کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۰۴:۳۷

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي تحقيق
بيان مساله و بيان اصلي سوال هاي تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمايه در ايران
تاريخچه ايجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهميت حاكميت شركتي
گونه شناسي علمي حاكميت شركتي
سرمايه گذاران نهادي (حقوقي)
پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در ساير كشورها
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه مطالعاتي تحقيق
دوره هاي مالي مورد آزمون
تبيين مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها
متغير هاي وابسته
متغيرهاي مستقل
متغيرهاي كنترلي
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي تحقيق
روش تجزيه وتحليل داده ها
تحليل همبستگي
ضريب همبستگي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هر فرضيه به شرح ذيل بيان ميشود
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي اول
فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي دوم
آزمون فرضيه فرعي سوم
آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي اول از فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي پنجم
آزمون فرضيه فرعي ششم
آزمون فرضيه اصلي دوم
آزمون فرضيات فرعي فرضيه اصلي سوم
آزمون فرضيه فرعي اول
آزمون فرضيه فرعي هشتم
آزمون فرضيه فرعي نهم
آزمون فرضيه اصلي سوم
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
نتايج فرضيه اصلي اول
نتايج فرضيه اصلي دوم
نتايج فرضيه اصلي سوم
نتيجه گيري كلي تحقيق
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
نتايج انجام شده در مورد بررسي ثبات سهام داران
شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع (آماري)
نتايج آزمون كلموگروف –اسميرنوف براي سه متغير وابسته تحقيق
ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون
تحليل واريانس رگرسيون براي فرضيه فرعي اول
نتايج آزمون فرضيه فرعي اول با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي دوم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي سوم( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي اول
آزمون فرضيه فرعي چهارم( بدون كتغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي چهارم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي پنجم(بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي پنجم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي ششم (بدون متغيرهاي كنترلي)
نتايج آزمون فرضيه فرعي ششم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه فرعي اصلي دوم
آزمون فرضيه فرعي هفتم(بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هفتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي هشتم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي هشتم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
آزمون فرضيه فرعي نهم ( بدون متغيرهاي كنترلي )
نتايج آزمون فرضيه فرعي نهم با اعمال تاثير تمامي متغيرهاي كنترلي
نتايج آزمون فرضيه اصلي سوم
خلاصه نتايج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومي تحقيق

چكيده:
بررسي تاثير ثبات سهام داران و مالكان شركت بعنوان يكي از مباحث حاكميت شركتي بر روي عملكرد مديريت شركت و نهايتا تاثير آن بر روي عملكرد مالي شركت موضوع تحقيقات اخير گشته است و يافته هاي محققان بر وجود تاثير مثبت بر روي كنترل عملكرد مديريت به صورت كارا و مفيد و نهايتا افزايش عملكرد مالي شركت ها دلالت دارد لذا در تحقيق حاضر سعي بر آن شد كه به بررسي تاثير اين ويژگي سهامداران بر روي عملكرد مالي شركت ها در شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختيم و داده توسط نرم افزار هاي اكسل و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج حاصل از تحقيق وجود رابطه معنادار مثبتي را تاييد نمي كند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاكميت شركتي و ساختار مالكيت و تاثير آن بر روي عملكرد شركت ها، بررسي تاثير تغييرات آن ها و رسيدن به يك معيار معقول و مناسب در جهت افزايش بازده عملياتي و مالي، موضوع بسياري از تحقيقات گشته است. وجود هزينه هاي گزاف براي كنترل تصميمات و فعاليت هاي مديريت به دليل وجود تضاد منافع بين مديريت و مالكان شركت، ساختار مالكيت و سيستم حاكميت شركتي را بعنوان يك راه حل مناسب درجهت كاهش هزينه هاي فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جايي كه افزايش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالك و سهامدار شركت، باعث افزايش حس مسئوليت پذيري مالك (سهامدار) نسبت به كنترل و نظارت بر تصميمات اتخاذ شده از سوي مديريت و نحوه اجراي برنامه هاي مديريت ميشود و آشنايي بيشتر آن ها با ويژگي هاي شركت و شناخت بيشتر فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شركت نسبت به ساير سهام داران با عمر مالكيت كم و موقت و اهميت افزايش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد كه نسبت به تصميمات مديريت و كنترل برنامه هاي آن حساسيت بيشتري را از خود نشان دهند. از سوي ديگر سهام داران موقتي وجود دارند كه به دليل تغييرات كوتاه مدت قيمت سهام اقدام به خريد و فروش آن ها مي كنند و در جهت تكميل سبد سهام شان و كنترل ريسك ، مالك شركت ها ميشوند، به نظر ميرسد چنين سهام داراني نسبت به تصميمات اتخاذ شده و رويه هاي موجود در شركت علاقه زيادي نشان نميدهند چرا كه كنترل و نظارت بر فعاليتهاي شركت و تصميمات و برنامه هاي مديريت نيازمند صرف زمان، هزينه، نفوذ، حضور مستمر و نهايتاً شناخت از شركت ميباشد كه به لحاظ كوتاه مدت بودن طول عمرمالكيت چنين سهام داراني انجام چنين اقداماتي با صرفه نيست. مسئله از زماني اهميت پيدا ميكند كه در عصر حاضر يكي از اهداف مديريت و سازمان ها و حتي دولت ها تسهيل سازي خريد و فروش سهام شركت ها ميباشد.(يكي از نمونه هاي بارز اين تسهيل سازي به كارگيري اينترنت و خريد و فروش اينترنتي ميباشد) به دليل اينكه اولاً اين امر باعث افزايش بيشتر و راحت تر جذب سرمايه براي شركتها ميشود و از سوي ديگر افزايش قيمت سهام شركت را منجر ميشود و نهايتا بعنوان يك عامل در جهت افزايش بازده مالي شركت ها ميباشد، لذا اين امر افزايش سهام داران و مالكان با ثبات كمتر و عمر مالكيت كم را افزايش ميدهد و مالكان با ثبات كمتر ميشوند. حال مساله اين است كه ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران چه تاثيري ميتواند روي عملكرد مالي شركت داشته باشد يعني آيا تفاوت ثبات سهام داران بر روي عملكرد مالي شركت تاثير دارد. لذا سعي بر اين است كه با دستيابي به نتيجه اين تحقيق گامي موثر در جهت بهبود عملكرد مالي شركت برداشته شود. بطور خلاصه ميتوان گفت منظور اصلي تحقيق بررسي تاثير ميزان ثبات سهام داران (مالكان) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملكرد آن ها ميباشد. كه سوال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ثبات و افزايش طول عمر مالكيت سهام داران و عملكرد مالي شركت ميتواند رابطه معنا داري وجود داشته باشد.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۰۴:۲۲

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه ديه
پيدايش ديه اختياري
فلسفه ديه
تعاريف ديه
اسباب و جوب ديه
ديه غرامت است يا كيفر
تفاوت ديه با مجازات مالي
تفاوت ديه با ارش و جبران خسارت
موارد قانوني پرداخت ديه
مسئوليت دولت در پرداخت ديه و خسارت
بررسي ماهيت حقوقي ديه عاقله
عاقله و مسئوليت پرداخت ديه
انتخاب نوع ديه در مواردي كه بيت المال مسئول پرداخت ديه باشد
علت پذيرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئوليت عاقله در صورت تعدد و تقسيم ديه
مسئوليت عاقله در كرو لال بودن جاني
كيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان
وراث ديه
پدر كه قاتل فرزند است از ميراث سهم ندارد
فصل دوم
اركان ديه
ديه زن
حكمت تفاوت ديه زن و مرد
تساوي زن و مرد تا ميزان ثلث ديه كامل
ديه در قتل عمد
مهلت اداء ديه در قتل عمد
مسئول پرداخت ديه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار ديه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت ديه در شبه عمد
مهلت پرداخت ديه در قتل شبه عمد
ديه قتل خطار محض
مهلت اواء ديه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت ديه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت ديه
اقسام جنايت عليه عضوها
مهلت پرداخت ديه اعضا
عدم تداخل ديات اعضا
تداخل ديات اطراف
تداخل ديات مدافع
تداخل ديات زخمها
تداخل ديات غير نفس در ديه نفس
اعضايي كه ديه مقدر دارند
ديه موي سر
ديه چشم
ديه بيني
ديه گوش
ديه لب
ديه زبان
ديه دندان
ديه گردن
ديه فك
ديه دست
ديه انگشتان دست
ديه ناخن
ديه ستون فقرات
ديه نخاع
ديه بيضه
ديه آلت تناسلي مرد
ديه قطع پا
ديه دنده ها
ديه استخوان ترقوه
ديه شفران
ديه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شكستن استخوان نشيمنگاه
ديه ازاله بكارت و پاره كردن مثانه دختر
ديه استخوانها
جنايت بر منافع اعضا
ديه عقل
ديه حس شنوايي
ديه حس بينائي
ديه حس بويايي
ديه حس چشايي
ديه صوت و گويايي
ديه زخمهاي سر و صورت
ديه جناياتي كه باعث تغيير رنگ پوست مي شود
ديه سقط جنين
ديه جنين متكون از زنا
ديه جنين كافرذمي
كفاره سقط جنين
ديه جنايت بر مرده
ديه جنايت بر حيوان
تغليط ديه
ديه قتل در ماه هاي حرام
حكم قتل در حرم مكه
حكم قتل در حرم مدينه و ديگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغليظ
حكم تغليظ بر جنايت بر اعضا
تغليظ در قتل اقارب
تغليظ ديه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر ديه
نظر امام خميني (ره)
نظر حضرت آيت الله اراكي
نظر حضرت آيت الله بهجت
نظر حضرت آيت الله گپايگاني
نظر حضرت آيت الله تبريزي
نظر حضرت آيت الله خامنه اي
نظر حضرت آيت الله لنكراني
نظر حضرت آيت الله صانعي
نظر حضرت آيت الله شيرازي
نظر حضرت آيت الله موسوي اردبيلي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد شاهرودي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مظاهري
نظر حضرت آيت الله سيد محمد مرعشي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد گرامي
نظر حضرت آيت الله سيد محمد تبريزي
نتيجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدايي را مي نماييم كه از هر عيب و نقص پاك و به تمام صفات كمال و جلال متصف ميباشد و درود بي حد و حصر بر سرور كائنات و سيد انبيا عظام حضرت ختمي مرتبت محمد (ص) و خاندان پاكش.
الحمد الله الذر شرع الديات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بين العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علي خير من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بيت خلفاء المعبود و شفاء يوم الورود.
ضرع: يعني نزديك نمود و تعيين كرد.
افراد از طريق اجتماعي شدن خود را با احتياجات و خصوصيات جامعه تطبيق مي دهند اما اجتماعي شدن در گروه هاي مختلف اجتماعي صورت مي گيرد و ميدانيم كه احتياجات خواست ها و ارزش هاي گروه ها يكسان نيست. به اين ترتيب ممكن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعي كاملاً اجتماعي شده باشد ولي ارزش ها، خواست ها و به طور كلي رفتار اجتماعي آن ها با يكديگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه هاي كه اعضا خود را در جهت ارزش هاي مطلوب اجتماعي تربيت ميكنند اجتماعي شدن هميشه بطور كامل صورت نميگيرد.
از طرف ديگر ممكن است به علت وجود گروه هاي ضد اجتماعي در جحوار گروه هاي اجتماعي، اعضا گروه هاي اخير معيارها و ضوابط رفتارهاي خود را از گروه هاي ضد اجتماعي كسب كنند و رفتارهاي ضد اجتماعي داشته باشند. اگر اكثر اعضا يك جامعه در شرايط عادي ازاي ارتكاب جرم و تعدي و تجاوز نيست به حقوق يكديگر خود داري ميكنند اين بدان جهت است كه از آغاز كودكي رفتارهاي مورد قبول را فرا گرفته در گروه هاي جامعه اجتماعي شده اند پس به همان اندازه كه اجتماعي شدن در شرايط بهتر جامعه صورت ميگيرد از نياز به اجراي مقررات جرايي و مجازات هاي سخت كاسته ميشود. با توجه به مراتب فوق به نظر ميرسد كه احتمالاً با پيشرفت جوامع و تقويت احساس اعتماد و اطمينان در اعضا جامعه از شدت و سختي مجازات ها و مقررات جزايي كاسته شده و نيز جامعه از مجازات كردن متهم كه تا حد زيادي ميراث دوران انتقام جويي فردي است متوجه اصلاح حال مجرم ميگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محيط هاي خاص آن در تربيت برهكاران شناخته ميشود و كوشش جدي تر در اصلاح آن دسته از شرايط اجتماعي كه افراد به ارتكاب جرم و ادار ميكنند به عمل مي آيد.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۰۴:۰۷

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۹:۰۲:۵۱

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
توليد انعطاف‌ پذير
رهبري
كار گروهي
ارتباط‌ با يكديگر
تكوين‌ همزمان
مزيت‌ رقابتي توليد انعطاف‌ پذير
رفتار با مشتري
افزايش‌ توانايي جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي عمل‌ در قيمت‌ گذاري
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روش هاي تبليغاتي
ماهيت‌ فعاليت هاي فروش‌
اقدامات‌ و فعاليت هاي مديران‌
اتوماسيون
توليد يكپارچه رايانه اي
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
سطح (Call Level )Cell
سطح(Areal Level)Area
سطح (Plant Level)
منابع

مقدمه:
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته ميشود و سازمان هاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگي هاي آن ميتوان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حاليكه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار ميمانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمان هاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسي ها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است و چشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حاليكه شركت ها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصت ها و شرايط ديكته شده توسط بازار ميدانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيت ها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نميشوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.
وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليت هاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوري هاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمان ها و شركت هاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوري هاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي ميشود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركت هاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــيرسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخش هاي توليدي جوامع پيشرفته ميتواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمان هاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۵۱:۴۶

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
تاريخچه روغن نباتي در ايران
فصل اول
تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال
توليدات اصلي جانبي كارخانه كشت و صنعت
شرح توليدات اصلي و جانبي
محصولات جانبي كارخانه هاي روغن كشي
تركيبات شيميايي چربي ها در روغن ها
مراحل تهيه رغن هاي نباتي
علت هيدروژناسيون
مراحل واكنش هيدروژناسيون
جزئيات مراحل و دستگاه ها
نقش گاز
تعريف كاتاليست
فاكتورهاي مهم در هيدروژناسيون
سه نوع هيدروژنه كردن
فصل دوم
درباره دانه روغني لوبيا
تبديل لوبياي سويا به روغن
ذخيره سازي
مراحل آماده سازي
استخراج
حلال گيري
صمغ گيري و جدا كردن لستين
تبديل فرآورده هاي روغني
تصفيه قليايي
بي رنگ كردن
هيدروژناسيون
بي بو كردن
فرآورده هاي روغني سويا
كاربرد پروتئين هاي سويا
حلاليت ايزوله
دناتوراسيون
تركيب اسيد آمينه
لوبياي سويا كامل
فرآورده هاي پروتئيني لوبياي سوياي فرآينده شده
دستگاه جداسازي
امولسيفيكاسيون
جذب چربي
جذب آب
بافت
تشكيل خمير
تشكيل فيلم يا لايه نازك
كنترل رنگ
هوادهي
منابع

مقدمه :
روغن ها و چربي ها از زمان هاي بسيار دور يكي از اجزا اصلي و مهم تشكيل دهنده غذاي انسان بوده است. كه يك گرم آن در حدود 2/9 كيلوكالري انرژي در بدن توليد مي كند. همچنين غذاي طبخ شده در روغن و چربي مزه و طعم مطلوبي را در بر خواهد داشت.
با تغيير ساختار اجتماعي در دوراني كه ما در آن زندگي ميكنيم، دگرگوني و چگونگي توليد مواد مورد نياز جامعه به خصوص مواد غذايي امري اجتناب ناپذير است در حال حاضر با توسعه كشت دانه ها و ميوه هاي روغني فقط 15 % از نياز چربي و روغن مصرفي مردم را ميتوانيم تامين نماييم. از اين جهت بايد ميزان قابل ملاحظه اي روغن خام از خارج وارد كشور شود، لذا براي افزايش راندمان استخراج روغن از منابع روغن و تصفيه روغن نياز به تكنولوژي جديد روغن ميباشد.
در كشورهاي صنعتي يك نفر در طول عمر خود در حدود 3 تن روغن و چربي مصرف ميكند كه بيش از نصف اين مقدار به صورت روغن يا چربي غير قابل رويت موجود در مواد غذايي مانند پنير، سوسيس، كالباس، گوشت و نظير اين ها ميباشد.
اهميت اقتصادي چربي ها و روغن ها در جهان و ايران
غذا مسئله مهمي است كه نياز انسان ها را برطرف ميكند. كار اساسي كشاورزان و كارخانه هاي صنايع غذايي اين است كه نياز مواد غذايي انسان ها را تامين كنند. با توجه به افزايش رشد جمعيت در جهان نياز به مواد غذايي نيز افزايش مييابد و همزمان بايد تقاضاي مواد غذايي مورد نياز مردم با امكانات و شرايط موجود تامين شود.

پيشگفتار :
واحدهاِ روغن كشي بر اساس نزديكي ماده اوليه به خصوص تخم پنبه احداث ميشوند كه اين مناطق بيشتر در استان هاي مازندران، گيلان و خراسان ميباشند. يكي از اين واحدهاي روغن كشي كشور كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال واقع در استان مازندران، شهرستان ساري ( در دوازده كيلومتر شهر ساري) مي باشد.
اين كارخانه در سه شيفت كار ميكند و داراي سيستم بازيابي فاضلاب و تصفيه آب ميباشد كه پساب هاي بازيابي شده جهت شروب نمودن زمين هاي مزروعي كارخانه استفاده ميشود.
اين كارخانه روغن كشي دو واحدي ميباشد كه واحد شماره يك آن نيز (كشت و صنعت شمال) توليد روغن و واحد شماره دو آن (ام. ام) صابون پزي است.
به طوريكه گفته شد محصول اصلي كارخانه كشت و صنعت شمال، روغن نباتي است كه به دو صورت دان و جامد عرضه ميگردد و در كنار اين محصول اصلي، محصول فرعي، خلط صابون توليد شده نيز در واحد دو به صابون تبديل ميشود. واحد توليد گاز اكسيژن و هيدروژن در داخل كارخانه وجود دارد كه گاز هيدروژن توليد شده، جهت پروسس هيدروژناسيون صورت ميگيرد و اكسيژن توليدي در مخازن پر شده و جهت استفاده بخش هاي خصوصي و دولتي به خارج از كارخانه برده ميشود.
در ضمن طرح توسعه كارخانه نيز در دست اقدام است كه تا حدودي اجرا گرديده، ولي هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۵۱:۲۶

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
معرفي سيستم
هماهنگي كلاس ها
هماهنگي كلاس هاي جبراني
حضور و غياب اساتيد
گزارش گيري
برسي اطلاعات كامل گروه ها
برسي اطلاعات كامل اساتيد
مستند سازي سيستم
قسمت شروع برنامه
صفحه اصلي برنامه
ثبت اطلاعات روزانه
ثبت اطلاعات كلاس
گزارش گيري

مقدمه:
با توجه به نقص و سرعت پايين اطلاع رساني دقتر هماهنگي كه تمام كارها به صورت دستي انجام ميشد، و دانشجويان و اساتيد و حتي كاركنان جهت گرفتن اطلاعات و هماهنگي هاي لازم از اين دفتر به مشكلات فراواني برخورد ميكردند و در صورت گرفتن اطلاعات نيز ممكن بود اشتباه باشد.
ازاين رو تصميم گرفتيم نرم افزاري براي اين دفتر پياده سازي كنيم تا در ورود و خروج اطلاعات سرعت، دقت كافي و لازم را داشته باشد، و از كارهايي كه به صورت دستي و كند صورت مي گيرند جلوگيري شود و تعداد نيروي كار نيز كاهش يابد.
كارهايي كه دفتر هماهنگي انجام ميدهد:
1- هماهنگي تمام كلاس هاي درسي
2- هماهنگي كلاس هاي جبراني
3- حضور و غياب اساتيد
4- برسي اطلاعات كامل اساتيد
5- برسي اطلاعات كامل گروه ها
6- گزارش گيري

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۴۹:۲۱

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معماري در كليساها
فرود اينگه هلند
گسترش رنسانس در ايتاليا
اوج رنسانس
برامانند
سانگالو
رافائل
روش گرايي
پروزي
گيليورومانو
مشيل آنجلو
كتابخانه لورن تين
گياكومودلاپورتا
آندره پالاديو
گسترش معماري رنسانس فراتر از ايتاليا
فرانسه
انگلستان
اسكانديناوي
آلمان
اسپانيا
پرتقال
هلند
پادشاهي مجارستان
روسيه
رنسانس
منابع
كتاب شناسي

معماري در كليساها:
كليساي سان فرانسيكو يك بازسازي ساختار گوتيك كه مانند سانت آندن به گونه اي بود كه سر در برخوردار از طاق پيروزي روحي را در خود داشت. و متاسفانه اين بنا ناتمام باقي مانده است.
سانت آندن يك ساختمان بسيار ديناميك ميباشد. سر در پيروزي آن از كنتراست هاي شديدي برخوردار است. پيش آمدگي و نود نظم نيمستون ها وجود دارد كه عناصر معماري را نشان ميدهد اما ضرروتاً غير عملياتي ميباشند، بسيار كم عمق ميباشد. اين است و بتاين با ارگ زياد تو رفته كه باعث فراهم شدن رواق بزرگ جلو در اصلي ميشود. اندازه اين درك در نماي مستقيم در دو روزنه مربع شكل در بالا ميباشد كه اطراف آن را شكل داده است. نور و سايه تاثير بسيار زيادي روي سطوح ساختمان دارد و اين به خاطر كم عمق بودن mouldings و عمق هشتي آن ميباشد. در قسمت داخلي را آلبرتي با و راهروها سنتي را قرار داده بود.
در عوض پيشرفت آهسته و ماهرانه اي از ارگ هاي بلند متفاوت و دروازه هاي مربع شكل كوتاه و تكرار نقش و نگار طاق پيروزي سر در وجود دارد.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۴۹:۰۳

تعداد صفحات:43
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
بيان مسئله
ضرورت و اهميت بررسي
سوابق پژوهش
چارچوب نظري پژوهش
نظريه‏ هاي روان‏شناسي و روان‏شناسي اجتماعي
اهميت و نقش خانواده در رشد اجتماعي
محيط خانوادگي و رشد اجتماعي فرزندان
مقام و موقعيت كودك در خانواده
درگيري و اصطكاك بين والدين
خواهران، برادران و اجتماعي شدن
آثار طلاق بر رشد اجتماعي فرزندان
مرزهاي خانواده و رشد اجتماعي فرزندان
فرضيه‏ ها يا سوالات اساسي تحقيق
سنجش متغيرها
متغيرهاي مستقل
روش تحقيق و جمعيت مورد بررسي
حجم نمونه و شيوه‏ نمونه گيري
يافته‏ هاي تحقيق
نتايج توصيفي متغيرها
رشد اجتماعي دانش آموزان (متغير وابسته)
متغيرهاي مستقل
آزمون فرضيه‏ ها و تحليل نتايج
تحليل رگرسيون چند متغيره
وزن خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل
مدل تحليل مسير
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

چكيده:
اين تحقيق به منظور بررسي تأثير خانواده بر رشد اجتماعي دانش‏ آموزان دوره‏ متوسطه‏ استان كرمانشاه انجام شده است. كه در آن متغيرهايي از قبيل ساختار قدرت خانواده، مرزهاي خانواده، تضاد والدين با يكديگر، بدرفتاري والدين با فرزندان، سبك‏ هاي تربيتي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين بررسي شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است كه 625 نفر از دانش‏ آموزان دختر و پسر دبيرستاني با استفاده از روش نمونه‏ گيري سيستماتيك براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. نتايج به دست‏ آمده از تحقيق نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنيده)، ساختار قدرت خانواده و سبك تربيتي دموكراتيك با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي مستقيم و معناداري داشته‏ اند. همچنين متغييرهاي سبك‏ هاي تربيتي اقتدار طلبي، بي‏ مسئوليتي، بدرفتاري والدين با فرزندان و تضاد والدين با هم با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان همبستگي معكوس و معناداري داشته‏ اند. متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي والدين و سبك تربيتي سهل‏ گيرانه با رشد اجتماعي دانش‏ آموزان رابطه‏ اي نداشته‏ اند. نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي مرزهاي خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاري والدين با فرزندان با هم تأثير مستقيم و معناداري بر رشد اجتماعي دانش ‏آموزان داشته‏ اند.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۴۸:۴۶

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
سوالات پژوهش
بيان مسئله
اهميت پژوهش
هدف از پژوهش
فصل دوم
هوش هيجاني
هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني
هوش هيجاني كاربردي
ابراز هيجاني و پيامدهاي سلامت
فرونشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت
آموختن تنظيم هيجانات خود براي سلامت بهتر
تاثير مثبت بر حرفه و تجارب
تاثير منفي بر كار و تجارت
فصل سوم
تجزيه تحليل
فصل چهارم
نتيجه گيري
پيشنهاد
منبع

چكيده:
نخستين بار دانشمندي به نام سالوي در سال 1990 اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت، درك احساسات، هم دردي با ديگران و نيز اداره مطلوب خلق و ضوبه كار برد.
هوش هيجاني EQ موضوعي است كه در آن به توانايي تشخيص و توصيف هيجانات همچنين مديريت بر هيجانات مي پردازند.
اين هوش در زندگي افراد نقش مهمي را ايفا كرده و همچنين بر سلامتي رواني و جسماني تأثير مي گذارد.
توانايي برخورداري از اين هوش ميتواند اين مسئله را براي ما روشن كند كه چرا گاهي افراد با سطح پايين تحصيلات ميتوانند موفق تر از افراد با تحصيلات عالي باشند.
بنابراين با كسب اين هوش از طريق محيط خانواده ميتوان به موفقيت دست يابي پيدا كرد.

مقدمه:
اولين بار در سال 1990 دانشمندي به نام سالوي اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات فرد، هم دردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به كاربرد و اين هوش عاملي است كه در هنگام شكست در شخص ايجاد انگيزه مي نمايد. تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل موثر بر موفقيت و همچنين پيش گيري اوليه از اختلالات رواني هم فراهم ميكند.
روانشناسي به نام لگمن اظهار دارد كه هوش شناختي در بهترين شرايط تنها 20 درصد از موفقيت ها را موجب ميشود و 80 درصد از موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موقعيت ها در گروه مهارت هاي هيجاني است. هوش هيجاني عدم موفقيت با ضريب هوشي بالا و موفقيت غير منتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين ميكند. افراد باهوش عمومي متوسط هوش هيجاني بالا موفق تر از افراد باهوش عمومي بالا و هوش هيجاني پايين هستند.

 

نويسنده :ketabpich
تاريخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت: ۰۸:۴۸:۲۹

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
مفاهيم عملياتي
فصل دوم – ادبيات تحقيق
بخش اول رهبري
مقدمه
سبك رهبري
مفهوم رهبري اخلاقي
تعريف رهبري اخلاقي
اصول پنج گانه اخلاق رهبري
قدرت و رهبري
اثربخشي، هدف رهبري
هوش اخلاقي و هوش معنوي
اخلاق و اقتصاد
مفاهيم ارزشي در ادبيات رهبري
ديدگاه مخالفان رهبري اخلاقي
روش ارزشيابي اخلاقي اقدام رهبري
معيارهاي اثربخشي اقدامات رهبران
ابعاد نفوذ و انواع اخلاقي و غيراخلاقي آن در رهبري
مؤلفه هاي رهبري اخلاقي از ديدگاه هاي مختلف
جو اخلاقي سازمان
رهبري اخلاقي در محيط كار
بخش دوم تعهد سازماني
تعهد سازماني
ديدگاه هايي در مورد كانون هاي تعهد سازماني
تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي؟
مدل هاي تعهد سازماني
ديدگاه هاي نظري عوامل موثر بر تعهد سازماني
اهميت تعهد
انواع تعهد
هدف هاي سازماني
اهميت تعهد سازماني
ابعاد تعهد سازماني از ديدگاه آلن و ميير
ابعاد تعهد سازماني از نظر اتزيوني
ساير ديدگاه ها در مورد تعهد سازماني
بخش سوم
اعتماد
رابطه اعتماد و تعهد سازماني
رابطه بين انصاف و اعتماد
ويژگي رهبران موثر در تيم هاي كاري
بخش چهارم
مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم:روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
ابزار گردآوري داده‌ها
تعيين اعتبار و پايايي ابزار گردآوري داده‌ها
روش تحليل آماري
ملاحظات اخلاقي
فصل چهارم – تجزيه تحليل داده ها
مقدمه
توصيف متغيرهاي جمعيت‌شناختي
آزمون كولموگروف- اسميرنف تك نمونه‌اي
آزمون فريدمن
بررسي فرضيات تحقيق
فرضيات جانبي پژوهش
فرضيه‌ اول – بين رهبري اخلاقي و اعتماد به‌ سرپرست رابطه وجود دارد
فرضيه‌ دوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي رابطه وجود دارد
فرضيه‌ سوم – بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر رابطه وجود دارد
فرضيه‌ چهارم – بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري رابطه وجود دارد
فصل پنجم – نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه تحقيق
بحث و نتيجه‌گيري
فرضيات جانبي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهادات براي تحقيقات بعدي
محدوديت‌ها
منابع
پيوست ها
چكيده لاتين

فهرست جداول:
معيارهاي ارزشيابي رهبران بر مبناي روش نوسازي سازمان،
فرم ارزشيابي ويژگي هاي هر تصميم يا اقدام از سه بعد
معيارهاي‌ پيشنهادي ‌براي‌ ارزشيابي ‌رهبري‌ اخلاقي
پيش شرط هاي تعهد سازماني
متغيرهاي تحقيق
ضريب آلفاي كرنباخ مربوط به پايايي پرسش نامه
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب جنس
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سابقه‌ خدمت
توزيع فراواني و درصد پاسخگويان برحسب تحصيلات
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير رهبري اخلاقي
توزيع فراواني و درصد فراواني متغير اعتماد به‌ سرپرست
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد عاطفي
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد مستمر
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد هنجاري
توزيع فراواني و درصد فراواني تعهد سازماني
نتيجه آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغيرهاي تحقيق
آزمون رتبه‌بندي فريدمن در متغيرهاي پژوهش
خي‌دو بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي
آزمون همبستگي اسپيرمن
آزمون كروسكال- واليس
خي‌دو بين اعتماد به‌ سرپرست و رهبري اخلاقي
آزمون اسپيرمن
آزمون كروسكال – واليس
خي‌دو بين رهبري اخلاقي و تعهد عاطفي
ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغير رهبري
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد مستمر
آزمون كروسكال – واليس
رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري در واحدهاي مالي همدان
ضريب همبستگي اسپيرمن بين رهبري اخلاقي و تعهد هنجاري
آزمون كروسكال – واليس

فهرست شكل ها:
مدل مفهومي تحقيق
نموادار استخوان ماهي عوامل موثر بر تعهد سازماني
فرايند اعتماد

فهرست نمودارها:
توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنست
توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سن
وزيع فراواني گروه نمونه بر اساس تحصيلات
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير رهبري اخلاقي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير اعتماد به‌سرپرست
توصيف نظر پاسخگويان در مورد متغير تعهد عاطفي
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد مستمر
توصيف نظر پاسخگويان در مورد تعهد تكليفي (تعهد هنجاري)
توصيف ميان نظر پاسخگويان در مورد تعهد سازماني

چكيده:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي و تعهد سازماني در واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان است. در اين پژوهش كليه كارشناسان واحدهاي مالي دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان همدان بعنوان جامعه‌ي آماري در نظر گرفته شد و از بين جامعه‌ي آماري كارشناسان مالي بر اساس جدول كرجسي – مورگان تعداد 91 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. جهت انتخاب نمونه آماري از نمونه‌ گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول تصادفي اعداد استفاده شد. روش تحقيق در اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي مي‌باشد، براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه استاندارد كه در مقياس ليكرت شامل 38 سؤال بود و سه سؤال در مورد ويژگيهاي جمعيت‌ شناختي بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از روش خي‌دو، آزمون‌هاي اسپيرمن، فريدمن، كروسكال، و كولموگروف- اسميرنف استفاده شد. نتايج به‌دست آمده از اين پژوهش، حاكي از آن است كه بين تعهد سازماني و رهبري اخلاقي در واحدهاي مالي شهرستان همدان رابطه همبستگي در حد بالايي است.

 

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
  لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ