نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
سیگار برگ کوبایی
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی
آموزشگاه کافی شاپ در تهران
تور کویر
خرید بک لینک
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
قيمت باكس هتلی
قیمت تشک رویا
استاندارد
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۶

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
مفاهيم عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
بخش اول رهبري
مقدمه
سبك رهبري
مفهوم رهبري اخلاقي
تعريف رهبري اخلاقي
اصول پنج گانه اخلاق رهبري
قدرت و رهبري
اثربخشي، هدف رهبري
هوش اخلاقي و هوش معنوي
اخلاق و اقتصاد
مفاهيم ارزشي در ادبيات رهبري
ديدگاه مخالفان رهبري اخلاقي
روش ارزشيابي اخلاقي اقدام رهبري
معيارهاي اثربخشي اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقي و غيراخلاقي آن در رهبري
مؤلفه هاي رهبري اخلاقي از ديدگاه هاي مختلف
جو اخلاقي سازمان
رهبري اخلاقي در محيط كار
بخش دوم تعهد سازماني
تعهد سازماني
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي؟
مدل هاي تعهد سازماني
ديدگاه هاي نظري عوامل موثر بر تعهد سازماني
اهميت تعهد
انواع تعهد
هدف هاي سازماني
اهميت تعهد سازماني
ابعاد تعهد سازماني از ديدگاه آلن و ميير
ابعاد تعهد سازماني از نظر اتزيوني
ساير ديدگاه ها در مورد تعهد سازماني
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازماني
رابطه بين انصاف و اعتماد
ويژگي رهبران موثر در تيم هاي كاري
بخش چهارم
مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
ابزار گردآوري داده‌ها
تعيين اعتبار و پايايي ابزار گردآوري داده‌ها
روش تحليل آماري
ملاحظات اخلاقي
فصل چهارم – تجزيه تحليل داده ها
مقدمه
توصيف متغيرهاي جمعيت‌شناختي
آزمون كولموگروف- اسميرنف تك نمونه‌اي
آزمون فريدمن
بررسي فرضيات تحقيق
فرضيات جانبي پژوهش
فرضيه‌ اول – بين رهبري اخلاقي و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضيه‌ دوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي رابطه وجود دارد
فرضيه‌ سوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضيه‌ چهارم – بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه‌گيري
فرضيات جانبي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهادات براي تحقيقات بعدي
محدوديت‌ها
منابع
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
معيارهاي ارزشيابي رهبران بر مبناي روش نوسازي سازمان،
فرم ارزشيابي ويژگي هاي هر تصميم يا اقدام از سه بعد
معيارهاي‌ پيشنهادي ‌براي‌ ارزشيابي ‌رهبري‌ اخلاقي
پيش شرط هاي تعهد سازماني
متغيرهاي تحقيق
ضريب آلفاي كرنباخ مربوط به پايايي پرسش نامه
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب جنس
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سابقه‌ خدمت
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير رهبري اخلاقي
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير اعتماد به‌ سرپرست
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد عاطفي
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد مستمر
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد هنجاري
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد سازماني
نتيجه آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق
آزمون رتبه‌بندي فريدمن در متغيرهاي پژوهش
خي‌دو بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي
آزمون همبستگي اسپيرمن
آزمون كروسكال- واليس
خي‌دو بين اعتماد به‌ سرپرست و رهبري اخلاقي
آزمون اسپيرمن
آزمون كروسكال – واليس
خي‌دو بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي
ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغير رهبري
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري در واحدهاي مالي همدان
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري
آزمون كروسكال – واليس

فهرست شكل ها:
مدل مفهومي تحقيق
نموادار استخوان ماهي عوامل موثر بر تعهد سازماني
فرايند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنست
توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سن
وزيع فراواني گروه نمونه بر اساس تحصيلات
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير رهبري اخلاقي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير اعتماد به‌سرپرست
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير تعهد عاطفي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد مستمر
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد تكليفي (تعهد هنجاري)
توصيف ميان نظر پاسخگويان در مورد تعهد سازماني

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني در واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان است. در اين پژوهش كليه كارشناسان واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ي آماري در نظر گرفته شد و از بين جامعه‌ي آماري كارشناسان مالي بر اساس جدول كرجسي – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت انتخاب نمونه آماري از نمونه‌ گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول تصادفي اعداد استفاده شد. روش تحقيق در اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي مي‌باشد، براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه استاندارد كه در مقياس ليكرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ويژگيهاي جمعيت‌ شناختي بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش خي‌دو، آزمون‌هاي اسپيرمن، فريدمن، كروسكال، و كولموگروف- اسميرنف استفاده شد. نتايج به‌دست آمده از اين پژوهش، حاكي از آن است كه بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي در واحدهاي مالي شهرستان همدان رابطه همبستگي در حد بالايي است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:188
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چهارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
تعريف حسابرسي
انواع حسابرسي
انواع حسابرسي از نظر دليل ارجاع كار
انواع حسابرسي از نظر ماهيت رسيدگي
انواع حسابرسي از نظر زمان انجام كار
انواع حسابرسي از نظر شيوه انجام كار
انواع حسابرسي از ديدگاه ديگر
معيارهاي ارزيابي اطلاعات
مربوط بودن
تاييد پذيري (قابليت رسيدگي)
عاري بودن از سو گيري
كميت پذيري
عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي
نقش اصلي حسابرسي
بعد كنترلي
بعد اعتبار بخشي
مفاهيم مهم حسابرسي
شواهد حسابرسي
انواع شواهد در حسابرسي
ماهيت شواهد حسابرسي
مراقبت هاي حرفه اي
ارايه منصفانه
استقلال حسابرس
اصول اخلاقي
نقش و جايگاه حسابرسي
نقش اقتصادي حسابرس
قانون تجارت و حسابرسي مستقل
محوريت استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي
ابعاد نظام كنترل مالي در ايران
گزارش حسابرسي
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد
موضوعاتي كه بر اظهار نظر حسابرس تاثير ندارد
انواع گزارش هاي حسابرسي
معيارهاي عملكرد
شاخص هاي عملكرد مالي
روش هاي تجزيه و تحليل مالي
نسبت هاي مالي
ارتباط بين اهداف حسابداري و نسبت هاي مالي
طبقه بندي نسبت ها
نسبت هاي مالي مورد استفاده در اين تحقيق
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي سودآوري
نسبت هاي سرمايه گذاري
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
ساير نسبت هاي مالي استفاده در تحقيق
استفاده كنندگان نسبت هاي مالي
محتواي اطلاعاتي نسبت هاي مالي
نسبت هاي مالي و شاخص هاي عملكرد شركت هاي موفق
كاربرد نسبت هاي مالي در پيش بيني ناتواني مالي
انواع مدل هاي پيش بيني ورشكستگي
مدل آلتمن
مدل زيمسكي
مدل شيراتا
ويژگي هاي شركت هاي ورشكسته
روش هاي تحليلي
ارتباط بين معيارهاي عملكرد و گزارش حسابرس
مسئوليت حسابرس در رابطه با تداوم فعاليت شركت
تحقيقات انجام يافته مرتبط با تداوم فعاليت
ساير متغيرهاي تحقيق
اندازه شركت و اظهار نظر حسابرس
تحقيقات مرتبط با اندازه شركت
پيش بيني اظهار نظر حسابرس
انواع الگوهاي پيش بيني اظهار نظر حسابرس
پيشينه تحقيق
تحقيقات داخلي
تحقيقات خارجي
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري تحقيق
روش تحقيق
روش جمع آوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
مدل
ويژگي هاي يك مدل خوب
رگرسيون
رگرسيون لجستيك
متغيرهاي عملياتي تحقيق
جنبه نوآوري تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
خلاصه يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
ارايه مدل رگرسيون چند گانه
مدل لجستيك با استفاده از روش ENTER
مدل لجستيك با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)
مدل لجستيك با واردكردن تمامي متغيرها
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
يافته هاي تحقيق در مورد فرضيه ها
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه اول
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه دوم
يافته هاي به دست آمده در مورد فرضيه سوم
تفسير كلي نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهايي براي كاربران نتايج تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
پيوستها
پيوست الف) تعاريف جدول نسبت هاي مالي
پيوست ب) خروجي نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نوع بنگاه هاي اقتصادي و مكانيزم هاي كنترل آن ها (در شرايط كنوني آن ها)
نسبت اقلام دارايي به جمع دارايي
شركت هاي دريافت كننده گزارش مقبول
شركت دريافت كننده گزارش مشروط
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهار نظر مقبول
يافته هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جامعه با اظهارنظر غير مقبول (مشروط)
توزيع فراواني دو متغير بحران مالي واظهار نظر حسابرس
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي نسبت هاي مالي
نتايج آزمون t براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كروسكال واليس براي ميانگين نسبت هاي مالي دو جامعه
نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي اندازه شركت
نتايج آزمون t براي ميانگين اندازه دو جامعه
نتايج آزمون كاي دو متغير بحران مالي واظهار نظرحسابرس
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل براظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل و اظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغيرها و سطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دو براي تاثير متغيرهاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده بااستفاده از مدل
ضرايب متغيرها وسطح معني داري آنها
نتايج آزمون كاي دوبراي تاثير متغير هاي مستقل بر اظهار نظر حسابرس
جدول رگرسيون بين متغيرهاي مستقل واظهار نظر حسابرس
مقاديرمشاهده شده و پيش بيني شده با استفاده از مدل
ضرايب متغير ها وسطح معني داري آنها
خلاصه نتايج فرضيه هاي تحقيق
فرايند انتخاب جامعه آماري موردمطالعه به روش غربال گيري

چكيده:
هدف اين تحقيق بررسي ارزيابي تاثير معيارهاي عملكرد مالي وغير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس ميباشد. بنابراين سعي گرديده است تا با انتخاب نمونه اي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسايي قرار گيرد. متغيرهاي مورد بررسي شامل نسبت هاي مالي به دست آمده از صورتهاي مالي، اندازه شركت و متغير بحران مالي شركت ها است. روش مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي – همبستگي است.
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه نشان داد كه از بين نسبت هاي مالي، متغيرهاي نسبت جاري، سود خالص به كل دارايي ها، سود ناخالص به كل داريي ها، سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي، سود خالص به دارايي هاي ثابت و سرمايه در گردش به كل دارايي بر اظهار نظر حسابرس تاثير دارد و اندازه شركت تاثيري بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنين بين اظهار نظر حسابرس و بحران مالي رابطه معني داري وجود ندارد.
آزمون لجستيك براي دوگروه متغيرها بررسي شد. در روش اول متغيرهايي كه تفاوت معني داري بين دو گروه داشتند وارد مدل شدند كه از بين آن ها متغيرهاي سود قبل از بهره و ماليات بيشترين تاثير را بر اظهار نظر حسابرس دارد و در روش دوم تمام متغيرها بدون هيچ محدوديتي وارد مدل شدند كه نتايج به دست آمده نشان داد متغيرهاي سود عملياتي به فروش، موجودي كالا به فروش، ميزان دارايي و ميزان فروش قابليت پيش بيني اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:
اتخاذ تصميمات اقتصادي و تخصيص بهينه منابع، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امكان پذير نيست. جريان سرمايه ها زماني به سوي فعاليت هاي اقتصادي بهينه سرازير ميشود كه تصميمات صاحبان سرمايه در زمينه سرمايه گذاري، متكي بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادي ميتوانند نقش اعتبار دهي را ايفا كنند كه داراي استقلال و صلاحيت فني لازم براي اجراي رسيدگي باشند تا جامعه بتواند از بي طرفي و واقع بيني آنان اطمينان حاصل نمايد. به عبارتي حسابرسي منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل يكي از بهترين نوع حفاظت از منافع سرمايه گذاران است. محصول نهايي و اصلي فرآيند حسابرسي اظهار نظر حسابرس ميباشد كه در قالب گزارش حسابرسي بيان ميشود. در تحقيق حاضر سعي شده است تا توانايي پيش بيني نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معيارهاي عملكرد مالي و غير مالي بررسي گردد. اميد است نتايج اين تحقيق، زمينه اي را هرچند ناچيز، جهت انجام تحقيقات بعدي فراهم آورد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:96
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه دياليز
دياليز چيست؟
اصول دياليز
كليه
آناتومي كليه ها
آناتومي دستگاه ادراري
ساختار كليه
نحوه تشكيل ادرار
كليه ها چگونه كار مي كنند؟
فرآيند كليه ها
بيماري كليه
ده عامل اصلي بيماري كليه
نشانه هاي هشدار دهنده بيماري هاي كليوي و دستگاه ادراري
دياليز
ديابت و دياليز
علائم از كار افتادن كليه
روشهاي جايگزين كليه (دياليز)
كدام نوع دياليز براي بيماران بهتر است؟
آيا دياليز صفايي مي تواند خطر عفونت را كاهش دهد؟
پيوند كليه
رژيم غذايي بيماران دياليزي
آيا با كنترل دقيق قندخون مي توان جلوي نارسايي كليه را گرفت؟
روش هاي مراقبت از بيماران دياليزي
راهنماي دياليز مبتني بر شواهد و اصول باليني
آلبومين
انواع آلبومين
بيماري هاي كه آلبومين در آن ها كاهش مي يابد
موارد تجويز آلبومين
ساخته هاي صناعي نظير آلبومين
مقدار و طرز مصرف
رژيم غذايي بيماران دياليزي
روشهاي دياليز
تغذيه درماني در دياليز
هدف تغذيه درماني
مواد مورد نياز بدن
دريافت پروتئين
ويتامين هاي مورد نياز
تعادل سديم و مايعات
دريافت پتاسيم
رژيم غذايي بيماران تحت دياليز
توصيه‌هاي تغذيه‌اي در درمان بيماران همودياليزي
وضعيت دياليز و تغذيه در ايران
برنامه ي منوي ساده براي بيمار تحت درمان با دياليز
انرژي مورد نياز
نمونه برنامه غذايي براي بيماران همودياليزي
آنچه بيماران دياليزي نبايد بخورند
راهنماي تغذيه و همودياليز (بنياد ملي كليه)
مراحل بيماري هاي مزمن كليوي (CKD)
رابطه تغذيه و همودياليز
مصرف مقدار صحيح كالري
مصرف مقدار صحيح پروتئين
مابقي مواد مغذي در رژيم غذايي شما
كنترل و برآورده سازي نيازهاي رژيم غذايي ويژه
ديابت و رژيم غذايي ويژه آن
رژيم گياهي (گياهخواري)
نحوه كنترل و نظارت بر سلامت تغذيه
مصاحبات مربوط به رژيم غذايي و يادداشت روزانه غذاها
تستهاي آزمايشگاهي براي توازن پروتئين
سرم آلبومين
nPNA (وجود نيروژن پروتئيني نرماليزه)
آزمون تغذيه
تست هاي ديگري كه به سلامت تغذيه شما كمك مي كند.
مقدار دياليزي دريافتي
سرم كراتين
بررسي ميزان مصرف پروتئين خوراكي بر اساس محاسبه سرعت توليد اوره در بيماران همودياليزي مزمن
ماشين هاي همودياليز
شرايط عمومي
شرايط اختصاصي (مشخصات فني)
مشخصات آب مصرفي دياليز
كيفيت آب مورد نياز دستگاههاي همودياليز
عوارض ناشي از آلودگي هاي شيميائي آب دياليز
ميزان استاندارد تركيبات موجود در آب مصرفي جهت انجام دياليز
پژوهش تجربي
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع

چكيده:
در اين پايان نامه با فرآيند دياليز، تغذيه و رژيم غذايي و رابطه اين 2 با هم آشنا ميشويم. اين پايان نامه در شش فصل انجام شده است. در فصل اول مسائل مقدماتي درباره دياليز و تاريخچه آن ارائه ميشود. در فصل دوم با آناتومي كليه ها و بيماري هاي كليوي آشنا مي شويم. در ادامه، در فصل سه دياليز و انواع آن را بصورت مفصل معرفي كرده و توضيح مي دهيم. در فصل چهارم رژيم غذايي مناسب براي بيماران دياليزي را بررسي مي كنيم. در فصل پنجم با دستگاه دياليز آشنا مي شويم و در پايان در فصل ششم گزارش يك كار تحقيقاتي عملي در زمينه بيماران دياليزي را ارائه مي كنيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۵

تعداد صفحات:217
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسأله
اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
قلمرو زماني ،مكاني و موضوعي
تعاريف، اصطلاحات مفهومي و عملياتي
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مفهوم و تعاريف رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت و نارضايتي شغلي در سازمان
عوامل موثر بر رضايت شغلي
اثرات رضايت شغلي بر عملكرد كاركنان
شيوه ابراز نارضايتي
مفهوم عدالت
عدالت سازماني
كاركردهاي درون سازماني عدالت
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت تعاملي (مراوده اي)
اهميت عدالت سازماني
عوامل موثر بر ادراك عدالت
نتايج ادراك از عدالت
عدالت در روابط برون سازماني
تعهد سازماني
مفهوم و تعاريف تعهد
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
طبقه بندي كانون هاي تعهد
دو ديدگاه درباره تعهد سازماني
تعهد به ديگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتريان
رفتاراخلاقي
فاكتورهاي سطح كلان اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح مياني اثر گذار بر رفتار اخلاقي
فاكتورهاي سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقي
پيشينه تحقيق
چارچوب نظري ومدل مفهومي تحقيق
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري و نمونه
روش هاي گردآوري داده ها
ابزار گردآوري اطلاعات
روايي و پايايي
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصيلات
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق
ارزيابي بخش اندازه گيري مدل
بررسي فرضيات تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه
بحث و نتيجه گيري
مقايسه نتايج با تحقيقات مشابه
پيشنهاد هاي كاربردي
پيشنهاداتي براي محققان آينده
موانع و محدوديت هاي پژوهش
منابع و مأخذ
پيوست‌ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
متغيرها و سوالات پرسشنامه
ضرايب مربوط به آلفاي كرونباخ
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان درآمد
آزمونهاي برازندگي مدل كلي
مقياس سنجش متغيرهاي اندازه گيري
شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه اول
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه دوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه سوم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه چهارم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه پنجم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه ششم
نتايج ضرايب استاندارد و آماره T فرضيه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت
وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصيلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشكال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومي تحقيق
ضرايب استاندارد مدل ساختاري و اندازه‌گيري
آماره T براي ضرايب مدل ساختاري و اندازه‌گيري

چكيده:
مفاهيم رضايت شغلي، عدالت سازماني، رفتار اخلاقي و تعهد سازماني به دليل اهميت حفظ نيروي انساني براي سازمان ها بسيار زياد ميباشد. شايد بتوان گفت كه كارمندان، مشتريان كار در سازمان ها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضايت مشتريان بيروني از سياست ها و استراتژي هاي مختلفي بهـره ميبرند، مي بايستي جهت راضي نگه داشتن نيروهاي متخصص نيز راه كارهاي علمي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. بدين منظور بايد از طريق بررسي هاي ساليانه نسبت به شناسايي نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمين رضايت و به تبع آن ايجاد تعهد اقدام نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقي بر رضايت كاركنان، در يك نمونه تصادفي 370 نفري از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نوع رابطه اي بوده و از نظر روش تجزيه و تحليل داده‌ها، از نوع همبستگي و معادلات ساختاري محسوب ميگردد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از تكنيك تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري استفاده گرديده است. بررسي فرضيات تحقيق از طريق معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل، بيانگر وجود رابطه بين عدالت توزيعي و رفتار اخلاقي كاركنان است. بين عدالت رويه اي و رفتار اخلاقي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين عدالت توزيعي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بين تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. اما بين عدالت رويه اي و رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آن است. ادراك بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد؛ زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردها و ستاده هاي سازمان، موجب تضعيف روحيه كاركنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آنان مي شود؛ بنابراين رعايت عدالت، رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراين از جمله وظايف اصلي مديريت، حفظ و توسعه رفتارهاي عادلانه در مديران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعايت عدالت به ويژه در برخي رفتارهاي مديريت با كاركنان ( توزيع پاداش ها، روابط سرپرستي، ارتقاها و انتصاب) براي كاركنان حائز اهميت است. در فراگرد توسعه رفتارهاي عادلانه و رفتارهاي اخلاقي كاركنان و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگي تاثير گذاري رفتارهاي مبتني بر عدالت بر هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش كاركنان حائز اهميت است. با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تاثيرگذاري ابعا دعدالت سازماني، رفتاراخلاقي و تعهد كاركنان بر ابعاد گوناگون رضايت شغلي، مديران اين امكان را مي بايند كه اقدامات مناسب تري را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ايجاد تعهد و رفتار اخلاقي در سازمان برنامه ريزي و مديريت نمايند. براين اساس در اين تحقيق محققي سعي دارد به بررسي ابعاد عدالت سازماني، تعهد و رفتاراخلاقي كاركنان در رضايت شغلي كاركنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه تجارت الكترونيك
سرآغاز تحول تجارت الكترونيك
تعاريف تجارت الكترونيك
تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات
تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي
فصل دوم – مباني و ساختار تجارت الكترونيك
مقدمه
اجزاي مبادله الكترونيكي
استانداردهاي مبادله الكترونيكي داده ها
ساختار تشكيلاتى EDI
نرم افزار الكترونيكي
شبكه هاي طرف قرارداد
مبادلات الكترونيك
انواع مبادله الكترونيك داده ها
فناوري هاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده ها
تجارت الكترونيك و مبادلـه الكترونيك داده ها
محدوديت هاي اجراي مبادله الكترونيك داده ها
طبقه بندي تجارت الكترونيك از ديدگاه هاي متفاوت
از منظر ماهيت تبادلات
با توجه به ماهيت برنامه هاي كاربردي
محدوديت ها و موانع تجارت الكترونيكي
محدوديت هاي فني
محدوديت هاي غير فني
انواع بازارهاي الكترونيكي : از فروشگاه ها تا پورتال ها
انواع فروشگاه و مراكز خريد
بازارهاي الكترونيكي B2B
پورتال ها
كاتالوگ هاي الكترونيكي
مروري بر خرده فروشي الكترونيكي
خصوصيات خرده فروشي الكترونيكي موفق
طبقه بندي خرده فروشي الكترونيكي بر اساس كانال هاي توزيع
دو دسته مراكز خريد الكترونيكي
انواع روش هاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
ابزارهاي ارائه خدمات به مشتري در اينترنت
استراتژي هاي بازاريابي خريد الكترونيكي
استراتژي تجارت الكترونيك
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك تجارت الكترونيكي
عوامل موثر بر به كارگيري استراتژي تجارت الكترونيك
فصل سوم – بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديدهاي آن
تجارت الكترونيك و بانك (بانكداري الكترونيكي)
تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
محصولات و خدمات بانكداري الكترونيك
تفاوت بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي
مزاياي بانكداري الكترونيك
سابقه تاريخي شكل گيري بانكداري الكترونيك در ايران
بررسي بانكداري الكترونيكي در ايران
آشنايي با نظام‌هاي پرداخت
مشكلات و موانع گسترش بانكداري الكترونيكي در ايران
جنبه داخلي
جنبه هاي خارجي
منابع توسعه و گسترش بانكداري الكترونيك در ايران
عملكرد ضعيف بانك هاي بزرگ كشور در ساتنا
بررسي وضعيت سطح كيفي دستگاه هاي خروجي در ايران
فاصله بانكداري الكترونيك ايران در سطح بين المللي
بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيك بر توسعه نظام بانكي
بسترهاي بانكداري الكترونيكي
بسترهاي نرم افزاري
بسترهاي سخت افزاري
بسترهاي مخابراتي
بسترهاي حقوقي
مزاياي بانك هاي اينترنتي
معايب بانك هاي اينترنتي
اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك
فصل چهارم – نتيجه گيري
مقدمه
نتيجه گيري
توصيه ها و پيشنهادهايي جهت پياده سازي بانكداري الكترونيك در كشور
منابع

فهرست جداول:
سه نسل تكامل تجارت الكترونيك از ديدگاه پالك (Paulk )
مقايسه ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي و سنتي
تعداد پيام هاي ارسالي ايران از طريق

فهرست تصاوير:
تجارت الكترونيك
نگاه تاريخي به حكومت و شهروند
كنترل كامل شهروند (قبل از جنگ جهاني دوم)
امكان انتخاب حكومت براي شهروند (پس از جنگ جهاني دوم)
شهروند و حكومت مجازي (جامعه شبكه اي)
جايگاه كميته‌ها و گروه‌هاى كارى و شوراهاى منطقه‌اى
ملاحظات حضور
نحوه اتصال سازمان هاي مختلف به مركز شتاب

چكيده:
تجارت الكترونيك يك مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سال ها قبل باز ميگردد. يك عقيده اين است كه اولين داد و ستدي كه توسط تلفن و يا فاكس انجام گرفت، اولين داد و ستد به شكل تجارت الكترونيكي بوده است. اما تجارت الكترونيك به شيوه امروزي در دهه 60 ميلادي و بر مبناي مبادله الكترونيك داده ها، يعني تبادل الكترونيك اسناد استاندارد شده از يك رايانه به رايانه ديگر، شكل گرفت. مبادله الكترونيك اطلاعات زمينه انتقال الكترونيكي اسناد تجاري را براي شركت ها فراهم نمود.
با توجه به رشد روز افزون شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان تجارت الكترونيك در كشور رو به رشد ميباشد. اين مسئله باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانك داري گرديده است.
در اين پژوهش بر آن شديم تا ضمن بررسي مختصر مفاهيم تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيكي و بسترهاي آن، به بررسي مزايا و معايب بانكداري الكترونيك و بررسي تهديد ها و فرصت هاي تجارت الكترونيك در ايران و همچنين بررسي اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك در قالب 4 فصل به شرح زير بپردازيم.
فصل اول: شامل كليات و مفاهيم تحقيق بوده و به بررسي مفاهيم و بيان مسئله تجارت الكترونيك مي پردازد.
فصل دوم: با عنوان مباني تجارت الكترونيك بوده كه به بيان ساختار تجارت الكترونيك، مزايا و معايب و كاربردهاي آن مي پردازد
فصل سوم: نيز به بررسي وضعيت تجارت الكترونيك در ايران و فرصت ها و تهديد هاي آن مي پردازد.
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات كه از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گيري به عمل آمده است.
و در پايان نيز منابع مورد استفاده در تحقيق بيان شده است.

مقدمه:
حدود سي سال از پيوستن چهار شبكه بنيان‌گذار اينترنت به يكديگر سپري شده است. در طي اين سال ها بشر پيشرفت هاي فراواني كرده است كه شايد حتي خود تصور چنين سرعت پيشرفتي را نداشت. فناوريهاي جديد مانند وب نيز استفاده از اينترنت را به مراتب راحت‌ تر كرده است، اما انسان براي راحتي بيشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ايجاد فناوري‌هاي نو نهاده است. تجارت الكترونيك يكي از اين فناوري‌ها است كه در پشت نام به ظاهر ساده‌اش، مفهومي فراتر از آن چه در اذهان ماست پنهان شده است. آنچه در اين پروژه آمده است شامل مباحثي از مباني تجارت الكترونيك ميباشد: شرح مختصري از تاريخچه تجارت الكترونيك، چگونگي آن در دوران قبل و بعد از به وجود آمدن اينترنت، ذكر برخي پروژه‌هاي موفق يا شكست‌خورده و دليل پيروزي يا ضعف آن ها، توضيح بعضي مدل هاي تجارت الكترونيك و مزاياي استفاده از آن.
بسياري از اقتصاد دانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي,، به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه‌اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. در اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي، روند گسترش آن در جهان و گريز ناپذيربودن استفاده از آن سپس مروري بر تجربه برخي از كشورها در اين زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آن ها خواهيم داشت. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح، اهداف، اصول و سياست هاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خواهد گرديد. استفاده از فناوري هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد. در حقيقت، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخش هاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري، و هماهنگي موثر درون سازماني نشأت گرفته است. مي‏ توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت هاي اعتباري انجام دهند. پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سال هاي آغازين دهه ۹۰، شركت هاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏ هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند. اين روش، مبادله الكترونيكي داده ها ناميده ‏شد. درآن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساخت ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعدا صفحات:58
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
رده بندي ماهيان خاوياري
درياي خزر زيست گاه مطلوب ماهيان خاوياري
وضع جغرافيايي، اقليمي و منابع زيستي درياي خزر
گونه هاي ماهيان خاوياري درياي خزر
بررسي يك نوع ماهي خاوياري – فيل ماهي
بهره برداري
ادارات شيلات و نواحي صيد
فصول و امكان صيد برحسب مهاجرت گونه ها
روش هاي صيد
آلات و ادوات صيد ماهيان خاوياري
استاندارد طولي ماهيان خاوياري قابل صيد
برآورد مقدار صيد و توليد ساليانه خاويار در ايران
بررسي و تحليل كمي صيد 27 ساله ماهيان خاوياري در سواحل ايران
توليد خاويار در ايران
روش هاي نگهداري تخم هاي تازه ماهيان خاوياري قبل از عمل آوري
عمل آوري و حفظ تخم ها در مقابل فساد با نمك
روش هاي عمل آوري خاويار
طرز نگهداري خاويار
تركيبات و خواص خاويار
خاويار مصنوعي
منابع

مقدمه:
ماهيان خاوياري كه به علت توليد خاويار لذيذ و گرانب ها، گروهي از مهم ترين ماهيان تجارتي جهان محسوب ميشوند جزء نخستين مهره داراني هستند كه سرسلسلگان آن ها در دوران اول زمين شناسي از آغاز دوره كربنيفر در سطح وسيعي از آب هاي روز زمين وجود داشته اند. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده، گونه هاي موجود را به اجداد قديمي آن ها كه 110 تا 125 ميليون سال پيش در دوره كرتاسه زندگي ميكردند منسوب مينمايند و اين ادامه حيات آن ها از زمان هاي بس قديم تا امروز توجه بعضي از متخصصين ديرين شناسي را به خود جلب نموده است.
بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهاني در سال 1981 از مقدار بيش از 29 هزار تن صيد جهاني ماهيان خاوياري در حدود 28 هزار تن فقط محصول درياي خزر بوده كه از اين مقدار چيزي در حدود 1500 تن سهم ايران در جنوب درياي خزر و 26500 سهم شوروي سابق از اين دريا بوده است. از اين تاريخ به بعد روند تنزل صيد اين ماهيان در اثر بي توجهي به آلودگي آب رودخانه ها به ويژه در ولگا و همچنين فروپاشي نظام شوروي در جمهوري هاي اطراف درياي خزر آغاز گرديد بطوري كه مقدار صيد شوروي در آخر اين دهه در سال 1990 به مقداري در حدود 16 هزار تن تنزل يافت ولي در سواحل اين در جنوب درياي خزر به علت اجراي طبيعي مقررات نظارت بر صيد، مقدار صيد نسبت به آغاز اين دهه چيزي بيشتر از 500 تن فزوني داشته است كه البته اين موضوع از نظر وجود جمعيت هاي منطقه اي در جنوب اين دريا قابل بررسي ميباشد. ادامه روند صيد نامعقول به ويژه بعد از فروپاشي كامل نظام شوروي سابق چنان ضربه اي به ذخاير ماهيان خاوياري درياي خزر وارد آورد كه طبق آمار فائو در سال 1993 مقدار صيد روسيه از اين ماهيان در درياي خزر به چيزي كمتر از 8 هزار تن و براي ايران نيز در اين سال نسبت به 1990 از 2020 تن به 1500 تن كاهش پذيرفت.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

 

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بررسي كيفي انتقال حرارت از طريق شيشه ها
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از ورود حرارت
مكانيسم پوشش ها براي جلوگيري از اتلاف حرارت
ارزيابي مشخصات و استانداردها
نرم افزار تخمين
مميزي انرژي
مطالعه موردي ( case study )
شبيه سازي
شرح لايه
فرآيند نصب
مزاياي ديگر
نتيجه گيري
مراجع

چكيده:
كـاربرد شيشه در سـاختمان ها بمنظور بهره گيري از مناظر و استفاده از نور خورشيـد و هـمچنين نماسـازي صورت ميگيرد. اما اين مزايا همواره با يك ايراد بسيار مهم روبرو هستند، شيشه ها منشأ عمده اتلاف انرژي گرمايش و سرمايش در ساختمان ميباشند. اما امروزه توسعه فناوري توليد پوشش هاي چند لايه توانسته مشكلات كاربرد شيشه را به ميزان قابل توجهي رفع نموده و اثرات شگرفي در بهينه سازي مصرف انرژي داشته باشد.
لايه هاي مختلف با مكانيسم هاي مخصوص، خواص زير را به شيشه ميدهند :
كاهش ورود حرارت خورشيد تا 77% به واسطه لايه Sputtered , Metallized
كاهش اتلاف حرارت تا 31% به واسطه خاصيت low-e
جلوگيري از ورود اشعه فرا بنفش تا 99% به واسطه لايه حاوي گونه هاي شيميايي UV Absorbers
افزايش ضربه پذيري شيشه و جلوگيري از پخش قطعات شكسته به واسطه لايه پليمري تقويت شده و مكانيسم هاي ويژه چسبيدن
و…
اجراي فناوري فوق بر تمامي شيشه هاي رايج در كشور ممكن ميباشد. براي نصب آن ها نيازي به خروج شيشه از قـاب نبوده و با ايجاد كم ترين تغييرات در محيط كار همراه است.
در مـورد پوشـش ها معمولاً 19 مشخـصه اندازه گـيري ميشـود كه تمام خواص حـرارتـي و نـوري را شامل ميگردند.
اين فناوري بطور كلي بيش از صد نوع پوشـش را شامـل ميشود كه به علت پيشرفـت سريـع فـن و تازگي تكنولوژي همچنين تنوع و حجم اطلاعات مربوطه، اغلب مهندسان و طراحان از كارايي و مـيزان دقـيق صرفه جويي انرژي و هزينه حاصل از اين محصولات آگاه نيستند. اين مقاله بعنوان نتايج قسمتي از يك پروژه تحقيقاتي در صدد معرفي دقيق چنين محصولاتي ميباشد. بطور قطع به كـارگيـري ايـن فـناوري در سـطح مـليي همـگام با كشورهـاي پيشرفته سهم عمده اي در بهينه سازي مصرف انرژي خواهد داشت.
در اين مـقاله علاوه بر مـعرفي، مكـانيسم عملـكرد اين مـحصولات نيز مورد توجه قرار گرفته و شرح مختـصري از استانداردهاي ASTM و AIMCAL و يك نمونه مطالعه موردي ( Study Case) ارائه گرديده است . همچنين نرم افزار مناسب به كار گرفته شده در پيش بيني تاثير اين فناوري بر صرفه جويي انرژي و بازگشت سرمايه نيز معرفي شده است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
تاريخچه شركت
پيشگفتار
اركان اصلي عمليات پيمانكاري
كارفرما
پيمانكار
قرارداد
انواع قراردادهاي پيمانكاري
قراردادهاي مقطوع
قراردادهاي اساسي
قرار داد مديريت اجرائي
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكار
مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
خدمات تحقيقاتي و بنيادي
مطالعات شناسايي طرح
تهيه طرح مقدماتي
تهيه نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح
مرحله 2 : ارجاع كار به پيمانكار
تكثير اسناد و مدارك مناقصه
دعوت از پيمانكاران براي انجام طرح
مناقصه عمومي
مناقصه محدود
ترك مناقصه
توافق قيمت
تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شركت در مناقصه
انتخاب پيمانكار
مرحله 3 : انعقاد قرارداد با پيمانكار
موضوع پيمان
مبلغ پيمان
مدت پنهان
تاييدات و تعهدات پيمانكار
تعهدات و اختيارات كارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
پيش پرداخت و ترتيب واريز آن
جريمه تاخير
مرحله 4 : اجراء كار ( شروع عمليات )
تحويل، تاسيس و تجهيز كارگاه
مخارج دوره اجراي طرح
مخارج اجراي طرح به وسيله كارگاه
مخارج اجراي طرح به وسيله دفتر مركزي
تنظيم صورت وضعيت موقت كارها
پرداخت وجه صورت وضعيت موقت
مرحله 5 – خاتمه كار
تحويل موقت
برچيدن كارگاه
ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهيه صورت وضعيت قطعي
تهيه صورت حساب قطعي
استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام كار )
تحويل قطعي
استرداد نصف ديگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام كار)
هزينه نگهداري در دوره تضمين
انتقال دارايي مورد پيمان كه به دستگاه مسئول بهره برداري
سازمان بر اساس وظايف
قسمت بر آورده و مهندسين
قسمت اجراي عمليات ( قسمت ساخت )
قسمت حسابداري
روساي كارگاه ها
وقت نگهداران
انبار داران
نگهبانان
فصل دوم
حقوق دستمزد
تعريف
دستمزد مستقيم
دستمزد غير مستقيم
اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پايه و فوق العاده ها و نوبت كاري
حقوق و دستمزد كاركنان عادي
حقوق و دستمزد مديران و متخصصين
حقوق و دستمزد متغير ( پاداش عملكرد – بهره وري )
افزايش عمومي
فوق العاده ها
چگونگي محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
روش سنتي دستي
روش پيشرفته و مكانيزه
جمع آوري و نگهداري اطلاعات شخصي پرسنل
تعداد نسخه احكام پرسنلي
تنظيم ليست حقوق و دستمزد
جمع آوري كاركرد ماهانه پرسنل شركت ها
محاسبه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد
پرداخت به صورت نقدي
پرداخت به صورت صدور چك در وجه هر يك از كاركنان
پرداخت از طريق سيستم بانكي
ارسال ليست ماليات به اداره دارايي و امور اقتصادي
صدور سند حسابداري حقوق و دستمزد
تبصره
نوبت كاري
تسهيم (تخصيص) حقوق و دستمزد
پرداخت خالص حقوق و دستمزد
پرداخت يا واريز كسورات
فصل سوم
انبار
تعريف انبار
انواع انبارها
تعريف انبارداري
وظايف انباردار
كدگذاري كالاها
تعريف و فوايد كد گذاري
انواع روش هاي كد گذاري
سيستم كدينگ انبار
تعريف سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن
انواع فرم هاي انبار
كارت انبار
برگ درخواست جنس از انبار
حواله انبار (برگ مصرف كالا)
رسيد موقت انبار
رسيد انبار
كارت حساب انبار
برگ كنترل اسناد
برگ درخواست تأمين كالا
انبارگرداني و كنترل انبارها
گردش فيزيكي
سيستم ارزيابي ادواري موجودي ها
عوامل مؤثر در تكميل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجديد سفارش
نحوه ثبت مواد صادره از انبار
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورت هاي مالي
حسابرسي انبار
حسابرسي انبارگرداني و موجودي مواد و كالا
آزمون هاي محتوا 5 هدف را دنبال ميكنند
روش شمارش دائم
روش شمارش مقطعي
اما واحد انبار چه نقشي دارد؟
بررسي و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودي ها يا انبارگرداني
نتيجه گيري و پيشنهاد
پيوست ها
منابع

چكيده:
اينجانب كه در شركت توانكاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره كارآموزي خود بودم در واقع اين شركت يك نوع شركت پيمانكاري بوده كه انواع كارهاي خدماتي شهري و . . . را انجام مي دهد. يك گزارش كامل تهيه كرده ام كه شامل تعريف شركت پيمانكاري اصول كاركرد اين نوع شركت ها و انواع قراردادها بحث كارگران و كارفرمايان، بخش حقوق و دستمزد نحوه ثبت و پرداخت حقوق، تعريف انبار در شركت ها قسمتهاي مختلف آن كه در آن جا مشغول به كار بودم و مختصري از نحوه حسابرسي انبار را در اين گزارش ذكر كردم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.

مقدمه:
حسابداري يكي از علومي‌است كه همه روزه اكثر افراد با آن سر و كار دارند و برخي بصورت تخصصي و برخي بصورت تجربي از آن استفاده ميكنند. حسابداري اين امكان را به ما ميدهد كه ميزان سود دهي و هزينه‌ها را بصورت علمي و دلخواه تغيير دهيم. اطلاعات مربوط به‌اين رشته، مورد استفاده عموم مردم از مديران صنايع، سرمايه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌كنندگان محصولات و خدمات ميباشد و باعث ميشود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گيج‌ كننده بصورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتيجه‌گيري در دسترس قرار گيرد.
فراگيري اين فن به صورت تخصصي، نه تنها بصورت يك حرفه مطرح بلكه در زندگي خصوصي و شخصي نيز كارساز ميباشد. بطور مثال نحوه صحيح بودجه‌ بندي، تقسيم هزينه، تعيين قيمت تمام شده، روشهاي پيمانكاري، معاملات اوراق بهادار، تعيين استهلاك داراييها، انواع سرمايه‌ گذاري، حسابداري با توجه به تورم و … از بحث‌‌هاي ارائه شده در اين گروه ميباشد. در پايان شايد بتوان حسابداري را به عنوان پايه اصلي صنعت، توليد و ارائه خدمات معرفي كرد. چرا كه بدون وجود حسابداري و ثبت دقيق و نتيجه‌ گيري صحيح از اطلاعات، پايه اصلي شركت كه همان سرمايه و نقدينگي است به لرزه درآمده و چه بسا كه شركت را به انحلال بكشاند.
تنوع موسسات و گوناگوني فعاليت هاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حل هاي متناسبي را براي نگهداري حساب هاي فعاليت هاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورت هاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليت هاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام ميشود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل هاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرح هاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرح هاي ياد شده و انجام دادن فعاليت هاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليت هاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روش هاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليت هاي مالي، تهيه و تنظيم گزارش هاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورت هاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز بعنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتاب ها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روش ها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روش هاي مناسبي براي نگهداري حساب ها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورتهاي مالي موسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي ساز و كارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:215
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول : كليات
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
ادبيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
اهميت تحقيق
قلمرو تحقيق
روش تحقيق
مراحل انجام كار
بودجه بندي زماني و مالي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
مروري بر سنجش از دور
تعريف سنجش از دور و سيستم هاي آن
چگونگي انعكاس طيفي پديده هاي سطح زمين
انعكاس طيفي گياهان
انعكاس طيفي خاك
انعكاس طيفي آب
انعكاس طيفي برف و ابر
ماهواره ها در سنجش از دور
سازمان فضايي هندوستان
IRS (India Remote Sensing)
تفسير اطلاعات ماهواره اي
تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
عناصر تصوير
تن (Tone)
بافت
شكل
اندازه
سايه
پديده تغييرات زماني
الگو
كاربرد هاي عمده تفسير چشمي اطلاعات ماهواره اي
به هنگام كردن نقشه هاي موجود
بررسي تغييرات پديدههاي زميني و كنترل آنها
تجزيه و تحليل و تفسير قومي اطلاعات ماهواره اي
اصول مبنايي
طبقه بندي اطلاعات (تصاوير ماهواره اي)
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
اجري سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
فرمت هاي داده هاي GIS
تاريخچه سيستم اطلاعات جغرافيايي
كابرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
نمونه از به كار گيري GIS در توليد كشاورزي
سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشاورزي به كمك سنجش از دور و GIS
مقدمه اي بر تعريف «توسعه»
توسعه چيست؟
تعريف كشاورزي
توسعه كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار : مفاهيم و موانع
الگوهاي توسعه كشاورزي
الگوي بهره برداري از منابع
الگوي حفاظت
الگوي موقعيت
الگوي نسشه
الگوي نهاده هاي پربازده
الگوي نوآوري القايي
نظريه فون تون (دوايرمتحدالمركز)
آزمون نظريه فون تونن در روستاي قوچ حصار با توجه به تصاوير ماهواره اي و GIS
فصل سوم : ويژگي هاي جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
ارتفاع متوسط منطقه
ويژگي هاي طبيعي منطقه
زمين شناسي منطقه
ژئومورفولوژي
منابع خاك
ويژگي هاي انسان
وجه روستا و قدرت آن
ويژگي هاي اجتماعي
جمعيت روستاي قوچ حصار
ويژگي هاي اقتصادي
سيماي كل اقتصادي ، شامل شناسايي وضعيت كلي اشتغال در روستا و تعيين درصد اشتغال در بخش هاي عمده فعاليت
انواع و ميزان عمده روستا
فعاليت هاي كشاورزي
دامداري و پرورش طيور
فعاليت هاي صنعتي و صنايع دستي
خدمات
ويژگي هاي كالبدي روستا
شكل روستا
شبكه هاي ارتباطي داخل روستا
وضعيت كاربري اراضي وضع موجود در روستا
مسكوني
تجاري
اداري
آموزشي
درماني
تعيين سطوح ، سرانه ها و استاندارد هاي موجود كاربر هاي مختلف در سطح روستا
جدول آمار نفوس و مسكن روستاهاي قوچ حصار
فصل چهارم : تحليل داده ها
مقدمه اي بر تحليل داده ها و روش انجام كار
آماده سازي تصوير در محيط نرم افزاري ERDAS
به كار گيري روش جستجوي الگو در GIS به منظور تعيي سطح كشت بهينه محصولات كشاورزي به كمك تصاوير ماهواره اي
روش انجام كار
تشكيل مدل شبكه آبياري در GIS
نعيين نياز آبي و ميزان آب تأيين شده در شبكه
تعيين سطح كشت بهينه با استفاده از روش جستجوي الگو
روش هاي Dilect search
پارامترهاي تشكيل دهنده مدل تعيين سطح كشت بهينه مزرعهاي در روستاي قوچ حصار
نتيجه گيري
ارتقاء دقت ارزيابي مساحت زير كشت اراضي كشاورزي با اسافاده از تلفيق داده هاي سنجش از دور GIS
روش انجام كار
اختلاط طيف بيش از يك نوع پوشش در پيكسل
پيكسل هاي مختلط
روش هاي طبقه بندي زير پيكسلي (تجزيه اختلاط طيفي)
روش تجزيه خطي اختلاط طيفي
ارزيابي دقت تخمين مساحت
مطالعه و ارزيابي دقت تخمين مساحت به كمك تصوير IRS
نتايج
تقريب مساحت قطعات كشاورزي
پردازش مرز قطعات كشاورزي
بحث بر روي ارزيابي مساحت
تلفيق كاربرد تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي سنجش از دور و GIS در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه كشاورزي
روش كار
تهيه و آماده سازي تصاوير ماهواره اي
تصحيح تصاوير ماهواره اي
تصحيح هندسي
تصحيح راديومتريك
بارزسازي تصاوير ماهواره اي
اندازه گيري صحرايي
روابط رگريسيوني
نتايج و بحث
مدل رگريسيوني تغييرات مساحت پوشش گياهي
تعيين ميزان صحت طبقي بندي تصاوير ماهواره اي در محيط GIS
نتايج رگريسيون اثرات توسعه كشاورزي بر بيوماس پوشش زراعي
برآورد بيوماس بر اساس تصاوير ماهواره اي
نتيجه گيري و پيشنهاد
مدل هاي رگريسيوني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر سطح
مدل هاي رگريسيوني پيش بيني اثرات توسعه كشاورزي بر پوشش زراعي از نظر بيوماس
فصل پنجم : نتايج وپيشنهادات
خلاصه
آزمون فرضيات
نتايج و پيشنهادات

پيشگفتار:
انسان پس از سال ها تجربه پي برد كه براي جلوگيري از فقر و ضايع شدن منابع طبيعي، بايد به همراه طبيعت حركت نموده و از سرزمين خود به اندازه توان و پتانسيل توليدي آن بهره برداري نمايد.
امروزه، افزايش جمعيت و بروز تحولات عمده در بهره برداري و نيز توسعه تكنولوژي، انسان را به فكر يافتن شيوه هايي نوين جهت بهره برداري بهينه و پايدار از سرزمين انداخته است.
فن استفاده از هوا و فضا براي جمع آوري اطلاعات زمين و مطالعه و شناسايي اين منابع براي تماس فيزيكي با آن ها، امروزه بعنوان تكنولوژي سنجش از دور (Remote Sensing )، بصورت گسترده مورد استفاده كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي قدرتمند قرار ميگيرد.
و در زمان هاي كوتاه، حجم قابل توجهي از اطلاعات زميني، جمع آوري شده و در برنامه ريزي هاي مختلف بعنوان اطلاعات پايه اي و مبنا مورد استفاده قرار ميگيرد.
با توجه به پوشش وسيع تصاوير ماهواره اي و به ويژه تكراري بودن آن ها امروزه از چنين تصاويري در مطالعات مختلف منابع زميني و تهيه نقشه هاي گوناگون از جمله :
بهنگام كردن نقشه هاي موجود، بررسي تغييرات پديده هاي زميني و كنترل آن ها، تهيه نقشه هاي كاربري اراضي و قابليت اراضي، كنترل فرسايش خاك و كوير زدايي.
مطالعه آب هاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آب هاي ساحلي، شناسايي مناطق دستخوش آفات و بيماري هاي گياهي و مناطق آتش سوزي، شناسايي معادن، كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهر ها، بررسي آلودگي آب ها، راه سازي و….. استفاده ميگردد.
اكنون بسياري از كشورهاي جهان با درك كامل اهميت ورود و دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداري هاي صلح آميز از منابع زمين و حفظ امنيت ملي خود به طريق گوناگون اقدام نموده اند.
بنابراين در اين راستا و با توجه به اهميت تصاوير ماهواره اي و اطلاعات استخراج شده از آن و كاربردهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف دارد.
اين تحقيق كه جهت استخراج اطلاعات از تصاوير ماهواره اي و نيز ايجاد بستر GIS انجام گرفته در اختيار پژوهشگران و كاربران مختلف قرار ميگيرد.
اميد است قدمي در راستاي گسترش اين رشته علمي برداشته شده باشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چار چوب نظري
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
ديدگاه بازار كارا
ويژگيهاي بازار كارا
انواع كارآيي بازار
شواهد تجربي عدم تاييد كارايي بازار
تئوري گام تصادفي
مالي رفتاري
ابعاد مالي رفتاري
مالي رفتاري و رفتار بازده سهام عادي
تئوري دورنما
ابتكارات و اريب‌ها
نقدي بر مالي رفتاري و مالي استاندارد(مدرن)
پديده تلاطم
شيوه هاي اندازه گيري تلاطم
پيشينه تحقيق
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
فصل سوم : روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
تعريف عملياتي متغييرها
روش تحقيق
روش سنجش فرضيات تحقيق
روش هاي آماري
روش هاي رايانه اي
مدل هاي سنجش فرضيات تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آمار استنباطي
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم
آزمون فرضيه هاي اول و دوم
خلاصه نتايج تحقيق
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول
نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم
نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم
نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم
بررسي نتايج
پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
آمار توصيفي بازدهي شركتها
آمار بازدهي ماهانه شركتهاي كوچك و بزرگ
آمار توصيفي تلاطم شركت ها
آمار توصيفي تلاطم شركت هاي بزرگ و كوچك
آزمون ديكي فولر براي سري زماني بازدهي شركت هاي بزرگ
آزمون ديكي فولر براي سري زماني بازدهي شركت هاي كوچك
آزمون ديكي فولر براي سري زماني تلاطم شركت هاي بزرگ
آزمون ديكي فولر براي سري زماني تلاطم شركت هاي كوچك
آزمون معيار انتخاب تعداد وقفه بهينه
تلاطم بازدهي شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك با استفاده از مدل (var)
تلاطم بازدهي شركت هاي كوچك به شركت هاي بزرگ با استفاده از مدل(var)
آزمون معيار انتخاب تعداد وقفه بهينه
تلاطم نوسانات شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك با استفاده از مدل var
تلاطم نوسانات شركت هاي كوچك به شركت هاي بزرگ با استفاده ار مدل var
پديده تلاطم نوسانات قيمت از شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك و بالعكس
خلاصه نتايج تحقيق

فهرست نمودارها:
توزيع بازدهي شركتهاي بزرگ
توزيع بازدهي شركتهاي كوچك

چكيده:
حجم گسترده اي از تحقيقات بازار سرمايه به فرضيه بازار كارا جهت تبيين رفتار قيمت ها پرداخته است. اوايل دهه 70 ميلادي نظريه بازار كارا به بيشترين كاربرد خود در مطالعات دانشگاهي رسيد.
بيشتر مدلهاي مالي درآن زمان به بررسي رابطه قيمت دارايي ها و متغير كلان اقتصادي پرداخته و با استفاده از نظريه انتظارات عقلايي سعي در مرتبط كردن علوم مالي واقتصادي در يك نظريه جذاب داشتند اما وجود برخي شواهد تجربي واستثناهاي بازار كه توسط مدل هاي رايج فرضيه بازار كارا قابل تبيين نبودند، زمينه ساز پيدايش نظريه اي به نام مالي رفتاري گرديد. مالي رفتاري شامل بخش گسترده اي از جنبه هاي روانشناسي و علوم اجتماعي است كه تناقض زيادي با فرضيه بازار كارا دارد.
در بسياري ازسري هاي زماني،خصوصاً سري هاي زماني مالي، ويژگي واريانس ناهمساني مشاهده ميشود و جهت تحليل و مدلسازي آن ها بايد از مدلهايي استفاده شود كه شروط ناهمساني را در برازش در نظر بگيرند. در اين راستا، از مدل GARCH كه بعنوان يكي از بهترين تكنيك هاي مدل سازي تلاطم در بازارهاي مالي به شمار ميرود استفاده شده است. اين پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضيات پژوهش، به بررسي تلاطم در بازدهي و نوسانات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 ميپردازد. نتايج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قيمت سهام و بازده سهام از شركتهاي بزرگ به شركتهاي كوچك ميباشد.

مقدمه:
موضوع تلاطم بازار سهام طي چند دهه اخير از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در ادبيات مالي بوده است. كاركرد اصلي بازارهاي مالي دراقتصاد، فراهم نمودن روشي براي هدايت و تخصيص سرمايه ها از سوي دارندگان منابع مالي مازاد به سوي سرمايه گذاراني با نياز به منابع مالي ميباشد. درحين اين فرآيند، قيمت دارايي هاي مالي به واسطه نوسانات در فعاليت هاي اقتصادي، باشكلي از تلاطم قيمت مواجه ميشوند كه اين نوسانات در قيمت ها به عنوان رخدادي معمول در عملكرد بازار محسوب ميگردند. ليكن با يافتن الگوهاي تلاطمي براي سهام مختلف موجود در بازار و استفاده از قابليت پيش بيني قيمت سهام ميتوان روند هموارتر و كاراتري براي تخصيص سرمايه ها ايجاد نمود. از جمله الگوهاي تلاطمي بازده سهام، الگوهاي تلاطم خوشه اي ميباشد كه در اين تحقيق در پي آزمودن تشابهات و تفاوت هاي ميان الگوهاي تلاطم بازده ميان سهام داخل گروه هاي صنايع مختلف جهت دست يابي به الگوهايي براي پيش بيني ميباشيم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:124
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه
تعريف مسئله
سؤال‌هاي تحقيق
سابقه تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
فرضيه‌ها
هدف‌ها
هدف اصلي
اهداف فرعي
كاربردهاي تحقيق
جنبه جديد بودن و نوآوري طرح
روش انجام تحقيق
مراحل انجام تحقيق
ساختار پايان‌نامه
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه مهندسي نيازمندي ها
تعريف نيازمندي
طبقه بندي نيازمندي ها
ذينفعان
مهندسي نيازمندي ها
دلايل اهميت مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل سوم : بررسي كارهاي انجام شده
مراحل مهندسي نيازمندي ها
استخراج نيازمندي ها
تكنيكهاي استخراج نيازمندي ها
تحليل و مذاكرات نيازمندي ها
دلايل اهميت فاز تحليل و مذاكرات در باب نيازمندي ها
تكنيكهاي تحليل و مذاكرات درباب نيازمندي ها
مستندسازي نيازمندي ها
زبانهاي تشريح نيازمندي ها
تاييد اعتبار نيازمندي ها
مديريت نيازمندي ها
چگونگي انجام مهندسي نيازمندي ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
چرخه برنامه ريزي/ اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
استاندارد 12207 ISO/IEC بعنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : ارزيابي
مقدمه
آشنايي كلي با پروژه درخواستي شهرداري در شركت سامانه ارتباطات الماس پارس
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزندهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريكهاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريكهاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريكهاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست 1
سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار
آشنايي با سند مشخصات نيازمندي ها

چكيده:
موفقيت نرم افزار به فاكتورهاي مهمي مانند تحويل به موقع طبق زمان و بودجه تعيين شده و برآوردن نيازمند هاي كيفي كاربران وابسته است. كيفيت نرم افزار معيار مهمي در توليد نرم افزار است كه بهره وري و شكست ناپذيري نرم افزارها را افزايش ميدهد. ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين قانون و طرح در توليد يك نرم افزار است. از طرفي پس از توليد يك نرم افزار با كيفيت وارد مرحله نگهداري نرم افزار ميشويم كه حدود 50 تا 70 درصد از توسعه نرم افزار راشامل مي شود. يكي از فاكتورهاي مهم در انجام مرحله نگهداري وجود مستندات كامل و دقيق از نيازمندي هاي نرم افزار است. در واقع يكي از مهم ترين چالش ها در مهندسي نرم افزار فقدان متريك هاي استاندارد براي نوشتن سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار در فاز مهندسي نيازمندي ها ميباشد كه باعث كيفيت پايين و غير مفيد بودن محصولات نرم افزاري ميشود. در اين رساله روشي جهت ارزيابي مستندسازي سند مشخصات نيازمندي هاي نرم افزار با استفاده از فرايند هاي مختلف استاندارد بين المللي فرايندهاي چرخه حيات نرم افزار ISO/IEC 12207 ارائه شده است و با تكيه بر فرآيند مهندسي نيازمندي ها و درك كامل از ماهيت آن به بررسي و شناسايي مباحث مهم در مهندسي نيازمندي ها پرداخته و تاثير مستندسازي نيازمندي ها در مراحل آغازين چرخه حيات را مشخص ميكنيم. در ادامه به ارائه الگويي جهت ارزيابي سند تشريح نيازمندي هاي نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات نرم افزار ميپردازيم. سپس با استفاده از الگوي پيشنهادي و با هدف كنترل و كاهش خطا با استفاده از متريك پيشنهادي، سعي در بهبود كيفيت نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات و پس از انجام فرآيند مهندسي نيازمندي ها داريم.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴
تعداد صفحات:94
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اهميت موضوع و دلايل انتخاب آن
فصل اول
مطالعات پايه
مطالعات جغرافيايي، اقليمي، اجتماعي و فرهنگي و ….
مطالعات پيرامون نجوم
مفاهيم پايه و اطلاعاتي از دانش ستاره شناسي
جهان، ستارگان، منظومه شمسي، خورشيد، سيارات، سيارك ها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهاب سنگ ها، سياره زمين، اثرات معلول، چرخش زمين، حركت انتقالي به دور خورشيد، ساكن نبودن زمين.
چشم غير مسطح مي بيند؟
پيشينه پژوهش هاي دانش ستاره شناسي در سرزمين ايران
پيش از اسلام
دنياي اساطير ايراني و علم نجوم
روحانيت و علم نجوم
فصل دوم
مطالعات كالبدي و برنامه ريزي طرح
مكان يابي رصدخانه
لزوم پژوهش براي مكان يابي و رصد خانه به همراه معرفي چند نمونه رصدخانه خارجي
پارامترهاي مهم در مكان يابي رصدخانه
جدول استانداري هاي مكان يابي رصدخانه
مكان يابي رصدخانه ملي ايران
پلانتاريم
فصل سوم
طراحي
شرح فضاها را استانداردها
برنامه فيزيكي
تجزيه و تحليل سايت و مكان يابي
انتخاب بستر فيزيكي طرح
دسترسي ها
سد كينه ورس
ديدگاه ها و رويكرد هاي نظري طراحي
سازه مجموعهنيازهاي فني طرح
تعيين جهت استقرار ساختمان
ساختار طرح پلانتاريم مجموعه
ضمائم
نقشه ها و مدارك طراحي
منابع و مآخذ
مقدمه :
اهميت موضوع و دلايل انتخاب آن:
با نگاهي به گذشته كشور عزيزمان ايران، به اين نكته ميرسيم كه تا همين چند قرن پيش ايران، يكي از چند مركز مهم توليد علم، در جهان بوده است.
در واقع با ورود اسلام به ايران، و تشويق علم آموزي و اكتشاف در چگونگي آغاز و انجام اين جهان در معارف ديني، مسلمانان در قرن اوليه هجري تا به حال بطور پيوسته در كسب علم و دانش كوشيده اند حال بگذريم از اين نكته كه در بر هه اي از زمان بسيار پر تحرك و در برهه اي ديگر بنا بر علل سياسي و روي كار نبودن دولت مركزي نيرومند از اين كار بازمانده اند؛ تاريخ علمي كشورمان با داشتن بزرگاني چون؛ زكريا رازي، فارابي، دكترحسابي، ابن سينا، خيام، ابوريحان بيروني، خواجه نصرالدين طوسي، شيخ بهايي، و صدها دانشمند و پژوهشگر و اديب و عارف ديگر، دليل محكمي بر اين ادعاست.
نجوم از جمله علومي بوده است كه از همان آغاز تمدن شهرنشيني ايران يعني تمدن هاي پيش از دو هزار قبل از ميلاد منجمله عيلام و ساير تمدن هاي اطراف آن نضج يافته است.
در اين مدت طولاني تا اين زمان همواره ايرانيان بنابر دلايلي مختلفي كه در ادامه خواهد آمد توجه ويژه اي به علم نجوم داشته اند. كه رصدخانه مراغه در واقع نمونه مهم آن است.
براي پي بردن به اهميت مركز علمي رصدخانه مراغه همين بس كه بدانيم پايه گذاري رصدخانه مراغه به گونه يك بنياد عظيم پژوهشي و آموزشي از قرن هفتم هجري و نقش مهم آن در گرد آوردن گروهي بزرگ از دانشمندان و دانش پژوهان و دانشجويان از يك سو و تمركز دادن كتاب ها و مدارك و اسناد علمي معتبر در آن و فراهم ساختن موجبات پژوهش در جوي آرام و بهره مند از تمامي امكانات لازم و بالاخره عرضه ساختن بررسي ها و كشفيات اين بنياد علمي در جهان آن روز موجبات آن فراهم ساخت تا شهرت اين مركز علمي به بيشتر سرزمين ها بپيچد و توجه بسياري از سرزمين ها را به خود جلب نمايد تا جايي كه بيشتر حكم رانان و محققان آرزو ميكردند تا بتوانند نظير چنين چيزي مركزي را در سرزمين خويش بر پا سازند.
با عنايت به ضرورت معرفي اين گذشته پر بار به نسل جوان امروزي تشويق و ترغيب آنان به ادامه راه گذشتگان، و نيز ايجاد مركزي براي و رصد اجرام آسماني، تحقيق و پژوهش، برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي و پژوهشي و ايجاد يك مركز مطالعات نجوم در شهر ترانزيتي چون ابهر كه در مسير اتصال سه قطب علمي غرب و شرق و جنوب كشور است ضروري مي نمايد.
در طراحي اين مجموعه بايد تاسيسات جنبي را طراحي كرد كه ميتواند گذشته تاريخي پرشكوه علم نجوم ايران را به بازديد كنند گان در سطح هاي مختلف و با دانستني هاي متفاوت اطلاعات ارز نده اي را انتقال داد. با ايجاد اين واحد ها برداشتي متفاوت براي همه بازديد كنندگان در زمينه هاي علوم ستاره شناسي كهن ايران و سير چگونگي آن بدست خواهد آمد – محققان و پژوهشگران نيز خواهند توانست با استفاده از امكانات فراهم آمده در اين مجنمع علمي به كار پژوهش هاي ارزنده اي در زمينه علم ستاره شناسي و رشد تكاملي آن بپردازند و بسياري از نكات تاريك و ناشناخته را روشن كنند همچنين با ايجاد يك تالار كوچك كنفرانس و امكان برگزاري سمينارهاي علمي و تبادل نظر در زمينه ستاره شناسي و تاريخ علم نجوم در ايران فراهم خواهد آمد.
با ايجاد يك پلانتاريم نيز موجبات آن فراهم خواهد گشت تا بازديد كنندگان از مجموعه بتوانند با مشاهده آن شناختي مطلوب از آسمان بدست آورند.
باشد كه اين خود موجب آن گردد تا شوق تحقيق در كارهاي ستاره شناسي كه پس از دوران هاي شكوفايي گذشته. امروز از جان ها بيرون رفته است دوباره در ميان جوانان اين مرز و بوم زنده شود.
از طرفي ايجاد و چنين مجموعه اي ميتواند در جلب توريست نيز موثر بود. و ضمن رونق بخشيدن به اقتصاد شهر با توجه به بناهاي تاريخي شهر موجب رونق صنعت جهانگردي شود.
جدا از مناطق فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه اصولا تحقيق درباره علوم زير بنايي چون نجوم جز و شاخص هاي توسعه كشورها به حساب مي آيد بنابراين پرداختن به مسائلي همچون علم نجوم ميتواند روح تحقيق و توسعه را در ملت ها پرورش دهد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
پيشينه تحقيق
روش كار تحقيق
تعاريف
ساختار پايان نامه
فصل دوم : آشنايي با ادبيات موضوع
مقدمه
مهندسي نرم افزار
چرخه تكوين نرم افزار
چرخه حيات محصول
در صورت نبود چرخه حيات محصول
مراحل و فازهاي چرخه حيات نرم افزار
مدل هاي چرخه حيات محصول
استانداردهاي چرخه حيات نرم افزار
كيفيت
مفهوم كيفيت
كيفيت نرم افزار
اهميت كيفيت نرم افزار
فصل سوم : متريك هاي نرم افزاري
مقدمه
انواع متريك ها
متدولوژي
انواع محصولات نرم افزاري
روشهاي توليد نرم افزار
انواع ساختارهاي تشكيلاتي
مستندات
فصل چهارم : الگوي پيشنهادي
مقدمه
اندازه گيري
فرآيند اندازه گيري
اهداف الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق چرخه برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/ اقدام اصلاحي
استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پايه الگو
ويژگي هاي الگو
فصل پنجم : نتايج و ارزيابي
مقدمه
متريك هاي مديريت
متريك هاي ريسك
وزن دهي به زير متريك هاي تعريف شده
روند ارزيابي، تحليل و نمايش نتايج
نمونه سازي سه پروژه جهت پايش متريك هاي پيشنهادي
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك
نتايج بدست آمده از سه پروژه در خصوص متريك هاي مديريت
مقايسه سه پروژه در خصوص متريك هاي ريسك و مديريت
فصل ششم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه
دستاورد پايان نامه
پيشنهادات آتي
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
فهرست نام ها
منابع و ماخذ
چكيده انگليسي

فهرست شكلها:
فازهاي چرخه توليد نرم افزار
ساختار استاندارد ايزو 12207:2008
حوزه هاي دانش مديريت پروژه
بخش بندي يك فرآيند به فعاليتهاي برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
پيشنهاد سيكل متريك هاي نرم افزاري بر طبق مدل برنامه ريزي/اجرا/بررسي/ اقدام اصلاحي
سطح اول الگوي پيشنهادي
سطح دوم الگوي پيشنهادي
سطح سوم الگوي پيشنهادي
وظايف، فعاليت اكتساب
وظايف، فعاليت عرضه

فهرست جداول:
استانداردهاي ايزو در مديريت پروژه و كيفيت نرم افزار
انواع محصولات نرم افزاري و ويژگي هايشان
روشهاي توليد نرم افزار و ويژگي هايشان
انواع ساختارهاي تشكيلاتي و ويژگي هايشان
متريك هاي ريسك و وزن دهي به زيرمتريك هايش
متريك هاي مديريت و وزن دهي به زير متريك هايش
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 1
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 2
امتيازدهي به متريك ريسك پروژه 3
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 1
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 2
امتيازدهي به متريك مديريت پروژه 3

فهرست نمودارها:
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك ريسك
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك مديريت
مقايسه 3 پروژه در امتيازدهي به متريك هاي ريسك و مديريت

چكيده:
كيفيت نرم افزار، شاخص حياتي و مهمي براي توليد نرم افزارها است كه ضمن بالا بردن
بهره وري، به ايجاد نرم افزارهاي قدرتمند و شكست ناپذير منجر ميگردد. بطوري كه ميتوان گفت تضمين كيفيت مهم ترين اصل و برنامه در توليد نرم افزارها است.
راهكاري كه به منظور تضمين كيفيت نرم افزار و ارتقا آن پيشنهاد ميگردد، مقوله اندازه گيري است. ما حصل فرآيند اندازه گيري بدست آوردن مجموعه اي از متريك ها است.
متريك هاي نرم افزاري، كاربردي پيوسته از تكنيكهاي مبتني بر اندازه گيري در فرآيند توسعه نرم افزار به منظور فراهم كردن به موقع اطلاعات مديريتي معنادار به همراه به كارگيري اين تكنيك ها در بهبود فرآيند هستند. بنابراين نيازمند استخراج متريك هاي مربوطه در راستاي هدف مورد نظر هستيم.
در اين پايان نامه، با مد نظر قرار دادن اهميت وجود متريك هاي نرم افزاري، بهره گيري از مدل
فرآيند هاي چرخه حيات نرم افزار استاندارد بين الملليISO/IEC 12207 و فرآيند اندازه گيري برنامه ريزي/اجرا/ بررسي/اقدام اصلاحي، الگويي به منظور پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه شده است. همچنين نمونه زير متريك هايي براي ارزيابي متريك هاي ريسك و مديريت به عنوان عناصري ضروري جهت پايش فرآيند توليد نرم افزار ارائه و توسط تابعي مقادير كيفي آنها تبديل به مقادير كمي شده اند.

مقدمه:
امروزه براي هر شركتي كه با موضوع فناوري اطلاعات و صنعت نرم افزار سروكار دارد، توسعه و بهبود كيفيت مراحل توليد نرم افزار و افزايش كارايي و بهره وري افراد درگير با آن به امر مهمي تبديل شده است. همزمان با قدرتمند شدن كامپيوترها، تقاضا براي نرم افزارهاي قوي تر نيز افزايش يافته و به دليل اين كه فناوري نقش بسيار حياتي در پيشبرد كسب و كار ايفاد ميكند، مشكلات
نرم افزار، مشكلات مهمي محسوب ميشوند كه بر روي عملكرد بسياري از شركتها تاثير گذارند. امروزه، بسياري از شركت ها دريافتند كه اغلب مشكلات نرم افزاري، تكنيكي هستند و مهندسي نرم افزار متفاوت با ساير مهندسي ها است؛ زيرا محصولات نرم افزاري فكري بوده اما محصولات ساير مهندسي ها و ديگر علوم ملموس و فيزيكي هستند. در مركزيت هر مهندسي، اندازه گيري وجود دارد كه روشي بر پايه استانداردها يا قراردادهاي شناخته شده است. اگر به اندازه گيري كارايي سيستم، ميزان كارآمد بودن سازمان يا شركت يا حتي داده هايي كه مورد استفاده قرار ميگيرند نپردازيم، مسلما امكان كنترل روند كار را نخواهيم داشت كه در نتيجه، اعمالي كه بمنظور پيشرفت انجام ميشوند تنها بر مبناي حدس و تخمين خواهند بود. چرا كه تنها ثبت اطلاعات امروز است كه امكان مقايسه را فراهم مي آورد. همانطور كه پاتريك هنري نيز با گفته خود، اين مطلب را تاييد ميكند:
” هيچ راهي را براي قضاوت در آينده نميشناسم، مگر با استفاده از گذشته”.
اندازه گيري را ميتوان در سرتاسر پروژه نرم افزاري به هدف بهبود بخشيدن فرآيند نرم افزاري، كنترل كيفيت، ارزيابي بهره وري و كنترل پروژه به كار برد. استفاده از اندازه گيري به مهندس نرم افزار در ارزيابي محصولات فني ياري رسانده و وي را قادر به تصميم گيري تاكتيكي به موازات پيشرفت پروژه ميسازد. در اين ميان، متريك هاي نرم افزاري گستره وسيعي از اندازه گيري ها را براي
نرم افزارهاي كامپيوتري در بر ميگيرند. ميتوان چنين بيان نمود كه تلاش جهت بهبود فرآيندهاي يك سازمان، بدون ابزار مناسب اندازه گيري، متريك هاي صحيح و استانداردهاي عملكرد، كاري بيهوده است.
لذا ارائه الگويي مطابق با استانداردها كه بتوان با استناد و استفاده از آن به كنترل و پايش فرآيند توليد نرم افزار پرداخته و راهي را جهت رفع مشكلات ناشي از عدم توجه به اين مقوله مهم بيان نمود، ضروري است.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/30  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيش گفتار
كانال MIMO
كاربردهاي MIMO
مدل انتقال
چندگانگي
تكنولوژي چندگانگي
چندگانگي زمان
چندگانگي فركانس
چندگانگي فضا
محوشدگي
كدگذاري فضايي – زماني
مدلهاي محوسازي كانال
انتشار چندمسيره
مدلهاي استاتيكي براي محوسازي كانال
محوسازي ريلي
سيستم هاي فضايي – زماني كد شده
بلوك كدهاي فضايي – زماني
كد فضايي – زماني Alamouti
كد گذاري فضايي – زماني Alamouti
طرح Alamouti با چند آنتن گيرنده
الگوريتم كد گذاري
بلوك فضايي – زماني كد گذار
الگوريتم كدگشايي
شبكه كد فضايي – زماني
ساختار كد گذار براي شبكه كد فضايي – زماني
طراحي شبكه كد شده فضايي – زماني در كانالهاي با محوشدگي آرام
كدهاي QPSK با دو، سه و چهار آنتن فرستنده
كدهاي 8-PSK با دو آنتن فرستنده
آناليز عملكرد
نتيجه گيري
مراجع

پيشگفتار:
موضوع اين پژوهش درباره انواع ساختارهاي كدهاي فضايي – زماني ميباشد. در ابتدا توضيحاتي راجع به كانالهاي MIMO داده ميشود و انواع كاربردهاي آن به اختصار توضيح داده ميشود. سپس راجع به چندگانگي و انواع آن شامل چندگانگي زمان، فركانس و فضا را مورد بررسي قرار ميدهيم. موضوع بعدي كه به آن توجه نموده ايم بحث محوشدگي ميباشد. روابط موجود را ارائه داده و انواع محوشدگي را نيز بر ميشماريم.
در قدم بعدي راجع به بلوك كدهاي فضايي – زماني و شبكه كدهاي فضايي – زماني مباحثي را مطرح مينماييم. بلوك دياگرام اين ساختارها نشان داده شده و روابط مربوط به هريك نيز ارائه شده است. در مورد بلوك كد فضايي – زماني طرحي كه الموتي ارائه داده را به صورت اختصار آورده و روال آن و بلوك ديگرامي كه به وسيله الموتي ارائه شده نيز مشخص شده است.
در قدم بعدي الگوريتمهاي رمزگشايي و روابط و توضيحات مربوط به آن آورده شده است. پس از آن بلوك فضايي رمزگذار نشان داده شده است.
در انتها انواع كدهاي براي آنتنهاي مختلف ارائه شده و در انتهاي يك نتيجه گيري از بحث حاضر به عمل آمده است.

كانال MIMO:
MIMO كه عبارت اختصار چند ورودي – چند خروجي است، يك فناوري انتشار امواج (آنتن) براي سيستمهاي مخابراتي بيسيم است، بدين صورت كه در هر دو طرف فرستنده و گيرنده از چند آنتن استفاده ميشود. سيگنال هاي ارسالي در انتهاي مدار مخابراتي با هم تركيب ميشوند تا خطا به حداقل رسيده، سرعت انتقال اطلاعات به بيشينه، افزايش پيدا كند. دقت كنيد كه واژه هاي ورودي و خروجي، به كانال راديويي حامل پيام بر ميگردد، نه به سيستم شامل آنتن ها، فناوري مايمو، با افزودن چشمگير گذر دهي داده ها و مسافت اثر مفيد، آن هم بدون نياز به پهناي باند يا توان ارسالي اضافي، جايگاه ويژه اي در مخابرات بيسيم يافته است. دستيابي مايمو به اين امر، بوسيله بازدهي طيفي بالاتر (تعداد بيت هاي بيشتر در هر ثانيه در هر هرتز از پهناي باند) و قابليت اطمينان ارتباط است. به سبب اين ويژگيها، مايمو بخش مهمي از استاندارد هاي مخابرات بي سيم گشته است. استاندارد هايي مانند) IEEE ۸۰۲.۱۱n (واي فاي .(Wifi) و براي نمونه، استاندارد ITU-T G.۹۹۶۳، استانداردي نو، براي شبكه خانگي است كه يك سيستم ارتباطي خط قدرت را تعريف ميكند كه از فنون مايمو براي ارسال چند سيگنال، روي سيم هاي جريان متناوب (فاز و نول و زمين) بهره ميبرد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/26  ساعت: ۰۴

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بتن در كارگاه‌هاي ايران
اجزاء تشكيل دهنده بتن
سنگدانه
رفتار فيزيكي سنگدانه‌ها
چگونه شن و ماسه تهيه ميشود؟
تفاوت سنگدانه‌هاي شكسته و طبيعي
حداكثر بزرگي سنگدانه‌ها
شكل هندسي سنگدانه‌ها
مقدار آب همراه سنگدانه‌ها
شن و ماسه استاندارد
مشخصات بهترين درشت دانه (شن) براي بتن
مشخصات بهترين ريزدانه (ماسه) براي بتن
رفتار شيميايي سنگدانه‌ها
آزمايش‌هاي سنگدانه‌ها
نمونه‌برداري
حمل و نقل
آزمايش تعيين مقدار رطوبت سنگدانه‌ در كارگاه
آزمايش تعيين مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل يخبندان
آزمايش تعيين مقاومت سنگدانه‌ها در مقابل ضربه
تعيين خستگي سنگدانه‌ها
آزمايش هم‌ارز ماسه (تعيين مقدار خاك رس و لاي در ماسه)
مواد نامطلوب در سنگدانه‌ها
آب
چرا در بتن آب ميريزيم؟
آب در بتن داراي سه نقش اساسي است
آب بهينه بتن چه مقدار است؟
مواد مضري موجود در آب
خزه و جلبك
ذرات معلق و لاي
چربي ها
فاضلاب
pH آب
كربنات‌ها
اسيدها
قليايي ها
سولفات‌ها
كلرورها
املاح فلزات
آب دريا
آب باران
ماشين‌آلات
ماشين‌آلات بتن‌سازي
بيل
بتونير
مركز بتن‌سازي (Batching)
ماشين‌آلات حمل بتن
قالب‌ بندي
ايستايي قالب
دوام قالب
انواع قالب‌ بندي از لحاظ مصالح
اجزاي مختلف قالب‌ بندي
رويه
داربست
قطعات تثبيت كننده
زمان قالب‌ برداري
مراحل مختلف قالب‌ بندي
طريقه قالب‌ برداري
استفاده مجدد از قالب
انحراف از نقشه (رواداري يا تولرانس)
بتن‌ريزي و نگهداري آن
بتن‌ريزي
بازديد آرماتور بندي
بازديد از قالب‌ بندي
بازديد تجهيزات
مصرف قلوه سنگ در روز بتن‌ ريزي
آب انداختن بتن
ويبره كردن بتن
بتن‌ريزي در هواي باراني
بتن‌ريزي در هنگام وزش باد
بتن‌ريزي در هواي سرد
بتن‌ريزي در هواي گرم
نگهداري بتن

بتن در كارگاه‌هاي ايران:
مصرف بتن به علت ارزاني و دسترسي راحت به آن، روز به روز در جهان توسعه مييابد، زيرا مصالح مورد مصرف بتن كه عبارت است از شن و ماسه و سيمان، به حد وفور در همه جاي كره زمين يافت ميشود. از طرفي به علت عمر طولاني قطعات بتني و مقاومت آن در مقابل عوامل جوي در مقايسه با ساير مصالح ساختماني مخصوصاً فولاد توجه مهندسين را در سراسر دنيا به خود معطوف داشته است و در نتيجه كاربرد آن روز به روز زيادتر ميشود، بطوري كه درصد ساختمان‌هاي بتني بلند به نسبت ساختمان‌هاي ديگر، روز به روز به فزوني است، حتي در بعضي ممالك، احداث ساختمان‌هاي بلند فقط با بتن آرمه مجاز ميباشد.
ديگر از جاذبه‌هاي بتن، آن است كه اين جسم قبل از سخت شدن سيال بوده و در هر شكل و قالبي كه ريخته شود، بعد از سخت شدن به همان شكل در مي آيد. از اين راه معماران و طراحان ميتوانند اجزاء مختلف ساختمان را از لحاظ هندسي به دلخواه خود طراحي كنند. در عوض، عيب بزرگ قطعات بتن آرمه، اين است كه هيچ وقت فرضيات محاسباتي كاملاً مطابق با واقعيت نيست، ‌زيرا اولين فرضي كه يك محاسب ساختمان بتن آرمه ميكند، آن است كه بتن و فولاد را جسم همگن فرض نموده و تنش و كرنش آن ها را مساوي در نظر ميگيرد و محاسبات خود را بر مبناي آن شروع كرده و ادامه ميدهد، در صورتيكه اين فرض كاملاً با حقيقت وفق نميدهد و تنش و كرنش بتن فولاد كاملاً مساوي نيستند، ولي اگر در طراحي بتن و ساخت و اجرا و عمل‌آوري و بالاخره در نگهداري آن دقت كافي به عمل آيد و بتن مطابق دستورالعمل‌هاي موسسات تحقيقاتي و استانداردهاي دنيا طراحي و ساخته شود، شايد به ميزان قابل توجهي فرضيات و عمل به همديگر نزديك شوند.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۱۰

تعداد صفحات:120
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و تاريخچه
مقدمه
تاريخچه تصفيه آب به روش صنعتي
فصل دوم: اهميت تصفيه پساب هاي صنعتي
آب و پساب در صنعت
پساب صنعتي (Industrial Wastewater)
مقدار مجاز براي آب مزروعي (عناصر محلول)
پارامترهاي مهم
اندازه گيري جريان فاضلاب
اندازه مواد جامد (Total Solid (TS
اندازه مواد قابل ته نشيني
تعيين قليائيت
اندازه گيري مواد آلي
عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب
Chemical Oxygen Demand(COD)
TOC
THOD
فصل سوم: استاندارد خروجي فاضلاب ها
تعاريف
ملاحظات كلي
جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها
فصل چهارم: انواع روش هاي تصفيه فاضلاب
روش هاي تصفيه فيزيكي
روش هاي تصفيه شيميايي
روش هاي تصفيه بيولوژيكي
روش هاي متداول تصفيه فاضلاب صنعتي
تصفيه فيزيكي – شيميايي
تصفيه بيولوژيكي
تصفيه بي هوازي
تصفيه هوازي
فصل پنجم: ميكروبيولوژي فاضلاب
شرايط تغذيه و رشد در جمعيت هاي مخلوط ميكروبي
اثر دما روي رشد ميكروبي
اثر درجه اسيديته (PH) روي رشد ميكروبي
نياز رشد ميكروبي به اكسيژن
منحني رشد ميكروبي
سينتيك رشد بيولوژيكي
فصل ششم: تصفيه هاي پيشرفته
فاضلاب هاي صنعتي ونحوه مقابله با آن
نقش پودر كربن فعال در بهينه سازي سيستم هاي تصفيه فاضلاب صنعتي
فصل هفتم: استفاده از تالاب هاي مصنوعي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
تالاب هاي مصنوعي
ساختار تالاب هاي مصنوعي
وظايف اجزاء اصلي تالاب
حذف فلزات سنگين در تالاب مصنوعي
تصفيه پساب‌هاي صنعتي توسط تالاب‌هاي مصنوعي
فصل هشتم: مناسب ترين گزينه فاضلاب صنعتي از ديدگاه مديريت
هزينه خريد و راه اندازي
راهبري و تعميرات نگهداري
دفع مواد زائد
ملاحظات راهبري
دفع آب تصفيه
دفع مواد زائد حاصل از تصفيه فاضلاب
مزايا و كمبودها
تجزيه و تحليل منافع اقتصادي
فصل نهم: گزارش تصفيه خانه غرب مشهد (پركند آباد)
گزارش كلي مراحل تصفيه
توصيف
آزمايشات مهم انجام شده روي فاضلاب
منابع

مقدمه:
گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند كه امتيازات ويژه اي به همراه داشته است اما مشكلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان آورده است. يكي از اين مشكلات، فاضلاب حاصل از اماكن مسكوني و فعاليت واحدهاي صنعتي ميباشد. از آن جا كه دفع غير صحيح فاضلاب هاي خانگي و صنعتي اثرات نامطلوبي بر روي محيط زيست دارد، تصفيه هرچه كامل تر فاضلاب ها اهميت بيشتري مييابد. فاضلاب هاي خانگي و از آن مهم تر فاضلاب هاي صنعتي به علت داشتن مواد آلي و معدني، در صورت دفع در محيط باعث آلوده شدن آب هاي سطحي و زيرزميني گشته و در نتيجه استفاده مجدد از آب براي بهترين كاربرد آن با مشكل مواجه ميگردد. همچنين استفاده از آب براي مصارف مختلف و نياز شديد به آب در هر منطقه از ايران، ما را برآن ميدارد كه از به هدر رفتن آب به هر شكل جلوگيري كرده و با تصفيه فاضلاب هاي خانگي و صنعتي كه از حجم زيادي نيز برخوردار هستند در جهت تأمين آب مورد نياز قدم برداريم.
حجم فاضلاب يك واحد صنعتي بستگي به عواملي همچون نوع محصول، نحوه توليد، ابزار و وسايل و … بستگي دارد. از واحدهاي صنعتي كه داراي فاضلاب با حجم نسبتا” بالا و آلودگي بسيار شديد ميباشند، واحدهاي كشتاري گاو و گوسفند ميباشند. در حال حاضر در اكثر شهرهاي ايران كشتارگاهي جهت ذبح گاو و گوسفند وجود دارد. فاضلاب اين كشتارگاه ها بيشتر به چاه ها، رودخانه‌ها، قنوات متروكه بدون كوچك ترين عمليات تصفيه دفع ميگردند و در بهترين حالت، فاضلاب پس از عبور از يك حوضچه ته نشيني ساده به محيط دفع ميشود. علاوه بر اينكه آلودگي معدني و آلي از اين طريق به وجود مي آيد، انتشار بيماري هاي مشترك بين انسان و دام نيز از طريق دفع فاضلاب كشتارگاه ها به علت عدم رعايت مسائل بهداشتي وجود دارد.
تاكنون روش هاي بيولوژيكي گوناگوني چه هوازي و غير هوازي در رابطه با تصفيه فاضلاب ها به كار گرفته شده است. هر يك از اين روش ها از امتيازات و بعضا معايبي برخوردار هستند. مثلا روش هوازي ( لجن فعال، فيلترهاي چكنده و … ) در تصفيه فاضلاب هاي خانگي و صنعتي داراي كارايي بالا در كاهش مواد آلي و معدني موجود بوده و اين خود يك مزيت عالي است. اما همين روش هوازي نياز به وسايل هوادهي و مكانيكي در مراحل مختلف تصفيه دارد و ضمنا با لجن زيادي كه توليد ميگردد مشكل هضم لجن آغاز كار است . در روش غير هوازي تصفيه فاضلاب، هرچند كه BOD پساب خروجي از واحد تصفيه كننده بيشتر از BOD پساب خروجي در روش هوازي است، ولي امتيازاتي از قبيل عدم نياز به وسايل هوادهي، لجن توليدي بسيار كمتر، توليد گاز متان قابل استفاده و … براي روش غير هوازي متصور ميباشد.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان
نمودار سازماني و تشكيلات واحد صنعتي و امكانات
نيروي انساني امور حفاظت و كنترل
نيروي انساني امور خطوط
نيروي انساني امور تعميرات
نيروي انساني واحد تله متري و كامپيوتر
نيروي انساني دفتر فني
تجهيزات كار
ستاد و پشتيباني
نوع محصلات توليدي خدماتي واحد صنعتي
خدمات امور حفاظت و كنترل
خدمات امور خطوط
خدمات امور تعميرات پست
خدمات امور مخابرات
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
خدمات دفتر فني
شرح فرآيند توليد و خدمات
خدمات امور حفاظت و كنترل
طراحي و مهندسي پست هاي برق
نصب و راه اندازي پست ها
تست هاي آماده سازي و راه اندازي
آزمايشگاه مجهز امور حفاظت و كنترل
نگهداري و تعميرات سيستم هاي حفاظتي
خدمات امور خطوط
ايجاد خطوط انتقال و فوق توزيع
بهينه سازي واصلاح خطوط
بازديدهاي صعودي و ترموويژن
نگهداري و تعميرات خطوط و كابل هاي انتقال و فوق توزيع
نصب تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي
نصب، تست و راه اندازي تجهيزات فشار قوي پست
نگهداري و تعمير تجهيزات فشار قوي پست
كارگاه تعميرات و اورهال تجهيزات
بازرسي و عمليات پيشگيرانه
خدمات امور مخابرات
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي تلفن
ايجاد، نگهداري و تعميرات شبكه هاي بي سيم
بهينه سازي و توسعه شبكه هاي بي سيم
راه اندازي و نگهداري و تعميرات (PLC)
خدمات واحد تله متري و كامپيوتر
طراحي و اجراي پايانه هاي راه دور و نرم افزارهاي ديسپاچينگ
خدمات دفتر فني
مرجع و مأخذ منابع فني
طراحي وراه اندازي سيستم هاي انفورماتيك
اجرا و نگهداري شبكه هاي رايانه اي (اينترنت و اينترانت)
سلسله مراتب ديسپاچينگ و فلسفه بهره برداري
ساختار شبكه برق كشور
سلسله مراتب ديسپاچينگ
ديسپاچينگ ملي
ديسپاچينگ منطقه اي
ديسپاچينگ محلي
ديسپاچينگ توزيع
ديسپاچينگ فشار ضعيف
فلسفه‌ بهره‌ برداري از نيروگاه ها در سيستم هاي ديسپاچينگ
فلسفه بهره برداري از شبكه انتقال
فلسفه بهره برداري از شبكه فوق توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه توزيع
فلسفه بهره برداري از شبكه فشار ضعيف
استاندارد اينتر فيس پست ها و نيروگاه ها با سيستم‌هاي ديسپاچينگ
روش هاي مختلف نصب تابلوي HVI در پست ها و يا نيروگاه ها
روش اول : نصب تابلو HVI (نوع متمركز)
روش دوم : استفاده از تابلوهاي واسط گسترده (DHVI)
مراحل مختلف تهيه مدارك آماده سازي ايستگاه ها
استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه ها
لزوم تهيه استاندارد اينترفيس پست ها و نيروگاه هاي كشور
انواع استاندارد اينترفيس مورد نياز براي پست ها و نيروگاه ها
تاريخچه تهيه استاندارد اينترفيس در ايران
استاندارد اينترفيس پست هاي 63 و 132 كيلو ولت با سيستم هاي ديسپاچينگ
لينك بين مراكز ديسپاچينگ
پروتكلX.25
مشخصات فني ارتباط انسان و ماشين
نمايش تصاوير روي مانيتور
پردازش و اجراي فرامين ديسپاچر
تعيين مدكاري
مدكاري
مهندسي سيستم اسكادا
شناخت پروسه
آلارم ها در سيستم هاي اسكادا
اطلاعات پروسه
مهندسي اطلاعات در سيستم هاي اسكادا
گزارشات و نمودارها در سيستم هاي اسكادا
پروتكل هاي انتقال داده در سيستم هاي ديسپاچينگ
نوع اطلاعات تبادلي ما بين مراكز كنترل و پايانه
پارامترهاي مؤثر در انتخاب پروتكل راه دور
مدل مرجع انتقال داده
درستي داده و سازگاري
سرويس هاي لايه لينك
شكل فريم هاي استاندارد
سرويس هاي اوليه و رويه هاي انتقال
پروتكل هاي به كار رفته در سيستم هاي ديسپاچينگ برق در ايران
نتيجه گيري
آزمون آموخته ها و نتايج
چرا منابع تغذيه سوئيچينگ
مزاياي منابع تغذيه خطي
معايب منابع تغذيه خطي
چگونه يك منبع تغذيه سوئيچينگ كار ميكند
رگولاتور سوئيچينگ حالت فوروارد
رگولاتور سوئيچينگ حالت فلاي بك
مروري بر يك منبع تغذيه سوئيچينگ نمونه
فيلتر EMI
خازن انباره فيلتر ورودي
ترانسفورمر
سوئيچ قدرت
يكسو كننده خروجي
بخش فيلتر خروجي
عنصر حس كننده جريان
عنصر بازخورد ولتاژ
بخش كنترل
انواع آرايش هاي منابع تغذيه سوئيچينگ
عوامل موثر در انتخاب يك آرايش مناسب
رگولاتورهاي سوئيچينگ فاقد ترانسفورماتور ايزوله كننده
رگولاتور Buck
معايب رگولاتور Buck
رگولاتور افزاينده Boost
رگولاتورBuck-Boost
رگولاتور سوئيچينگ با ترانسفورمر ايزوله كننده
رگولاتور فلاي بك
رگولاتور پوش‌ پول Push-Pull
اشكال اساسي و غير قابل حل رگولاتورPush-Pull
رگولاتور نيم پل (Half-Bridge)

رگولاتور تمام پل (Full-Bridge)

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:76
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بحث علمي در زمينه ايجاد پست هاي فشار قوي
مباني نظري استانداردهاي مرتبط
ولتاژانتقالي
انواع پست هاي از نظر عايق بندي
اجزا تشكيل دهنده پست ها
پست هاي فشار قوي
مراحل طراحي پست هاي فشار قوي
تشريح انواع پست هاي فشار قوي
تاسيسات جانبي
اجزا تشكيل دهنده پست ها
باسبارها و انواع آن
هادي هاي پست هاي فشار قوي
ترانسفورماتورهاي حفاظتي
انواع ترانس ولتاژ
انواع تپ چنجر
انواع كليدهاي قدرت
انواع بريكر ها
آرايش پست Lay Out
سيستم زمين در پست هاي فشار قوي
بررسي ولتاژهاي مؤثر در ايمني و شبكه زمين
شين بندي
حفاظت باسبارها و خطوط
ترانس هاي قدرت
تغذيه داخلي پست و باطري خانه
وسايل موجود بر روي ميز كار
اصول بهره برداري از پست هاي فشار قوي
شرح وظايف اپراتورها در پست هاي فشار قوي
شرح عملكرد اپراتور در موقع قطع و وصل خطوط KV63
شرح عمليات اپراتور در موقع قطع و وصل كليد KV20
انجام عمليات در وضعيت غير عادي ولتاژ
طرز عمل هنگام ولتاژ پايين
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها
باز و بسته نمودن ***يونرها
تعويض شيفت
دستورالعمل بي برق نمودن bay جهت كار گروه هاي اجرايي در پست
دستورالعمل هاي برق دار نمودن bay پس از تمام كار گروه اجرايي پست
دستورالعمل بي برق نمودن باسبار 63 يا 132 كيلوولت داراي ***يونر باس سكشن جهت كارگروه اجرايي
دستورالعمل برق دار نمودن باسبار 63 يا 132 كيلو ولت داراي ***يونر باس سكشن پس از اتمام كار گروه
دستورالعمل بي برق نمودن باسبار 20 كيلو ولت و سركابل هاي مربوطه
دستورالعمل برق دار نمودن باسبار 20 كيلوولت پس ازاتمام كار گروه اجرايي
پيشنهادات
براساس نوع عايقي
معايب پست ها با عايق گازي
اجزا تشكيل دهنده پست
منابع

چكيده:
نياز روز افزون به برق و مزاياي انرژي الكتريكي باعث به وجود آمدن نيروگاه هاي بزرگ شده است. معمولأ به دلايل متعدد نيروگاه ها در مناطق دور از مركز مصرف ايجاد ميشوند. درمورد نيروگاه هاي آبي شرايط خاص جغرافيايي و در مورد ساير نيروگاه ها نياز به آب زياد و منابع سوخت، ايجاد آلودگي محيط، محدوديت هايي را در انتخاب محل نيروگاه به وجود مي آورد.
از طرفي چون نصب نيروگاه هاي كوچك متفاوت براي جواب گويي مصرف در نقاط مختلف يك كشور مستلزم وجود واحدهاي رزرو و خرج زياد براي تعميرات و نگهداري و سوخت رساني ميشود. لذا ترجيحأ يك يا چند نيروگاه بزرگ در نقاطي كه شرايط مساعد دارندايجاد شده و سپس انرژي را به نقاط مصرف انتقال ميدهند. همچنين براي ارتباط بين نيروگاه ها به منظور افزايش قابليت اطمينان و نيز براي بالا بردن پايداري سيستم و وجود اختلاف زمان پيك بار در نقاط مختلف يك كشور و سعي در بدست آوردن انرژي الكتريكي ارزان تر، سراسري كردن شبكه انتقال نيرو را اجتناب ناپذير مي نمايد.
در سيستم برق متناوب (A.C) تبديل ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام ميشود.
درنيروگاه ولتاژ خروجي ژنراتور توسط ترانسفورماتور افزاينده تا حدمورد نياز بالا برده ميشود و در مراكز مصرف ترانسفورماتورهاي كاهنده با نسبت تبديل مناسب بكار ميروند تا ولتاژ را به ميزان مورد نياز كاهش دهند.
ترانسفورماتور و ساير قطعات لازم براي اندازه گيري مقاد ير ولتاژ و جريان و قدرت (… V.T ,C.T ) و ساير پارامتر ها و ساير تجهيزاتي كه براي حفاظت و كنترل رله ها وبريكر ها و …. بكار برده ميشوند در سطحي به نام پست (SUB STATION ) نصب مي شود. گاهي در شبكه لازم است خطوط درمحلي به يكديگر ارتباط يابند و يا امكان مانور روي آن ها به وجود آيد، براي اين منظور لازم است كه در يك ايستگاه كليدهايي نصب و با خطوط به نحوي ارتباط يابند كه بتوان به اين هدف رسيد.اين نوع پست ها را پست سويچينگ مي نامند. در بسياري از پست ها تركيبي از دو حالت فوق با هم مشاهده ميشود.

 

:
برچسب‌ها:

نويسنده :ketabpich
تاريخ: 1396/5/24  ساعت: ۰۹

تعداد صفحات:98
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده تحقيق
شروع موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
طرح سوال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق
تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
خصوصيات عاطفي در دوره نوجواني و جواني
رشد اجتماعي در دوره نوجواني
رشد رواني در دوره نوجواني
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دوره نوجواني
چگونگي رفتار با نوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقيق
طرح سوال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني
بهزيستي
خانواده
رواني – اجتماعي
خود پنداري
ادبيات پژوهش
تاريخچه كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي
ادبيات پژوهش
تاريخچه كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
مقدمه
تحليل مجذور نمرات T/student
تجزيه و تحليل آماري داده ها
مقدمه
اثبات فرضيه ها
نتيجه گيري كلي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
اثبات فرضيه ها
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
فرضيه
اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر تحقيقي است مقايسه اي – نيمه تجربي كه به بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده پرداخته است.
براي بررسي موضوع فوق، از پرسشنامه استاندارد كه روايي شده و به تأييد استاد راهنما، رسيده است، به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
نتايج اين بررسي بر اثر اطلاعاتي به دست آمده كه از طريق پرسشنامه مقياس خود پنداري راجرز و مقياس عزت نفس روزنبرگ تهيه و بين 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادي به طريق نمونه گيري تصادفي توزيع شد.
اطلاعات حاصله از اين پرسشنامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحليل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل پرسشنامه هاي پاسخگويان، تأثير بررسي مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان بررسي شد و نتيجه گرفته شد كه بين ميزان خودپنداري و عزت نفس نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تقاوتي وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگري ميان دو گروه است. يعني پرخاشگري نوجوانان پسر تحت سرپرستي بهزيستي بيشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستي خانواده است.

 

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ