افزايش بازديد وبلاگ شما
قیمت تشک رویا
تشک رویا
علم فیزیک
ساعت دیواری
آینه فانتزی
ویزای کانادا
تور پوکت
تور تایلند
تور کانادا
فروش سایت آماده
طراحى سايت
تبليغات رايگان در اينترنت
سئو سايت
استاندارد
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:311
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
تاريخچه كارخانه قند
مقدمه
نقش شكر در تغذيه انسان
دستورالعمل هاي عمومي
فصل اول
عيار سنجي
آزمايشهاي عيارسنجي
نمونه برداري از چغندرقند
نمونه برداري از خميره چغندر قند
تعيين درصد قند چغندر قند(عيار)
طرز تهيه محلول استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول هاي رقيق شده استات سرب قليايي
طرز تهيه محلول سولفات آلومينيم 3% درصد
تعيين درصد افت چغندر
فصول دوم
انتقال چغندر قند
آزمايش هاي آب كانال چغندر قند
تعيين PHآب كانال چغندرقند
طرز تهيه محلول هاي بافر
تعيين دماي آب كانال چغندر
فصل سوم
عصاره گيري
آزمايش هاي ديفوزيون
نمونه برداري خلال
آزمايش هاي خلال چغندر قند
تعيين ديژسيون خلال
تعيين ماده خشك خلال
تعيين PH خلال
تعيين كيفيت خلال
تعيين مارك چغندر قند
تعريف مارك
تعيين قند انورت چغندر قند
طرز تهيه محلول مولر
طرز تهيه محلول تيوسولفات سديم
تعيين فاكتور محلول تيوسولفات سديم
طرز تهيه محلول يد
تعيين فاكتور محلول يد
طرز تهيه محلول اسيد استيك N 5 و N 1
طرز تهيه معرف چسب نشاسته
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 2
طرز تهيه محلول يدات پتاسيم N 1/0
طرز تهيه معرف فنل فتالئين
طرز تهيه محلول كربنات سديم N 1
تعيين رافينوز چغندر قند
طرز تهيه محلول كربنات سديم 10%
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك N 1
تعيين سطح مخصوص خلال
آزمايش هاي شربت خام و آب ديفوزيون
نمونه برداري شربت خام
نمونه برداري آب ديفوزيون
تعيين درصد قند شربت خام
تعيين ماده خشك شربت خام
تعيين PH شربت خام
تعيين اسيديته شربت خام
طرز تهيه محلول سود
تعيين قند انورت شربت خام
شمارش مستقيم ميكروسكوپي شربت خام
شمارش كلني (كلني كانت) ميكروب هاي شربت خام
طرز تهيه محيط كاشت پليت كانت آگار
طرزتهيه الكل اتيليك
تعيين PH آب ديفوزيون
آزمايش هاي آب تفاله
نمونه برداري آب تفاله
تعيين درصد قند آب تفاله
تعيين ماده خشك آب تفاله
تعيين PH آب تفاله
آزمايش هاي تفاله پرس شده
نمونه برداري تفاله پرس شده
تعيين درصد قند تفاله پرس شده
تعيين ماده خشك تفاله پرس شده
آزمايش هاي تفاله خشك
نمونه برداري تفاله خشك
تعيين درصد قند تفاله خشك
تعيين ماده خشك تفاله خشك
تعيين زمان بازشدن تفاله بريكت
فصل چهارم
تصفيه شربت
آزمايش هاي تصفيه شربت
نمونه برداري شربت پرشولاژ، شولاژ ،كربناتاسيون II ,I
آزمايش هاي پر شولاژ
تعيين PH شربت پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين قليايي پرشولاژ (شربت آهك خورI)
تعيين بومه شيرآهك
آزمايش هاي شولاژ (آهك خور II)
تعيين قليايي شربت شولاژ (شربت آهك خور II)
طرز تهيه محلول اسيد كلريدريك
آزمايش هاي كربناتاسيون I (اشباع I)
تعيين PH شربت كربناتاسيون I(شربت اشباع I)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون I
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيون I
طرز تهيه محلول هيدروكسيد سديم
طرز تهيه معرف مخلوط
تعيين سرعت سديمنتاسيون شربت كربناتاسيون I
اندازه گيري حجم گل شربت كربناتاسيون I
ضريب صاف شدن (FK) شربت كربناتاسيون I
تنظيم دستگاه تعيين ضريب فيلتراسيون بريگل مولر
قليايي اپتيمم (مطلوب) شربت كربناتاسيون I
تعيين كدورت شربت كربناتاسيون I
آزمايش هايگل كربناته
نمونه برداري گل كربناته (فيلتر خلاء – فيلتر ممبران)
تعيين درصد قند گل كربناته
تعيين ماده خشك گل كربناته
آزمايش هاي كربناتاسيون II (اشباع II)
تعيين PH شربت كربناتاسيون II (شربت اشباع II)
تعيين قليايي شربت كربناتاسيون II
تعيين آهك كل شربت كربناتاسيونII
فصل پنجم
اواپراسيون
آزمايش هاي اواپراسيون
نمونه برداري شربت رقيق و شربت غليظ
آزمايش هاي شربت رقيق
تعيين درصد قند شربت رقيق
تعيين ماده خشك شربت رقيق
تعيينPH شربت رقيق
تعيين قليايي شربت رقيق
تعيين سختي كل شربت رقيق
طرز تهيه معرف اريوكروم بلوبلاك
طرز تهيه محلول بافر آمونياكي
تعيين خاكستر شربت رقيق
تعيين رنگ شربت رقيق
تعيين مقدار قند انورت شربت رقيق
تعيين مقدار اكسيد گوگرد شربت رقيق
آزمايش هاي شربت غليظ
تعيين درصد قند شربت غليظ
تعيين ماده خشك شربت غليظ
تعيينPH شربت غليظ
تعيين قليايي شربت غليظ
تعيين سختي كل شربت رقيق
تعيين خاكستر شربت غليظ
تعيين رنگ شربت غليظ
تعيين مقدار قند انورت شربت غليظ
فصل ششم
كريستاليزاسيون
آزمايش هاي كريستاليزاسيون
آزمايش هاي پخت ها
تعيين درصد قند پخت ها
تعيين PH پخت ها
تعيين خاكستر پخت ها
آزمايش هاي پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، ليكور استاندارد ، كلرس ها ، آفينه و ملاس
تعيين ماده خشك
تعيين PH
تعيين خاكستر
تعيين خاكستر ملاس
تعيين مقدار قند انورت ملاس
تعيين رنگ در محلول كلرس I
آزمايش هاي قند و شكر
نمونه برداري قندوشكر
آماده سازي نمونه هاي قند (كله – حبه – كله شكسته)
تعيين درصد قند شكر و پودر قند
تعيين قند انورت شكر سفيد و پودر قند
تعيين درصد رطوبت شكر سفيد و پودر قند
تعيين خاكستر شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ در محلول شكر سفيد و پودر قند
تعيين رنگ ظاهري شكر سفيد وقند
منبع نور
تعيين مقدار SO2 شكر سفيد و پودر قند
طرز تهيه محول فرم آلدئيد 2 گرم در ليتر
طرز تهيه محلول پارارزنيلين (محلول مادر)
طرز تهيه محلول ساكارز عاري از سولفيت
طرز تهيه محلول استاندارد سولفيت سديم (آزمايشات مقدماتي)
طرز تهيه محلول مادر سولفيت سديم جهت رسم منحني اسپكتروفتومتر
تعيين باكتري هاي هوازي مزوفيل شكر و پودر قند
تعيين كپك و مخمر شكر و پودر قند
تعيين كليفوم در شكر و پودرقند
تعيين رافينوز نمونه هاي فرآيند توليد شكر از چغندر قند
فصل هفتم
كوره آهك
آزمايش هاي كوره آهك
آزمايش هاي سنگ آهك
تعيين رطوبت سنگ آهك
تعيين درصد مواد فرار سنگ آهك
تعيين درصد مواد نامحلول دراسيد كلريدريك نمونه سنگ آهك
تعيين درصدآهن و آلومينيم سنگ آهك
تعيين درصد كلسيم و منيزيم سنگ آهك
آزمايش هاي كك
تعيين درصد رطوبت كك
تعيين درصد خاكستر كك
آزمايش هاي گاز توليدي كوره آهك
تعيين غلظت گاز دي اكسيد كربن CO2 به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز اكسيژن (O2)به وسيله دستگاه اورسات
تعيين غلظت گاز منواكسيد كربن (CO)به وسيله دستگاه اورسات
فصل هشتم
كوره بخار
آزمايش هاي كوره بخار
آزمايش هاي آب تغذيه و آب كوره بخار
PH آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كل (مجموع كلسيم ومنيزيم) آب تغذيه و آب كوره بخار
سختي كربنات و سختي غير كربنات آب تغذيه و آب كوره بخار
قليايي فنل فتالئين ومتيل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين وزن مخصوص يا چگالي آب كوره بخار
اثبات وجودقند (تست موليش) آب تغذيه و آب كوره بخار
تعيين مقدار هيدرازين (N2H4) اب كوره بخار
فصل نهم
قندگيري از ملاس
آزمايش هاي قندگيري ازملاس
آزمايشهاي آهك
تعيين درصد زبره آهك
اكتيويته پودر آهك (مقدار CaO در آهك )
آزمايش هاي فرملاس
تعيين درصد قند فرمالاس
تعيين ماده خشك فرملاس
آزمايشهاي ساكارات سرد
تعيين درصد قند ساكارات سرد
تعيين درصد CaO در ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص ظاهري ساكارات سرد
تعيين درجه خلوص حقيقي ساكارات سرد
تعيين بومه ساكارات سرد
آزمايشهاي پسآب سرد
تعيين درصد قند پسآب سرد
تعيين درصد CaOدر پسآب سرد
فصل دهم
فاضلاب
آزمايش هاي فاضلاب
اندازه گيري اكسيژن محلول (DO)
تعيين PH فاضلاب
تعيين كدورت فاضلاب
تعيين اكسيژن مورد نياز بيولوژيكي (BOD)
تعيين اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)
تعيين باقيمانده كل (T.S)
تعيين كل مواد جامد فرار در يك ليتر فاضلاب (v.s)
تعيين كل مواد جامد حل نشده در يك ليتر فاضلاب (T.S.S)
تعيين كل مواد جامد حل شده در يك ليتر فاضلاب (T.d.S)
تعيين درصد قند آب كانال شستشو
خط توليد
نگاهي اجمالي به مراحل فرايند خط و توليد
عيار سنج
آسياب خلال
برج ديفوزيون
قسمت خام
قسمت كريستاليزاسيون

قند گيري از ملاس

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ولتاژ نامي
ظرفيت جريان دهي كابل ها
عوامل مؤثر در ظرفيت نامي جريان كابل
دماي كار كابل
تأثير شرايط نصب بر حد نامي جريان كابل
شرايط استاندارد و ضرايب نامي براي تصحيح مقدار نامي باردهي كامل
كابلهاي نصب شده در هوا
افت ولتاژ
تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
مقادير جريان اتصال كوتاه بر اساس دما
كابل هاي توزيع قدرت
جريان هاي اتصال كوتاه غير متقارن
نيروهاي الكترومغناطيسي و پاره شدن كابل
اثرات ترمومكانيكي
طراحي مفصل ها و سركابلها
اختلاف بين هادي هاي مسي و آلومينيوم
شرايط نصب و كابل كشي
طرح كابل
مقادير نامي جريان
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
كابل هاي نصب شده در زمين
كابل هاي تك رشته اي
طرح كابل
كابل هاي XLPE با ولتاژ بين 0.6/1KV تا 19/33KV
مقادير جريان نامي
حداكثر دماي هادي
كابل كشي در هوا
نصب كابل در زمين
كابل هاي تك رشته اي
هم بندي
آرايش افقي

مقدمه:
براي بهره برداري اقتصادي از كابل ها، انتخاب بهينه سطح مقطع از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پروژه عوامل مؤثر در انتخاب كابل مورد بررسي قرار مي گيرند، لازم به ذكر است كه براي انتخاب بهينه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادي نيز لازم ميباشد كه در اين قسمت به آن پرداخته نشده است.
معيارهاي انتخاب كابل را ميتوان به صورت زير تقسيم بندي نمود:
1-ولتاژ نامي
2-انتخاب سطح مقطع با توجه به جريان دهي كابل
3-در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
4-تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
انيميشن
انيميشن تلويزيوني چگونه ساخته ميشود؟
منبع عكس:Fox Broadcasting Company
به طور نمونه, يك برنامه انيميشن نيم ساعته بايد از هشت مرحله عبور كند
نوشتن متن
خواندن به شكل خلاصه
ضبط صداها و تصحيح حاشيه ها و زوايد صداها
درست كردن تخته سياه داستان
انيميشن كردن
رنگ آميزي
تصحيح رنگ
اضافه كردن افكت هاي صدا و موزيك
نوشتن متن
خواندن به شكل خلاصه
ضبط و تصحيح حاشيه ها و زوايد صوتي
تخته سياه داستان و كار هنري
انيميتيك و رنگ
حاشيه هاي صوتي و امتياز
انيميشن و صوت در وب
انيميشن
رويدادهاي ماوسي Rollovers
بارگذاري صوت
جدول زير فايل هاي صوتي و پسوندهاي آن را نشان ميدهد
ويدئو
Internet TV
خلق موسيقي موفق براي انيميشن – قسمت اول
دنيس م. هنيگان، هوليگان ميوزيك Hooligan Music
دان گريدي معتقد است كه
صدا گذاري در انيميشن
رابطه صوت و تصوير
انطباق عالي صوت و تصوير
وابستگي قوي بين انيميشن و موسيقي
اصوات غلو شده يا كنايه آميز
انرژي جنبشي
صدا گذاري بر روي انيميشن ميتواند
اصلا هماهنگ سازي نشده باشد
پيش نويس صوتي چيست ؟
منبع

انيميشن تلويزيوني چگونه ساخته مي شود؟
فرآيند توليد يك برنامه زنده تلويزيوني سرراست است. نويسنده ها با نوشته هايشان مي آيند. هنرمندان متن را مقابل چند دوربين و مخاطبان داخل استوديو اجرا مي كنند. فيلم ويرايش و تصحيح مي شود و نمايش براي پخش آماده است (البته موضوع را ساده بيان كرديم, اما به هرحال نحوه توليد برنامه تلويزيوني به طور ساده اين چنين است).
توليد يك برنامه تلويزيوني انيميشن خيلي بيشتر كار مي برد و تعداد زيادي از افراد صدها ساعت براي درست كردن آن كار مي كنند. در انيميشن هاي سنتي استاندارد اين طوري است كه هر فريم از انيميشن بايد به وسيله دست كشيده شود. مقدار فيلمي كه يك انيميشن 30 دقيقه اي را تشكيل مي دهد, 30000 فريم جداگانه دارد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تاريخچه مديريت پروژه
تعاريف مديريت پروژه
فصل دوم
دلايل استفاده از مديريت پروژه
اقدامات مديريتي
وظايف مديريت پروژه
كاربردهاي مديريت پروژه
فصل سوم
فوايدو محدوديت هاي پروژه
فصل چهارم
فرايندهاي پروژه
گروه هاي فرايند
تعامل بين فرايندها
فرايندهاي عمده واصلي
فرايندهاي فرعي و كمكي
فرايندهاي اجرايي
فرايندهاي كنترلي
فرايندهاي اختتامي
فصل پنجم
نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه(OPM3)
شناخت اجزاي مدل OPM3
نتايج و شاخص كليدي اندازه گيري(KPIS)
دسته بندي – نظراجمالي
دسته بندي PPP
دسته بندي SMCI
گام هاي OPM3 به طور خلاصه
ورود به روند بهبود
خلاصه و نتيجه گيري
فصل ششم
فرايند برنامه ريزي محدوده پروژه و ورودي هاي آن
ورودي هاي برنامه ريزي محدوده
ابزارهاو تكنيك هاي فرايند آغاز
خروجي هاي فرآيند آغاز
مديريت محدوده پروژه
ابزارها و تكنيك هاو خروجي هاي فرايند كنترل كلي تغييرات
فرايند كنترل كلي تغييرات
ورودي هاي فرايند كنترل تغييرات
ابزارهاو تكنيك هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
خروجي هاي فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند اجراي برنامه پروژه
فرآيند تهيه برنامه پروژه
مديريت فرآيندهاي پروژه
ارتباط فرآيندها
تشريح مفاهيم
واژه نامه انگليسي – فارسي
فهرست منابع

فهرست جداول:
شناخت ويژگي هاي مهم پروژه
مراحل انجام پروژه
ايجاد چشم انداز براي پروژه
چرخه حيات پروژه

فهرست نمودارها واشكال:
فرايندهاي پروژه
دسته بندي IPECC
شاخص هاي كليدي عملكرد
راهكارهاي برتر
وضعيت كلي سازمان در OPM3
نمودار ميله اي ميزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
نمودار فرايند مديريت پروژه سازماني
هرم سازمان در مسير پروژه، برنامه، سبدپروژه
هرم سازمان در مسير استاندارد كردن، اندازه گيري، كنترل، بهبود

تاريخچه مديريت پروژه:
دراوايل دهه 50ميلادي، شخصي به نام «E.l DuPont de Nemours» با همكاري نيروي دريايي آمريكا يك كار مشترك مديريت پروژه(باتركيب يك نمودار برنامه ريزي پروژه و جدول زمان بندي رايانه اي) را به انجام رساندند.اين دو كار خود را با دو پروژه مجزا و دو تيم مستقل ولي باهدف يكسان آغازنمودند.هدف آن ها بهينه نمودن برنامه ريزي، زمان بندي و هماهنگي پروژه ها بود.هر چند نگرش آن ها بر پروژه ها شباهتي به يكديگر نداشت ولي در نهايت به اين جمع بندي رسيدند كه بايد نحوه برنامه ريزي و فنون زمان بندي خود را به نحوه ي بهينه كنند تا از منابع نيروي انساني، مواد و ابزار خود بتوانند بهترين استفاده راببرند.
سيستم DuPont،روش مسيربحراني ياCPM نام گرفت. هدف اين روش بهينه نمودن بازدهي، زمان بندي وهزينه هاي پروژه هاي مهندسي بود.با استفاده ازاين روش انجام پروژه هاتايك سوم وهزينه هانيزبه مقدارقابل توجهي كاهش يافت.درهمان هنگام،نيروي دريايي سيستمي رابراي برنامه ريزي وهماهنگي كارهاي بيش از3000پيمانكاروشركتهاي طرف قراردادخودابداع نمود.اين پيمانكاران وشركتها مشغول تهيه وتوليدنوعي موشك زيردريايي مجهز به كلاهك اتمي به نامPolarisبودند.سيستم ابداعي ايشان فن بازنگري وارزشيابي برنامه ياPERTنام گرفت.بكارگيري اين سيستم توليدموشك فوق را2سال جلو انداخت.
موفقيت اين دوسيستم،ديگران رابرآن داشت تاروشهاي ديگري ابداع كنند نام برخي ازاين روشها عبارتنداز:
روش ارزيابي پروژه يا PEP، كمترين برآوردهزينه يا LESS، فن ازشيابي وبازنگري گرافيكي يا GERTواخيرا روش ترسيم پيشنيازي ياPDM.دوروشCPMوPDMبيشترين مقبوليت رادرميان داشته اند.اولي درميان مديران ودومي درميان توليدكنندگان نرم افزار.اين روشهاي نموداري جايگزين نمودارميله اي ياbar chart مي گردند.روش نمودارميله اي يك روش سنتي با تركيب فازهاي برنامه ريزي و زمان بندي است.روش برنامه ريزي شبكه اي ياگرافيكي وظيفه برنامه ريزي رااززمان بندي جدانموده تاكنترل ونظارت بهتري بر پروژه هاايجادشود.وظيفه برنامه ريزي منتج به نمودارشبكه يانمودار برنامه ريزي شده و وظيفه زمان بندي يك جريان محاسباتي دستي يا رايانه اي است كه براساس نموداربرنامه ريزي بدست مي آيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
شرح: مديريت كارهاي ساختماني
فصل دوم
محل احداث پروژه
انواع نقشه هاي ساختماني
روشهاي اجرا
روشهاي انبار و نگهداري مصالح ساختماني
اجرا تشكيل دهنده ساختمان
تيرچه
پله
سقف تيرچه بلوك
فصل سوم
بررسي بخش هاي مرتبط با بخش كار آموزي
بررسي آموخته ها و پيشنهادات
فصل چهارم
تخريب
رعايت اصول ايمني در تخريب
فصل پنجم
تجهيز كارگاه
انبار كردن سيمان
پياده كردن نقشه
پي كني
كرسي چيني
نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي
فصل ششم
قالب بندي
انواع قالب از لحاظ جنس
قالب چوبي
فصل هفتم
آرماتوربندي
هدف از به كار بردن فولاد در قطعات بتني
بستن ميلگردها به همديگر
نحوه خم كردن ميلگردها
برش ميلگردها
آچار خم كن يا آچار F
نحوه ساخت شناژهاي افقي و عمودي
قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي
فاصله نگهدار يا لقمه
قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن
فصل هشتم
بتن سازي
حمل بتن
نسبت هاي اختلاط
بتن ريزي
بتن ريزي در هواي گرم
بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود آيد
مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته
تراكم بتن
نگه داري از بتن
هم سطح كردن كف اتاق ها با شناژ افقي
ديوار چيني
قالب بندي شناژهاي عمودي
نحوه پر كردن شناژهاي عمودي
هم سطح كردن ديوار
قالب بندي سقف
حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها
بلوك
ميلگردهاي ممان منفي
ميلگردهاي حرارتي
كلاف عرضي
قلاب اتصال
بتون ريزي سقف
افت بتن (انقباض)
عوامل موثر در افت
راه هاي مقابله با افت
خزش يا وارفتگي
عوامل موثر بر خزش
راه هاي مقابله با خزش
خستگي در بتن
روش هاي مراقبت از بتن سقف
شمشه گيري
كف سازي
سفيد كاري يا كف مال گچ
كشته كشي يا نازك كاري

نكات اجرايي در اجراي ساختمان

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/26  ساعت: ۰۸

تعداد صفحات:129
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
اهميت پژوهش
هدف پژوهش
بيان فرضيه
تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم
پيشينه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق
مقدمه
تعريف پرخاشگري
پرخاشگري از ديدگاه زيست شناسي در مباني فيزيولوژي
آميگدال و رفتار پرخاشگرانه
نقش تستوسترون در پرخاشگري
سيناپس هاي سروتونيني و رفتار پرخاشگرانه
پرخاشگري، فيزيولوژي و تيره شناسي
پرخاشگري از ديدگاه روانكاوي
اوهام پرخاشگرانه
تحول پرخاشگري
كنشهاي از پيش ساخته پرخاش نسبت به ديگران
آدم كشي
پرخاشگري نسبت به خود
پرخاشگري نسبت به خود در حال تحول و رشد
پرخاشگري با دوام نسبت به خود
نظريه يادگيري اجتماعي تأثيرات الگويي
تقويت پرخاشگري
مشاهده خشونت
فرضيه پالايش
فرضيه ناكامي و پرخاشگري
تعريف ناكامي
رابطه ناكامي و پرخاشگري
شكست نامطلوب در كسب هدف
هدف ناكامي و پرخاشگري
رقابت و ناكامي
عوامل انتقال ناكامي به پرخاشگري
پرخاشگري ناشي از ناخوشايندي
ناكامي به منزله حادثه اي ناخوشايند
واكنش به حوادث ناخوشايند
ساير تأثيرات منفي محركهاي ناخوشايند
انتساب تحقق هدف و ناخوشايندي
تمايزات گروهي و اجتماعي
تأثيرات جبري محركهاي محيطي
پيوند با شرايط ناخوشايند
پيوند اهداف موجود
اشخاص معلول به منزله محركهاي ناخوشايند
پيوند با پرخاشگري تأثير تسليح
فرايندهاي شناختي در رفتار پرخاشگرتنه
شناخت وقوع حادثه
كيفيت تسكين
تطابق با خودشناسي
اداره عقيده
عوامل موثر بر تمايزات جنسي
نقش هاي جنسي و پرخاشگري
كاهش و كنترل پرخاشگري
كاهش پرخاشگري
تربيت نادرست والدين
والدين به منزله الگوهاي پرخاشگري
كنترل پرخاشگري
تنبيه
فرو خوردن خشم
نقش زمان در اطفا پرخاشگري
پرفشاري خون چيست
فشار خون بالاي اوليه يا لازم و ضروري
علايم فشار خون بالا به طور معمولي يا مزمن
علايم فشار خون بالا به طور حاد يا شديد
مكانيسم كنترل فشار خون توسط اعصاب
برخي از اثرات فشار خون بر بدن
خطر پاره شدن رگ هاي مغز يا سكته قلبي
تأثير فشار خون بر قلب
تأثير فشار خون بر كليه ها
بيماري سرخرگ ها در اثر فشار خون
دلايل افزايش فشار خون
تاثير چاي و قهوه
تاثير الكل
تاثير استرس يا فشارهاي عصبي
فشار خون بالا و خوردن نمك
برخي از راههاي جلوگيري از افزايش فشار خون
نتيجه گيري
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
روش اجرايي تحقيق
جامعه آماري و نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
اعتبار روايي و مقياس
روش اجراي آزمون
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل توصيفي
تجزيه و تحليل مقايسه اي
فصل پنجم
خلاصه و نتيجه گيري
بحث و گفتگو درباره داده ها
خلاصه و نتيجه گيري
بيان محدوديتها
بيان پيشنهادات و نظرات
منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها:
جدول نمرات مربوط به افراد مبتلا به بيماري پر فشاري خون در آزمون AGQ
جدول نمرات مربوط به افراد عادي در آمزون AGQ
جدول فراواني نمرات افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در آزمون AGQ
جدول فراواني نمرات افراد عادي در آزمون AGQجدول فراواني نمرات افراد عادي در آزمون AGQ
جدول مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دو گروه
جدول فراواني نمرات دو گروه افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي
جدول فراواني نمرات دو گروه كه به صورت درصد مشخص شده است.
جدول مقايسه نمرات دو گروه افراد مبتلا به پرفشاري خون و افراد عادي كه به صورت مجذور مي باشد
نمودار مقايسه ميانگين دو گروه افراد عادي و پرفشاري خون در آزمون AGQ
نمودار مقايسه انحراف استاندارد دو گروه افراد عادي و پرفشاري خون در آزمون
هيستوگرام نمرات مربوط به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در آزمون AGQ
هيستوگرام نمرات افراد عادي در آزمون AGQ
نمودار چند ضلعي مقايسه نمرات دو گروه افراد عادي و مبتلايان به پرفشاري خون كه به صورت فراواني ميباشد.
نمودار چند ضلعي مقايسه نمرات دو گروه افراد عادي و مبتلايان به پرفشاري خون كه به صورت درصد مي باشد.

اهميت پژوهش :
بيماري پرفشاري خون در طبقه بندي هاي متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندي بين المللي بيماري هاي رواني در دسته بيماري هاي روان تني ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. اين بيماري همه ساله تعداد زيادي از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخيص و درمان مناسب در موارد وخيم ميتواند بسيار خطرناك باشد و افراد را در معرض سكته هاي قلبي و مغزي قرار دهد و حتي ممكن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اينكه افزايش ميزان پرخاشگري و فشارهاي عصبي ميتواند يكي از عوامل سبب ساز ابتلا به بيماري پرفشاري خون باشد پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي ميتواند گام موثري درجهت كمك به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در كنترل فشارهاي عصبي، خشم و رفتاهاي پرخاشگرانه باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۳

تعداد صفحات:250
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تاريخچه ليزر
تعريف ليزر
فيزيك ليزر
محيط فعال
تشديد كننده ليزري
سيستم دمش
ويژگيهاي اصلي نور ليزر
گسيل خود بخود
گسيل القايي
جذب
ابر فلوئورساني
پديده جذب
پديده پراكندگي
محيط مات
مباني نظري ليزر
معادلات آهنگ براي ليزر چهار ترازي
رفتار ليزر چهارترازي براي موج پيوسته CW
رفتار ليزر چهار ترازي براي موج (پالسي PW) (رفتار گذراي ليزر)
نوسان تك مُدي و چند مُدي
رفتار ميخه‌اي ليزرهاي تك مدي و چند مُدي
تكنيك سوئيچ Q-Switching
اصول نظري سوئيچ Q
انواع روش هاي سويچ Q
قفل شدگي مُد
معادلات آهنگ مربوط به ليزر سه ترازي
رفتار ليزر سه ترازي براي موج پيوسته CW
رفتار ليزر سه ترازي براي موج تپي(پالسي)
انواع ليزر
پارامترهاي ساختماني اشعه ليزر
معرفي ليزرهاي توان پايين
ليزر ياقوت ( Ruby laser )
مزاياي ليزر ياقوت
معايب ليزر ياقوت
ليزر گازي هيليوم – نئون
ليزر رنگي
ليزر نيمه رسانا
سيستم ليزر پزشكي نئودميم
اثرات ليزرهاي كم قدرت
مكانيسم برهمكنش بافت – ليزر
درمان فتوديناميك
مقايسه ليزرهاي توان بالا با ليزرهاي توان پايين
روش هاي كاربرد ليزر توان پايين
موارد منع استفاده و احتياطات لازم در كاربرد ليزر با توان پايين
روش مناسب براي سنجش اثرات درمان با ليزر كم توان
رويكرد باليني ليزرهاي توان پايين
كاربرد در فيزيوتراپي
مكانيزم تأثير ليزر در درمان هاي فيزيوتراپي
موارد استفاده از ليزر در فيزيوتراپي
نكات قابل توجه در درمان درد با ليزر
گزارش تحقيقات و بررسي هاي مطالعات درباره ليزر در اكوپانكچر
نتايج كلينيكي ليزرتراپي دانشگاه توكيو
كاربرد در دندانپزشكي
عمل پيشگيري يا درمان در حين جراحي هاي دهان
كاربرد در پزشكي (افتالموژي – اورولوژي – دستگاه گوارش – دستگاه تنفس)
كاربرد در پوست و اعصاب
تحريك زيستي
عوارض احتمالي درمان با ليزرهاي كم توان
ساير روشهاي درمان باليني
روش بازدرماني
روش كرايوتراپي (سرمادرماني)
خطرات جانبي ليزرها و نكات ايمني و حفاظتي
خطرات تششع ليزر
خطرات مربوط به چشم
خطرات مربوط به پوست
خطرات ثانويه ليزر
استانداردهاي ايمني ليزر و طبقه بندي خطرات
نكات ايمني و حفاظتي چشم
فيلترهاي حفاظتي
محاسبات و اندزه گيري هاي ليزر
نتيجه گيري
انديكاسيون هاي درمان
مراجع

پيشگفتار:
پس از ستايش بي پايان خداوند يكتا, اين مقاله حاصل نياز به رساله اي جامع در مورد نتايج نوپاي ليزر laser است كه با بهره گيري از مكتوبات علمي- تخصصي و نتايج كنفرانس ها و مقالات متعددي كه در طي چندين سمينار در زمينه كاربرد ليزر توسط دانشمندان و محققين و كليه صاحب نظران ارائه شده است محقق گرديده است.
در اين نوشتار سعي شده با جمع آوري اطلاعات و دانسته هاي جديد علمي و عملي در مورد كاربردهاي ليزر در پزشكي و خصوصاً در فيزيوتراپي، در حد توان سعي شده است كه اين پديده نوين معرفي گردد. هدف اصلي از ارائه اين تحقيق جمع آوري و تعميم مفاهيم در خصوص ليزرهاي كم قدرت Low Power laser‌ كه با توان خروجي پايين كار ميكنند (حدود ميلي وات) كه اثر حرارتي ندارند و همين طور شرح پديده هاي فيزيكي و اثرات غيرحرارتي مربوط به آن ها و همين طور تأثيرات اين ليزرها بر بدن و متعاقب آن، فراهم آوردن رهيافتي به ريشه و اساس متقابل بافت- ليزر است. ضمن اشاره به پديده هايي كه با نور و ماده سركار دارند از قبيل بازتاب، جذب, پراكندگي كه بيشتر جنبه فيزيكي آن ها مورد بحث است و در هر مورد توجه خاصي به عمليات رياضي اجتناب ناپذير است. بنابراين با شرح اصول ليزرها و روشهاي كاربرد باليني آن ها و بيان انواع ليزرها و همين طور در مورد ايمني ليزر و حفاظت چشم و محاسبات و اندازه گيري هاي مربوط به ليزر بحث خاتمه خواهد يافت.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:175
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل يكم : تعاريف و مفاهيم امينت در شبكه
تعاريف امنيت شبكه
مفاهيم امنيت شبكه
منابع شبكه
حمله
تحليل خطر
سياست امنيتي
طرح امنيت شبكه
نواحي امنيتي
فصل دوم : انواع حملات در شبكه هاي رايانه اي
مفاهيم حملات در شبكه هاي كامپيوتري
وظيفه يك سرويس دهنده
سرويس هاي حياتي و مورد نياز
مشخص نمودن پروتكل هاي مورد نياز
مزاياي غير فعال نمودن پروتكل ها و سرويس هاي مورد نياز
انواع حملات
حملات از نوع Dos
حملات از نوع D Dos
حملات از نوع Back dorr
Back ori fice
Net Bus
Sub seven
virual network computing
PC Any where
Services Terminal
Pactet sniffing
نحوه كار packet sniffing
روش هاي تشخيص packet sniffing در شبكه
بررسي سرويس دهنده DNS
اندازه گيري زمان پاسخ ماشين هاي مشكوك
استفاده از ابزارهاي مختص Antisniff
فصل سوم : افزايش امنيت شبكه
علل بالا بردن ضريب امنيت در شبكه
خطرات احتمالي
راههاي بالا بردن امنيت در شبكه
آموزش
تعيين سطوح امنيت
تنظيم سياست ها
به رسميت شناختن Authen tication
امنيت فيزيكي تجهيزات
امنيت بخشيدن به كابل
مدلهاي امنيتي
منابع اشتراكي محافظت شده توسط كلمات عبور
مجوزهاي دسترسي
امنيت منابع
روشهاي ديگر براي امنيت بيشتر
Auditing
كامپيوترهاي بدون ديسك
به رمز در آوردن داده ها
محافظت در برابر ويروس
فصل چهارم : انواع جرايم اينترنتي و علل بروز مشكلات امنيتي
امنيت و مدل
لايه فيزيكي
لايه شبكه
لايه حمل
لايه كاربرد
جرايم رايانه اي و اينترنتي
پيدايش جرايم رايانه اي
قضيه رويس
تعريف جرم رايانه اي
طبقه بندي جرايم رايانه اي
طبقه بندي OECDB
طبقه بندي شعراي اروپا
طبقه بندي اينترپول
طبقه بندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك
شش نشانه از خرابكاران شبكه اي
علل بروز مشكلات امنيتي
ضعف فناوري
ضعف پيكربندي
ضعف سياستي
فصل 5 : روش هاي تأمين امنيت در شبكه
اصول اوليه استراتژي دفاع در عمق
دفاع در عمق چيست.
استراتژي دفاع در عمق : موجوديت ها
استراتژي دفاع در عمق : محدوده حفاظتي
استراتژي دفاع در عمق : ابزارها و مكانيزم ها
استراتژي دفاع در عمق : پياده سازي
جمع بندي
فاير وال
ايجاد يك منطقه استحفاظي
شبكه هاي perimer
فايروال ها : يك ضرورت اجتناب ناپذير در دنياي امنيت اطلاعات
فيلترينگ پورت ها
ناحيه غير نظامي
فورواردينگ پورت ها
توپولوژي فايروال
نحوه انتخاب يك فايروال
فايروال ويندوز
پراكسي سرور
پيكر بندي مرور
پراكسي چيست
پراكسي چه چيزي نيست
پراكسي با packet filtering تفاوت دارد.
پراكسي با packet fillering state ful تفاوت دارد.
پراكسي ها يا application Gafeway
برخي انواع پراكسي
Http غير مجاز مي باشد
FTP غير مجاز مي باشد
PNs غير مجاز مي باشد
نتيجه گيري
فصل 6 : سطوح امنيت شبكه
تهديدات عليه امنيت شبكه
امنيت شبكه لايه بندي شده
سطوح امنيت پيرامون
سطح 2 – امنيت شبكه
سطح 3 – امنيت ميزبان
سطوح 4 – امنيت برنامه كاربردي
سطح 5 – امنيت ديتا
دفاع در مقابل تهديدها و حملات معمول
فصل هفتم: ابزارها و الگوهاي امنيت در شبكه و ارائه ي يك الگوي امنيتي
مراحل ايمن سازي شبكه
راهكارهاي امنيتي شبكه
كنترل دولتي
كنترل سازماني
كنترل فردي
تقويت اينترانت ها
وجود يك نظام قانونمند اينترنتي
كار گسترده فرهنگي براي آگاهي كاربران
سياست گذاري ملي در بستر جهاني
مكانيزم امنيتي
مركز عمليات امنيت شبكه
پياده سازي امنيت در مركز SOC
سرويس هاي پيشرفته در مراكز SOC
الگوي امنيتي
الگوريتم جهت تهيه الگوي امنيتي شبكه
فصل هشتم : نتيجه گيري

فهرست شكل ها:
مجوزهاي مربوط به فايل ها و دايركتوري اشتراكي را نشان مي دهد.
يك نمونه از پياده سازي Fire wall را مشاهده مي كنيد
يك نمونه از پياده سازي Fire wall را مشاهده مي كنيد
ارتباط بين سه نوع شبكه Perimeter را نمايش مي دهد.
دو شبكه Perimeter درون يك شبكه را نشان مي دهد.
يك فايروال مستقيماً و از طريق يك خط dial – up ، خطوط ISPN و يا مووم هاي كابلي به اينترنت متصل مي گردد.
روتر متصل شده به اينترنت به هاب و يا سوئيچ موجود در شبكه داخل مستقل مي گردد.
فايردال شماره يك از فاير دال شماره 2 محافظت مي نمايد.
يك كارت شبكه ديگر بر روي فاير دال و براي ناحيه DMZ استفاده مي گردد.
غير مجاز مي باشد server
logging
Ms غير مجاز مي باشد server
SMTP غير مجاز مي باشد
SMTP Filter Properties
Mozzle pro LE
DNS غير مجاز مي باشد
شكل 5-16
شكل 6-1
برقراري ارتباط اين نام مجاز نمي باشد
پيكربندي هاي IDS و IPS استاندارد
سطح ميزبان
Prirate local Area Network
حملات معمول

فهرست جدول ها:
مقايسه تهديدات امنيتي در لايه هاي چهارگانه TCP/IP
اهداف امنيتي در منابع شبكه
امنيت شبكه لايه بندي شده

چكيده:
هدف از ارائه ي اين پروژه معرفي اصول و مباني امنيت در شبكه هاي كامپيوتري مي باشد. در ابتدا به تعاريف و مفاهيم امنيت در شبكه مي پردازيم.
در مبحث امنيت شبكه ،منابع شبكه وانواع حملات ،تحليل خطر ،سياست هاي امنيتي ،طرح امنيت شبكه و نواحي امنيتي به تفضيل مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.
براي حفظ امنيت شبكه نياز است تا مراحل اوليه ايجاد امنيت و سيتم هاي عامل و برنامه كاربردي مناسب لحاظ شود. در ادامه به انواع حملات در شبكه هاي رايانه اي پرداخته ايم و براي افزايش امنيت در سطح شبكه به AUDITING ، كامپيوترهاي بدون ديسك، به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ويروس پرداخته ايم.
و اما روش هاي تامين امنيت در شبكه كه عبارتند از : دفاع در عمق ،فايروال و پراكسي كه به طور كامل تشريح شده است. و در ادامه سطوح امنيت شبكه، تهديدات عليه امنيت شبكه، امنيت شبكه لايه بندي شده، ابزارها و الگوهاي امنيت شبكه ،مراحل ايمن سازي شبكه، راهكارهاي امنيتي شبكه ،مكانيزم هاي امنيتي و الگوريتم جهت تهيه الگوي امنيت شبكه توضيح داده شده است.

مقدمه:
چنانچه به اهميت شبكه‌هاي اطلاعاتي(الكترونيكي) و نقش اساسي آن دريافت اجتماعي آينده پي برده باشيم، اهميت امنيت اين شبكه‌ها مشخص ميگردد. اگر امنيت شبكه برقرار نگردد، مزيت هاي فراوان آن نيز به خوبي حاصل نخواهد شد و پول و تجارت الكترونيك، خدمات به كاربران خاص، اطلاعات شخصي، اطلاعاتي عمومي و نشريات الكترونيك همه و همه در معرض دستكاري و سوءاستفاده‌هاي مادي و معنوي هستند. همچنين دستكاري اطلاعات بعنوان زيربناي فكري ملت‌ها توسط گروه هاي سازماندهي شده بين‌المللي، به نوعي مختل ساختن امنيت ملي و تهاجم عليه دولت‌ها و تهديد ملي محسوب ميشود.
براي كشور ما كه بسياري از نرم‌افزارهاي پايه از قبيل سيستم عامل و نرم‌افزارهاي كاربردي و اينترنتي، از طريق واسطه‌ها و شركت هاي خارجي تهيه ميشود، بيم نفوذ از طريق راه هاي مخفي وجود دارد. در آينده كه بانك ها و بسياري از نهادها و دستگاه هاي ديگر از طريق شبكه به فعاليت ميپردازند، جلوگيري از نفوذ عوامل مخرب در شبكه به صورت مسئله‌اي استراتژيك درخواهد آمد كه نپرداختن به آن باعث ايراد خساراتي خواهد شد كه بعضاً جبران‌ناپذير خواهد بود. چنانچه يك پيغام خاص، مثلاً از طرف شركت مايكروسافت، به كليه سايت هاي ايراني ارسال شود و سيستم عامل ها در واكنش به اين پيغام سيستم ها را خراب كنند و از كار بيندازند، چه ضررهاي هنگفتي به امنيت و اقتصاد مملكت وارد خواهد شد؟
نكته جالب اينكه بزرگترين شركت توليد نرم‌افزارهاي امنيت شبكه، شركت چك پوينت است كه شعبه اصلي آن در اسرائيل ميباشد. مسأله امنيت شبكه براي كشورها، مسأله‌اي استراتژيك است؛ بنابراين كشور ما نيز بايد به آخرين تكنولوژي هاي امنيت شبكه مجهز شود و از آن جايي كه اين تكنولوژي ها بصورت محصولات نرم‌افزاري قابل خريداري نيستند، پس ميبايست محققين كشور اين مهم را بدست بگيرند و در آن فعاليت نمايند.
امروزه اينترنت آن قدر قابل دسترس شده كه هركس بدون توجه به محل زندگي، مليت، شغل و زمان مي تواند به آن راه يابد و از آن بهره ببرد. همين سهولت دسترسي آن را در معرض خطراتي چون گم شدن، ربوده شدن، مخدوش شدن يا سوءاستفاده از اطلاعات موجود در آن قرار ميدهد. اگر اطلاعات روي كاغذ چاپ شده بود و در قفسه‌اي از اتاق هاي محفوظ اداره مربوطه نگهداري ميشد، براي دسترسي به آن ها افراد غير مجاز ميبايست از حصارهاي مختلف عبور ميكردند، اما اكنون چند اشاره به كليدهاي رايانه‌اي براي اين منظور كافي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بلوتوث (Bluetooth)
دندان آبي يا Bluetoothاز كجا آمد؟
اين دندان آبي Bluetooth يعني چه
فناوري دندان آبي Bluetooth در حال حاضر
از امواج راديويي تا فناوري دندان آبي Bluetoot
فناوري دندان آبي Bluetooth امواج برد كوتاه
Bluetooth يا فناوري دندان آبي در جهان امروز
استاندارد Bluetooth
تكنولوژى مادون قرمز در مقابل دندان آبي
قيمت ارزان فناوري دندان آبي Bluetooth
سرعت انتقال اطلاعات در دندان آبي Bluetooth
Bluetooth و سيستم تداخل امواج
Wi-Fi چيست؟
معماري بلوتوث
مزاياي استاندارد Bluetooth
مشخصات امنيتي Bluetooth
كاربردهاي بلوتوث
چگونه ابزارهاي Bluetooth را شبكه كنيم؟
پشته پروتكلي بلوتوث
لايه راديويي در بلوتوث
لايه باند پايه در بلوتوث
لايه L2CAP در بلوتوث
ساختار فرم در بلوتوث
يك شبكه Personal Area Network(PAN)
Operating Band
محدوده ابزارهاي Bluetooth
مراجع

دندان آبي يا Bluetoothاز كجا آمد؟
Bluetoothاز كجا آمد شايد جالب باشد تا از تاريخچه نام Bluetooth هم اطلاع داشته باشيم.
اين نام از نام يك پادشاه دانماركى به نام Harald Blaatand گرفته شده است. كلمه Blaatand پس از انتقال به زبان انگليسى به شكل Bluetooth تلفظ شد كه به معنى دندان آبى است.
اين پادشاه كه بين سال هاى ۹۴۰ تا ۹۸۶ مي زيست، توانست دانمارك و نروژ را كه در جنگهاى مذهبى با هم مشكل پيدا كرده بودند متحد كند و از آن پس شهرت زيادى كسب كرد. در واقع تكنولوژى Bluetooth هم بر پايه اتحاد يكپارچه سيستمهاى كامپيوتر در قالبى بدون سيستم تاكيد دارد كه نماد كار و تلاش پادشاه دانماركى است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:155
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي
عوامل مقايسه
نصب و راه اندازي
هزينه
قابليت اطمينان
كارايي
امنيت
مباني شبكه هاي بيسيم
انواع شبكه هاي بيسيم
شبكه‌هاي بيسيم، كاربردها، مزايا و ابعاد
روشهاي ارتباطي بيسيم
شبكه هاي بيسيم Indoor
شبكه هاي بيسيم Outdoor
انواع ارتباط
Point To point
Point To Multi Point
Mesh
ارتباط بي سيم بين دو نقطه
توان خروجي Access Point
ميزان حساسيت Access Point
توان آنتن
عناصر فعال شبكه‌هاي محلي بيسيم
ايستگاه بيسيم
نقطه دسترسي
برد و سطح پوشش
فصل دوم
مقدمه
1-2Wi-fi چيست؟
چرا WiFi را بكار گيريم؟
معماري شبكه‌هاي محلي بيسيم
همبندي‌هاي 802.11
خدمات ايستگاهي
خدمات توزيع
دسترسي به رسانه
لايه فيزيكي
ويژگي‌هاي سيگنال‌هاي طيف گسترده
سيگنال‌هاي طيف گسترده با جهش فركانسي
سيگنال‌هاي طيف گسترده با توالي مستقيم
استفاده مجدد از فركانس
آنتن‌ها
نتيجه
شبكه هاي اطلاعاتي
لايه هاي11 . 802
Wi-fi چگونه كار ميكند؟
فقط كامپيوتر خود را روشن كنيد
802.11 IEEE
پذيرش استاندارد هاي WLAN از سوي كاربران
پل بين شبكه‌اي
پديده چند مسيري
802.11a
افزايش پهناي باند
طيف فركانسي تميزتر
كانال‌هاي غيرپوشا802.11g
كارايي و مشخصات استاندارد 802.11g
نرخ انتقال داده در 802.11g
برد و مسافت در 802.11g
استاندارد 802.11e
كاربرد هاي wifi
دلايل رشد wifi
نقاط ضغف wifi
فصل سوم
مقدمه
امنيت شبكه بيسيم
Rouge Access Point Problem
كلمه عبور پيش‌فرض مدير سيستم(administrator) را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم تغيير دهيد
فعال‌سازي قابليت WPA/WEP
تغيير SSID پيش فرض
قابليت پالايش آدرس MAC را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم فعال كنيد
قابليت همه‌پخشي SSID را روي نقاط دسترسي و مسيرياب‌هاي بيسيم غيرفعال كنيد
چهار مشكل امنيتي مهم شبكه هاي بي سيم 802.11
دسترسي آسان
نقاط دسترسي نامطلوب
استفاده غيرمجاز از سرويس
محدوديت هاي سرويس و كارايي
سه روش امنيتي در شبكه هاي بيسيم
WEP(Wired Equivalent Privacy )
SSID (Service Set Identifier )
MAC (Media Access Control )
امن سازي شبكه هاي بيسيم
طراحي شبكه
جداسازي توسط مكانيزم هاي جداسازي
محافظت در برابر ضعف هاي ساده
كنترل در برابر حملات DoS
رمزنگاري شبكه بيسيم
Wired equivalent privacy (WEP)
محكم سازي AP ها
قابليت‌ها و ابعاد امنيتي استاندارد 802.11
Authentication
Confidentiality
Integrity
Authentication
فصل چهارم
مقدمه
تكنولوژي راديويي WIFI
شبكه Walkie_Talkie
به‌كارگيري واي فاي در صنعت تلفن همراه
اشاره
پهناي باند پشتيبان
آنچه شما نياز داريد براي ساختن يك شبكه بيسيم
تركيب سيستم Wi-Fi با رايانه
واي فاي را به دستگاه خود اضافه كنيد
اشاره
مشخصات
به شبكه هاي WiFi باز وصل نشويد
به تجهيزات آدرس (IP) ايستا اختصاص دهيد
قابليت فايروال را روي تمام كامپيوترها و مسيرياب‌ها فعال كنيد
مسيرياب‌ها و نقاط دسترسي را در مكان‌هاي امن قرار دهيد
در فواصل زماني طولاني كه از شبكه استفاده نميكنيد تجهيزات را خاموش كنيد
آگاهي و درك ريسك ها و خطرات WIFI
نرم افزار
سخت افزار
استفاده از تكنولوژي MIMO جهت افزايش سرعت WiFi زير دريا
فصل پنجم
مقدمه
اينتل قرار است چيپ‌ست Wi-Fi tri-mode بسازد
قاب عكس واي فاي
اشاره
بررسي مادربرد جديد ASUS مدل P5E3 Deluxe/Wifi
تراشه‌هايي با قابليت ريزموج براي ارتباطات بي سيم
پتانسيل بالا
به جلو راندن خط مقدم فناوري
فصل ششم
مقدمه
اشاره
مروري بر پياده‌سازي‌ شبكه‌هاي WiMax
پياده سازي WiMAX
آيا واي مكس با واي فاي رقابت خواهد كرد
ضمائم
واژه نامه شبكه هاي بيسيم

فهرست شكل ها:
فصل اول
نمونه‌يي از ارتباط نقطه به نقطه با استفاده از نقاط دسترسي مناسب
مقايسه‌يي ميان بردهاي نمونه در كاربردهاي مختلف شبكه‌هاي بي‌سيم مبتني بر پروتكل 802.11b
فصل دوم
همبندي في‌البداهه يا IBSS
همبندي زيرساختار در دوگونه BSS و ESS
روزنه‌هاي پنهان
زمان‌بندي RTS/CTS
تكنيك FHSS
تغيير فركانس سيگنال تسهيم شده به شكل شبه تصادفي
مدار مدولاسيون با استفاده از كدهاي باركر
سه كانال فركانسي
طراحي شبكه سلولي
گروه‌هاي كاري لايه فيزيكي
گروه‌هاي كاري لايه دسترسي به رسانه
مقايسه مدل مرجعOSI و استاندارد 802.11
جايگاه 802.11 در مقايسه با ساير پروتكل‌ها
پديده چند مسيري
تخصيص باند فركانسي در UNII
فركانس مركزي و فواصل فركانسي در باند UNII
فصل سوم
محدوده‌ي عمل كرد استانداردهاي امنيتي 802.11
زير شَمايي از فرايند Authentication را در اين شبكه‌ها
فصل ششم
دامنه كاربرد بخش‌هاي مختلف استانداردهاي IEEE 802.16
دامنه كاربرد استاندادرهاي 802 . 11

فهرست جداول:
فصل اول
جدول مقايسه اي
فصل دوم
همبندي هاي رايج در استاندارد 802.11
مدولاسيون فاز
مدولاسيون تفاضلي
كدهاي باركر
نرخ‌هاي ارسال داده در استاندارد 802.11b
استاندارد شبكه‌هاي بيسيم
خلاصه ساير استانداردهاي IEEE در شبكه هاي بيسيم
فصل ششم
استاندارد در سال 2004
انواع مختلف اتصال ها
سرمايه گذاري تجهيزات
سرويس هاي مناطق حومه شهر
نوع سرويس

چكيده:
شبكه هاي بيسيم در محدوده شخصي براي انتقال اطلاعات در فاصله هاي نسبتا كوتاه در حدود 10 متر استفاده ميشوند. بر خلاف شبكه هاي بيسيم محلي، ارتباط روي WPAN نياز به تجهيزات زير ساختي كمي دارد و يا اصلا به چنين تجهيزاتي نياز ندارد. اين خصوصيت راه حلهايي ساده، كارآمد از نظر مصرف انرژي و ارزان براي پياده سازي روي محدوده وسيعي از دستگاه ها را فراهم ميكند. در اين پروژه به مطالعه استانداردهاي IEEE 802.11 (WIFI) پرداخته ايم. نرخ ارسال در اين استاندارد 1 مگا بيت تا 54 مگا بيت ميباشد كه به عنوان يك تكنولوژي شبكه‌ پرسرعت است كه به طور وسيعي در خانه‌ها، مدارس، كافه‌ها، هتل‌ها و ساير مكانهاي عمومي مانند كنگره‌ها و فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار ميگيرد استاندارد IEEE 802.11 درJune 1997 براي WLAN منتشر شد. اين استاندارد شبيه استاندارد 802.3 روي Ethernet نودهاي شبكه بيسم نيز توسط آدرس MAC حك شده روي كارت هاي شبكه آدرس دهي ميشوند. در اين استاندارد فقط درباره دو لايه PHY و MAC صحبت شده است. شركت هاي بزرگ و معتبري همچون مايكروسافت، اينتل سيسكو واي بي با شعار كنترل بيسيم آسان و با هدف ايجاد ارتباط بيسيم با اطمينان، با قيمت پايين و مصرف توان كم براي كاربردهاي كنترلي بر طبق استانداردهاي جهاني به شدت مشغول كار بر روي تكنولوژي wifi هستند. تمركز اصلي مطالعات در اين پروژه بر استانداردهاي IEE 802.11 و امنيت شبكه هاي بيسيم است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:71
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شركت داروسازي ثامن
بررسي داروهاي توليدي شركت داروسازي ثامن
بي كربنات سديم (Sodium Bicarbonate)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
كلريد پتاسيم (Potossium chloride)
مكانيسم اثر
ژلاتين (Gelatin Modified)
مكانيسم اثر
مترونيدازول (Metronidazole)
موارد مصرف
مكانيسم اثر
رينگر (Ringer’s )
موارد مصرف
دكستروز (Dextrose)
موارد مصرف
سولفات منيزم (Magnesium sultate.7H2o)
موارد مصرف
سيپروفلوكساسين (Ciprofloxacin)
مكانيسم اثر دارو
فصل اول
واحد نيروگاه
رنگ لايه‌هاي اكسيد آهن
شرايط آب تغذيه
بررسي خوردگي در قطعات و اجزا
راهكارهاي كنترل خوردگي
چيلرها
بازدارنده‌هاي نيترات
بازدارنده‌هاي كرومات
بازدارنده‌هاي موليبدات
هواساز
رسوب زدايي و تميزكاري
قلياشويي
اسيدشويي
اسيدهاي معدني
اسيدكلريدريك (HCL)
اسيدفسفريك (phosphoric acid)
اسيدهاي آلي (organic acids)
اسيد سيتريك (Citric Acid)
نحوه اجراي اسيدشويي
كندكننده‌ها (inhibitors)
فصل دوم
واحد توليد
واحد آبسازي
عمل Relceif velve
عمليات احيا رزين‌هاي آنيوني و كاتيوني
واحد تقطير
نكات مربوط به واحد تقطير
واحد ساخت محلول
واحد I.P.Q.C : “In process Quality control”
واحد فيلينگ
سيفيك
بخش ويال
بخش مديتال
دستگاه كانتل
واحد اتوكلاو
واحد بسته‌بندي
فصل سوم
واحد آزمايشگاه
آشنايي با مواد اوليه و ساختار تركيبات
واحد آزمايشگاه شيمي
رسوبي
كمپلكسومتري
اسيد و باز
آمپرومتري (كارل فيشر)
نحوه انجام تست پارتيكل
آناليز محلول دياليز صفاقي
تعيين pH
تعيين مقدار سديم
طرز كار با دستگاه فيلم فتومتر
تعيين مقدار كلسيم و منيزيم به روش دستگاهي
اندازه‌گيري ميزان كلر در نمونه
طرز عمل دستگاه پتانسيومتر
انجام تست لاكتات براي محلول دياليز صفاقي
تعيين مقدار دكستروز در محلول دياليز صفاقي
فهلينگ A
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
دستورالعمل آناليز محلول مترونيدازول
آناليز محلول سديم بيكربنات
آناليز محلول گلايسين
آناليز محلول سديم كلرايد
آناليز محلول قندي ـ نمكي
تعيين مقدار 5 هيدروكسي متيل فورفورال
تعيين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سديم كلرايد
آناليز محلول هيپوكلريت سديم
براي تعبين كلرايد total
آناليز محلول سيپروفلوكساسين
تعين مقدار دكستروز
تعيين مقدار سيپروفلوكساسين
تهيه ‌فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول رزولوشن
محلول نمونه
تنظيمات سيستم كروماتوگرافي HPLC
فاز متحرك
محلول استاندارد
محلول نمونه
آناليز محلول‌هاي منيزم سولفات
تعيين مقدار منيزيم سولفات
آناليز محلول رينگر
واحد ميكروبيولوژي
واحد فارماكولوژي

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:59
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بهداشت آب
آب سالم و پاكيزه
آزمايشات فيزيكي
خواص فيزيكي آب
جامدات معلق
كدورت
رنگ
طعم و بو
دما
آزمايش جارتست
انواع دستگاه هاي جارتست
آزمايشات شيميايي
آزمايش هاي شيميايي
هدايت الكتريكي آب (EC)
روش تعيين EC
مواد جامد محلول (TDS)
روش تعيين TDS
آهن
روش تعين دستگاه اسپكتروفتومتر براي آهن
اندازه‌گيري ميزان آهن
نيترات
اندازه‌گيري ميزان نيترات
نيتريت
فسفات
اندازه‌گيري ميزان فسفات
سولفات
انتخاب روش
اندازه‌گيري ميزان سولفات
آمونياك
تعيين آمونياك به روش Nessler (مستقيم و يا پس از تقطير)
اندازه‌گيري ميزان آمونياك
منگنز
اندازه گيري ميزان منگنز (mn)
كلرور
اندازه‌گيري ميزان كلر
فلوئوريد
اندازه‌گيري ميزان
قليائيت
قليائيت مربوط به هيدروكسيدها
قليائيت مربوط به هيدروكسيدها و كربنات‌ها
قليائيت مربوط به كربنات‌ها
قليائيت مربوط به مخلوط كربنات و بي‌كربنات
قليائيت مربوط به بي‌كربنات
روش تعيين قليائيت
سختي
درجه‌ي سختي آب
سختي غيركربناتي
مفهوم سختي موقت، سختي دائم و سختي كل آب
سختي موقت آب
سختي كل
روش تعيين سختي
كلسيم
روش تعيين كلسيم
سديم و پتاسيم
سديم
پتاسيم
روش تعيين ميزان سديم و پتاسيم
روش اندازه گيري سختي كل
روش اندازه گيري سختي كلسيم
روش اندازه گيري قلياييت (كربنات و بي كربنات )
روش اندازه گيري كلريد
براي ساختن يك ليتر محلول EDTA MOL 0.01
براي ساختن محلول تيوسولفات 10 درصد
براي ساختن يك ليتر محيط كشت PA
براي ساخت محيط كشت AGAR R-2R
آزمايشات ميكروبي
ميكروب شناسي آب
شاخصهاي آلودگي آب
آلودگي ميكروبي
آزمون‌هاي MPN به روش چند لوله‌اي
مواد و وسايل لازم
روش تهيه محيط كشت لاكتوز براث
روش تهيه محيط كشت بريليانت گرين
روش انجام آزمايش
مرحله احتمالي
مرحله تاييدي
روش پنج لوله‌اي
دياگرام مراحل انجام آزمايش
تصفيه آب
راههاي بهسازي آب
جوشاندن در سطح خانوار و گروه هاي محدود جمعيتي
انبار كردن آب
از نظر فيزيكي
از نظر شيميايي
از نظر زيست شناختي
پالايش آب
پالايه يا صافي شني كند
مزاياي صافي شني كند
پالايه شني تند
مزاياي پالايه هاي شني تند
استفاده از اشعه ماوراء بنفش (U.V)
محدوديت‌هاي استفاده از پرتوهاي فرابنفش
تصفيه شيميايي
چگونگي اثر گندزدايي كلر
مباني كلرزني
روش كلرزني
آزمايشات تعيين كيفيت آب آشاميدني
استاندارد سازي
تكنولوژي تصفيه آب
مراحل و روش هاي تصفيه آب
تصفيه فيزيكي – شيميايي
تصفيه فيزيكي
تصفيه شيميايي
امور آب و فاضلاب گرگان
آشنايي با تصفيه خانه نهار خوران
تاريخچه
منابع تامين آب خام جهت تصفيه خانه نهار خوران
موقعيت آبگير فعلي
مشخصات خط لوله انتقال آب خام
تصفيه خانه آب
زلال سازها
فيلتر ها
منابع آب
ضد عفوني با كلر
پيشنهادات
رعايت نكات ايمني
رعايت نكات بهداشتي
دقت در اندازه‌گيري مواد
دقت در خطاي ديد
برخورداري از فضاي مناسب جهت كار
آگاهي و اطلاع پرسنل آزمايشگاه
نتيجه‌گيري

مقدمه:
بهداشت آب موضوعي بسيار مهم در بهداشت عمومي و مديريت سلامت ميباشد. قبل از پرداختن به راه كارهاي عملي استحصال، انتقال، بهسازي و توزيع آن لازم است اين عنصر حياتي موثر بر سلامت و مرتبط با توسعه پايدار، شناخته شود.
شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن ميباشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب ميباشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني بعلت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده ميباشند.
آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نميباشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مينامند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
جمع آوري مطالب واطلاعات لازم
تعريف پروژه
زبان برنامه نويسي و بانك اطلاعاتي مورد استفاده
ساختمان و شرح عملكرد نرم افزار
شرح بانك اطلاعاتي
جدول Employee
جدول RECEPTION
جدولSERVICE
جدول RESERVATION
جدول ROOM
پيشنهادات
خلاصه و نتيجه گيري
ضميمه 1
راهنماي كاربر
بخش اينترنتي
بخش برنامه كاربردي
فرم هاي گزارش گيري
فرم هاي ويرايش كردن
فرم هاي حذف
ضميمه 2
سورس برنامه

فهرست شكل ها:
جدول Employee
جدول Receeption
جدول Service
جدولReservation
جدولRoom
فرم رزرو اينترنتي
فرم ورود به برنامه
فرم صفحه اصلي
فرم انتخاب
فرم پذيرش مسافر
فرم پذيرش بوسيله كد رزرو
فرم ثبت كارمندان
فرم اضافه كردن سرويس
فرم گزارش از مسافران
فرم گزارش از كارمندان
فرم گزارش ازسرويسها
فرم ويرايش مسافر
فرم ويرايش كارمند
فرم ويرايش سرويس
فرم حذف مسافر
فرم حذف كارمند
فرم حذف سرويس

چكيده:
سيستم هاي كامپيوتري در مدت زماني كه وارد جامعه ما شده اند جاي خود را در ميان افراد جامعه باز كرده اند. همچنين جامعه نيز نياز به اين سيستم ها را احساس كرده است تا بتواند با اين سيستم ها كارها را روند سريع تر انجام دهد.سيستم هاي كامپيوتري نيز نرم افزارهاي پيشرفته تري را طلب مي كنند،از اين رو بر ماست كه با ساخت نرم افزارهاي لازم اين نيازها را برطرف كنيم.
سيستم رزرو هتل نيز ميتواند يكي از اين نرم افزارها باشد تا بتواند قسمتي از اين نيازها را برطرف كند.از طرفي براي توليد اين نرم افزارها نياز به دانستن زبان هاي برنامه نويسي ميباشد كه زبان برنامه نويسي ويژوال استوديو دات نت نيز يكي از اين زبان ها ميباشد كه با فرا گرفتن مهارت هاي لازم در اين زبان ميتوان به سادگي نرم افزارهاي مورد نياز را توليد كرد. دانشكده ها نيز موظف ميباشند كه در مورد اجراي پروژه ها سخت گير باشند و دانشجوها نيز بايد بتوانند پروژه خود را پياده سازي نمايند.مدرس دانشكده نيز ميتواند در مورد ساختار برنامه و همچنين در مورد چگونگي برنامه نويسي دانشجو را راهنمايي كند تا دانشجو هم سريع تر و هم بهتر به جواب برسد.
سيستم رزرو هتل براي رزرو و پذيرش مسافر در هتل ميباشد.اين سيستم براي رزرو اينترنتي و همچنين پذيرش مسافر ميباشد كه داراي امكاناتي از قبيل رزرو اينترنتي مسافر، پذيرش حضوري مسافر، حذف مسافر از ليست مسافران، جستجو در ميان مسافران و جستجو در ميان كاركنان هتل و جستجو در ميان سرويس هاي هتل، گزارش از ليست مسافران موجود در هتل و گزارش از كاركنان هتل، و امكاناتي از قبيل امكان ويرايش كردن و تصحيح كردن اطلاعات مسافران و كاركنان و …ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
سرويس ها چه هستند؟
معماري سرويس
معرفي SOA و چند كاربرد آن
SOAP, WSDL, UDDI
چرا SOA؟
SOA سرويس‌ وب نيست
معرفي WS-IBasic Profile
نقل و انتقال (Tranport )
پيغام رساني (Mesغير مجاز مي باشدing)
تشريح (Description)
ضمانت هاي سرويس (Service Assurances)
تركيب سرويس (Service Composition)
معرفي.NET for Web Services Enhancements 2.0
معماري سرويس گراي مقدماتي
معماري سرويس گراي توسعه يافته
معماري سرويس گرا در توليد نرم افزار
ويژگيهاي سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر معماري سرويس گرا
سرويس هاي وب بعنوان پايه معماري سرويس گرا
ويژگي هاي سرويس و محاسبات سرويس گرا
نرم افزار بعنوان سرويس
رابطه بين BPM , SOA و EA
EAI with SOA
چرا معماري سرويس گرا (SOA) ؟!
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
معماري سرويس گرا بعنوان يكي از آخرين دستاوردها در توليد نرم افزار، به نظر ميرسد، در سال هاي آتي معماري غالب صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن اين معماري، ايده اي بود كه در ذهن تعدادي از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار بعنوان سرويس بود. در مدل نرم افزار بعنوان سرويس، شما نرم افزار خود را بگونه اي طراحي ميكنيد كه قابل استفاده توسط سيستم هاي ديگر باشد يعني ديگران ميتوانند براي استفاده از سرويس شما ثبت نام كنند و هر موقع كه لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتي كه در مورد شبكه هاي تلويزيون كابلي وجود دارد. تا زماني كه شما به سرويس متصل هستيد، ميتوانيد هر لحظه كه خواستيد از سرويس استفاده كنيد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۲

تعداد صفحات:112
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مروري بر انواع روسازي
مقدمه
تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي
عوامل مؤثر در طرح روسازي ها
روسازي هاي انعطاف‌پذير
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر
مقدمه
تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها
تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي
انتخاب مدل و روش تحليل
مدل هندسي روسازي
بارگذاري
مدل تعيين عمر روسازي ها
تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي
تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)
تاثير كاهش اجرا ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)
تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)
خلاصه و نتيجه گيري
فصل سوم: روشهاي تحليل روسازي هاي انعطاف‌پذير
مقدمه
حل سيستمهاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي
معادلات پايه
شرايط مرزي و پيوستگي
حل سيستمهاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزا محدود
مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزا محدود
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي هاي انعطاف‌ پذير
تئوري نرم‌افزار
سيستم چند لايه‌ي الاستيك
Super Position و تعيين پاسخ‌ها
تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y
محاسبه تنشهاي اصلي
محاسبه كرنش بحراني
آناليز خرابي (Damage Anaysis)
معيار بحراني شكست ترك كششي
معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر
محورهاي چندگانه
لايه‌هاي غيرخطي
مصالح دانه‌اي
تقسيم لايه به تعدادي زير لايه
انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي
مصالح ريزدانه
نقطه تنش براي لايه غيرخطي
نكات فني راجع به Kenlayer
اطلاعات عمومي نرم‌افزار
مصالح
آناليز خرابي
تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال
بارها
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل پنجم: بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي هاي انعطاف‌پذير
مقدمه
تئوري نرم‌افزار
سيستم لايه‌اي
برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها
نكات فني
خلاصه و نتيجه‌گيري
فصل ششم: مقايسه‌ عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER
مقدمه
شرح چند مثال
شرح مسئله با چرخ منفرد
شرح مسئله با چرخ چندگانه
حل چند مثال
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ
حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه
حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ
آناليز حساسيت
آناليز خطي
سيستم سه لايه‌اي
تاثير ضخامت لايه
تاثير مدول لايه‌ها
آناليز غيرخطي
فصل هفتم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
خلاصه
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
منابع و مراجع

چكيده:
روسازي راه به دليل قدمت ديرينه‌اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل‌گيري قالب استاندارد براي روسازي هاي انعطاف‌ پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه‌هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق‌تر كاملاً اجتناب‌ ناپذير مينمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف‌ پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه‌اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه‌هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.
نرم‌افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه‌اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش‌ها و تغيير مكان‌ها مينمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه‌اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب‌هاي كوچك و يا بزرگي در جوابهاي نهايي سيستم گردد.
روسازي هاي انعطاف‌پذير را ميتوان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بينهايت بودن هر يك از لايه‌ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض ميشود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضا كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، ميتوان تنش‌ها و جابه‌جايي ها را به دست آورد.
يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه‌هاي نرم‌افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم‌افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۱

تعداد صفحات:80
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : آشنايي با نرم افزارهاي استفاده شده در سيستم حقوق و دستمزد
مطرح شدن به عنوان يك استاندارد صنعتي
C#چيست؟
كد مديريت يافته
روش يادگيري C#
مفاهيم شيء گرايي در C#
شيء چيست؟
كلاسه كردن اشياء مقدمه اي بر ارث بري Inheritance))
سلسله مراتب اشيا (بررسي ارث بري در محيط شي گرا)
انتزاع (Abstraction)
اشيا درون اشيا(مقدمه اي بر كپسوله‌كردن يا Encapsulation)
اشيائي با رفتارهايي متفاوت (مقدمه بر چند ريختي يا Polymorphism)
.NET چيست و چگونه شكل گرفت؟
يك پلات فرم مناسب براي آينده
ايده هاي اوليه
تولد دات نت
مروري بر Frame work دات نت
مفاهيم مبنايي پايگاه داده ها
منظور از كنترل و مديريت
مفهوم داده
مفاهيم ابتدائي
شكل كلي دستور
ذخيره تصاوير در SQL Server
آشنايي با نسخه‌هاي SQL Server 2005
كدام سيستم عامل؟
آشنايي با محيط Sqlserver management studio
انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver
معرفي Replication
انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge)
تصوير برداري از اطلاعات (snapshot)
انتقال بر اساس فرآيند (Transactional)
تعريف ناشر و مشتركين
طرح يك مسئله
مراحل ايجاد ناشر
مراحل ايجاد مشتركين
روش pul (از طريق مشترك)
روش push (از طريق ناشر)
snapshot lsolation level
باز هم دات نت
ADO.Net وارد ميشود
تكنولوژي xml
سرويس اعلان (Notification)
سرويس گزارش گيري
مديريت خطا
فصل دوم : تجزيه و تحليل سيستم
نمودارER-MODELING
نمودار ديدهاي فرم ها و كاربران نسبت به هم
تعاريف
كاركرد نرم افزار حقوق و دستمزد
جدول پرسنلي (Personally)
جدول پاياني (Final)
تصوير اضافه كار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فيش حقوقي
فيلدهاي جداول جدول ساعت زني Time
جدول پرسنلي Personally
جدول محاسباتي حقوق
تصوير اضافه كار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فصل سوم : طراحي فرم‌ها و چگونگي كاركرد نرم افزار
فرم شروع
فرم ساعت زني
فرم ثبت كارمندان
فرم نمايش همه كاربران
محاسبه حقوق
فرمول هاي محاسبات
فصل چهارم ‌: نحوه پياده سازي سيستم
مقدمه
كلاس add
نحوه استفاده از كلاس add در برنامه براي اضافه كردن كارمند جديد به ليست كامندان
نحوه گزارش گيري با كريستال ريپورت
فهرست منابع

فهرست نمودارها
ER-MODELING
ديدهاي فرم ها و كاربران نسبت به هم

فهرست جداول
اطلاعات ورود و خروج كارمندان
پرسنلي
پاياني
اضافه كار

فهرست اشكال
شكل 1-1
شكل 2-1
شكل 3-1
شكل 1-3 فرم شروع
شكل 2-3 شكل ساعت زني
شكل 3-3 فرم ساعت زني
شكل 4-3 فرم ثبت كارمندان
شكل 5-3 فرم نمايش همه كاربران
شكل 6-3 محاسبه حقوق
شكل1-4 فرم كريستال ريپورت

چكيده:
در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرك و سابقه افراد حقوق و پايه در نظر گرفته ميشود و در ضمن نوع شغل نيز ميتواند بر ميزان حقوق موثر باشد.
در اين نرم افزار ساعت حضور و غياب از ساعت سيستم خوانده مي شود و ساعت مرخصي بر حقوق ماهيانه تاثير مي گذارد ميزان تاخير روزانه نيز بريا هر فرد مشخص مي گردد .
ميزان اضافه كاري و حقوق با توجه به سقف اضافه كاري 90 ساعت مي باشد سيستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گيري دارد كه يكي به منزله فيش حقوقي كارمند مي باشد و نوع ديگر گزارش گيري دارد كه يكي به منزله فيش حقوقي كارمند مي باشد و نوع ديگر گزارش كه براي مسئولين و حسابرسي شركت استفاده مي شود شامل گزارشي از ليست پرداختي هاي شركت به كارمندان مي باشد در اين نرم افزار سعي شده است تمامي مبالغ اعم از بيمه ، ماليات ، حق اولاد ، پايه حقوق ، حق مسكن و … بر اساس قانون كار محاسبه شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۱

تعداد صفحات:253
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻳﻜﭙﺎرچگي
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳك ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮلي
‫ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي
Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g
‫اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳك اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
‫ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز تاريخي
ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
از ﻣﺪل سازي ارﺗﺒﺎط – موجوديت (E-R)استفاده نكنيد
ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد‬
ﺟﺪول حقيقي
ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي)
ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن
ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳك اﻧﺒﺎر‬
معماري سرويس دهنده
معماري پايگاه داده اراكل
فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل
كدام ابزار
سازنده انبار اوراكل يا OWB
تنظيم سازنده انبار
مشتري سازنده انبار اراكل
اهداف و منابع داده ها
تعريف جداول موجود در انبار داده هايمان
ايجاد ابعاد
ايجاد يك مكعب
تعريف منبع براي هدف نقشه كشي ها
تاييد طرح
ايجاد طرح
استقرار طرح
كاشف اراكل
چرا Discoverer؟
تنظيم محيط
پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:
گزارشات اراكل 10g
ايجاد يك گزارش با استفاده از سازنده گزارش
مثال هاي بيشتر از گزارش هاي اراكل
انتشار گزارش
خلاصه
فصل سوم : انبار داده و وب
بررسي بيشتر
اينترنت و اينترانت
نرم افزار اراكل براي انبار داده
سرور كاربردي اراكل 10g
چرا يك پرتال تنظيم ميكنند؟
پرتال AS Oracle
Discoverer
انتشار يك پورت لت
ايجاد گزارش استاتيك
خصوصي سازي اراكل
انبار داده ها و هوشمندي تجارت الكترونيكي
فصل چهارم: OLAP
چرا نياز به انتخاب اراكل OLAP داريم؟
كاربردهاي OLAP
ROLAP و MOLAP
اراكل OLAP
معماري اراكل OLAP
فضاهاي كاري آناليزي
مدل چند بعدي
ايجاد فضاي كاري آناليزي
تعريف متاداده OLAP براي شماي رابطه اي
ديدگاه هاي متاداده OLAP و ارزيابي آن
مدير فضاي كاري آناليزي
ايجاد ويزارد فضاي كاري آناليزي
تجديد فضاي كاري آناليزي
ايجاد يك طرح تجمعي
فعال سازهاي فضاي كاري آناليزي
پرس وجوي فضاهاي كاري آناليزي
DML OLAP
بسته DBMS-AW
دسترسي SQL به فضاي كاري آناليزي
OLAP API و اجزاء BI
خلاصه
فصل پنجم : داده كاوي اراكل
داده كاوي در پايگاه داده اوراكل g10
روش هاي داده كاوي اوراكل
قوانين پيوستگي
گروه بندي
استخراج ويژگي
طبقه بندي
بازگشت
استاندارد PMML
فرمت داده
آماده سازي داده
استفاده از واسط هاي داده كاوي اوراكل
نصب و پيكربندي
روند آناليز داده كاوي
مثالي با استفاده از جاوا API
مثال استفاده از روال هاي PL/SQL
خلاصه
فصل ششم: قابليت دسترسي بالا و انبار داده
مقدمه
يك سيستم با قابليت دسترسي بالا چيست؟
ويژگي هاي يك سيستم با قابليت دسترسي بالا
نقش بهترين تجربيات عملكردي
مرور اجمالي پايگاه داده اوراكل 10g با ويژگي قابليت دسترسي بالا
حفاظت در برابر نقص هاي سخت افزاري/ نرم افزاري
گروه هاي با عملكرد حقيقي (RAC)
ذخيره سازي مطمئن
آشكار سازي و نمايش خط:
مديريت منابع
حفاظت در برابر فقدان داده
بازيابي از نقص(خطا) متوسط
بازيابي از خطاهاي انساني با استفاده از flash back:
بازيابي خطا بوسيله گارد يا نگهبان داده
معماري حداكثر قابليت دسترسي اوراكل
حفاظت متا داده
مديريت زمان برنامه ريزي شده
پيكربندي مجدد نمونه پويا
حفظ آنلاين
تعريف مجدد آنلاين:
ارتقاء درجه
مديريت طول عمر اطلاعات
خلاصه
ضميمه

فهرست شكل ها:
سازنده انبار- مراحل تنظيم يا به راه اندازي
ميز فرمان مشتري OWB
سازنده انبار- ايجاد يك مدول
سازنده انبار- ايجاد يك منبع پايگاه داده اراكل
سازنده انبار- اهداف و منابع داده هاي تعريف شده
سازنده انبار- ورود جدول
سازنده انبار- به طور دستي جدول را تعريف كنيد
سازنده انبار- سلسله مراتب بعد
سازنده انبار- ايجاد مكعب
ويرايش گر نقشه
ويرايشگر نقشه كشي همراه با اتصالات
جستجوي كليد محصول
فيلترسازي داده هاي منبع
تاييد طرح
ايجاد طرح
رمز ايجاد شده توسط سازنده انبار اراكل
مدير استقرار
مديريت استقرار- گزارش پيش استقراري
بخش مدير كار،اهداف OWB استقرار يافته را نشان مي دهد
وضعيت مدير استقرار (Deployment Manager)
پيكربندي طرح فيزيكي
Discoverer و Oracle Portal
Viewer Discoverer- اجراي پرس و جوي ما
Viewer Discoverer- فهرست فروش كشور Category sales by Country
Viewer Discoverer
Viewer Discoverer-Drill Drown
Administrator Discoverer- ايجاد يك EUL
Administrator Discoverer- انتخاب شِما
Administrator Discoverer- انتخاب جدول و ديدگاه ها
Administrator Discoverer- اتصالات خودكار
مدير- نام گذاري ناحيه تجاري
Administrator Discoverer- فهرست كار
Administrator Discoverer- تنظيم ناحيه تجاري
Administrator Discoverer- تغيير جزئيات آيتم
Administrator Discoverer- ايجاد يك آيتم محاسبه شده
Administrator Discoverer= تعريف اتصال
Administrator Discoverer (مدير كاشف)- تعريف سلسله مراتب
Administrator Discoverer- كلاس آيتم
Administrator Discoverer (مدير كاشف)- خلاصه سازي
Administrator Discoverer- تجديد خلاصه
Administrator Discoverer- ويزارد خلاصه
مدير- اجازه دسترسي به ناحيه تجاري
مدير كاشف (administrator Discoverer)- ناحيه تجاري
Plus Discoverer- فهرستي از پايگاه داده ها براي اتصال
Plus Discoverer – استفاده از كتاب كاري
Plus Discoverer- انتخاب داده براي نمايش
Plus Discoverer- آرايش جدول
Plus Discoverer- گزينه هاي پرس و جو
Plus Discoverer- عنوان هاي فرمت
Plus Discoverer- انواع داده ها
Plus Discoverer- تعريف كل ها
Plus Discoverer- گزارش
Plus Discoverer- بازرس SQL
Plus Discoverer- Drill up/down داده
Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه
Plus Discoverer ويزارد نمودار
Plus Discoverer- نمودار فروش هاي سالانه
Plus Discoverer- انتخاب داده هاي خاص
Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرايط
گزارشات اراكل- انتخاب وسيله گزارش
انتخاب شيوه گزارش و عنوان
گزارشات اراكل- انتخاب منبع داده ها
گزارشات راكل- مشخص سازي پرس و جو SQL
گزارشات اراكل- استفاده از سازنده پرس و جو
گزارشات اراكل- ستون ها براي نمايش
گزارشات اراكل- محاسبه كل ها
گزارشات اراكل- مشخص سازي عرض هاي ستون
گزارشات اراكل- گزارش نهايي
گزارشات اراكل- گزارش ماتريس
گزارشات اراكل- گزارش شرطي
sign in شدن به پرتال Oracle AS
پرتال Oracle AS- نمايش استاندارد
يك نگاه كلي به پرتال Oracle AS
ايجاد يك صفحه وب EASYDW در پرتال AS Oracle
پرتال EASYDW
مديريت سرور كاربردي اراكل 10g
ايجاد يك اتصال عمومي
مشخص سازي جزئيات پورت لت
استفاده از نوارها براي آغازيك گزارش استاتيك
معماري پايگاه داده اراكل 10g OLAP
پايه سطح در برابر جدول بعد والديني- فرزندي
نسخه مفهومي متغير
ابعاد در مديركاري اراكل
ويرايش گزينه هاي OLAP براي يك بعد
متاداده CWM براي بعد
ايجاد معكب در مديركاري اراكل
اضافه شدن ابعاد به مكعب
يك واحد اندازه گيري را به مكعب اضافه كنيد
تعريف تجمعات براي مكعب
مدير فضاي كاري آناليزي- ديدگاه كاتالوگ OLAP
مدير فضاي كاري آناليزي- ديدگاه هدف
ايجاد ويزارد فضاي كاري آناليزي- نام گذاري فضاي كاري آناليزي
انتخاب مكعب براي فضاي كاري آناليزي
انتخاب گزينه هاي ساخت براي فضاي كاري آناليزي
گزينه هاي ذخيره سازي پيشرفته و نامگذاري
اسكريپت ايجاد فضاي كاري آناليزي را در يك فايل ذخيره سازيد
ايجاد فضاي كاري آناليزي در پيشرفت
فضاي كاري آناليزي در ديدگاه كاتالوگ OLAP
ايجاد يك بعد مركب
اضافه كردن ابعاد به يك تركيب
مشخص سازي ترتيب ابعاد در يك تركيب
مشخص سازي اندازه هاي segment وترتيب بعد
فضاي كاري آناليزي- منوي راست كليك
تجديد فضاي كاري آناليزي- انتخاب مكعب ها
تجديد فضاي كاري آناليزي- انتخاب ابعاد
تجديد فضاي كاري آناليزي در پيشرفت
ويزارد طرح تجمعي- انتخاب اندازه تجمع
انتخاب سطوح براي تجمع
مرور طرح تجمعي
دسترسي به فضاي كاري آناليزي
كاربرگ OLAP در مدير فضاي كاري اوراكل
قوانين پيوستگي
گروه بندي
طبقه بندي
ماتريس اختلال
استفاده از آناليز ارتقاء براي اعلان هاي هدفمند
درخت تصميم گيري شبكه تطبيقي Bayes
فرمت هاي جدول براي داده كاوي
ويژگي هاي قابليت دسترسي بالاي پايگاه داده اوراكل 10g
پيكربندي گارد داده
صفحه مديريت كنترل شبكه
تنظيم پيكربندي گارد داده
اضافه كردن يك پايگاه داده ي جانشين
انتخاب نوع back up
مشخص سازي گزينه هاي پشتيباني
مشخص سازي Oracle Home براي جانشين
مشخص سازي موقعيت هاي فايل جانشين
مشخص نمودن پيكربندي جانشين
فرايند ايجاد جانشين
پيكربندي گارد داده
نمايش عملكرد گارد داده
عملكرد switchover
switchover كامل
ساختار با حداكثر قابليت دسترسي
سياست هاي مديريت ذخيره سازي برطبق رده داده ها

‫1.1 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10‬
‫1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
‫يكي از ﭼﺎل شهاي ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎبي اﻣﺮوز ‪ post-dot-com‬ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ها ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ميشوند اﻳﻦ‬اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ميرود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ كمي ﻣﺤـﺼﻮل‬ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش هاي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎلي كه در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .‬ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮايي ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري شركت ها ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮكت ها را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎلي را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎلي ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ. ‪ Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ‬ﺷﺮكتها اﻣﺮ ميكند ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎمعي ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلي ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ها ﻣﺴﺌﻮليت هايي را ﺑﺮروي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ميدهد.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن IT ﺗﺤﻤﻴﻞ ميكند.‬ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه كلي از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎري را‬ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ميتوانيد از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮضت هاي ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش مالي ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟‬

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۱

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي
تاريخچه
دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي
دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري
دوران انقلاب صنعتي
حسابداري حرفه اي و حسابرسي
نظام هاي پارلماني، بودجه و حسابداري دولتي
حسابرسي در شركت هاي تجاري
گفتار دوم : حسابداري چيست؟
مقدمه
حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است
تعريف حسابداري دولتي
مشخصات يك موسسه دولتي
تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمان هاي غير انتفاعي دولتي
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني
كاربرد حسابداري دولتي
استفاده كنندگان حسابداري دولتي
مباني حسابداري
مبناي نقدي
مبناي تعهدي
مبناي نيمه تعهدي
مبناي تعهدي تعديل شده
مبناي نقدي تعديل شده
بودجه بندي
كنترل بودجه
مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه
نقطه سر به سر
حسابداري بهاي تمام شده
روش هاي طبقه بندي هزينه ها
مراكز هزينه
انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه
گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي
مقدمه
ارتباط حسابداري، بودجه و پاسخگويي
شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي
سيستم حساب هاي ملي
سيستم آمارهاي مالي دولت
صورت هاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت
تغيير نظام بودجه ريزي در ايران
گفتار چهارم : حسابرسي
مقدمه
تعريف و هدف حسابرسي
فلسفه و جايگاه حسابرسي
انواع حسابرسي
تحول در متدولوژي حسابرسي
تحول در هدف هاي حسابرسي
گفتار پنجم : حسابرسي دولتي
اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي
شناخت حسابرسان
اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار
نكات كلي در حسابرسي
سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور
برنامه حسابرسي سنتي
روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت )
برنامه حسابرسي دفاتر
برنامه حسابرسي گروه حساب هاي درآمد عمومي
برنامه حسابرسي گروه حساب هاي سنواتي
برنامه حسابرسي تضمينات
برنامه حسابرسي گروه حساب هاي اوراق بهادار
برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي
ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور
واحدهاي درون سازماني
واحدهاي برون سازماني
ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ناظر در سطح كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان حفاظت محيط زيست
گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آن ها با پاسخگويي
حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آن ها با پاسخگويي
منابع و مآخذ

تاريخچه حسابداري و حسابرسي :
از آنجائي كه جوامع بشري همواره در حال پيشرفت و دستيابي به نا شناخته ها مي باشند و با توجه به اين كه نقش فعاليت هاي مالي در هر توسعه اي غير قابل انكار است. نياز به توسعه حسابداري روز به روز افزايش مي يابد. در قرون وسطي مرسوم بوده است كه فرمانروايان مالياتها را جمع آوري مي نمودند و آن را در جهت رفع نيازهاي مالي مربوط به توسعه كار املاك به مصرف مي رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يكي تهيه صورتي ازاموال افراد جهت خزانه داري فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادي كه به كار تجارت بين كشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه مي گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاري تحولاتي در سيستم نگهداري حساب بوجود آمد . انتشار كتاب رياضيات (لوكاپاچولي ـ۱۴۹۴م ) كه چند فصلي از آن اختصاص به حسابداري داشت موجب گسترش فن دفتر داري ۲ طرفه در سراسر اروپا گرديد . وي يك كشيش ايتاليائي و در واقع يك رياضيدان بود كه در اين كتاب مهارت تجزيه و تحليلگري خود را در جهت توصيف سيستم حسابداري ۲ طرفه بكار برد . كتاب پاچولي با وجود اينكه اشاره اي به دوره مالي و نگهداري حسابهاي مربوط به دارائيهاي ثابت ندارد و نيز تمايزي بين اموال شخصي صاحب موسسه و سازمان تجاري وي نگذاشته است . به دليل سادگي و داشتن ارزشهاي علمي در طي قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتي در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداري توسعه يافت .در آمريكا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتي سرمايه هاي شخصي زيادي دركمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهاي صنعتي قرن ۲۰ سيستم هاي حسابداري از اهميت بيشتري برخوردار گرديدند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۱

تعدا صفحات:125
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسي بانك اطلاعاتي SQL
الف : آشنايي و استفاده از دستور SELECT
دستور SELECT
پرس و جو با استفاده از DISTINCT
عبارات
شرايط
عملگرها
عملگردهاي رياضي
عملگردهاي مقايسه‌اي
عملگرهاي كاراكتري
عملگرهاي منطقي
عملگرهاي مجموعه‌اي
عملگرهاي ديگر
توابع
توابع جمعي
توابع تاريخ و زمان
توابع رياضي
توابع كاراكتري
توابع تبديل
ب : آشنايي و استفاده از دستورات پردازشها
جملات پردازش داده‌ها
درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT
درج يك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES
درج چندين ركورد با استفاده از INSERT … SELECT
تغيير نوع داده‌هاي موجود با استفاده از جمله DELETE
ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجي
شبه جملات در پرس و جوهاي SQL
تعيين معياري با شبه جمله WHERE
شبه جمله STARTING WITH
شبه جمله ORDER BY
شبه جمله GROUP BY
شبه جمله HAVING
فصل ج : آشنايي و استفاده از دستورات تعريف داده‌ها
ايجاد و نگهداري جداول
شروع كار با جمله ايجاد پايگاه داده‌اي (CREATE DATABASE)
راه‌هاي ايجاد پايگاه داده
طراحي پايگاه داده‌اي
ايجاد يك فرهنگ داده‌اي (كاتالوگ سيستم)
ايجاد فيلد كليد
جمله CREATE TABLE
جمله ALTER TABLE
جمله DROP TABLE
جمله DROP DATABASE
ايجاد شاخص‌ها بر روي جداول جهت بهبود اجرا
استفاده از شاخص‌ها
شاخص‌ها چه هستند؟
نكات شاخص بندي
شاخص‌بندي روي بيشتر از يك فيلد
استفاده از كلمه كليدي UNIQUE به همراه CREATE INDEX
شاخص‌ها و اتصال‌ها
ايجاد ديدها
معرفي ديد
كاربرد ديدها
تغيير نام ستون‌ها
پردازش ديد در SQL
محدوديت‌هاي استفاده از SELECT
تغيير داده‌ها در يك ديد
مشكلات تغيير داده‌ها با استفاده از ديدها
كاربردهاي مشترك ديدها
استفاده از ديدها براي تبديل واحدها
ساده‌سازي پرس و جوهاي پيچيده با استفاده از ديدها
حذف ديدها با استفاده از جمله DROP VIEW
د : اتصال جداول
اتصال جدول‌ها به شرط تساوي
اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوي
اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كليدي JOIN
اتصال دروني (INNER JOIN)
اتصال بيروني (OUTER JOIN)
ه : كنترل جامعيت داده‌ها
معرفي محدوديت‌ها
جامعيت داده‌ها
چرا از محدوديت‌ها استفاده ميكنيم؟
مروري بر انواع محدوديت‌ها
محدوديت‌هاي NOT NULL
محدوديت‌هاي كليد اصلي
محدوديت‌هاي يكتايي
محدوديت‌هاي كليد خارجي
محدوديت‌هاي كنترل
محدوديت‌هاي مديريتي
استفاده از ترتيب صحيح
روش هاي مختلف در ايجاد محدوديت‌ها
و : نرمال سازي پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌اي خام
طراحي پايگاه داده‌اي منطقي
نيازهاي كاربر نهايي چيست؟
افزونگي داده‌ها
فرم‌هاي نرمال
فرم اول نرمال
فرم دوم نرمال
فرم سوم نرمال
مزاياي نرمال سازي
معايب نرمال سازي
از نرمال درآوردن يك پايگاه اطلاعاتي
فصل دوم: بررسي بانك اطلاعاتي اكسس
مقدمه
آشنايي با اكسس
تعريف كلي از ACCESS
تكنيك كار در اكسس
طراحي جدول (TABLE)
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي
انواع عملگرها
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود داده‌ها (DataSheet View)
انواع فيلترها
طرز ايجاد Relationship
آشنايي با طراحي Query
ايجاد Query از طريق Design View
كاربرد Total در Select Query
آشنايي با Action Query
آشنايي با طراحي فرم (From)
فرم چيست؟
طرز كار Form Wizard
طرز كار AutoForm
تفاوت فرم و گزارش
آشنايي با طراحي Report
طرز كار Report Wizard
منابع

مروري بر SQL:
تاريخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كاليفرنيا شروع ميشود. جاييكه SQL در اواخر دهه 1970 ميلادي شكل گرفت.
كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ ميكند.
اين زبان ابتدا براي محصول DB2 شركت IBM (يك سيستم مديريت پايگاه داده‌اي رابطه‌اي يا RDBMS كه امروزه نيز براي بعضي محيط‌ها فروخته ميشود، طراحي شد.)
در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم مي آورد. SQL يك زبان غير روالمند ميباشد، بر خلاف زبان‌هاي روانمند يا زبان‌هاي نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمان ها ايجاد شده بودند.
تذكر ـ غير روانمند يعني چه به جاي چگونه، بطور مثــال SQL ميگويد كه داده‌ها بايد ذخيره، حذف، اضافه يا بازيابي شوند بدون آنكه به چگونگي انجام آن ها كاري داشته باشد.
ويژگي مهمي كه باعث تفاوت بين DBMS و RDBMS ميگردد، آن است كه يك RDBMS از يك زبان مبتني بر مجموعه‌ها استفاده ميكند. در اكثر RDBMS ها اين زبان، زبان SQL است. در نتيجه SQL زبان مبتني بر مجموعه‌ها است.
SQL، يك زبان كامپيوتري مبتني بر استاندارد (American National Standards Institute) ANSI براي بازيابي و بروز رساني داده‌ها در يك پايگاه داده‌اي ميباشد و با برنامه‌هاي پايگاه داده‌هايي مانند MS Access ، DB2 ، MSSQL Server ، Oracle، Sybase و … كار ميكند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/1/14  ساعت: ۰۱

تعداد صفحات:91
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاريخ ورزش در ايران
ورزش در ايران باستان
ورزش در ايران قديم
ورزش در ايران معاصر
توريسم
جهانگردي چيست؟
تاريخ جهانگردي
جهانگردي داخلي
جهانگردي بين المللي
فصل جهانگردي خارجي
جهانگردي داخلي در ايران
فصل دوم
تجربه ها
نمونه ها و مصاديق راه گشا
بررسي نمونه ها
مجموعه تفريحي – ورزشي شركت نفت فلات قاره
مجموعه ورزشي رفسنجان
مجموعه ورزشي در شهر نانت فرانسه
استاديوم المپيك گواندنگ
مركز تفريحي ورزشي ايست هامپتون
استخر شناي سرپوشيده بيوتي
فصل سوّم
بررسي اقليم مورد نظر
ميزان بارندگي
مطالعات زمين لرزه در يزد
تاريخچه و وضع موجود
نتيجه و پيشنهاد
تأثير عوامل اقليمي بر معماري
مشكلات اقليمي در شهر يزد
مقابله با مشكلات اقليمي در شهر يزد
اصول طرح ريزي در رابطه با مشكلات اقليمي گرم و خشك
اشاره
نتيجه
بررسي سايت مورد نظر
فصل چهارم
ضوابط و استانداردهاي طراحي
مجموعه هاي ورزشي
فضاهاي ورزشي
خصوصيات اصلي كف هاي ورزشي
ضوابط برنامه – استانداردهاي برنامه ريزي
فضاهاي ورزشي
ورزش
ملاحظات اوليه
بازي تنيس
بازي بسكتبال
بازي واليبال
تنيس روي ميز
بازي هندبال
بازي بدمينتون
بدنسازي
بازي اسكواش
پيست اسكيت
دوچرخه سواري
استخر شنا
استخر آموزشي (كودكان)
استخر هاي مسابقه
استخر تفريحي
سونا
فضاهاي تفريحي
بيليارد
بازيهاي كامپيوتري
سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي تئاتر)
برنامه ريزي فضايي
بخش ورزشي
فضاهاي فرهنگي
شرح خصوصيات اجزاء برنامه – خصوصيات كيفي و كمي
سالن سرپوشيده ورزشي
سالن ورزشهاي آبي
زمينهاي روباز ورزشي
پيست اسكيت
جاده تندرستي
مسير دوچرخه سواري
پارك بازي كودكان
سالن بيليارد
بازيهاي كامپيوتري و كافي نت
آمفي تئاتر سرپوشيده
گالري
رستوران
بخش مديريتي واداري
بخش تجاري
پاركينگ
تأسيسات
رفاهي – خدماتي
خلاصه برنامه
منابع لاتين

ورزش در ايران قديم:
با ظهوراسلام و تسلط اعراب بر ايران كه با زوال حكومت ساسانيان همراه بود به يك دوره خاص از تاريخ ورزش ايران ميرسيم. حكومت اعراب بر ايران كه در بسياري از موارد بر خلاف دستورات اسلام با ظلم و تبعيض همراه بود، مقاومت هايي را در ميان ايرانيان نو مسلمان بر مي انگيخت. اين حركت ها به علت سركوب حكومت هاي حاكم اموي و عباسي شكل مخفي به خود گرفت، كه عده اي اين امر را منشأ پيدايش زورخانه ها مي دانند. توجه به وسائل موجود در ورزش زورخانه اي كه هم اينك مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند اين مطلب را تاييد نمايد تشابه ميل با گرز، سنگ با سپر و كباده با كمان مويد همين مطلب است با زوال حكومت اعراب در ايران در دوره هاي كوتاهي حكومت هاي محلي، پديد آمدند كه عموما كم قدرت وغير فراگير بودند و اغلب چندين نفر همزمان در نقاط مختلف كشور حكومت مي كردند و با يكديگر در نبرد بودند.
حكومت صفاريان، سامانيان و ديالمه از اين گروه هستند. علاوه بر اين حكومتهايي مانند سلجوقيان، غزنويان و … كه بنيان گذاران آنها غير ايراني (اغلب ترك) بودند چند صباحي بر ايران حاكم بود. حمله مغولها و استيلاي آنها و اعقابشان كه تا احياي يك حكومت مقتدر مركزي ايراني توسط صفويان ادامه يافت شرايط را براي روي آوردن مردم به زندگي عادي فراهم نمي آورد.
در طول نه قرن حكومت اعراب، تركان آسياي ميانه و مغولان بر ايران، شايد تنها ورزش كشتي بود كه توانست به حيات خود ادامه دهد كه آن نيز به جهت خطراتي كه متوجه حكومتها مي نمود بيشتر در اختفاء انجام مي شد. با اين وجود در طي اين دورانها نيز همواره از پهلوانان بنام در تاريخ ياد شده است. پهلواناني نظير پورياي ولي كه اسطوره اي در تاريخ است.
با آغاز حكومت صفويان، كه با يكپارچگي ايران و حاكم شدن مذهب شيعه كه مذهب اكثريت مردم ايران بود، تا حدودي توجه به ورزش نيز، مد نظر قرار گرفت. مهمترين ورزش ثبت شده در تاريخ صفوي چوگان است كه اصالتي ايراني دارد و در اين زمان مجددا احياء گرديد. مياديني براي انجام بازي چوگان ساخته شد كه مهمترين آنها ميدان نقش جهان اصفهان است. علاوه برچوگان در زمان حكومت صفويان، خيمه شب بازي، اكروبات و كشتي گيري نيز در مياديني كه به همين منظور ساخته شده بود انجام مي شد و شاه و درباريان و مردم به تماشاي آنها مي نشستند.
با رسمي شدن و به قدرت رسيدن مذهب شيعه، فعاليت هاي ورزشي كه در خفا انجام مي شد (بخصوص كشتي) بعد تازه اي به خود گرفت و آن مذهب بود. زورخانه ها كه با حال و هوائي جديد و همراه شدن اشعار مذهبي و تمسك به اهل بيت بخصوص حضرت علي (ع) گسترش يافته بودند در قرون بعدي و در زمان حكومت هاي افشاريه، زنديه و قاجار نيز به حيات خود ادامه دادند در زمان قاجار پادشاهان به برگزاري مراسم ورزشي و تربيت دادن جلسات كشتي گيري و عمليات پهلواني علاقه فراواني نشان مي دادند و همه ساله در ميدان ارگ تهران مراسم ورزشي ومسابقات بزرگي ترتيب داده مي شد و به ورزشكاران برتر جوايز و القابي نظير جهان پهلواني اعطا مي شد. پهلوان اكبر خراساني و پهلوان يزدي از جمله نامدارترين پهلوانان در اين زمان هستند.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]