سازمان جهاني جهانگردي
فصل دوم – ادبيات پژوهش
مقدمه
تعاريف و اصطلاحات گردشگري
تعريف گردشگري
تعريف گردشگر
مسافر
گردشگر
بازديد كننده
تور
تاريخچه گردشگري
گردشگري در جهان اسلام و قرآن كريم
گردشگري در دنياي حاضر
اَشكال گردشگري
گردشگري با انگيزه ماجرا جويان
گردشگري روستايي
گردشگري بوم شناختي (اكوتوريسم)
گردشگري حمل و نقل آبي
گردشگري مسكوني
گردشگري مذهبي
گردشگري قومي
گردشگري نوستالوژيك
گردشگري با توجه به هدف
گردشگري فراغتي و سرگرمي
گردشگري فرهنگي، اجتماعي و مذهبي
گردشگري ورزشي
گردشگري تجارت و كسب و كار
گردشگري سمينارها و كنفرانس ها
اهداف توسعه گردشگري
مزاياي عمده گردشگري
برخي از نقاط ضعف گردشگري
گردشگري در ايران
جاذبه هاي گردشگري در ايران
جاذبه هاي فرهنگي ايران
جاذبه ها و مناظر طبيعي ايران
موانع توسعه گردشگري در ايران
برخي از مشكلات و موانع گردشگري در ايران
گردشگري در خوزستان
پيشينه تاريخي خوزستان
موقعيت جغرافيايي – حدود و مساحت
آثار باستاني و بناهاي تاريخي و مذهبي خوزستان
ويرانه هاي شهر قديم اهواز
گورستان زرتشتيان
مقبره علي بن مهزيار اهوازي
مقبره حضرت سيد عباس
شهر باستاني شوش
چغازنبيل (معبد زيگورات)
دستگاه هاي امنيتي در گردشگري
امنيت
امنيت قضايي
امنيت دسته جمعي
عوامل تهديد كننده امنيت
تجاوز
ستم گري و ستم پذيري
تهديد و ارعاب
رابطه بين جهانگردي و جرم
مشاركت
شرايط عمده اجراي مشاركت
كاركردهاي مشاركت اجتماعي
مشاركت مردم و رابطه آن با امنيت
اعتماد به نظام جمهوري اسلامي
جهانگردي و رسانه ها
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري
شيوه نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
ابزار جمع آوري اطلاعات
پايايي و روائي پرسشنامه
پايايي (Reliablity)
روائي (validity)
چارچوب نظري تحقيق
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن
مقدمه
تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي
آمار تو صيفي
آمار استنباطي
فصل پنجم – بحث و تفسير
مقدمه
نتيجه گيري پژوهش
پيشنهادهاي پژوهش
پيشنهادات براي محققين آتي
منابع
Abstract

چكيده:
انسان پيشرفته امروزي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدن هاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مينمايد. اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام صنعت جهانگردي را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود.
در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملت ها، جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها به شمار ميرود. بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نميتوان فقط به افتخارات گذشته متكي بود.
لذا توسعه صنعت گردشگري به وسيله ايجاد انگيزه و بررسي راههاي تقويت مشاركت مردم در اين توسعه، براي اين صنعت امري حياتي است.
امروزه گردشگري و صنعت جهانگردي منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود و بسياري از آن ها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي استفاده ميكنند.
لذا پژوهشگر در اين تحقيق بر آن است تا بتواند راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري – گردشگري داخلي- را مورد بررسي قرار دهد. به همين دليل با توجه به مبناي نظري تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش وضعيت موجود گردشگري و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاه هاي امنيتي و قضايي و نيز اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين صنعت استفاده شد.
جامعه نمونه اين مطالعه 200 نفر از شهرستان هاي (شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) ميباشد.
هدف كلي اين پژوهش شناسايي راه هاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان است.

نتايج بدست آمده نشان داد:
فرضيه اصلي : اعتماد مردم به نظام حاكم، دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است.
فرضيه فرعي اول: اعتماد مردم به نظام حاكم بر جامعه بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضايي و امنيتي بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است
فرضيه فرعي سوم: اعتماد مردم به اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است نتايج بدست آمده نشان داد
1- ايجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم ميباشد. به عبارت ديگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي مردم ميتوانند با طيب خاطر و اطمينان كامل سرمايه هايشان را در زمينه توسعه صنعت گردشگري به كار اندازند همچنين گردشگران نيز با احساس امنيت كامل مكاني را جهت گردشگري انتخاب مينمايند.
2- تحقيق حاضر نشان ميدهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزايش امنيت داخلي و اجراي عدالت و انصاف و قانون گرايي باعث تقويت مشاركت مردم در اين صنعت ميشود.
3- همچنين در اين تحقيق نشان داده شده است كه به طور كلي رسانه ها در زمره عوامل تاثير گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگري ميباشد. تبليغات مناسب در زمينه معرفي راه هاي سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي و همچنين حمايت دولت از مشاركت مردم در زمينه اين صنعت و از سوي ديگر معرفي جاذبه هاي هر استان در زمينه گردشگري از عوامل موثري مي باشد كه ميتواند باعث تقويت مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اين صنعت مي باشد. اطلاع رساني در عمق مشاركت نهفته است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش يا فرضيه هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي
معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
تاريخچه اعتياد
بررسي نظريه ها و مفاهيم مربوط به موضوع پژوهش
بررسي پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور
نقد و بررسي پژوهش هاي انجام شده
فصل سوم : متودولوژي
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
روش محاسبه حجم نمونه
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
بررسي و توصيف و تحليل داده ها
توصيف داده ها با استفاده از جداول و داده ها
تحليل داده ها (تحليل بر اساس داده هاي آماري)
ساير يافته هاي پژوهش
فصل پنجم : نتيجه گيري
تجزيه و تحليل نتايج پژوهش به ترتيب ارائه داده ها
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات كاربردي از نتايج بدست آمده و پيشنهاد براي مراحل بعدي
فصل ششم : ضمائم، منابع و مأخذ
ضمائم
منابع و مآخذ

چكيده:
پژوهش حاضر به منظور بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان رفسنجان انجام گرفت فرض اصلي اين تحقيق اين بود كه عوامل بر ايجاد اعتياد تأثير ميگذارد و فرضيه ها و سوال هاي متعددي در پژوهش بيان شده است كه مورد بررسي قرار گرفته جامعه آماري با مشورت استاد راهنما دويست نفر انتخاب شده و روش نمونه گيري تصادفي است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه ميباشد كه شامل سوال پنج گزينه اي ميباشد و شامل يك جدول فراواني و يك نمودار هيستوگرام ميباشد نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زير است:
الف- عوامل اجتماعي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ب- عوامل عاطفي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ج- وضعيت دوران تحصيل در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
د- وضعيت اقتصادي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ر- ميزان تحصيلات افراد در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
ز- ميزان فرهنگ خانواده در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.
نتايج تحقيق با توجه به يافته ها در آخر ارائه شده است.

مقدمه:
اعتياد عبارت است از حالتي كه استعمال متوالي يا متناوب ماده مخدر در فرد ايجاد ميكند. با استعمال مواد مخدر تحريك پذيري سلول هاي عصبي در دستگاه عصبي افزايش مي يابد، در نتيجه داروي بيشتري لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.
اعتياد همراه با بي دردي مزمن است كه سبب افت تمامي فعاليت ها ميشود. افراد معتاد افرادي هستند، ناتوان، كم تجربه، لذت طلب و در اكثر اين افراد شروع به اعتياد براي برطرف كردن يك حالت رواني يا بيماري رواني است كه شايع ترين آن افسردگي ميباشد كه در همه گروه هاي سني و اجتماعي ديده ميشود.
اعتياد خطر بزرگي براي ارزش هاي اسلامي جامعه محسوب ميشود. دروغ گفتن، دزدي كردن، خيانت و حتي پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتياد است به اين دليل بايد روي برنامه هاي اخلاقي كار شود.
در زمينه فكري و فلسفه زندگي، معتادان بي اعتنا به زندگي، بدبين، منفي باف، بي هدف، بي بند و بار، بي هيجان و بي توجه به ارزش هاي حاكم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولين تجربه ها حالت هايي پيدا ميكند كه تا به حال احساس نكرده و اين حالت است كه فرد را به طرف اعتياد مي كشاند.
با توجه به مواردي كه ذكر شده مصرف بيش از حد مواد مخدر يكي از بزرگ ترين مشكلات قرن حاضر است، بطوريكه تقريباً تمام كشورهاي جهان سعي دارند برنامه هايي براي پيشگيري از اعتياد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولي اغلب اين برنامه ها كمتر مؤثر واقع ميشود، چرا كه سوداگران و سودجويان با صرف هزينه هاي گزاف، گاهي تا چند برابر بودجه دولت ها براي طرح برنامه؛، بازار خود را رونق ميبخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهي و مشكلات گوناگون جوانان براي گسترش و رونق بازارهاي خود سوء استفاده مي كنند و به راه هاي مختلف قربانيان بيشتري را در دام مخوف خويش گرفتار مي سازند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
سوال اصلي
سوال فرعي
فرضيات
روش تحقيق
مفاهيم و تعاريف
قوميت
مديريت
مديريت سياسي
هويت
بحران سياسي و اجتماعي
نارضايتي
نخبگان قومي
امنيت
جدايي طلبي
علل انتخاب موضوع
فصل دوم : چهارچوب تئوريك
تعريف قوم و ملت
تفاوت ملت و قوم
قوميت و دولت ها
شكاف هاي اجتماعي و قوميت
عوامل تشديد كننده شكاف هاي قومي
زبان
مذهب
ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي
نارضايتي اقتصادي و سياسي
ناسيوناليسم قومي
نظريات مربوط به بسيج قومي
نظريه رقابت بر سر منابع
نظريه استعمار داخلي
نظريه انتخاب حسابگرانه
نظريه رقابت نخبگان
نظام بين‌المللي و خود مختاري اقوام
نظريات مربوط به همگرايي و وحدت سياسي
انديشمندان كلاسيك
نظريه هاي انديشمندان معاصر
فصل سوم : قوميت ها در ايران
تقسيم بندي استان هاي كشور بر مبناي تركيب قومي آن ها
قوم ترك يا آذري
حركت هاي جدايي طلبانه آذربايجان
قوم كرد
گرايشات جدايي طلبانه در كردستان
قوم بلوچ
گرايشات جدايي طلبانه در بلوچستان
قوم عرب
حركت هاي جدايي طلبانه خوزستان
قوم تركمن
قوم لر
قوميت ها و تهديد امنيت داخلي
تشديد گرايش هاي فرهنگي و گرايانه در مناطق قومي
تشديد معضل جاسوسي
فصل چهارم : قوميت ها و تهديد امنيت ايران
فرآيند شكل گيري تهديد
امنيت و امنيت ملي
قوميت ها و تهديد امنيت ملي ايران
افزايش هزينه ها در مناطق قومي نشين
شيوه هاي حل و فصل منازعات قومي
فصل پنجم : راهكارهاي پيشنهادي مديريت قومي
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ

چكيده:
قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق ميشود كه بيش از پيدايش دولت هاي تك شهري به صورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي ميكردند. ويژگي هاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت سياسي است تفاوت اساسي بين ملت و قوميت به وجود آمدن دولت ملي ميباشد. يكي از عوامل تشديد كننده شكاف هاي قومي زبان ميباشد كه اين تميز قومي و به تعبير جان اقوام است. مذهب يكي ديگر از عوامل تشديد كننده گرايشات قومي است نخبگان سياسي تاثير زيادي در ناسيوناليسم منفي و كاذب قومي دارند. بي اعتيادي به نارضايتي اقتصادي و سياسي زمينه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت و نظريات مختلف نيز در اين زمينه قابل توجه است.
رابطه جودري ميان امنيت و تهويه مورد توجه قرار گرفته است و نيز به اين امر كه چه شيوه هايي براي حل و فصل نازمات قومي بكار گرفته ميشد. و چندين را پيشنهادي براي مديريت قومي در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره ميگردد.

مقدمه:
امروزه امنيت به عنوان اصلي ترين شاخص و عنصر رشد تعالي يك جامعه تلقي ميگردد امنيت نيز بدون وجود انسجام و وحدت سياسي تامين نميگردد، به علاوه چگونگي دست يابي به انجام و وحدت سياسي نيز وابستگي شديدي به مديريت سياسي جامعه دارد، قوميت در دنياي امروز به عنوان متغيري تقريباً مفار با انجام و وحدت و بدين دليل تهديد كننده امنيت مطرح ميگردد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه در جرگه كشورهاي كثير القوم قرار گرفته است شايد حادترين شرايط و معضلات امنيتي نهفته قومي را در ميان اين كشورها دارا باشد. آن چه ايران را از ساير كشورهاي كثير القوم متمايز مينمايد استقرار اقوام در حاشيه و نوار مرزي كشور و نيز همسايگي هر يك از آن ها با اكثريت قومي آن سوي مرز است.
در چنين شرايطي بستر سازي لازم براي ايجاد و انسجام يكپارچگي و وحدت بين اقوام مستلزم تلاش پيگير و برنامه ريزي ويژه اي ميباشد كه مديريت سياسي كشور ميبايستي براي دستيابي به آن اهتمام جدي ورزد تبيين چگونگي تهديد امنيت ملي از ناحيه قوميت ها، معرفي اقوام ايراني و در نهايت راه كارهاي حل منازعات قومي عمده‌‌ترين مسائلي هستند كه در اين نوشتار بدان ها پرداخته خواهد شد.

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تاريخچه آموزش كاركنان
دوره به درجه استادي رسيدن كارگران
دوره كارآيي كاركنان يا كارگران
دوره رضايت مندي كاركنان
دوره رشد كاركنان
مفهوم آموزش
اهداف آموزش‌
تفاوت آموزش عمومي و آموزش كاركنان
اهميت آموزش
انواع آموزش كاركنان
آموزش قبل از خدمت
آموزش بدو خدمت
آموزش ضمن خدمت
آموزش بعد از خدمت
مزاياي آموزش
نتيجه
فهرست منابع

چكيده:
با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوري و همچنين ضرورت به روز شدن عوامل سازماني، آگاهي ها و مهارت‌هاي نيروي انساني شاغل در سازمانها، توجه به آموزش به معني تمام فرآيندهايي كه باعث توسعه فردي و صلاحيت‌هاي لازم در رابطه با شغل مورد نظر در كاركنان ميشود، ضروري مينمايد كه البته اين آموزشها بايستي با توجه به يك سيستم منظم و معتبر نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي و به اجرا درآيد. بسياري از سازمانها آموزش را هزينه تلقي مينمايند و به همين منظور بودجه اندكي را به امر آموزش نيروي انساني اختصاص ميدهند كه اين طرز تفكر اشتباه باعث عقب‌ ماندگي سازمان از فناوري و دانش روز شده است. آموزش هزينه نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در زمينه تحقق اهداف سازماني ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:89
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
مقدمه
طرح مسئله
اهداف پژوهش
فرضيات تحقيق
ضرورت و اهميت تحقيق
فصل دوم – نگاهي به تاريخچه متغيرهاي پژوهش
مقدمه
تاريخچه رضايت شغلي
مفهوم رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل موثر بر اشتغال مناسب
پژوهشهاي داخل كشور
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
روش نمونه برداري
ابزار اندازه گيري
روش آماري
فصل چهارم – يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم – نتيجه گيري
نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات
منابع
ضمائم

چكيده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان ميباشد فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارت اند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است؟ و فرضيه سوم اين كه استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است؟
گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه بصورت تصادفي ساده انتخاب شدند و روي آن ها دو آزمون رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت انجام شد كه پس از آن، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t استفاده شد كه نتيجه به دست آمده به شرح زير ميباشد:
بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد.
رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.
استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.

مقدمه:
اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليتهاي زندگي انسان به شمار ميرود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند. اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همه انسانها در برهه اي از زمان اتفاق مي افتد و هيچ كس را گريزي از آن نيست. همچنين بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است. اشتغال صحيح و گزينش افراد مناسب براي انجام مشاغل از مهم ترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه و تأمين كننده سلامت افراد و نيل به خودكفايي و بي نيازي از ديگران ميباشد. همچنين جوامعي كه انسانهاي فعال و كارآمد دارند بر زندگي خود حاكمند و به انواع گوناگون در تعيين شيوه زندگي جوامع ديگر تاثير ميگذارد. رضايت شغلي تعيين كننده مهمي در رضايت از زندگي است و تمام رفتارها و روابط انسانها به طور مستقيم و غير مستقيم از چگونگي اشتغال آن ها متأثر ميباشد. مفاسد اجتماعي به دلايل متعدد ريشه مهمي در بيكاري دارند و از طريق اشتغال ميتوان نابساماني ها را برطرف كرد.
پرواضح است افرادي مي توانند از شغل خويش راضي باشند كه تمامي عوامل مؤثر در رضايت شغلي را به نوعي داشته باشند و تمامي عوامل منفي را كه به نوعي رضايت شغلي را تحت تأثير قرار ميدهند تقليل دهند. همچنين خداوند در قرآن كريم ميفرمايند : «هر كسي اميد لقاي پروردگارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد»
گاهي موقعيت هاي سخت و ناگوار شغلي و عدم تغيير شغل در افراد باعث ميشود فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و دروني شدن و نارضايتي فرد گردد. همانطور كه ميدانيم زمان و استفاده بهينه از زمان هم باعث رضايت شغلي در فرد خواهد شد.
زمان از جمله نعمتهاي گرانبهايي است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق ميباشد و اين امر ملاحظاتي را ميطلبد و افرادي كه قصد دارند وقت خود را براي انجام امور متنوع زندگي سازماندهي كنند بايد ملاحظات را رعايت نمايند و به اين صورت است كه افراد بايد كار خود را در نظر داشته باشند يعني كاري را كه ميخواهند انجام دهند نيازمند چه زماني است كه بتوانند كار را به درستي و با رضايت كامل انجام دهند. برتري افرادي كه زمان خود را مديريت ميكنند در اين است كه در زمان مساوي كارهاي بيشتري نسبت به ديگران انجام ميدهند و از لحظات زندگي شان به بهترين شكل استفاده ميكنند، و همچنين به رضايت شغلي هم دست مييابد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:179
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه تحقيق
روش‌ تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تعاريف عملياتي
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف، مفاهيم و ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده
دلايل عدم استفاده از چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
انواع ماليات بر ارزش افزوده
بر اساس پايه مالياتي
بر اساس روش محاسبه
ساختار نرخ گذاري ماليات بر ارزش افزوده
نرخ واحد و نرخ هاي چندگانه
نرخ هاي موثر
نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمركي
نرخ هاي جغرافيايي
نرخ گذاري صفر
معافيت ها
مزايا و معايب ماليات بر ارزش افزوده
درآمد زا بودن ماليات بر ارزش افزوده
كاهش فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني
تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي
نوسازي و ايجاد تحول در نظام مالياتي
سهولت كنترل و حسابرسي
كمترين تاثيرات منفي
اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده
اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت ها
اثر ماليات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات
اشكالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات برارزش افزوده در ايران
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي كلان اقتصادي
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر سطح عمومي قيمتها
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر پس انداز
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادي
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت جهاني
اثر ماليات بر ارزش افزوده بر كسري بودجه دولت
اثر ماليات بر ارزش افزوده در ايجاد ثبات اقتصادي
تحليلي از تورم و تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم
مروري بر تورم
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در تحليل هاي نظري
تجريبات برخي كشورهاي در حال توسعه در به كارگيري ماليات بر ارزش افزوده
بوليوي
هندوراس
كلمبيا
قبرس
اندونزي
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در ساير كشورها
پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش‌ شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
محاسبه ارزش افزوده
محاسبه‌ ماليات بر ارزش افزوده
الگوهاي اقتصادسنجي
الگوي رابطه‌ بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
الگوي رابطه‌ بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
الگوي بازده مالياتي
انتخاب شركت هاي نمونه
روش جمع‌آوري اطلاعات
روش آزمون فرضيه
آزمون كشش‌ قيمتي ماليات بر ارزش افزوده
آزمون كشش قيمتي ماليات بر سود شركت ها
آزمون همبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگي بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده با ماليات بر سود شركت ها
آزمون مقايسه همبستگي بين ماليات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگي بين
ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
اثر درآمــد ناشي از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده با ماليات كنــوني شركتها و واحدهاي اقتصادي در استان مازندران
تجزيه و تحليل داده‌ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه
آمار توصيفي
چگونگي آزمون اعتبار مدلهاي تحقيق
آزمون معناداري مدلهاي تحقيق
آزمون كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده
آزمون كشش قيمتي ماليات بر سود شركت ها
آزمون مقايسه كشش قيمتي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت ها
آزمون هبستگي بين ماليات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگي بين ماليات بر سود شركت ها و نرخ تورم
آزمون مقايسه همبستگي ماليات بـــر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت هـــا با نرخ تورم
آزمون درآمد زايي ماليات بر ارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركتها
مقايسه ماليات كنوني و ماليات بر ارزش افـــزوده شركت ها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتيجه‌ گيري و پيشنهادها
مقدمه
خلاصه تحقيق و نتيجه‌ گيري
محدوديت و موانع تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهاد براي تحقيق هاي آتي
خلاصه فصل
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي
منابع غيرفارسي
پيوست‌ها
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
جدول مرجع استخراج داده ها
جدول آمار توصيفي
جدول نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنوف
جدول نتايج حاصل از تحليل مدل رگرسيون
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل و كنترلي بر متغير وابسته
جدول آناليز(تحليل)واريانس به صورت تجميعي
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل بر متغير وابسته
جدول آناليز ( تحليل ) واريانس
جدول اثر مستقيم متغير هاي مستقل بر متغير وابسته
جدول آناليز ( تحليل ) واريانس
جدول برآورد كشش ماليات كنوني شركتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران در سناريوهاي مختلف در سال 1389
نتايج آزمون برابـــــري ميانگين ماليات هاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده شركتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران در سناريوهاي مختلف در سال 89

چكيده:
در پژوهش حاضر مطابق با فرضيه اول، و با استفاده از داده‌هاي 100 شركت از مجموعه شركتهاي صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 85-89 به منظور مقايسه كشش قيمتي و همبستگي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سود شركت ها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گيري از روشهاي اقتصاد سنجي به بوته آزمون گذارده‌ايم. براي آزمون فرضيه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره كل امور مالياتي استان مازندران در سال 1389، از مجموع كل 19576 پرونده مالياتي شركت ها، تعداد 7856 پرونده، مشمول ماليات بوده اند. در تحقيق حاضر نمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفي از ادارات امور مالياتي شهرستانهاي استان مازندران انتخاب شد كه در نهايت، اطلاعات مورد نياز در مورد 357 پرونده به صورت كامل استخراج گرديد. همچنين به دليل تفاوت به نسبت قابل توجه، بين عملكرد شركت ها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحليل آماري مربوط به اين واحدها در پنج سناريو صورت گرفته است. نتايج تخمين فرضيه اول، به روش OLS نشان ميدهد، ميزان كشش قيمتي و همبستگي ماليات برارزش افزوده در مقايسه با ماليات بر سود شركت ها نسبت به تورم بالاتر ميباشد، در نتيجه ميتوان اين گزاره را مطرح كرد كه: ماليات برارزش افزوده نسبت به ماليات بر سود شركت ها توانايي بيشتري براي افزايش درآمدهاي دولت در مقابل افزايش تورم داراست. نتايج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسيوني و همچنين آزمون تفاوت ميانگين ها فرضيه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS ماليات هاي كنوني و ماليات بر ارزش افزوده نشان ميدهد كه ماليات كنوني شركت ها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آن ها تغيير نكرده است . همچنين يكي ديگر از نتايج فرضيه دوم اين است كه خاصيت درآمدزايي ماليات بر ارزش افزوده در نرخ پايين 3 درصد مورد ترديد قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب اين ماليات؛ يعني نرخ 10 درصد كه در لايحه قبلي ماليات بر ارزش افزوده كشور ارائه شده و در حقيقت نرخي است كه اغلب كشورهاي جهان نيز در بدو معرفي ماليات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پيشنهاد ميشود.

مقدمه:
در اغلب كشورهاي جهان به توسعه مالياتي بعنوان منبعي براي تامين هر چه بيشتر درآمدهاي دولت از طريق ماليات توجه خاص شده است. دولت ها از ماليات بعنوان يكي از شاخصه هاي دموكراسي براي تعامل با مردم و همچنين قيمت و بهاي خدمات پرداختي به آن ها ميدانند. براي رهايي از اقتصاد بيمار متكي به درآمدهاي نفتي، عوارض گمركي و … به كشورهاي در حال توسعه به اصلاح ساختاري توصيه شده است يكي از اين اصلاحات اصلاح ساختار مالي است.
تاكيد مراجع بين المللي مثل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به اصلاح ساختار مالي و حتي مشروط نمودن اعطاي تسهيلات و كمك هاي مالي به اين نوع اصلاحات بيانگر اهميت ويژه و خاص آن ميباشد. اما نمي توان براي اصلاح ساختار مالي، ماليات بر ارزش افزوده را به دولت ها هديه داد. بديهي است بايستي شرايط اقتصادي و اجتماعي را بررسي و مدنظر قرار داد. قبل از تصميم به اين نوع اصلاح در ساختار مالياتي كشورها، ماليات غير مستقيم بر گروه كوچكي از اقلام از قبيل الكل و توتون و غيره و ماليات مستقيم نيز بر كل درآمد تعلق ميگرفت.
نابساماني هاي مربوط به دريافت ماليات از سرمايــه برگشتي از يك ســو و نياز دولت به افزايش
درآمدهاي خود از سوي ديگر و همچنين با توجه به سياست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور در زمينه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتي بر پايه درآمد از طريق تعديل نرخ هاي مالياتي افزايش معافيت هاي مالياتي صورت گرفت، دولت مردان را به اين فكر واداشت تا موضوع ماليات بر ارزش افزوده را مطرح نمايند.
اين نوع ماليات جزء اقلام اولويت دار از نظر درآمدزايي محسوب ميگردد و حتي در برخي از كشورها نزديك به نيمي از درآمدهاي مالياتي از اين طريق تامين ميشود.

 

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بيان مسئله
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج
عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
عوامل موثر بر اختلاف سن زن و مرد در هنگام ازدواج عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج
عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن و مرد
عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه
اهداف
هدف كلي
اهداف اختصاصي
اهداف كاربردي
سئوال ها
فرضيات
روش تحقيق
نمونه گيري
ملاحظات اخلاقي
پيش آزمايي
نتيجه بررسي
تحليل داده ها
بررسي وضع موجود
هرم سني به تفكيك استان ها
هرم سني به تفكيك روستا و شهر
هرم سني به تفكيك روستا و شهر در كل كشور
گروه هاي سني
گروه هاي سني 11 تا 20 سال
گروه هاي سني كمتر از 10 سال
گروه هاي سني ازدواج
سن ازدواج در زن و مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن زن
مقايسه اختلاف سن زوجين نسبت به سن مرد
مقايسه اختلاف سن زوجين و سال ازدواج
مقايسه اختلاف سن زوجين و وضعيت تحصيلي زنان
برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور
آغاز بحران
برآورد رقمي
برآورد شرايط ايده آل
پيشگيري
نتيجه گيري
منابع

بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه به حساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني ميشود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سال ها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سال هاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود 7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سال هاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرح ها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سال هاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سال هاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سال هاي بعد اين رشد به سرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد به طوريكه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را ميتوان به وضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را ميتوان در نمودار رشد جمعيت كشورهاي اروپايي و به خصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (به ويژه مردان ) و به دليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حاليكه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده برنامه
مقدمه اي بر Vb.net
برنامه نويسي مبتني بر DOS در مقابل ويندوز
تاريخچه ويژوال بيسيك
نصب VB.NET
مقدمه اي بر Sql server 2000
تاريخچه SQL
حوزه و وسعت
واژه‌هاي كليدي SQL
دستورات بازيابي داده
دستورات عمليات داده
دستورات تراكنش داده
دستورات تعريف داده
دستورات كنترل داده
معايب SQL
محاسن SQL
مدل‌هاي مشابه SQL
منابع
فرم اصلي برنامه
فرم موجودي انبار
فرم ورود كالا
فرم خروج كالا
فرم مرجوعي كالا
فرم جستجو
فرم جستجو پيشرفته
جداول اطلاعات
جدول موجودي
جدول مشتري

چكيده برنامه :
مكانيزه كردن انبار يك كارخانه براي آسانتر و سريع تر شدن سطح دسترسي انباردار به اطلاعات انبار مي باشد.
اين برنامه اين امكان را براي انباردار فراهم آورده تا انباردار با زدن چند كليد از آخرين موجودي انبار و خروجي و ورودي انبار و همچنين موقعيت يك مرسوله ( از نظر تاريخ ورودي و تاريخ خروجي آن ) با خبر شود.اطلاعات ثبت شده در بانك اطلاعات Vb.net محيط برنامه نويسي اين پروژه SQL Server 2000 ( كه اين بانك از امنيت بالايي براي حفاظت اطلاعات را دارا مي باشد) ذخيره ميشود.
اين برنامه دسترسي ما به ورود كالا، خروج كالا، موجودي، مرجوعي و جستجو را علاوه بر منوي بالا توسط كليدهاي ميان بر راحت تر مي كند و با كليك بر روي آيكون هاي فوق اطلاعات آن سريعا به نمايش در مي آيد.
برنامه تنها با وجود دو جدول اطلاعات، موجودي و مشتري اطلاعات را ذخيره و بازيابي مي كند و اين امر باعث كم حجم تر شدن برنامه و در نتيجه سرعت بالاتر آن شد.
از جمله قابليت هاي اين برنامه ميتوان به جستجو بين دو بازه زماني (جستجو پيشرفته) و چاپ آن از طريق پرينتر (كريستال ريپرت) كه اين قابليت به كاربر اين امكان را ميدهد كه در كوتاه ترين زمان ممكن اطلاعات را بصورت كتبي در اختيار داشته باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:215
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : كليات
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
ادبيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اهميت تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
مراحل انجام كار
بودجه بندي زماني و مالي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
مروري بر سنجش از دور
تعريف سنجش از دور و سيستم هاي آن
چگونگي انعكاس طيفي پديده هاي سطح زمين
انعكاس طيفي گياهان
انعكاس طيفي خاك
انعكاس طيفي آب
انعكاس طيفي برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضايي هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسير اطلاعات ماهواره اي
تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
عناصر تصوير
تن (Tone)
بافت
شكل
اندازه
سايه
پديده تغييرات زماني
الگو
كاربرد هاي عمده تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
به هنگام كردن نقشه هاي موجود
بررسي تغييرات پديدههاي زميني و كنترل آنها
تجزيه و تحليل و تفسير قومي اطلاعات ماهواره اي
اصول مبنايي
طبقه بندي اطلاعات (تصاوير ماهواره اي)
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اجري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
فرمت هاي داده هاي GIS
تاريخچه سيستم اطلاعات جغرافيايي
كابرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
نمونه از به كار گيري GIS در توليد كشاورزي
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشاورزي به كمك سنجش از دور و GIS
مقدمه اي بر تعريف «توسعه»
توسعه چيست؟
تعريف كشاورزي
توسعه كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار : مفاهيم و موانع
الگوهاي توسعه كشاورزي
الگوي بهره برداري از منابع
الگوي حفاظت
الگوي موقعيت
الگوي نسشه
الگوي نهاده هاي پربازده
الگوي نوآوري القايي
نظريه فون تون (دوايرمتحدالمركز)
آزمون نظريه فون تونن در روستاي قوچ حصار با توجه به تصاوير ماهواره اي و GIS
فصل سوم : ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ويژگي هاي طبيعي منطقه
زمين شناسي منطقه
ژئومورفولوژي
منابع خاك
ويژگي هاي انسان
وجه روستا و قدرت آن
ويژگي هاي اجتماعي
جمعيت روستاي قوچ حصار
ويژگي هاي اقتصادي
سيماي كل اقتصادي ، شامل شناسايي وضعيت كلي اشتغال در روستا و تعيين درصد اشتغال در بخش هاي عمده فعاليت
انواع و ميزان عمده روستا
فعاليت هاي كشاورزي
دامداري و پرورش طيور
فعاليت هاي صنعتي و صنايع دستي
خدمات
ويژگي هاي كالبدي روستا
شكل روستا
شبكه هاي ارتباطي داخل روستا
وضعيت كاربري اراضي وضع موجود در روستا
مسكوني
تجاري
اداري
آموزشي
درماني
تعيين سطوح ، سرانه ها و استاندارد هاي موجود كاربر هاي مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسكن روستاهاي قوچ حصار
فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه اي بر تحليل داده ها و روش انجام كار
آماده سازي تصوير در محيط نرم افزاري ERDAS
به كار گيري روش جستجوي الگو در GIS به منظور تعيي سطح كشت بهينه محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره اي
روش انجام كار
تشكيل مدل شبكه آبياري در GIS
نعيين نياز آبي و ميزان آب تأيين شده در شبكه
تعيين سطح كشت بهينه با استفاده از روش جستجوي الگو
روش هاي Dilect search
پارامترهاي تشكيل دهنده مدل تعيين سطح كشت بهينه مزرعهاي در روستاي قوچ حصار
نتيجه گيري
ارتقاء دقت ارزيابي مساحت زير كشت اراضي كشاورزي با اسافاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور GIS
روش انجام كار
اختلاط طيف بيش از يك نوع پوشش در پيكسل
پيكسل هاي مختلط
روش هاي طبقه بندي زير پيكسلي (تجزيه اختلاط طيفي)
روش تجزيه خطي اختلاط طيفي
ارزيابي دقت تخمين مساحت
مطالعه و ارزيابي دقت تخمين مساحت به كمك تصوير IRS
نتايج
تقريب مساحت قطعات كشاورزي
پردازش مرز قطعات كشاورزي
بحث بر روي ارزيابي مساحت
تلفيق كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور و GIS در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه كشاورزي
روش كار
تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
تصحيح تصاوير ماهواره اي
تصحيح هندسي
تصحيح راديومتريك
بارزسازي تصاوير ماهواره اي
اندازه گيري صحرايي
روابط رگريسيوني
نتايج و بحث
مدل رگريسيوني تغييرات مساحت پوشش گياهي
تعيين ميزان صحت طبقي بندي تصاوير ماهواره اي در محيط GIS
نتايج رگريسيون اثرات توسعه كشاورزي بر بيوماس پوشش زراعي
برآورد بيوماس بر اساس تصاوير ماهواره اي
نتيجه گيري و پيشنهاد
مدل هاي رگريسيوني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر سطح
مدل هاي رگريسيوني پيش بيني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر بيوماس
فصل پنجم : نتايج وپيشنهادات
خلاصه
آزمون فرضيات
نتايج و پيشنهادات

پيشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پي برد كه براي جلوگيري از فقر و ضايع شدن منابع طبيعي، بايد به همراه طبيعت حركت نموده و از سرزمين خود به اندازه توان و پتانسيل توليدي آن بهره برداري نمايد.
امروزه، افزايش جمعيت و بروز تحولات عمده در بهره برداري و نيز توسعه تكنولوژي، انسان را به فكر يافتن شيوه هايي نوين جهت بهره برداري بهينه و پايدار از سرزمين انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زمين و مطالعه و شناسايي اين منابع براي تماس فيزيكي با آن ها، امروزه بعنوان تكنولوژي سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي قدرتمند قرار ميگيرد.
و در زمان هاي كوتاه، حجم قابل توجهي از اطلاعات زميني، جمع آوري شده و در برنامه ريزي هاي مختلف بعنوان اطلاعات پايه اي و مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به پوشش وسيع تصاوير ماهواره اي و به ويژه تكراري بودن آن ها امروزه از چنين تصاويري در مطالعات مختلف منابع زميني و تهيه نقشه هاي گوناگون از جمله :
بهنگام كردن نقشه هاي موجود، بررسي تغييرات پديده هاي زميني و كنترل آن ها، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و قابليت اراضي، كنترل فرسايش خاك و كوير زدايي.
مطالعه آب هاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آب هاي ساحلي، شناسايي مناطق دستخوش آفات و بيماري هاي گياهي و مناطق آتش سوزي، شناسايي معادن، كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهر ها، بررسي آلودگي آب ها، راه سازي و….. استفاده ميگردد.
اكنون بسياري از كشورهاي جهان با درك كامل اهميت ورود و دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداري هاي صلح آميز از منابع زمين و حفظ امنيت ملي خود به طريق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراين در اين راستا و با توجه به اهميت تصاوير ماهواره اي و اطلاعات استخراج شده از آن و كاربردهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف دارد.
اين تحقيق كه جهت استخراج اطلاعات از تصاوير ماهواره اي و نيز ايجاد بستر GIS انجام گرفته در اختيار پژوهشگران و كاربران مختلف قرار ميگيرد.
اميد است قدمي در راستاي گسترش اين رشته علمي برداشته شده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:124
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
تعريف مسئله
سؤال‌هاي تحقيق
سابقه تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
فرضيه‌ها
هدف‌ها
هدف اصلي
اهداف فرعي
كاربردهاي تحقيق
جنبه جديد بودن و نوآوري طرح
روش انجام تحقيق
مراحل انجام تحقيق
ساختار پايان‌نامه
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه مهندسي نيازمندي ها
تعريف نيازمندي
طبقه بندي نيازمندي ها
ذينفعان
مهندسي نيازمندي ها
دلايل اهميت مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل سوم : بررسي كارهاي انجام شده
مراحل مهندسي نيازمندي ها
استخراج نيازمندي ها
تكنيكهاي استخراج نيازمندي ها
تحليل و مذاكرات نيازمندي ها
دلايل اهميت فاز تحليل و مذاكرات در باب نيازمندي ها
تكنيكهاي تحليل و مذاكرات درباب نيازمندي ها
مستندسازي نيازمندي ها
زبانهاي تشريح نيازمندي ها
تاييد اعتبار نيازمندي ها
مديريت نيازمندي ها
چگونگي انجام مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
چرخه برنامه ريزي/ اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
استاندارد 12207 ISO/IEC بعنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : ارزيابي
مقدمه
آشنايي كلي با پروژه درخواستي شهرداري در شركت سامانه ارتباطات الماس پارس
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزندهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريكهاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست 1
سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار
آشنايي با سند مشخصات نيازمندي ها

چكيده:
موفقيت نرم افزار به فاكتورهاي مهمي مانند تحويل به موقع طبق زمان و بودجه تعيين شده و برآوردن نيازمند هاي كيفي كاربران وابسته است. كيفيت نرم افزار معيار مهمي در توليد نرم افزار است كه بهره وري و شكست ناپذيري نرم افزارها را افزايش ميدهد. ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين قانون و طرح در توليد يك نرم افزار است. از طرفي پس از توليد يك نرم افزار با كيفيت وارد مرحله نگهداري نرم افزار ميشويم كه حدود 50 تا 70 درصد از توسعه نرم افزار راشامل مي شود. يكي از فاكتورهاي مهم در انجام مرحله نگهداري وجود مستندات كامل و دقيق از نيازمندي هاي نرم افزار است. در واقع يكي از مهم ترين چالش ها در مهندسي نرم افزار فقدان متريك هاي استاندارد براي نوشتن سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار در فاز مهندسي نيازمندي ها ميباشد كه باعث كيفيت پايين و غير مفيد بودن محصولات نرم افزاري ميشود. در اين رساله روشي جهت ارزيابي مستندسازي سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار با استفاده از فرايند هاي مختلف استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207 ارائه شده است و با تكيه بر فرآيند مهندسي نيازمندي ها و درك كامل از ماهيت آن به بررسي و شناسايي مباحث مهم در مهندسي نيازمندي ها پرداخته و تاثير مستندسازي نيازمندي ها در مراحل آغازين چرخه حيات را مشخص ميكنيم. در ادامه به ارائه الگويي جهت ارزيابي سند تشريح نيازمندي هاي نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات نرم افزار ميپردازيم. سپس با استفاده از الگوي پيشنهادي و با هدف كنترل و كاهش خطا با استفاده از متريك پيشنهادي، سعي در بهبود كيفيت نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات و پس از انجام فرآيند مهندسي نيازمندي ها داريم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴
تعداد صفحات:94
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اهميت موضوع و دلايل انتخاب آن
فصل اول
مطالعات پايه
مطالعات جغرافيايي، اقليمي، اجتماعي و فرهنگي و ….
مطالعات پيرامون نجوم
مفاهيم پايه و اطلاعاتي از دانش ستاره شناسي
جهان، ستارگان، منظومه شمسي، خورشيد، سيارات، سيارك ها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگ ها، سياره زمين، اثرات معلول، چرخش زمين، حركت انتقالي به دور خورشيد، ساكن نبودن زمين.
چشم غير مسطح مي بيند؟
پيشينه پژوهش هاي دانش ستاره شناسي در سرزمين ايران
پيش از اسلام
دنياي اساطير ايراني و علم نجوم
روحانيت و علم نجوم
فصل دوم
مطالعات كالبدي و برنامه ريزي طرح
مكان يابي رصدخانه
لزوم پژوهش براي مكان يابي و رصد خانه به همراه معرفي چند نمونه رصدخانه خارجي
پارامترهاي مهم در مكان يابي رصدخانه
جدول استانداري هاي مكان يابي رصدخانه
مكان يابي رصدخانه ملي ايران
پلانتاريم
فصل سوم
طراحي
شرح فضاها را استانداردها
برنامه فيزيكي
تجزيه و تحليل سايت و مكان يابي
انتخاب بستر فيزيكي طرح
دسترسي ها
سد كينه ورس
ديدگاه ها و رويكرد هاي نظري طراحي
سازه مجموعهنيازهاي فني طرح
تعيين جهت استقرار ساختمان
ساختار طرح پلانتاريم مجموعه
ضمائم
نقشه ها و مدارك طراحي
منابع و مآخذ
مقدمه :
اهميت موضوع و دلايل انتخاب آن:
با نگاهي به گذشته كشور عزيزمان ايران، به اين نكته ميرسيم كه تا همين چند قرن پيش ايران، يكي از چند مركز مهم توليد علم، در جهان بوده است.
در واقع با ورود اسلام به ايران، و تشويق علم آموزي و اكتشاف در چگونگي آغاز و انجام اين جهان در معارف ديني، مسلمانان در قرن اوليه هجري تا به حال بطور پيوسته در كسب علم و دانش كوشيده اند حال بگذريم از اين نكته كه در بر هه اي از زمان بسيار پر تحرك و در برهه اي ديگر بنا بر علل سياسي و روي كار نبودن دولت مركزي نيرومند از اين كار بازمانده اند؛ تاريخ علمي كشورمان با داشتن بزرگاني چون؛ زكريا رازي، فارابي، دكترحسابي، ابن سينا، خيام، ابوريحان بيروني، خواجه نصرالدين طوسي، شيخ بهايي، و صدها دانشمند و پژوهشگر و اديب و عارف ديگر، دليل محكمي بر اين ادعاست.
نجوم از جمله علومي بوده است كه از همان آغاز تمدن شهرنشيني ايران يعني تمدن هاي پيش از دو هزار قبل از ميلاد منجمله عيلام و ساير تمدن هاي اطراف آن نضج يافته است.
در اين مدت طولاني تا اين زمان همواره ايرانيان بنابر دلايلي مختلفي كه در ادامه خواهد آمد توجه ويژه اي به علم نجوم داشته اند. كه رصدخانه مراغه در واقع نمونه مهم آن است.
براي پي بردن به اهميت مركز علمي رصدخانه مراغه همين بس كه بدانيم پايه گذاري رصدخانه مراغه به گونه يك بنياد عظيم پژوهشي و آموزشي از قرن هفتم هجري و نقش مهم آن در گرد آوردن گروهي بزرگ از دانشمندان و دانش پژوهان و دانشجويان از يك سو و تمركز دادن كتاب ها و مدارك و اسناد علمي معتبر در آن و فراهم ساختن موجبات پژوهش در جوي آرام و بهره مند از تمامي امكانات لازم و بالاخره عرضه ساختن بررسي ها و كشفيات اين بنياد علمي در جهان آن روز موجبات آن فراهم ساخت تا شهرت اين مركز علمي به بيشتر سرزمين ها بپيچد و توجه بسياري از سرزمين ها را به خود جلب نمايد تا جايي كه بيشتر حكم رانان و محققان آرزو ميكردند تا بتوانند نظير چنين چيزي مركزي را در سرزمين خويش بر پا سازند.
با عنايت به ضرورت معرفي اين گذشته پر بار به نسل جوان امروزي تشويق و ترغيب آنان به ادامه راه گذشتگان، و نيز ايجاد مركزي براي و رصد اجرام آسماني، تحقيق و پژوهش، برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي و پژوهشي و ايجاد يك مركز مطالعات نجوم در شهر ترانزيتي چون ابهر كه در مسير اتصال سه قطب علمي غرب و شرق و جنوب كشور است ضروري مي نمايد.
در طراحي اين مجموعه بايد تاسيسات جنبي را طراحي كرد كه ميتواند گذشته تاريخي پرشكوه علم نجوم ايران را به بازديد كنند گان در سطح هاي مختلف و با دانستني هاي متفاوت اطلاعات ارز نده اي را انتقال داد. با ايجاد اين واحد ها برداشتي متفاوت براي همه بازديد كنندگان در زمينه هاي علوم ستاره شناسي كهن ايران و سير چگونگي آن بدست خواهد آمد – محققان و پژوهشگران نيز خواهند توانست با استفاده از امكانات فراهم آمده در اين مجنمع علمي به كار پژوهش هاي ارزنده اي در زمينه علم ستاره شناسي و رشد تكاملي آن بپردازند و بسياري از نكات تاريك و ناشناخته را روشن كنند همچنين با ايجاد يك تالار كوچك كنفرانس و امكان برگزاري سمينارهاي علمي و تبادل نظر در زمينه ستاره شناسي و تاريخ علم نجوم در ايران فراهم خواهد آمد.
با ايجاد يك پلانتاريم نيز موجبات آن فراهم خواهد گشت تا بازديد كنندگان از مجموعه بتوانند با مشاهده آن شناختي مطلوب از آسمان بدست آورند.
باشد كه اين خود موجب آن گردد تا شوق تحقيق در كارهاي ستاره شناسي كه پس از دوران هاي شكوفايي گذشته. امروز از جان ها بيرون رفته است دوباره در ميان جوانان اين مرز و بوم زنده شود.
از طرفي ايجاد و چنين مجموعه اي ميتواند در جلب توريست نيز موثر بود. و ضمن رونق بخشيدن به اقتصاد شهر با توجه به بناهاي تاريخي شهر موجب رونق صنعت جهانگردي شود.
جدا از مناطق فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه اصولا تحقيق درباره علوم زير بنايي چون نجوم جز و شاخص هاي توسعه كشورها به حساب مي آيد بنابراين پرداختن به مسائلي همچون علم نجوم ميتواند روح تحقيق و توسعه را در ملت ها پرورش دهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيشينه تحقيق
روش كار تحقيق
تعاريف
ساختار پايان نامه
فصل دوم : آشنايي با ادبيات موضوع
مقدمه
مهندسي نرم افزار
چرخه تكوين نرم افزار
چرخه حيات محصول
در صورت نبود چرخه حيات محصول
مراحل و فازهاي چرخه حيات نرم افزار
مدل هاي چرخه حيات محصول
استانداردهاي چرخه حيات نرم افزار
كيفيت
مفهوم كيفيت
كيفيت نرم افزار
اهميت كيفيت نرم افزار
فصل سوم : متريك هاي نرم افزاري
مقدمه
انواع متريك ها
متدولوژي
انواع محصولات نرم افزاري
روشهاي توليد نرم افزار
انواع ساختارهاي تشكيلاتي
مستندات
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق چرخه برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : نتايج و ارزيابي
مقدمه
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزن دهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريك هاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چكيده انگليسي

فهرست شكلها:
فازهاي چرخه توليد نرم افزار
ساختار استاندارد ايزو 12207:2008
حوزه هاي دانش مديريت پروژه
بخش بندي يك فرآيند به فعاليتهاي برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق مدل برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
سطح اول الگوي پيشنهادي
سطح دوم الگوي پيشنهادي
سطح سوم الگوي پيشنهادي
وظايف، فعاليت اكتساب
وظايف، فعاليت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهاي ايزو در مديريت پروژه و كيفيت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاري و ويژگي هايشان
روشهاي توليد نرم افزار و ويژگي هايشان
انواع ساختارهاي تشكيلاتي و ويژگي هايشان
متريك هاي ريسك و وزن دهي به زيرمتريك هايش
متريك هاي مديريت و وزن دهي به زير متريك هايش
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 1
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 2
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 3
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 1
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 2
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك ريسك
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك مديريت
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك هاي ريسك و مديريت

چكيده:
كيفيت نرم افزار، شاخص حياتي و مهمي براي توليد نرم افزارها است كه ضمن بالا بردن
بهره وري، به ايجاد نرم افزارهاي قدرتمند و شكست ناپذير منجر ميگردد. بطوري كه ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين اصل و برنامه در توليد نرم افزارها است.
راهكاري كه به منظور تضمين كيفيت نرم افزار و ارتقا آن پيشنهاد ميگردد، مقوله اندازه گيري است. ما حصل فرآيند اندازه گيري بدست آوردن مجموعه اي از متريك ها است.
متريك هاي نرم افزاري، كاربردي پيوسته از تكنيكهاي مبتني بر اندازه گيري در فرآيند توسعه نرم افزار به منظور فراهم كردن به موقع اطلاعات مديريتي معنادار به همراه به كارگيري اين تكنيك ها در بهبود فرآيند هستند. بنابراين نيازمند استخراج متريك هاي مربوطه در راستاي هدف مورد نظر هستيم.
در اين پايان نامه، با مد نظر قرار دادن اهميت وجود متريك هاي نرم افزاري، بهره گيري از مدل
فرآيند هاي چرخه حيات نرم افزار استاندارد بين الملليISO/IEC 12207 و فرآيند اندازه گيري برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/اقدام اصلاحي، الگويي به منظور پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه شده است. همچنين نمونه زير متريك هايي براي ارزيابي متريك هاي ريسك و مديريت به عنوان عناصري ضروري جهت پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه و توسط تابعي مقادير كيفي آنها تبديل به مقادير كمي شده اند.

مقدمه:
امروزه براي هر شركتي كه با موضوع فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سروكار دارد، توسعه و بهبود كيفيت مراحل توليد نرم افزار و افزايش كارايي و بهره وري افراد درگير با آن به امر مهمي تبديل شده است. همزمان با قدرتمند شدن كامپيوترها، تقاضا براي نرم افزارهاي قوي تر نيز افزايش يافته و به دليل اين كه فناوري نقش بسيار حياتي در پيشبرد كسب و كار ايفاد ميكند، مشكلات
نرم افزار، مشكلات مهمي محسوب ميشوند كه بر روي عملكرد بسياري از شركتها تاثير گذارند. امروزه، بسياري از شركت ها دريافتند كه اغلب مشكلات نرم افزاري، تكنيكي هستند و مهندسي نرم افزار متفاوت با ساير مهندسي ها است؛ زيرا محصولات نرم افزاري فكري بوده اما محصولات ساير مهندسي ها و ديگر علوم ملموس و فيزيكي هستند. در مركزيت هر مهندسي، اندازه گيري وجود دارد كه روشي بر پايه استانداردها يا قراردادهاي شناخته شده است. اگر به اندازه گيري كارايي سيستم، ميزان كارآمد بودن سازمان يا شركت يا حتي داده هايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند نپردازيم، مسلما امكان كنترل روند كار را نخواهيم داشت كه در نتيجه، اعمالي كه بمنظور پيشرفت انجام ميشوند تنها بر مبناي حدس و تخمين خواهند بود. چرا كه تنها ثبت اطلاعات امروز است كه امكان مقايسه را فراهم مي آورد. همانطور كه پاتريك هنري نيز با گفته خود، اين مطلب را تاييد ميكند:
” هيچ راهي را براي قضاوت در آينده نميشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گيري را ميتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاري به هدف بهبود بخشيدن فرآيند نرم افزاري، كنترل كيفيت، ارزيابي بهره وري و كنترل پروژه به كار برد. استفاده از اندازه گيري به مهندس نرم افزار در ارزيابي محصولات فني ياري رسانده و وي را قادر به تصميم گيري تاكتيكي به موازات پيشرفت پروژه ميسازد. در اين ميان، متريك هاي نرم افزاري گستره وسيعي از اندازه گيري ها را براي
نرم افزارهاي كامپيوتري در بر ميگيرند. ميتوان چنين بيان نمود كه تلاش جهت بهبود فرآيندهاي يك سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گيري، متريك هاي صحيح و استانداردهاي عملكرد، كاري بيهوده است.
لذا ارائه الگويي مطابق با استانداردها كه بتوان با استناد و استفاده از آن به كنترل و پايش فرآيند توليد نرم افزار پرداخته و راهي را جهت رفع مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مقوله مهم بيان نمود، ضروري است.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ